Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Визначення і класифікація витрат підприємств торгівлі та ресторанного...Визначення і класифікація доходів підприємств торгівлі та...Організація обліку на підприємствах торгівлі та ресторанного...Облік витрат підприємств торгівлі та ресторанного господарстваОблік виробництва продукції та товарів на підприємствах ресторанного...Формування та облік фінансових результатів діяльності підприємств...Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та...Класифікація підприємств ресторанного господарства. особливості...Особливості виробничо-торговельної діяльності підприємства...Якість обслуговування на підприємствах ресторанного господарства
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік доходів підприємств торгівлі та ресторанного господарства

Для обліку й узагальнення інформації про доходи від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу використовують рахунок 70 "Доходи від реалізації" який має такі субрахунки:

- 701 "Дохід від реалізації готової продукції";

- 702 "Дохід від реалізації товарів";

- 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

- 704 "Вирахування з доходу".

За кредитом субрахунків 701-703 відображають збільшення (одержання) доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, за дебетом - належну суму непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством) та списання сум у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображають суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів; суми наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу, за кредитом - списання дебетових оборотів на рахунок фінансових результатів.

З метою обліку всі знижки можна поділити на групи:

- знижки, що надаються після дати реалізації товарів;

- знижки, що надаються в момент реалізації товарів;

- знижки, що надаються до дати реалізації товарів.

Для узагальнення інформації про інші доходи операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, використовують рахунок 71 "Інший операційний дохід". За кредитом відображають збільшення (одержання) доходу, за дебетом - його зменшення (зменшення на суми непрямих податків, списання в порядку закриття рахунку). В кінці звітного періоду рахунок 71 закривається на рахунок фінансових результатів.

До рахунку 71 "Інший операційний дохід" відкривають такі субрахунки:

- 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю";

- 711 "Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти" (узагальнюється інформація про доходи від купівлі-продажу іноземної валюти, зокрема додатна різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю);

- 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" (узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо), а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу);

- 713 "Дохід від операційної оренди активів" (узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства);

- 714 "Дохід від операційної курсової різниці" (узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й зобов'язаннями підприємства, пов'язаними з операційною діяльністю підприємства);

- 715 "Одержані штрафи, пені, неустойки" (узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків);

- 716 "Відшкодування раніше списаних активів" (узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних оборотних активів);

- 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" (узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості за закінченим терміном позовної давності);

- 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів" (узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) і доходи від цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю);

- 719 "Інші доходи від операційної діяльності" (узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 "Інший операційний дохід", зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо).

Для обліку доходу від участі в капіталі призначений рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі", який має такі субрахунки:

- 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства" (узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвесторів в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків);

- 722 "Дохід від спільної діяльності" (узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків);

- 723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства" (узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування в наслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків).

За кредитом рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" відображають збільшення (одержання) доходу в кореспонденції з дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". За дебетом рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" списують суми в порядку закриття даного рахунку з віднесенням їх на кредит рахунку79 "Фінансові результати".

Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковують на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі", призначений рахунок 73 "Інші фінансові доходи", до якого відкривають такі субрахунки:

- 731 "Дивіденди одержані" (узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми чи спільними);

- 732 "Відсотки одержані" (обліковують відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731, зокрема винагороди за здані у фінансову оренду необоротні активи тощо);

- 733 "Інші доходи від фінансових операцій" (обліковують інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 "Інші фінансові доходи").

За кредитом рахунку 73 "Інші фінансові доходи" відображають визнану суму доходу. За дебетом рахунку 73 "Інші фінансові доходи" відображають списання інших фінансових доходів на рахунок фінансових результатів.

До інших доходів відносяться доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

Відповідно до П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" [49] На кожну дату балансу: монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу; немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення операції; немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості.

Доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, обліковують на рахунку 74 "Інші доходи". На цьому рахунку за відповідними субрахунками відображають доходи від: реалізації фінансових інвестицій; відновлення корисності активів; не операційної курсової різниці; безоплатно одержаних активів; інші доходи від звичайної діяльності.

До рахунку 74 "Інші доходи" відкривають такі субрахунки:

- 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" (обліковують доходи від реалізації фінансових інвестицій);

- 742 "Дохід від відновлення корисності активів" (обліковують доходи від відновлення корисності активів);

- 744 "Дохід від не операційної курсової різниці" (обліковують курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства);

- 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" (обліковують доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій);

- 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" (відображають інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла вході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом, сума дооцінки об'єктів необоротних активів у випадках, передбачених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку).

За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" відображають збільшення (одержання) доходу. За дебетом рахунку 74 "Інші доходи" обліковують належну суму непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших обов'язкових платежів),а також списання доходів у порядку закриття даного рахунку і віднесення на рахунок фінансових результатів.

Для відображення доходів, які виникли в наслідок надзвичайних подій, застосовується рахунок 75 "Надзвичайні доходи", до якого відкривають такі субрахунки:

- 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" (відображають суми відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій),

- 752 "Інші надзвичайні доходи" (відображають дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій).

За кредитом рахунку 75 "Надзвичайні доходи" відображають визнані суми відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій. За дебетом рахунку 75 "Надзвичайні доходи" відображають списання суму порядку закриття рахунку і віднесення сум на рахунок фінансових результатів.

Доходи, що одержані у звітному періоді, але належать до наступних звітних періодів, відображаються в обліку і звітності окремою статтею і обліковуються на рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів".

Крім того, доходи майбутніх періодів слід відрізняти від авансів отриманих. У плані рахунків для них передбачені різні рахунки: 69 "Доходи майбутніх періодів" і 681 "Розрахунки за авансами одержаними".

Облікова особливість, яка відрізняє доходи майбутніх періодів від авансів отриманих, полягає у відсутності на рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" сум, що відносяться до ПДВ, тим часом як ці податкові суми неодмінно є у складі звичайних попередніх оплат, що обліковуються на рахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними". Ця відмінність пояснюється тим, що аванси, у звичному їх розумінні, у будь-який момент можуть бути повернені тому, хто їх видав. Ймовірність того дуже висока. Тому суми звичайних авансів краще обліковувати на рахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними" у повному обсязі отриманої оплати.

Всі види надходжень у вигляді попередньо отриманих орендних платежів, платежів за невиконані роботи (послуги), але вже оформлені, які повинні відбуватися не в поточному місяці, а в наступному, цілком можна визнати доходами вже зараз. Єдине, що не дозволяє це зробити - це дія принципу нарахування та відповідності доходів витратам. Тому аналітичний облік доходів майбутніх періодів необхідно організовувати в розрізі їх видів і за кожним платником.

Слід зазначити, що при одержанні авансових платежів (до здійснення господарських операцій для яких призначені ці платежі), їх слід розглядати як доходи, що не належать звітному періоду. А тому, при настанні періоду відповідності витрат доходам, їх будуть включати до доходів звітного періоду. Ці особливості будуть відображені в обліку.

Підставою для записів на рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" є платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, розрахунки розподілу доходів між звітними періодами, аркуші-розшифровки та інші документи.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведуть за їх видами, датами їх утворення і визнання доходів звітного періоду. Облік доходів майбутніх періодів ведуть у Журналі 3 та Головній книзі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Визначення і класифікація витрат підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Визначення і класифікація доходів підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Організація обліку на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства
Облік витрат підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Облік виробництва продукції та товарів на підприємствах ресторанного господарства
Формування та облік фінансових результатів діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та ресторанному господарстві
Класифікація підприємств ресторанного господарства. особливості діяльності
Особливості виробничо-торговельної діяльності підприємства ресторанного господарства
Якість обслуговування на підприємствах ресторанного господарства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси