Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Порядок формування та облік фінансових результатівОблік формування фінансових результатівОрганізація контролю формування фінансових результатів та їх...Облік фінансових результатів діяльності підприємства (рах. №79)Облік фінансових результатів, капіталу та інших пасивівПорядок формування та облік доходів і фінансових результатів від...Облік процесу реалізації готової продукції і формування фінансових...Формування та облік фінансових результатів діяльності підприємств...ОБЛІК ДОХОДІВ (ЗБИТКІВ) І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ...ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості формування, використання та облік фінансових результатів

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" визнані доходи у бухгалтерському обліку класифікуються за такими групами:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- Інші операційні доходи;

- фінансові доходи;

- інші доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)- загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного податку тощо).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків І зборів.

До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від операційної оренди активів; дохід від курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо,

До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

До складу інших доходів, зокрема, включаються: дохід від реалізації фінансових інвестицій, дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Фінансовими результатами діяльності будь-якого підприємства с прибуток чи збиток. Прибуток посідає одне з головних місць у загальній системі вартісних інструментів ринкової економіки. Він є головною метою підприємницької діяльності, основним спонукальним мотивом будь-якого бізнесу.

Фінансовий результат (прибуток чи збиток) у бухгалтерському обліку визначається порівнянням суми отриманих доходів та витрат, понесених для отримання цих доходів.

Так як доходи та витрати діяльності відображаються за видами діяльності на відповідних рахунках 7 та 9 класів, то і фінансові результати поточного звітного періоду формуються на окремих субрахунках рахунку 79 "Фінансові результати" за видами діяльності. Завдяки цьому в обліку отримується інформація про фінансові результати за видами діяльності, тобто, за сукупністю економічно однорідних операцій.

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства призначений рахунок 79 "Фінансові результати". За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:

791 "Результат операційної діяльності";

792 "Результат фінансових операцій";

793 "Результат іншої діяльності".

На субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Іншій операційний дохід"), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності").

На субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капіталі".

На субрахунку 793 "Результат від іншої діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від Інвестиційної та іншої діяльності підприємства, за дебетом-списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати".

Кореспонденції рахунків з обліку фінансових результатів діяльності кооперативу наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3. Кореспонденції рахунків з обліку фінансових результатів

Кореспонденції рахунків з обліку фінансових результатів

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", субрахунки рахунку 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" і з кредитом рахунків класу 8 "Витрати за елементами" у порядку закриття цих рахунків.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи зобов'язані для обліку фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності використовувати вимоги П(С)БО 30 "Біологічні активи".

Відповідно до цього положення фінансовий результат від основної діяльності визначається в декілька етапів та складається з наступних складових:

1. Фінансовий результат від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів;

2. Фінансовий результат від реалізації запасів- сільськогосподарської продукції та біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу;

3. Фінансовий результат від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на місці продажу.

При цьому доходи, витрати та фінансові результати відносяться до операційної діяльності. Планом рахунків для їх обліку передбачено рахунки:

- 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю";

- 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю".

При первісному визнанні сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів вони оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місті продажу. Відповідно до Н(С)БО 30 "Біологічні активи" за цими операціями визнається дохід або витрати.

Доходи (витрати) від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних протягом звітного (календарного) року, визначається як різниця між вартістю біологічних активів і сільськогосподарської продукції оцінених за справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу) та витратами. (Непов'язані з біологічними перетвореннями.

Витрати на біологічні перетворення обліковуються відповідно до вимог П(С)БО 16 "Витрати" на рахунку 23 "Виробництво" та 91 "Загальновиробничі витрати" за окремими об'єктами обліку, що мають відповідати об'єктам обліку біологічних активів (окремі види біологічних активів та / або їх групи). За цими ж об'єктами відображаються в обліку доходи та витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Доходи або витрати від первісного визнання додаткових біологічних активів та сільськогосподарської продукції включаються до складу інших операційних витрат (доходів) в кінці звітного (календарного) року або на кожну дату балансу з коригуванням до фактичної суми доходів (витрат) від первісного визнання додаткових біологічних активів і сільськогосподарської продукції, визначеної в кінці (звітного (календарного) року.

Це коригування пов'язане з тим, що в кінці року здійснюється розподіл та списання непрямих витрат на витрати виробництва, наприклад, списання загальновиробничих витрат, розподіл непрямої амортизації необоротних активів, витрат на їх ремонт та інше. У зв'язку з цим витрати на біологічні перетворення будуть іншими, ніж ті, що відображені на дату визнання біологічних перетворень, а значить іншими будуть і доходи та витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції та біологічних активів.

Фінансовий результат від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів визначається на рахунку обліку фінансових результатів шляхом порівняння доходів та витрат.

За цими операціями складається кореспонденція рахунків, що наведена в табл. 4.4.

Таблиця 4.4. Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів сільськогосподарської діяльності

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

1. Понесено витрати на біологічні перетворення

23,91

66,65, 20,13.91

2. Оприбутковано за справедливою вартістю сільськогосподарська продукція та/ або поточні біологічні активи

27,21

23

3. Визнається дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції та / або поточних біологічних активів (різниця між справедливою вартістю визнаних активів та витратами на їх вирощування)

23

710

4. Визнано витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції та / або додаткових біологічних активів (різниця між витратами та справедливою вартістю визнаних активів)

940

23

5. Коригування в кінці року сум доходів:

5.1. На суму перевищення фактичних доходів, визначений в кінці року над сумою доходів, віднесених протягом року

23

710

5.2. На суму перевищення доходів, віднесених протягом року над сумою фактичних доходів, визначених в кінці року (методом "червоне сторно")

23

710

6. Коригування сум витрат:

і 6.1. На суму перевищення фактичних витрат, визначених в кінці року над сумою витрат віднесених протягом року

940

23

6.2. На суму перевищення витрат, віднесених протягом ро-1 ку над сумою фактичних витрат, визначених в кінці року (методом "червоне сторно")

940

23

7. Віднесено на фінансові результати:

7.1. Сума доходу

710

791

7.2. Сума витрат

791

840

Друга складова фінансового результату - це результат від реалізації продукції та біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю.

Після оприбуткування сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів, вони обліковуються як запаси за тією оцінкою, за якою вони були визнані та відображені в обліку.

Реалізація продукції та біологічних активів відображається відповідно до вимог П(С)БО 15 "Дохід".

Доход від реалізації продукції та біологічних активів визнається в загальній сумі відповідно до договору, тобто без вирахування знижок, непрямих податків тощо.

Собівартість продукції та тварин є їх облікова вартість на дату реалізації (справедлива вартість за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, визначеній при первісному визнанні).

При реалізації довгострокових біологічних активів, оцінених за первісною вартістю, вони відображаються в обліку згідно з вимогами П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" та П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів". При реалізації продукції та біологічних активів складають кореспонденцію рахунків (табл. 4.5).

Таблиця 4.5. Кореспонденції рахунків при реалізації продукції та біологічних активів

Кореспонденції рахунків при реалізації продукції та біологічних активів

Третій фінансовий результат - результат від зміни оцінки біологічних активів, що оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на місці продажу.

На кожну звітну дату біологічні активи можуть змінити свою справедливу вартість, тому відповідно до П(С)БО 30 передбачено на кожну дату балансу проводити переоцінку та розраховувати такий фінансовий результат.

В цьому випадку сума доходу від зміни справедливої вартості біологічного активу, відображається збільшенням його вартості та збільшенням іншого операційного доходу, а сума витрат-зменшенням його вартості та збільшенням інших операційних витрат. Кореспонденція при цьому складається аналогічна, як при первісному визнанні активів (табл. 4.6).

Таблиця 4.6. Кореспонденції рахунків від зміни справедливої вартості біологічного активу

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Визнано дохід від збільшення вартості біологічних активів

16,21

710

2. Визнано витрати від зменшення вартості біологічних активів

940

16.21

3. Віднесено на фінансовий результат:

доходи

витрати

710

791

791 940

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)- сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.

Нерозподілений прибуток- є складовою частиною власного капіталу. Це прибуток, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.

Облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку ведеться на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:

-441 "Прибуток нерозподілений";

- 442 "Непокриті збитки";

- 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображаються непокриті збитки. їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та / або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків (табл. 4.7).

Таблиця 4.7. Кореспонденція рахунків з обліку нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

Кореспонденція рахунків з обліку нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи виплачують своїм членам:

- заробітну плату;

- кооперативні виплати;

- виплати доходу на паї.

Заробітна плата нараховується та виплачується членам сільськогосподарського кооперативу у загальновстановленому порядку, прийнятому для заробітної плати, за формами та системами, встановленими кооперативом відповідно до чинного трудового законодавства.

Кооперативні виплати - це частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового року між членами сільськогосподарського кооперативу пропорційно їх участі в господарській діяльності у порядку, визначеному рішенням органу управління.

Члени сільськогосподарського виробничого кооперативу безпосередньо беручи трудову участь у господарській діяльності, мають право на кооперативні виплати, які визначаються пропорційно відпрацьованим людино - годинам за звітний рік, розміру основної заробітної плати, тощо.

У бухгалтерському обліку сільськогосподарського кооперативу нарахування та виплата кооперативних виплат відображається у спосіб, наведений у табл. 4.8.

Таблиця 4.8. Відображення в обліку кооперативних виплат

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

і. Нараховано кооперативні виплати

441

685(672)

2. Виплачено кооперативні виплати

685 (672)

301,311

Згідно пп. 165.1.48 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України кооперативні виплати члену виробничого сільськогосподарського кооперативу не включається до складу загального оподаткованого доходу фізичної особи (члена кооперативу), який підлягає оподаткуванню податком на доходу фізичних осіб. Крім того, відповідно п. 138.9 ст. 138 ПКУ кооперативні виплати фізичним особам - членам виробничого сільськогосподарського кооперативу, які не є підприємцями та беруть трудову участь у діяльності кооперативу, включаються до інших прямих витрат.

Кооперативні виплати, це частина доходу виробничого кооперативу, що розподіляється між членами кооперативу з урахуванням їх трудової та іншої участі в діяльності кооперативу, за результатами фінансового року.

Нарахування і виплата часток доходу на паї здійснюється за підсумками фінансового року з доходу, що залишається у розпорядженні кооперативу з урахуванням необхідності формування його фондів. За рішенням загальних зборів членів кооперативу виплата часток доходу на паї може здійснюватися у грошовій формі, товарами (продукцією), цінними паперами тощо.

Загальна сума виплати на пайовий капітал законом обмежена 20 % доходу, визначеного до розподілу.

Як уже відзначалось, загальна сума пайового фонду, яка складається з обов'язкових і додаткових паїв членів сільськогосподарських кооперативів. Згідно зі ст.. 26 Закону про кооперацію розмір паю члена кооперативу, залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі у складі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими й у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу. Для розрахунку загального пайового фонду та частки кожного члена сільськогосподарського виробничого кооперативу необхідно також брати до уваги внески членів кооперативу до резервного і спеціального фондів.

У бухгалтерському обліку сільськогосподарського кооперативу нарахування та виплата доходу на паї відображається у спосіб, наведений у табл. 4.9.

Таблиця 4.9. Нарахування та виплата доходу на паї

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Нараховано дохід на пай

441

672

2. Утримано ПДФО за ставкою 5 %

672

641

3. Виплачено дохід на пай

672

301,311

4. Перераховано ПДФО до бюджету

641

311

Враховуючи вимоги пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, виплати на паї з точки зору податкового законодавства, слід розцінювати як виплату дивідендів. Тому до такої виплати слід застосовувати податкові правила, які стосуються виплати дивідендів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси