Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Призначення допоміжних виробництвОБЛІК ВИРОБНИЦТВАОблік незавершеного виробництва (робіт, послуг) (рах. № 23)
Принцип раціонального розміщення виробництваОблік виробництваЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ І СИСТЕМИ ОБЛІКУЗагальна схема податкового облікуЗагальні засади і принципи бухгалтерського обліку в банках
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА

Загальні принципи та схема обліку виробництва

Виробництво являє собою основу операційної діяльності будь-якого підприємства, до якої входить ще фінансова та інвестиційна діяльність.

Процес виробництва являє собою, з одного боку, процес виробничого споживання основних чинників: знарядь, предметів праці та живої праці, а з іншого - джерело одержання нової продукції (робіт чи послуг).

Основною метою обліку виробництва є своєчасне, повне, вірогідне відображення фактичного розміру і складу витрат та контроль за використанням усіх видів виробничих ресурсів, а також обсягу виробленої продукції (наданих робіт чи послуг) у натуральних та грошових вимірниках. З формулювання мети витікають основні завдання обліку виробництва. Це:

- визначення складу та розмежування виробничих витрат за їх економічним змістом, місцем прикладення (центрами відповідальності), елементами, статтями витрат, суміжними періодами та іншими ознаками, передбаченими відповідними стандартами фінансового та управлінського обліку;

- своєчасне та повне відображення виготовленої продукції, наданих робіт чи послуг за їх кількістю та якістю в розрізі окремих об'єктів обліку, центрів відповідальності та суміжних періодів;

- встановлення фактичного рівня собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) відповідно до затверджених положень та порівняння його з нормативним, розрахунковим (прогнозним, кошторисним) та рівнем ринкових цін;

- формування відповідної інформації про обсяг витрат та виготовленої продукції (робіт, послуг) у передбаченій системі документів, облікових регістрів та звітності.

Облік виробництва є складовою частиною як фінансового, так і управлінського обліку. Фінансовий та управлінський облік відрізняється деталізацією інформації, ЇЇ спрямованістю, доступністю користувачами даних та системою обмежень, які регулюють фінансову звітність.

Управлінський облік суттєво відрізняється від фінансового саме орієнтацією останнього на складання фінансової звітності, для управління ж необхідна більш детальна інформація, яка враховує не лише особливості технології та організації саме цього підприємства, але і його підрозділів, навіть окремих виконавців.

У сучасній літературі є різні підходи до трактування понять і співвідношення "управлінський облік" і "виробничий облік". Історично облік витрат, як частина бухгалтерського обліку, мав своєю метою узагальнення витрат для калькулювання собівартості продукції. Сучасний же виробничий облік, використовуючи зовнішню та внутрішню інформацію, надає дані не лише для потреб виробництва, а й маркетингу, управління дослідженнями та інших сфер бізнесу. Забезпечуючи аналіз діяльності з урахуванням як поточних, так і довгострокових цілей, він виходить за межі лише управлінського обліку.

З іншого боку, виробничий облік узагальнює інформацію про собівартість запасів, реалізованої продукції (робіт та послуг) та визначення фінансових результатів, що необхідно для складання фінансової звітності. Тому трактування обліку виробництва формулюється як джерело даних про витрати ресурсів у процесі виробничої діяльності, що використовуються як в управлінському, так і у фінансовому обліку (рис. 2.1).

Взаємозв'язок обліку витрат, фінансового та управлінського обліку

Рис. 2.1. Взаємозв'язок обліку витрат, фінансового та управлінського обліку

Сучасний облік виробництва є складовою системи бухгалтерського обліку, він повинен акумулювати І систематизувати витрати для:

- оцінки запасів і визначення фінансових результатів;

- обґрунтування управлінських рішень;

- забезпечення внутрішньогосподарського контролю.

Однак реалізація вказаних видів обліку в розрізі облікових регістрів, бухгалтерських рахунків та форм звітності залежить від підходів до організації системи бухгалтерського обліку. З такої точки зору виділяють дві системи (підходи) щодо облікової роботи:

- двоколова система, при виділенні двох автономних груп (класів) рахунків бухгалтерського обліку різного рівня: управлінського та фінансового;

- інтегрована система, за якою рахунки управлінського обліку кореспондують з рахунками фінансового обліку в межах єдиного плану рахунків.

З прийняттям діючого плану рахунків в Україні визначилась інтегрована система обліку. З самої побудови плану рахунків зрозуміло, що 1 - 3 класи рахунків призначені для відображення об'єктів активу балансу, 4 - 6 - пасиву, а 7 - 9 - для складання звіту про фінансові результати, (звіту про сукупний дохід). Рахунки для обліку операційної діяльності розміщені в основному у 8 та 9 класах плану рахунків "Витрати за елементами" та "Витрати діяльності". Рахунки цих класів, виходячи з розмірів кооперативу, та за його вибором, можуть застосовуватися одночасно, або лише один з названих класів. У випадку, коли рахунки 9 класу не застосовуються, додатково залучається також рахунок 85 "інші витрати". Якщо ж застосовуються рахунки обох класів, то цей рахунок не використовують.

Крім того, у виробничих кооперативах витрати виробництва знаходять своє відображення на рахунку 23 "Виробництво", де узагальнюється інформація про виробничі витрати в розрізі об'єктів обліку. Сальдо за рахунком 23 означає незавершене виробництво і відображується в активі балансу, саме тому цей рахунок включено до другого класу "Запаси". Це ж можна віднести і до рахунку 24 "Брак у виробництві".

Деякі витрати, частково пов'язані з виробничою діяльністю, обліковуються також на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів". На цьому рахунку узагальнюється інформація про витрати, які здійснено у звітному році, але які підлягають віднесенню до витрат майбутнього періоду. Крім рахунків виробництва, витрати з цього рахунка розподіляють на рахунки пов'язані зі збутом продукції, організацією і управлінням підприємством у цілому (адміністративні витрати), іншою операційною, а також інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Подальша ж деталізація даних про витрати та вихід продукції основних та інших галузей виробництва здійснюється в розрізі цілої системи субрахунків та об'єктів аналітичного обліку, які відкриваються до названих синтетичних рахунків.

Система субрахунків повинна встановлюватися відповідними галузевими нормативами міністерств та відомств, що є найвищою ланкою управління галуззю. У сільському господарстві доцільно зберегти номенклатуру субрахунків у розрізі синтетичного рахунку 23, яка б максимально відповідала виробничому напрямку кооперативу.

Аналітичний облік за кожним із субрахунків слід вести за окремими видами виробництв, переділами, партіями в розрізі статей, передбачених для сільськогосподарських підприємств. На вимогу керівництва кооперативу чи окремих його підрозділів, особливо у великих господарствах, аналітичний облік витрат може здійснюватися у розрізі господарських підрозділів, центрів прикладення витрат чи відповідальності.

Інформація, яка надається управлінським обліком, орієнтована на задоволення потреб стратегічного та поточного управління, на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки діяльності підрозділів та окремих керівників,

Відображуючи операції, які здійснює кооператив, бухгалтер накопичує дані про витрати і доходи його структурних підрозділів та розробляє внутрішню систему звітності, що дає змогу оцінювати результати їх діяльності.

Роль бухгалтера в процесі поточного контролю полягає в тому, що він систематично порівнює фактичні дані про рівень витрат з планами чи кошторисами, розраховує, аналізує та моделює можливі відхилення. Для обгрунтування управлінських рішень на різних рівнях бухгалтер узагальнює, систематизує і надає необхідну інформацію, готує рекомендації щодо можливих наслідків обраного варіанта подій. Функції, що виконує бухгалтер який обслуговує керівників окремих підрозділів кооперативу, значно ширші, ніж бухгалтера, який реєструє господарські операції в системі рахунків фінансового обліку. Тому бухгалтера, який здійснює інформаційне забезпечення системи управління, називають ще бухгалтером-аналітиком. Такий бухгалтер бере участь у процесі аналізу та планування господарської діяльності, у складанні та узгодженні кошторисів і бюджетів, розробці нормативів та стандартів витрат, надає інформацію про минулі події та складає розрахунки про можливі наслідки майбутніх дій.

Узагальнення даних управлінського обліку про витрати та вихід продукції здійснюється в системі передбачених субрахунків та синтетичних рахунків фінансового обліку у відповідних зведених документах і регістрах синтетичного і аналітичного обліку, в залежності від обраної форми бухгалтерського обліку. Взаємозв'язок між функціями управління та системою обліку наведено на рисунку 2.2.

При визначенні місця обліку процесу виробництва в системі рахунків фінансового обліку слід врахувати діючу в Україні інтегровану систему обліку. Така система базується на безперервному обліку запасів, за якою всі поточні зміни залишків сировини, готової продукції та незавершеного виробництва відображаються на відповідних рахунках. У такій системі в основу виділення рахунків для обліку витрат виробництва покладено функціональну ознаку. Рахунки виробничого обліку "вмонтовано" в загальну систему рахунків, у результаті чого вони кореспондують з рахунками фінансового обліку.

Взаємозв'язок системи обліку та функцій управління

Рис. 2.2. Взаємозв'язок системи обліку та функцій управління

Залежно від розміру кооперативу та за його вибором із загальної системи рахунків може обиратися варіант із застосування усіх рахунків, чи виключаючи один з класів (8 або 9). Прямі виробничі витрати відображають безпосередньо на рахунку 23 "Виробництво", а непрямі попередньо накопичують на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", які наприкінці звітного періоду також списуються на рахунок 23 шляхом розподілу між об'єктами обліку.

Витрати кооперативу та окремих його підрозділів, які здійснюють функцію управління, збуту, наукових досліджень та інші, не включаються до виробничої собівартості продукції (робіт чи послуг). Подальше перегрупування витрат за статтями, елементами витрат, видами продукції та центрами відповідальності здійснюється в обраній системі синтетичних рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків.

Невеликі за розміром кооперативи, які складають повну систему звітності, але не здійснюють розрахунку фактичної собівартості продукції (робіт, послуг) при складанні звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) повинні накопичувати інформацію про виробничі витрати за елементами, що передбачено в системі рахунків 8 класу. Така інформація потрібна для формування макроекономічних показників у системі національних рахунків. Такі підприємства можуть не використовувати рахунки 9 класу "Витрати діяльності" та рахунок 23 "Виробництво". Наприкінці ж року накопичені за елементами витрати одночасно з доходами (клас 7) списуються безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати". Загальну схему відображення операцій за скороченою системою рахунків наведено на рисунку 2.3.

Спрощена схема обліку виробничих витрат і доходів

Рис. 2.3. Спрощена схема обліку виробничих витрат і доходів

Така організація обліку виробництва не дозволяє в системному порядку визначати фактичну собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг), тому для виробничих (комерційних) кооперативів рекомендується перехідний варіант обліку з частковим застосуванням рахунка 23. При цьому частину прямих витрат виробництва та загальновиробничих щомісячно списують з кредиту рахунків 80-84 на дебет рахунка 23 "Виробництво", а з кредиту цього рахунка списують собівартість одержаної продукції чи наданих (реалізованих) робіт та послуг. Решту ж витрат, пов'язаних з управлінням кооперативом в цілому, збутом продукції та іншою операційною діяльністю, щомісячно або в кінці року списують безпосередньо на дебет рахунка 79.

Більші ж за розміром виробничі кооперативи повинні застосовувати як рахунок 23 "Виробництво", так і рахунки 9 класу "Витрати діяльності". При цьому перегрупування витрат за елементами для складання фінансової звітності вони можуть здійснювати в позасистемному порядку (без рахунків 8 класу). Загальну схему обліку виробництва при цьому наведено на рисунку 2.4.

Схема обліку виробничих та інших витрат операційної діяльності сільськогосподарських кооперативів

Рис. 2.4. Схема обліку виробничих та інших витрат операційної діяльності сільськогосподарських кооперативів

За такою схемою бухгалтерія має можливість провести калькулювання фактичної собівартості продукції (робіт, послуг), відобразити зміну призначення виробничих запасів (для реалізації чи виробничого споживання) та фінансового результату від реалізації кожного виду товару.

За рішенням керівництва кооперативу та його економічних служб бухгалтерія може одночасно використовувати рахунки 8 та 9 класів. Це дає змогу системним шляхом одержати інформацію про витрати в розрізі елементів для складання звітності, а потім перегрупувати їх за центрами відповідальності, видами діяльності та об'єктами обліку (з метою калькулювання) (рис. 2.5).

Як бачимо з цього рисунка, перша частина схеми (групування витрат за елементами) аналогічна спрощеній схемі обліку, а друга- повністю відповідає вимогам положення про калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції та оцінки виробничих запасів. Крім того, слід відзначити, що за цією схемою витрати, не пов'язані з процесом виробництва, які відображаються на рахунках 92 - 94, також попередньо групуються на рахунках витрат за елементами.

Повна (розгорнута) схема обліку виробничих витрат і виходу продукції

Рис. 2.5. Повна (розгорнута) схема обліку виробничих витрат і виходу продукції

З наведених схем витікає кореспонденція рахунків та субрахунків з усіх господарських операцій, пов'язаних з процесом сільськогосподарського виробництва, та відображення у зведених документах, регістрах синтетичного і аналітичного обліку, система яких буде розглянута в наступному підрозділі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси