Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ НАУКБУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ...ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУПравові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та...Бухгалтерський фінансовий облікТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУТеоретичні основи побудови бухгалтерського фінансового обліку
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку

У діяльності підприємства зацікавлене, перш за все, воно саме, а також велике коло інших осіб (держава, акціонери, кредитори тощо). З метою поєднання інтересів зацікавлених сторін здійснюється регулювання бухгалтерського обліку. Це регулювання можна відобразити на чотирьох рівнях (рис 2.1.):

1. Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, які регулюють питання ведення бухгалтерського обліку в усіх суб'єктів господарської діяльності.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

- створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

- удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2. Нормативні документи Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації, Національного банку України та інших органів управління. Ці документи є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами господарювання, але вони не повинні суперечити документам першого рівня.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ встановлюється Державним казначейством України.

Державний комітет статистики України здійснює загальне керівництво господарським обліком, статистикою і галузевими питаннями первинного обліку, встановлює єдину методологію розрахунку показників, уніфікує форми звітності в Україні.

Рівні регулювання бухгалтерського обліку

Рис. 2.1. Рівні регулювання бухгалтерського обліку

Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України. Вона організує розробку та розгляд проектів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, удосконалює організаційні форми і методи бухгалтерського обліку в Україні, проводить методологічне забезпечення впровадження сучасної технології збору та обробки обліково-економічної інформації, здійснює розробку рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.

Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 жовтня 1997 р. № 230. Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її персональний склад затверджуються Міністром фінансів України.

Галузеві міністерства розробляють спеціалізовані форми первинних документів і звітності, готують галузеві методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку.

В Україні діють також професійні бухгалтерські організації—Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) та Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів А ПК (ФАБФ).

ФПБАУ є некомерційною громадською організацією, яка утворена у 1996 р. з метою вдосконалення системи бухгалтерського обліку та сприяння адаптації її до міжнародних стандартів, проведення конференцій, поглиблення співробітництва, налагодження партнерства та підвищення кваліфікації в сфері бухгалтерського обліку, захисту інтересів бухгалтерів і аудиторів.

ФАБФ створена 11 липня 2003 р. з метою координації зусиль щодо вдосконалення методики бухгалтерського обліку, фінансів, оцінки, контролю і аудиту в сільському господарстві. Основними завданнями ФАБФ є: проведення наукових досліджень з бухгалтерського обліку, фінансів, аудиту і впровадження їх в практику, розробка методичного забезпечення, підготовка і перепідготовка кадрів, сертифікація їх відповідно до міжнародних вимог, надання консультаційних послуг, формування мережі інформаційно-довідкових центрів на місцях з питань обліку, фінансів, звітності, податків і права.

3. Нормативні акти, інструкції, методичні рекомендації, вказівки, листи міністерств і відомств, що виконують роль, головним чином, роз'яснень або деталізації основних положень нормативних документів вищих рівнів.

4. На підприємстві формують облікову політику, враховуючи вимоги вищих рівнів управління та конкретні умови діяльності, розробляють систему внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності, контролю та аналізу.

Основними нормативними документами, які регламентують систему бухгалтерського обліку в Україні є: Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ; Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені Міністерством фінансів України; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій та інструкція по його застосуванню, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291; Спрощений план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 р. № 186; Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

Кожна країна має свою власну систему бухгалтерського обліку. У зв'язку з глобалізацією економічних процесів та інформаційних технологій, інтеграції економік країн світу, з'явилась необхідність мати єдину міжнародну систему обліку, щоб бухгалтерський облік став дійсно міжнародною мовою бізнесу. Таке завдання стоїть перед розробниками міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Метою застосування МСФЗ є забезпечення порівнянності облікової інформації і сприяння інтеграції економік у різних країнах світу.

Цю роботу здійснює Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards Committee - IASC), який засновано в 1973 p. У 2002 p. Комітет перейменовано на Раду з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards Board - IASB). У 2011 p. до Ради входило 146 країн. Рада має на меті формулювати і публікувати стандарти бухгалтерського обліку для дотримання їх в усьому світі, удосконалювати та гармонізувати норми і процедури бухгалтерського обліку, пов'язані з підготовкою та поданням фінансової звітності. Рада розробила 41 міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МОЮ) та 7 міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Ця організація до І січня 2001 р. видавала міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, а починаючи з 1 січня 2001 р. - міжнародні стандарти фінансової звітності. МСФЗ містять основні принципи і підходи до ведення обліку. Деталізація зробила б неможливим використання їх у різних країнах. МСФЗ постійно переглядаються та уточнюються з урахуванням вимог світової економіки. Кожний стандарт включає мету, сферу застосування, визначення термінів, які використовуються, критерії застосування стандарту і способи розкриття інформації. Міжнародні стандарти не застосовуються щодо несуттєвих статей. МСФЗ мають рекомендаційний характер і є орієнтиром для гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і фінансової звітності у світі. Створення стандартів бухгалтерського обліку означає розробку документально оформлених правил його ведення. Є міжнародні та внутрішні (національні) стандарти бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти розробляє Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і рекомендує до застосування. Внутрішні стандарти видають для користування в тій країні, в якій вони розроблені і прийняті.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) - нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечить міжнародним стандартам.

Міністерством фінансів України, починаючи з 1999 p., розроблено 35 П(С)БО (табл. 2.1.) які базуються на загальноприйнятих методологічних принципах, передбачених міжнародними стандартами, та враховують особливості національної системи обліку.

Таблиця 2.1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні

Номер та назва П(С)Б0

Дата та номер наказу Міністерства фінансів України про затвердження

Дата та номер наказу Міністерства юстиції України про реєстрацію

Національне П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

7.02.13 р.№ 73

28.02.13 р. № 336/22868

Національне П(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність"

27.06.2013 р. №628

19.07.2013 р. № 1223/23755

6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

28.05.99 р. №137

21.06.99 р.№ 392/3685

7 "Основні засоби"

27.04.2000 р. № 92

18.05.2000 р. № 288/4509

8 "Нематеріальні активи"

18.10.99 р.№242

2.11.99 р. №750/4043

9 "Запаси"

20.10.99 р.№246

2.11.99 р. №751/4044

10 "Дебіторська заборгованість"

8.10.99 р.№237

25.10.99 р. №725/4018

11 "Зобов'язання"

31.01.2000 р.№20

11.02.2000 р.№ 85/4306

12 "Фінансові інвестиції"

26.04.2000 р.№91

17.05.2000 р. №"284/4505

13 "Фінансові інструменти"

30.11.2001р. №559

19.12.2001 р.№ 1050/6241

14 "Оренда"

28.07.2000 р.№181

Ю.08.2000 р.№ 487/4708

15 "Дохід"

29.11.99 р.№290

14.12.99 р.№ 860/4153

16 "Витрати"

31.12.99 р.№318

19.01.2000 р. №27/4248

17 "Податок на прибуток"

28.12.2000 р.№353

20.01.2001 р. № 47/5238

18 "Будівельні контракти"

28.04.2001 р. № 205

21.05.2001 р. № 433/5624

19 "Об'єднання підприємств"

07.07.99 р.№163

23.07.99 р. № 499/3792

21 "Вплив змін валютних курсів"

10.08.2000 р.№ 193

17.08.2000 р. №515/4736

22 "Вплив інфляції"

28.02.2002 р. № 147

09.03.2002р. № 269/6557

23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

18.06.2001 р.№303

23.06.2001 р. № 539/5730

24 "Прибуток на акцію"

16.07.2001р. №344

30.07.2001 р.№ 647/5838

25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

25.02.2000 р. №39

15.03.2000 р.№ 161/4382

26 "Виплати працівникам"

28.10.2003 р. №601

10.11.2003 р.№ 1025/8346

27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"

07.11.2003 р. №617 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.10.2007 р. № 1100)

26.10.2007 р. №221/14488

28 "Зменшення корисності активів"

24.12.2004 р.№817

13.01.2005 р. №35/10315

29 "Фінансова звітність за сегментами"

19.05.2005 р.№412

03.06.2005 р.№ 621/10901

ЗО "Біологічні активи"

18.11.2005 р.№790

05.12.2005 р. №1456/11736

31 "Фінансові витрати"

28.04.2006 р. №415

26.05.2006 р.№ 610/12484

32 "Інвестиційна нерухомість"

02.07.2007 р. №779

16.07.2007 р. №823/14090

33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"

26.08.2008 р.№ 1090

12.09.2008 р.№ 844/15535

34 "Платіж на основі акцій "

30.12.2008 р.№ 1577

22.01.2009 р. №57/16073

35 "Податкові різниці"

25.01.2011 р.№27

21.02.2011 р.№ 212/18950

Система принципів і способів побудови теоретичної і практичної діяльності становить методологію.

П(С)БО має таку структуру:

1. Загальні положення - визначаються методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про об'єкти обліку та її розкриття у фінансових звітах, вказується яким чином і які суб'єкти господарської діяльності їх застосовують, наводиться глосарій вживаних термінів та їх тлумачення. По кожному П(С)БО в цій частині записано, що його норми застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ).

2. Визнання та класифікація об'єкта бухгалтерського обліку.

3. Оцінка об'єкта бухгалтерського обліку, її складові, порядок визначення, прийняті методи оцінки.

4. Характеристика об'єкта обліку, виходячи із загальноприйнятих принципів обліку.

5. Розкриття інформації про об'єкти бухгалтерського обліку у примітках до фінансових звітів.

6. Додатки (у разі необхідності), в яких наводяться форми фінансових звітів, методи та приклади розрахунків показників.

На даний момент затверджено всі П(С)БО, які передбачені Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706. П(С)БО встановлено методологічні основи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, розкрито основні поняття і терміни та викладено суть конкретних питань. П(С)БО, які розроблені в Україні, враховують вимоги МСБО.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси