Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
У яких реєстрах систематизуються дані з обліку праці та її оплати для...ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯФорми і системи оплати праціФорми та системи оплати праціОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Нормативно-правова база, визнання, класифікація, оцінка та загальні...Нормативно-правове регулювання обліку оплати праціНормативно-правові акти з охорони праціОрганізація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського облікуПравові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ

Нормативно-правова база та загальні засади організації обліку праці та поплати

Праця — це процес цілеспрямованої діяльності людини і вона є важливим елементом виробничого процесу. Тому чітка організація обліку праці та її оплати мас важливе значення.

Заробітна плата - це одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки, з одного боку, вона є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а, з іншого боку, - є суттєвою частиною витрат виробництва й ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства для роботодавців. Питання організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу.

Для правильної організації обліку праці та її оплати на будь-якому підприємстві бухгалтер керується документами з даного питання, до яких належать законодавчі та нормативні акти.

Основними нормативно-правовими актами, на основі яких здійснюється весь бухгалтерський облік, включаючи облік праці і її оплати, є Конституція України, Кодекс законів про працю, Закон України "Про оплату праці", "Про відпустки", "Про охорону праці", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Податковий Кодекс України, зокрема, розділ IV "Податок на доходи фізичних осіб" План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 16 "Витрати", 26 "Виплати працівникам" та інші.

У статтях 43 - 46 Конституції України сказано, що кожен має право на працю, відпочинок, соціальних захист, безпечні і здорові умови праці і заробітну плату, причому не нижче від установленого мінімуму. Визначено, що кожен громадянин має право на своєчасне отримання винагороди за свою працю, і це його право захищається законодавством. Держава при цьому повинна створювати умови, необхідні громадянинові для повної реалізації своїх прав.

Кодекс законів про працю України від І0.І2.197І № 322-VIІІ визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. Регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.

Базовим законодавчим актом щодо оплати праці є Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108'95-ВР. Цей документ визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної та стимулюючої функції заробітної плати.

Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. № 504/96 ВР встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності підприємствами незалежно від форм власності визначені П(С)БО 26 "Виплати працівникам" від 28.10 2003 р. №601. Структура виплат працівникам з урахуванням вимог П(С)БО 26 "Виплати працівникам" подана на рис. 10.1.

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського облік)' 16 "Витрати" заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці включаються до складу елемента "Витрати на оплату праці" .

Структура виплат працівникам з урахуванням вимог П(С)БО 26

Рис. 10.І. Структура виплат працівникам з урахуванням вимог П(С)БО 26 "Виплати працівникам"

З 01.01.2011 року вступив в силу Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" №2464ЛП, 08.07.2010. Відтепер замість чотирьох різних внесків за різними ставками до чотирьох різних фондів слід сплачувати один - але й далі за різними ставками, а кошти розподіляються між різними фондами.

Структурно заробітна плата складається з трьох частин відповідно до яких формується Й фонд заробітної плати підприємства (рисунок 10.2).

Системи та основні форми оплати праці

Рис. 10.3. Системи та основні форми оплати праці

При прямій відрядній оплаті розцінки за одиницю продукції (роботи) є сталими, розмір заробітку залежить від кількості виробленої продукції або обсягу виконаних робіт незалежно від затраченого часу (чим вищий виробіток, тим вища й оплата). Ця система оплати праці застосовується в основному в промислових цехах підприємств, а також у будівництві.

При відрядно-преміальній оплаті поряд з оплатою за встановленими розцінками за виконану роботу працівникам нараховують премії за виконання і перевиконання певних показників. Ця система оплати праці використовується в ремонтних майстернях, автопарку, в рослинництві, тих галузях тваринництва, де продукція надходить протягом року.

Прогресивнішою є акордно-преміальна система оплати праці, за якої оплата проводиться не за окремі види робіт, а в цілому за весь виконаний цикл робіт (одержану продукцію рослинництва, тваринництва, завершене будівництво тощо). До кінцевого розрахунку працівникам виплачують аванс. Після завершення всього циклу робіт проводять доплату з врахуванням трудового вкладу кожного працівника.

Залежно від організації праці на підприємстві відрядна форма оплати може бути індивідуальною або бригадною.

При індивідуальній відрядній оплаті праці заробіток нараховується шляхом множення розцінки на кількість одержаної продукції.

При бригадній відрядній оплаті праці загальна сума, яка нарахована за фактично виконану роботу, розподіляється між членами бригади пропорційно розрядам і кількості відпрацьованого часу відповідно до табеля робочого часу.

Розподіл заробітної плати на системи, форми та види має важливе значення для бухгалтерії, оскільки в залежності від цього визначається об'єкт, на який відносяться витрати по нарахуванню заробітної плати.

Перед організацією бухгалтерського обліку праці та її оплати стоять такі завдання: "=- своєчасний і точний первинний облік обсягу і якості виконаних робіт, виходу продукції і використання робочого часу;

контроль за правильністю використання встановлених норм і розцінок для нарахування оплати праці;

правильний і обґрунтований розподіл затрат праці і її оплати на виробництво продукції по структурних підрозділах і облікових об'єктах; Ф своєчасне проведення розрахунків по оплаті праці;

своєчасний розрахунок з фінансовими органами по платежах в бюджет, а також з органами страхування;

своєчасне складання і представлення звітності по праці та її оплаті.

Забезпечуючи виконання зазначених завдань, бухгалтерський облік оплати праці має великий вплив на трудову дисципліну. Правильний облік мобілізує працівників на виконання робіт і пошук резервів підвищення ефективності виробництва.

Облік праці та її оплати повинен бути організований таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, зміцненню трудової дисципліни, підвищенню якості виробництва продукції, виконання робіт і послуг.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси