Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
На кого покладається забезпечення робіт проектною документацією та...Порядок передання та прийняття робіт за договором будівельного...Особливості безпеки праці під час будівельних робітВимоги безпеки при виконанні ремонтних і будівельних робітЯкі нормативно встановлені вимоги щодо виконання будівельних робіт?Що таке позовна давність, що застосовуються до підрядних відносин у...Облік виконання і здачі робітЯкі особливості обліку капітального будівництва, здійсненого...На якій підставі може бути скасовано реєстрацію повідомлень та...-А. Провадження про виконання постанови про застосування громадських...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік підрядних будівельних робіт

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про підрядне будівництво визначені П(С)БО 18 "Будівельні контракти".

Будівництво- спорудження нового об'єкта, рекомендація, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт. Об'єкт будівництва - сукупність будівель і споруд або окремі будівлі й споруди, будівництво яких здійснюють за єдиним проектом.

Для здійснення будівництва необхідні капітальні інвестиції. Це поняття включає наявність джерел фінансування для покриття витрат на будівництво, реконструкцію, модернізацію основних засобів. Капітальне будівництво може бути державним І приватним, здійснюватися господарським та підрядним способом.

До початку будівництва об'єкта розробляється проектно-кошторисна документація, до якої входять такі документи: проектне завдання; зведений кошторисно-фінансовий розрахунок; кошторис будівництва.

Проектне завдання на будівництво включає в себе технічні характеристики об'єктів, джерела і способи забезпечення об'єктів водою, паливом, світлом.

Кошторис будівництва- це документ, на підставі якого встановлюють суму грошових коштів, необхідних для виконання робіт на окремому об'єкті і визначають його вартість.

Будівельний аграрний сервіс передбачає виконання будівельно-монтажних робіт у сільськогосподарських товаровиробників при наявність джерел інвестування.

Процес будівництва є довготривалим, тому витрати нагромаджуються в обліку за об'єктами через незавершене виробництво до здачі об'єкта замовнику.

Будівництво має без цехову структуру, тому загальновиробничі витрати обліковують на одному рахунку. Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" у будівництві поділяється на два субрахунки;

- 911 "Загальновиробничі (загальнодільничні) витрати";

- 912 "Витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів". Для забезпечення техніки безпеки у будівництві зводять тимчасові

будівлі, гаражі. Облік експлуатації тимчасових споруд здійснюється на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи", субрахунок 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди".

Облік виробничих запасів ведеться на субрахунках 201 "Сировина і матеріали" та 205 "Будівельні матеріали", які передбачають рух різних видів засобів.

Методами обліку витрат за контрактами, які виконуються підрядниками, є метод виконання відсотка робіт і метод виконання контракту. При використанні методу виконання відсотка робіт дохід відображається у міру виконання контракту. Витрати, понесені на відповідній стадії, порівнюються з доходами і відображаються у Звіті про результати виконаної роботи. При методі виконання контракту обліковують витрати й одержані авансові надходження у процесі виконання контракту, а доходи відображаються по закінченні контракту. Тип будівельного контракту впливає на визначення доходу. На визначення доходу також впливає можливість достовірної оцінки кінцевого фінансового результату. При цьому сама по собі достовірна оцінка кінцевого фінансового результату також залежить від виду будівельного контракту.

Якщо кінцевий результат будівельного контракту можна достовірно оцінити, доходи і витрати за контрактом, пов'язані з будівельним контрактом, слід визначити відповідно як доходи і витрати з посиленням на ступінь завершеності робіт за контрактом на дату балансу.

Основними завданнями бухгалтерського обліку у будівництві є:

- розмежування витрат на капітальне будівництво, некапітальних робіт і накладних;

- відображення витрат за об'єктами будівництва з виділенням окремо витрат на будівельні і окремо на монтажні роботи відповідно до прийнятої номенклатури статей;

- контроль за отриманням лімітів витрат, передбачених кошторисом;

- контроль за порядком ведення обліку матеріально-відповідальними особами, строками і якістю оформлення первинних документів;

- надання облікової інформації про ефективність використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів для своєчасного прийняття рішень щодо попередження безгосподарності і нераціонального використання ресурсів.

Облік витрат здійснюється за договорами (контрактами) по будівельній організації та структурних підрозділах. Об'єктом обліку виступає кожний об'єкт будівництва, кілька об'єктів або виконання окремих видів робіт за одним проектом або будівельний контракт.

Собівартість будівельно-монтажних робіт по будівельній організації, яка має статус юридичної особи, складається з витрат структурних підрозділів, що входять до її складу. Витрати на утримання будівельної організації у виробничу собівартість не включаються, а є витратами періоду, які зменшують загальний фінансовий результат діяльності.

Відповідно до об'єктів витрат розрізняють:

- собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт;

- собівартість об'єкта будівництва;

- собівартість будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом.

Витрати класифікують за такими ознаками: види діяльності будівельної організації; місце виникнення витрат; подібність складу витрат; способи включення витрат у собівартість будівельно-монтажних робіт; доцільність витрачення; віднесення до вартості будівельного контракту.

За видами діяльності витрати у підрядних організаціях поділяються на витрати звичайної- операційної фінансової та інвестиційної-і іншої діяльності.

За місцем виникнення витрати поділяються на: витрати основного виробництва; витрати допоміжного виробництва; витрати другорядних виробництв.

За способами включення до собівартості будівельно-монтажних робіт витрати поділяють на: прямі; непрямі.

За статтями витрат виділяються: матеріальні витрати; основна заробітна плата робітників; додаткова заробітна плата робітників; відрахування на соціальні заходи; експлуатація будівельних машин і механізмів; втрати від браку; загальновиробничі (загальнодільничні витрати).

Зміст статей витрат формується кожною будівельною організацією самостійно відповідно до П(С)БО 16 "Витрати". Наводимо для прикладу зміст операцій та документацію з окремих статей витрат.

Відпуск матеріалів зі складу здійснюють на основі первинних документів, до яких відносяться: накладна- вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. № М-11), лімітно-забірна картка (ф. № М-8, № М-9, № М-28, № 28а), акт-вимога на заміну (Додатковий відпуск) матеріалів (ф. № М-10), сигнальні вимоги (ф. № М-11а), акт про виявлений дефект устаткування (ф. № М-17), акт про залишки та списання матеріалів відкритого зберігання (ф. №М-22), акт про приймання - передавання обладнання до монтажу (ф. № М-15а) товарно-транспорт-на накладна (ф. № 1-Т). Інформацію первинних документів накопичують і групують у облікових регістрах: матеріальних звітах (ф. № М-І9, № М-І9а), звітах про обіг основних матеріалів (ф. № М-29).

Деталі і конструкції обліковуються і списуються на виробництво за первісною вартістю в розмірі фактичних витрат на їх придбання. Роботу будівельних машин і механізмів відображають у первинних документах, до яких належать: Рапорт про роботу будівельної машини (ф. №ЕБМ-1), який складають на кожну машину (механізм), що працює на об'єкті одну зміну. У рапорті вказують загальний корисний час роботи простої та їхні причини. Якщо будівельна машина працює понад одну зміну, складають Рапорт (ф. № ЕБМ-3). Подорожній лист будівельної машини (ф. № ЕБМ-2) використовується для обліку роботи автомобільних кранів та інших машин на автомобільному шасі. Рапорт про роботу будівельної машини (механізму) (ф. №ЕБМ-4) складають, якщо обсяг виконаної машиною роботи можна обчислити у натуральних показниках. Названі документи складають в одному примірнику і використовують для нарахування заробітної плати працівникам, які обслуговують будівельні машини.

Для узагальнення роботи машин і механізмів призначена картка обліку роботи будівельної машини (механізму) (ф. №ЕБМ-5), яку складають окремо для кожної машини. Підсумкову інформацію цих карток переносять у зведені картки (звіти) за групами однорідних машин. З метою узагальнення даних про роботу будівельних машин (за місяць, рік) ведуть Журнал обліку роботи будівельних машин (механізмів) (ф, №ЕБМ-6).

На початку й по завершенні робіт будівельних машин і механізмів складають Акт про установку, пуск і демонтаж будівельної машини (ф. №03-5).

Витрати на утримання і експлуатацію власних і орендованих машин і механізмів у будівельній організації відображають по рахунку 23 "Виробництво", стаття "Експлуатація будівельних машин і механізмів", за їхніми видами або групами, й відносять на витрати за окремими об'єктами калькулювання за прямою ознакою на підставі первинних документів.

Загальновиробничі витрати поділяють на продуктивні, облік яких ведеться на аналітичному рахунку 9121, та непродуктивні, облік яких здійснюється на аналітичному рахунку 9122. Загальновиробничі продуктивні витрати включають витрати відповідно їх віднесення на цей аналітичний рахунок згідно П(С)БО 16 "Витрати" та обумовлені потребами будівництва.

До загальновиробничих непродуктивних витрат належать: витрати на транспортне обслуговування начальників цехів, виконробів, майстрів будівельної організації; витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів; витрати на службові відрядження понад норму, витрати на підготовку кадрів понад установлений ліміт (2 % від фонду оплати праці звітного періоду) та інші.

Загальновиробничі витрати розподіляються за методикою їх розподілу згідно П(С)БО 16 "Витрати" і відносяться розподілені на виробничу собівартість продукції (рахунок 23) і нерозподілені- на собівартість реалізованої продукції (рахунок 90). Загальновиробничі витрати розподіляються між об'єктами будівництва з використанням бази розподілу при нормальній потужності (пропорційно прямим витратам; обсягам доходів; прямим витратам на оплату праці; відпрацьованому будівельними машинами і механізмами часу тощо).

До витрат, які не включають до собівартості будівельно-монтажних робіт відносяться: адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати; витрати на утримання (амортизація, охорона тощо) незадіяних будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які не використовуються при виконанні будівельного контракту. Вказані витрати обліковують на рахунках 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" і 94 "Інші витрати операційної діяльності" за змістом відповідно до складових за П(С)БО 16 "Витрати".

Адміністративні витрати можуть бути визначені витратами за будівельним контрактом, якщо: ці витрати безпосередньо пов'язані з використанням цього будівельного контракту; окреме відшкодування цих витрат за умовами цього будівельного контракту покладено на замовника.

Наприкінці звітного періоду витрати облічені на рахунках 92,93,94 відносять на фінансові результати діяльності, а відшкодування адміністративних витрат замовниками відображається як доходи і обліковується по кредиту рахунка 703.

До витрат, які також не відносять на собівартість будівельно-монтажних робіт також відносять витрати неопераційної діяльності (фінансової, інвестиційної, від надзвичайних подій, що обліковуються відповідно на рахунках 95, 96, 97).

Наприкінці звітного періоду зібрані суми по цих рахунках також відносять на фінансові результати діяльності будівельної організації.

Тимчасові будівлі і споруди можуть зводитись за рахунок коштів забудовника (замовника) (титульні об'єкти) або за рахунок накладних витрат будівельної організації (нетитульні об'єкти). До тимчасових будівель і споруд, відносяться огорожі основного об'єкта будівництва, складські приміщення, навіси, комори тощо.

Витрати на спорудження та розбирання таких об'єктів включають до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт за відповідними статтями калькулювання й елементами витрат, якщо вони включені у кошторис на будівництво об'єкта.

Господарські операції з обліку витрат на тимчасові будівлі і споруди будівельної організації наведені в табл. 3.23.

Таблиця 3.23. Облік тимчасових будівель і споруд

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Відображаються витрати на придбання й будівництво (нетитульних) об'єктів

153

20 63,65,66

2. Введено в експлуатацію за первинною вартістю

113

153

3. Відображається нарахування зносу тимчасових (нетитульних) споруд і пристроїв

91

132

4. Списуються тимчасові споруди при їх ліквідації

132

113

5.Оприбутковуються матеріали від розбирання об'єктів за ціною можливого виконання або реалізації

20

746

6. Відображаються витрати на розбирання

976

66.65,68

7. Відносяться доходи і витрати на фінансові результат та визначається фінансовий результат

764 791 791

791 976 441

Облік витрат на спорудження (титульних) споруд і будов ведеться будівельною організацією на окремому субрахунку 233 "Некапітальні роботи" окремо за кожним з таких об'єктів.

Після завершення будівництва та введення тимчасових (титульних) споруд і будов в експлуатацію витрати їх будівництво, віднесені на субрахунок 233, списуються за рахунок коштів, накопичених на рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", а стосовно будов і споруд, що належать до основних засобів - у дебет рахунка 10 "Основні засоби". Одночасно на повну вартість цих споруд і будов нараховується знос по кредиту рахунка 131. Вартість споруд, які не належать до основних засобів, відображають по дебету рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи" і одночасно на повну їх вартість нараховується знос по кредиту рахунка 132. Сума зносу відноситься в дебет рахунка 23.

Для калькулювання собівартості будівництва здійснюють аналітичний облік за будівельними контрактами наростаючим підсумком до завершення виконання контракту на рахунку 23 "Виробництво" на окремих об'єктах обліку в журналі-ордері 5 або 5А (машинограмі). Записи в журналі-ордері (машинограмі) здійснюють на підставі первинних документів, згрупованих у відомостях розподілу матеріалів і заробітної плати та інших статей витрат за калькуляційними об'єктами. На підставі записів у журналі-ордері визначають фактичну собівартість зданих забудовникові робіт. Головним регістром аналітичного обліку виконання будівельно-монтажних робіт у натуральній і вартісній формі є журнал обліку виконаних робіт (типова форма № КБ - 6), який веде відповідальна особа підрядчика.

Калькуляційною одиницею у будівництві вважають окремий будівельний об'єкт, на який є кошторис або кошторисно-фінансовий розрахунок. Будівельні організації можуть використовувати для обліку витрат на будівництво: рахунок 23 та рахунки класу 9 "Витрати діяльності" або рахунки класу 8 "Витрати за елементами". В таблиці 3.24 відображено облік витрат по будівництву з використанням рахунка 23 та рахунків класу 9.

Таблиця 3.24. Кореспонденція рахунків у господарських операціях будівельної організації з використанням рахунка 23 та рахунків класу 9

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

1. Отримано частину авансу підрядником

31

681

2. Відображено власні прямі витрати підрядника

23

ІЗ, 20,65.66

3. Відображено загальновиробничі витрати в частині:

- витрати на утримання та експлуатацію будівельних машин та механізмів

91

13,20,65,66

- інших накладних загальновиробничих витрат

91

13,20,65,66

4. Списано загальновиробничі витрати

23

91

5. Відображено адміністративні, інші операційні витрати і витрати на збут

92,93,94

ІЗ, 20,65.66

6. Виписано генпідрядником рахунок за виконані роботи

36

703

7. Одночасно відображено проміжні рахунки генпідрядником (без ПДВ)

238

239

8. Відображено ПДВ у рахунку генпідрядника (на всю суму ген підряду)

703

641

9. Списано власні витрати по закінчених роботах

903

23

10. Списано дохід на фінансовий результат

703

79

11. Списано накладні витрати (адміністративні, інші операційні витрати і витрати на збут) на фінансовий результат

79

92.93.94

12. Проведено залік авансу

681

36

ІЗ. Після закінчення будівельного контракту , (умовна сума виставлених додатково в ході будівництва проміжних рахунків)

239

238

При використанні рахунків класу 8 "Витрати за елементами" витрати по кредиту відповідних рахунків за статтями витрат відображають по дебету відповідних рахунків класу8 (81, 82, 83, 84, 85) з використанням відповідних субрахунків по кожному з них. Віднесені суми витрат за окремими елементами та субрахунками рахунків класу 8 доцільно одночасно на підставі бухгалтерської довідки відносити в дебет рахунка 23 "Виробництво" за статтями витрат. Використання рахунків класу 8 необхідне для контролю витрат на будівництво за їх елементами, а відображення витрат по рахунку 23 важливе для накопичення інформації за статтями витрат по окремих об'єктах будівництва. Будівельне підприємство самостійно обирає метод обліку витрат з використанням тільки рахунка 23 або з використанням рахунків класу 8 та рахунка 23 "Виробництво".

Дохід за будівельним контрактом включає передбачену будівельним контрактом ціну, а також суму відрахувань, претензій та заохочувальних виплат за будівельним контрактом. Дохід за будівельним контрактом оцінюються за справедливою вартістю активів, які вже отримані або підлягають отриманню.

Оцінка доходу протягом виконання будівельного контракту переглядається у разі: погодження із замовником відхилень та / або претензій, які змінюють ціну будівельного контракту в періоди після його укладання; зміни узгодженої ціни будівельного контракту з фіксованою ціною за наявності умов, що передають її зміни.

Зміни оцінки доходу та витрат за будівельним контрактом або зміни оцінки кінцевого фінансового результату виконання контракту відображаються як зміна облікової оцінки згідно з П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

За умовами контракту може бути передбачено здійснення розрахунків за контрактом з фіксованою ціною або за контрактом за ціною "витрати плюс". Можуть бути передбачені аванси за виконувані роботи.

Згідно затверджених типових форм первинних документів з обліку у будівництві передавання готових об'єктів будівництва забудовникові оформляють залежно від встановленої між сторонами форми розрахунків: Актом приймання виконаних робіт по завершеному будівництвом об'єкту (ф. № КБ-2) або Довідкою про вартість виконаних робіт і витрат за технологічними етапами й комплексними роботами (ф. № КБ-3). Ці документи складають згідно із Журналом обліку виконаних робіт (ф. № КБ-6).

Якщо будівельна організація виконує підрядні роботи із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності, то здача-прийняття робіт оформляється Актом на приймання виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2а. Якщо роботи будівельною організацію виконуються за рахунок різних джерел фінансування, то використовується Довідка про вартість виконаних підрядних робіт за формою № КБ - 3.

Довідку за формою № КБ - 3 щомісяця складають фахівці будівельного підприємства для визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та витрат і проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві.

Актами здачі робіт за формою КБ - 2 оформляють також виконані будівельні роботи за окремими конструктивними елементами. Роботи, виконані за договором субпідряднику, приймає генпідрядник у присутності представника замовника на підставі складеної субпідрядником довідки за формою № КБ - 3.

Розрахунки за виконані роботи, порядок здійснення яких визначає договір (контракт), можуть бути проведені повністю за виконані роботи за контрактом (угодою) або частково, шляхом проміжних платежів (за етапи, комплекси, окремі види робіт і послуг, конструктивні елементи). Замовник може переказати підрядникові передбачені угодою аванси, а підрядник може пред'явити замовникові для оплати проміжні рахунки за виконані роботи за будівельним контрактом.

Розрахунки підрядника із забудовником (субпідрядника із генпідрядником) здійснюють за переданими для оплати рахунками за виконані роботи. Для накопичення даних про виконані роботи, переданих для оплати рахунків, і залишок незавершеного виробництва, про валову заборгованість забудовників (замовників) або забудовникам (замовникам) до рахунка 23 "Виробництво" відкривають субрахунки 238 "Незавершені будівельні контракти" і 239 "Проміжні рахунки". Сума проміжних рахунків відображається одночасно за дебетом субрахунка 238 і кредитом субрахунка 239. Записи на цих субрахунках здійснюють на суму рахунка до оплати (без непрямих податків) за виконані будівельні роботи (проміжний рахунок оплати) утому періоді, в якому цей рахунок передано для оплати й відображено в обліку кореспонденцією рахунків: дебет рахунка 36 і кредит рахунка 703.

Після завершення будівельного контракту сальдо на субрахунках 238 і 239 списують зворотною кореспонденцією рахунків: дебет рахунка 239 і кредит рахунка 238.

Списання фактичних витрат за підрядом (об'єктом) або витрат за окремими етапами робіт, конструктивними елементами або комплексами згідно з умовами контракту відображається записом за дебетом рахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг" та кредитом рахунка 23 "Виробництво" з одночасним нарахуванням податкових зобов'язань: дебет рахунка 703, 704 і кредит рахунка 643, нарахування доходів включаючи ПДВ відповідно за дебетом рахунка 36 і кредитом рахунка 703. На підставі бухгалтерських довідок відображається закриття рахунків 903, 703, 704, а також рахунків витрат діяльності і віднесення відповідних сум на рахунок 791. На рахунку 791 шляхом порівняння кредитових і дебетових оборотів визначається фінансовий результат від реалізації підрядних робіт (об'єктів) - прибуток або збиток.

Господарські операції з обліку витрат, доходів і фінансових результатів підрядної організації від будівництва об'єктів наведені в табл. 3.25.

Якщо сума проміжного рахунку за звітний період перевищує суму визнаного в цьому періоді доходу за будівельним контрактом без суми прямих податків, то різниця відображається за дебетом рахунку 36 "Рахунки з покупцями та замовниками" і кредитом субрахунку 239 "Проміжні рахунки", в іншому разі зазначений запис виконується способом сторно.

Таблиця 3.25. Облік витрат, доходів і фінансових результатів підрядної організації на будівництві

Облік витрат, доходів і фінансових результатів підрядної організації на будівництві

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

На кого покладається забезпечення робіт проектною документацією та які обов'язки повинна виконати уповноважена сторона, щодо забезпечення робіт проектною документацією, а також яким чином проводиться фінансування будівельних робіт?
Порядок передання та прийняття робіт за договором будівельного підряду.
Особливості безпеки праці під час будівельних робіт
Вимоги безпеки при виконанні ремонтних і будівельних робіт
Які нормативно встановлені вимоги щодо виконання будівельних робіт?
Що таке позовна давність, що застосовуються до підрядних відносин у капітальному будівництві з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво?
Облік виконання і здачі робіт
Які особливості обліку капітального будівництва, здійсненого господарським і підрядним способами?
На якій підставі може бути скасовано реєстрацію повідомлень та декларацій, відмовлено у надані дозволу на виконання будівельних робіт, зупинено або заборонено розпочаті роботи?
-А. Провадження про виконання постанови про застосування громадських робіт
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси