Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
и контролю операцій на рахунках в банку. Перевірка...СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. Методологія перевірки облікової документації,...етап - Порядок проведення перевіркиПланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності...Проведення внутрішніх перевірокВідкриття рахунків юридичним особам в установах банків і проведення...Проведення перевірки дотримання Ліцензійних умов надання освітніх...етап - Підготовка до проведення перевіркиПідготовка і тактика проведення перевірки показань на місціОсновний етап проведення аудиторської перевірки
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Проведення інспекційних перевірок банків

Виїзна інспекційна перевірка складається з трьох етапів: підготовка до проведення інспектування; процес інспектування; оформлення результатів інспектування (рис. 3.10).

Етапи проведення інспекційних перевірок

Рис. 3.10. Етапи проведення інспекційних перевірок

Підготовка до проведення інспектування здійснюється шляхом аналізу результатів безвиїзного нагляду, інформації від інших структурних підрозділів Національного банку про діяльність банку та матеріалів банку і триває від одного до двадцяти робочих днів залежно від виду перевірки та розміру банку (рис. 3.11).

Підготовка до проведення інспектування

Рис. 3.11. Підготовка до проведення інспектування

Підрозділи безвиїзного нагляду відповідно до затвердженого плану інспекційних перевірок подають підрозділам інспектування матеріали для проведення підготовки до комплексного інспектування не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до його початку. Ці матеріали мають містити таку інформацію:

— стан банку на дату інспектування, тенденції, що були в банку протягом періоду інспектування, та результати аналізу зазначених даних (у тому числі аналізу показників системи раннього реагування);

— показники економічних нормативів станом на дату інспектування та протягом періоду інспектування з результатами аналізу зазначених даних та з викладенням причин порушення (якщо воно є) установлених нормативів;

— звітність банку, що є в розпорядженні підрозділу безвиїзного нагляду, станом на дату інспектування або на попередню звітну дату, якщо строки подання звітності для банку не настали;

— опис проблем, що є в банку станом на дату інспектування та були протягом періоду інспектування, із зазначенням їх причин;

— заходи впливу щодо банку, які були застосовані Національним банком протягом періоду інспектування, та заходи, вжиті банком щодо усунення порушень і недоліків у роботі;

— сфери діяльності банку, що потребують особливої уваги під час виїзного інспектування (із зазначенням конкретних рахунків, дат операцій, сум тощо);

— інша інформація про діяльність банку, яка може бути корисною для інспектування.

У разі прийняття рішення про проведення позапланової перевірки підрозділ безвиїзного нагляду терміново готує та надає підрозділу інспектування потрібну для інспекційної перевірки інформацію залежно від підстав проведення цієї перевірки та встановлених проблем у діяльності банку.

Запит до банку щодо подання потрібних для процесу підготовки до інспектування матеріалів надсилається разом з офіційним повідомленням про проведення інспектування не пізніше ніж за 10 днів до його початку. Це повідомлення оформляється на бланку Національного банку, засвідчується підписом заступника Голови Національного банку, який за функціональними обов'язками є керівником служби банківського нагляду або керівником територіального управління та містить таку інформацію:

— вид інспектування;

— підстави для призначення інспектування;

— дати початку та закінчення інспектування;

— період інспектування;

— запит щодо надання потрібної для процесу підготовки до інспектування інформації (у тому числі докладний перелік цієї інформації);

— інформацію про керівника інспекційної групи та контактний телефон;

— пропозиції щодо попередньої зустрічі з керівниками банку;

— іншу важливу інформацію.

Банк зобов'язаний надати всю потрібну інформацію до початку інспектування у строки, визначені в запиті про її надання.

Результати процесу підготовки до інспектування оформляються як звіт про підготовку до інспектування, який обов'язково має містити інформацію:

— про стан банку на дату інспектування або на попередню звітну дату, якщо строки подання банками звітності, на підставі якої визначається фінансовий стан, не настали;

— тенденції у банку протягом періоду інспектування;

— обсяги інспектування;

— питання, що потребують особливої уваги під час проведення іяспектуван ня;

— розрахунок часу, що потрібний на перевірку окремих сфер діяльності;

— графік проведення інспектування.

Процес інспектування. Інспектування банків здійснюється під керівництвом інспекторів центрального апарату Національного банку. Інспекційні групи комплектуються службовцями підрозділів банківського нагляду територіальних управлінь. Службовці територіальних управлінь Національного банку залучаються для участі в комплексних інспекційних перевірках банків відповідно до плану-графіка, що затверджується разом з річним планом інспекційних перевірок (рис. 3.12).

Протягом тижня до початку інспектування проводиться попередня зустріч з керівниками банку, на якій обговорюються обсяги та методи, а також різні організаційні питання щодо майбутнього інспектування. Зустріч з керівниками банку, який перевірятиметься під керівництвом інспекторів центрального апарату Національного банку, проводять директор Департаменту інспектування банків Національного банку, його заступник або керівник інспекційної групи чи його заступник. Зустріч з керівниками банку, який перевірятиметься під керівництвом інспекторів територіального управління Національного банку, проводять начальник територіального управління Національного банку, його заступник або начальник відділу банківського нагляду територіального управління Національного банку чи його заступник, а також керівник інспекційної групи чи його заступник. Від банку для участі в зустрічі запрошуються голова ради або його заступник, голова та члени правління (ради директорів), головний бухгалтер і керівники структурних підрозділів банку.

Склад інспекційної групи визначається та затверджується начальником відповідного територіального управління Національного банку (у разі проведення перевірки інспекторами цього територіального управління) та директором Департаменту інспектування банків, якщо керівництво інспекційною перевіркою здійснює інспектор центрального апарату Національного банку.

До складу інспекційної групи можуть входити службовці структурних підрозділів Національного банку, які відповідно до функціональних обов'язків здійснюють контроль за діяльністю банків (наприклад, контроль за готівковим обігом, валютний контроль тощо). Цим службовцям може надаватись окреме завдання на перевірку питань, що належать до компетенції підрозділів, у яких вони працюють. Ці службовці складають окремі довідки про результати перевірки .

Інспектування здійснюється відповідно до "Методичних вказівок з інспектування банків в Україні" та згідно із затвердженим планом і розробленим графіком інспектування. План інспектування кожного банку складається з урахуванням результатів процесу підготовки до проведення інспектування та затверджується директором Департаменту інспектування банків Національного банку або керівником територіального управління Національного банку.

Процес інспектування банків

Рис. 3.12. Процес інспектування банків

Оформлення результатів інспектування. Під час проведення комплексної інспекційної перевірки або за результатами інспекційної перевірки з окремих напрямів діяльності (операцій) банку (його філій чи інших власних підрозділів банку) складаються довідки про перевірку. Кожна довідка про перевірку складається в трьох примірниках та засвідчується підписом інспектора (інспекторів), який є відповідальним за перевірку в цілому або за перевірку відповідного напряму діяльності банку (філії чи іншого власного підрозділу банку).

Два примірники кожної з довідок надаються відповідно голові правління банку або керівнику його філії чи іншого власного підрозділу банку, або іншому уповноваженому керівнику внутрішнього підрозділу банку, що відповідає за визначений напрям роботи банку під його підпис на третьому примірнику, який зберігається в інспектора або керівника інспекційної групи. Керівник банку зобов'язаний не пізніше третього робочого дня з дати отримання довідок повернути один підписаний ним примірник інспектору.

У разі наявності заперечень (зауважень) щодо фактів та висновків, викладених у довідці, керівник банку повертає підписаний примірник довідки з позначкою "із запереченнями" з одночасним наданням у письмовій формі обґрунтованих заперечень з поясненнями та документальним підтвердженням, які є невід'ємною частиною довідки. За потреби для перевірки інформації, викладеної в запереченнях щодо довідки, строк інспекційної перевірки може бути подовжений на 15 календарних днів або може бути призначена позапланова перевірка.

У разі неповернення банком в установлений строк підписаного примірника довідки, наданої для ознайомлення Та підписання, або відмови від її підписання довідка вважається такою, що не має заперечень з боку банку. У цьому разі керівник інспекційної групи використовує для подальшої роботи третій примірник довідки, який зберігається в Національному банку (або територіальному управлінні Національного банку).

За результатами комплексного інспектування банку на підставі довідок про перевірку окремих напрямів діяльності (операцій) банку (у тому числі його філій, інших власних підрозділів, що перевірялися під час проведення комплексної перевірки банку) складається звіт про інспектування.

Звіт про інспектування має визначену форму, яка затверджується заступником Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює керівництво службою банківського нагляду Національного банку. Звіт про інспектування складається у двох примірниках. Один примірник звіту залишається в Національному банку (територіальному управлінні Національного банку), другий — надається (надсилається спецзв'язком або нарочним) раді та правлінню банку разом із супровідним інформаційним листом, який має містити загальний висновок про результати проведеної інспекційної перевірки. Звіт про інспектування надається банку протягом трьох робочих днів після його погодження заступником Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює керівництво службою банківського нагляду Національного банку.

У разі проведення комплексної інспекційної перевірки інспекторами територіального управління Національного банку звіт про інспектування банку подається Департаменту інспектування банків для погодження. Після отримання інформації від Департаменту інспектування банків про погодження звіту територіальне управління Національного банку протягом трьох робочих днів надсилає спецзв'язком (або нарочним) раді та правлінню банку один примірник звіту. Звіт надсилається разом із супровідним інформаційним листом, який має містити загальний висновок про результати проведеної інспекційної перевірки. Другий примірник звіту залишається в територіальному управлінні Національного банку, а його копія надсилається Департаменту інспектування банків.

Звіти, довідки про інспектування та інші матеріали щодо інспектування є конфіденційною інформацією та власністю Національного банку та не підлягають публічному розголошенню. Розкриття інформації, що міститься у звіті чи довідці, здійснюється в порядку, передбаченому законами України "Про банки і банківську діяльність" та "Про Національний банк України".

У разі встановлення за результатами проведеної інспекційної перевірки фактів порушення банками або іншими особами, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку, вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку або здійснення ризикових операцій, що загрожують інтересам вкладників чи кредиторів банку, підрозділ Національного банку, службовець якого був керівником інспекційної групи, готує пропозиції про застосування до об'єкта перевірки відповідних заходів впливу.

Обґрунтовані пропозиції щодо застосування заходів впливу разом з документами, що підтверджують факт порушення законодавства або здійснення ризикових операцій, підрозділ інспектування передає підрозділу безвиїзного нагляду для застосування адекватних заходів впливу. Застосування заходів впливу за результатами інспектування проводиться відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (ст. 73) і нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу.

Копія звіту (довідки) про інспекційну перевірку підрозділом інспектування подається підрозділу безвиїзного нагляду для встановлення подальшого контролю відповідної форми за діяльністю банку та усунення ним установлених перевіркою порушень. Разом зі зві-том підрозділ інспектування надає інформацію та пропозиції щодо контролю конкретних напрямів діяльності банку (окремих операцій, рахунків тощо), що потребують особливої уваги при здійсненні безвиїзного нагляду.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси