Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Мета, завдання і об'єкти аудиту виконання бюджетних програмСпільні підходи до складання загального плану аудиту та програми.Предмет, метод і об'єкти аудитуСутність, предмет, метод і об'єкти аудитуУточнення до плану та програми аудитуЗавдання, об'єкти, джерела і послідовність аудиту капіталуТема 14. Внутрішній аудит , його сутність , об'єкти, суб'єктиПредмет і об'єкти аудитуПредмет, метод і об'єкти аудиторської діяльностіПоняття, об'єкти і завдання аудиту
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Програма може передбачати такі об'єкти аудиту.

1. Основні відомості про підприємство.

2. Правові основи діяльності підприємства:

— правовий аналіз установчих документів;

— наявність державних дозволів на проведення окремих видів діяльності.

3. Оцінку наявної системи обліку та внутрішнього контролю:

— форма рахівництва, рівень автоматизації бухгалтерського обліку;

— перевірка бухгалтерської комп'ютерної програми на предмет імовірності допущення нею помилок в обліку;

— організація бухгалтерського обліку у відповідності з наявними вимогами;

— дотримання прийнятої методології відображення окремих господарських операцій;

— оцінка наявної системи внутрішнього контролю;

— правильність виведення результатів проведених інвентаризацій.

4. Перевірку обліку основних засобів:

— правильність оцінки та взяття на облік;

— аналіз вибуття основних засобів;

— правильність відображення капітального ремонту;

— правильність нарахування зносу;

— правильність проведення індексації балансової вартості та нарахованого зносу;

— правильність відображення в обліку вартості основних засобів, прийнятих або переданих у фінансову оренду.

5. Перевірку обліку нематеріальних активів:

— склад нематеріальних активів, обґрунтованість віднесення об'єктів до їх складу, документальне обгрунтування;

— правильність оцінки;

— правильність нарахування зносу.

6. Облік капітальних витрат та устаткування:

— документальне обгрунтування;

— правильність оцінки;

— наявність необхідних дозволів органів державної влади на будівництво;

— наявність необхідних дозволів органів державної влади на реконструкцію виробництва, на впровадження нових технологій.

7. Облік фінансових вкладів в інші підприємства:

— склад і структура фінансових вкладів;

— правильність оцінки;

— джерела придбання цінних паперів і відображення в обліку коштів, використаних на фінансові вкладення;

— правильність зберігання цінних паперів, оплата послуг депозитарію, наявність депозитарного договору;

— проценти.

8. Виробничі запаси:

— правильність оцінки;

— підтвердження залишків запасів;

— порядок списання запасів на виробництво;

— правильність нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

9. Валові витрати і витрати виробництва й обігу:

— правильність і своєчасність віднесення до валових витрат платежів та нарахувань;

— калькуляція собівартості продукції;

— правильність оцінки незавершеного виробництва.

10. Готову продукцію:

— правильність оцінки вартості запасів готової продукції.

11. Товари:

— організація обліку;

— правильність розрахунку і списання торгової націнки;

— правильність відображення в обліку переоцінки й уцінки залишків товарів.

12. Дебіторську заборгованість:

— оцінка операцій, які проводилися підприємством;

— оцінка реальності заборгованості;

— наявність безнадійної для отримання дебіторської заборгованості та своєчасність і обгрунтованість нарахування страхових резервів;

— склад і реальність іншої дебіторської заборгованості;

— проведення зустрічних перевірок заборгованості;

— перевірка дебіторської заборгованості споріднених підприємств.

13. Облік позикових коштів:

— реальність кредиторської заборгованості;

— банківські кредити й інші позикові кошти;

— облік довгострокових та короткострокових позик банків;

— додержання порядку відображення в обліку витрат, пов'язаних з емісією цінних паперів;

— напрями використання коштів, одержаних від емісії цінних паперів у відповідності із зареєстрованою інформацією;

— види облігацій, мета випуску, термін погашення та їх одержання;

— стан обліку іменних облігацій, своєчасність реєстрації зміни їхніх власників;

— формування та джерела виплати процентів за облігаціями, джерела погашення (викупу) облігацій;

— аналіз коштів, позичених у споріднених підприємств.

14. Грошові кошти:

— дотримання чинних норм ведення готівкових операцій;

— наявність банківських рахунків;

— склад інших грошових коштів;

— отримання письмових підтверджень від банку про залишки на рахунках підприємства, та співвідношення цієї інформації з обліком;

— внутрішній контроль за проведенням грошових операцій.

15. Реалізацію:

— методи обліку реалізації готової продукції і товарів та забезпечення незмінності визначених методів протягом звітного періоду;

— облік реалізації при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;

— оцінка системи внутрішнього контролю підприємства за дотриманням встановленого порядку реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

— правильність реалізації інших активів, які належать підприємству;

— дотримання порядку обліку і реєстрації податкових накладних;

— правильність ведення книги обліку продажу продукції (товарів, робіт, послуг);

— правильність оформлення і проведення інвентаризацій товарів у дорозі;

— наявність необхідних дозволів і ліцензій на право ведення господарської діяльності (у разі необхідності).

16. Статутний капітал:

— організація аналітичного обліку;

— відповідність розміру статутного капіталу, відображеного у звітності, загальної суми номінальної вартості випущених та сплачених акцій сумі, зазначеній в установчих документах;

— дотримання чинного порядку збільшення статутного капіталу, проведення емісій акцій, викупу власних акцій;

— правильність оцінки внесків учасників;

— обгрунтованість оцінки внеску у вигляді нематеріальних активів;

— організація обліку бланків суворої звітності;

— продаж акцій декільком інвесторам;

— операції з цінними паперами, на які учасник ринку не має права володіння або розпорядження (перекупівля акцій в акціонерів без повідомлення про це акціонерного товариства та відповідної їх перереєстрації, передача майнових прав іншим особам, пов'язаним із володінням акціями до моменту повної їх сплати).

17. Оподаткування підприємства:

— визначення переліку податків, які підприємство повинне сплачувати;

— вибіркова перевірка на предмет своєчасності сплати податків згідно з визначеним аудитором переліком податків, які необхідно було сплачувати, та правильності використання підприємством процентних ставок податків;

— вибіркова перевірка правильності розрахунків та своєчасності сплати податків;

— правильність розрахунку податків у разі подання консолідованої бухгалтерської звітності;

— оподаткування сум нарахованих та виплачених дивідендів.

18. Фонди спеціального призначення:

— склад фондів спеціального призначення;

— обгрунтованість формування та використання;

— перевірка правильності нарахованих резервів і фондів.

19. Валовий дохід, скоригований валовий дохід, прибуток та його розподіл:

— своєчасність і повнота відображення у бухгалтерському обліку валових доходів;

— правильність коригування валового доходу на суму валових витрат,

— своєчасність і повнота відображення в обліку доходів від придбаних ринкових акцій, облігацій;

— своєчасність і повнота відображення в обліку емісійного доходу;

— правильність формування балансового прибутку;

— склад позареалізаційних доходів і витрат;

— дотримання встановленого порядку розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства;

— правильність розрахунку дивідендів (необгрунтоване завищення рівня дивідендів);

— правильність відображення в обліку курсових різниць за операціями з іноземною валютою;

— правильність відображення в обліку знижок від звичайних цін (оподаткування знижок).

20. Бухгалтерську звітність:

— обґрунтованість і правильність складання передавального балансу (при перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство);

— відповідність показників бухгалтерської звітності результатам синтетичного й аналітичного обліку;

— правильність заповнення форм бухгалтерської звітності;

— своєчасність звітування;

— правильність консолідації бухгалтерської звітності.

21. Консультаційні послуги і рекомендації щодо усунення недоліків, аудиторський висновок.

Примітка:

Із наведеного переліку питань аудитор може вилучити ті, які, на його думку, є несуттєвими для діяльності підприємства, а також додатково внести питання, які він вважає доцільними.

Програму повинен підписати керівник групи з перевірки, а затвердити — керівник аудиторської фірми.

Питання для самопідготовки

1. Яке визначення планування дав Монтгомері?

2. Які види планування аудиторської діяльності Ви знаєте?

3. Обґрунтуйте необхідність у плануванні.

4. Як Ви розумієте інтуїтивне планування?

5. Які можливості застосування інтуїтивного планування в аудиторській діяльності?

6. Як Ви розумієте формальне планування?

7. Із чого складається нормативна база планування?

8. Охарактеризуйте пропозицію і попит на аудиторські послуги у вашому регіоні.

9. Охарактеризуйте стратегічне планування.

10. Як формуються поточні плани обсягу аудиторських послуг?

11. Охарактеризуйте поточні плани в аудиторській діяльності.

12. Які розділи повинен містити план праці?

13. Назвіть і охарактеризуйте нормативну базу для розробки плану праці.

14. Назвіть послідовно етапи формування плану праці.

15. Як провести планування кількості персоналу?

16. Назвіть і охарактеризуйте методи планування кількості персоналу.

17. Як спланувати фонд заробітної плати?

18. Із чого складається фонд заробітної плати?

19. Як Ви розумієте фінансове планування в аудиторській фірмі?

20. Як скласти план доходів і витрат?

21. Сформулюйте необхідність у плануванні аудиту.

22. Яка мета планування аудиту?

23. Назвіть фактори, які впливають на загальний план аудиту.

24. Визначіть етапи планування аудиту.

25. Для чого проводиться попереднє обстеження клієнта?

26. Як встановити оцінку системи внутрішнього контролю?

27. Як скласти загальний план аудиту?

28. Чим відрізняється загальний план аудиту від програми аудиту?

29. Які Ви знаєте типи підготовки програм аудиту?

30. Охарактеризуйте основні розділи програми аудиту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси