Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Аналіз фінансових результатів діяльності банківАналіз фінансових результатів діяльності банківОгляд фінансових звітів банку: балансового звіту, звіту про фінансові...Аналіз і оцінка фінансових результатів діяльності суб'єктів ЗЕДАналіз фінансових результатів діяльності комерційного банкуОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУМетодика складання фінансової звітності про результати діяльності...Особливості та зміст економічного аналізу діяльності комерційних...УЗАГАЛЬНЮЮЧА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУАНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості оцінки фінансових результатів діяльності банку

Фінансові результати діяльності комерційного банку відбиваються у квартальній звітності про фінансові результати комерційного банку, у якій інформація про доходи та витрати наводиться у двох колонках: перша - деталізує інформацію за звітний квартал поточного року наростаючим підсумком, а друга - за відповідний період минулого року. Відповідно, доходні статті розміщені у лівій частині, а витратні - у правій. При цьому кожній групі доходів відповідає аналогічна група витрат. У загальному вигляді цей звіт можна подати у наступному вигляді:

ДОХОДИ

ВИТРАТИ

Процентні доходи

Процентні витрати

Комісійні доходи

Комісійні витрати

Результат від торговельних операцій

Інші банківські операційні доходи

Інші банківські операційні витрати

Інші небанківські операційні доходи

Інші небанківські операційні витрати

Зменшення резервів за заборгованістю

Відрахування в резерви

Непередбачені доходи

Непередбачені витрати

Прибуток (збиток) до сплати податку

Податок на прибуток

Чистий прибуток

Аналіз фінансових результатів діяльності комерційного банку полягає в проведенні аналізу доходів, витрат банку, розрахунку прибутку та рентабельності.

Приклад 21 .

Проаналізувати фінансові результати діяльності комерційного банку на основі наступних даних звіту про фінансові результати на звітну дату:

1. Процентні доходи - 43757 у.0.

2. Процентні витрати - 4819 у.о.

3. Комісійні доходи - 11261 у.о.

4. Комісійні витрати - 1462 у.о.

5. Результат від торговельних операцій - 1615 у. о.

6. Інші банківські операційні доходи - 372 у.о.

7. Інші банківські операційні витрати - 2537 у.о.

8. Інші небанківські операційні доходи - 18 у. о.

8. Інші небанківські операційні витрати -11877 у.о.

- витрати на утримання персоналу - 6276 у.о.

- загально-адміністративні витрати - 5601 у.о.

9. Відрахування в резерви та списання безнадійних боргів - 5613 у.о.

10. Непередбачені доходи - 15 у.о.

11. Непередбачені витрати - 6 у. о.

12. Сума податку на прибуток - 9217 у. о.

Згідно даних балансу на звітну дату загальна сума активів банку складає 369190 у.о., власного капіталу - 79626 у.о., сума наданих кредитів - 148100 у.о., залучених коштів під відсотки - 281500 у.о.

Розв'язок:

1. Проведемо кількісний аналіз структури доходів банку, результати якого оформимо в наступній таблиці:

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДОХОДІВ БАНКУ

Статті доходів

на звітну дату

у.о.

%

1. Процентні доходи

43757

76,7

2. Комісійні доходи

11261

19,7

3. Результат від торговельних операцій

1615

2,8

4. Інші банківські операційні доходи

372

0,7

5. Інші небанківські операційні доходи

18

0,05

Усього доходів

57023

100,0

Як свідчать дані, наведені у таблиці 1, у структурі доходів банку найбільшу питому вагу мають отримані відсотки - 76,7%. На другому місці в доходах банку - доходи та комісія за наданими послугами - 19,7%, досить значним є і результат від торговельних операцій, переважно з іноземною валютою - 2,8%.

Аналіз структури доходів банку бажано проводити у динаміці, характеризуючи зміни та вказуючи напрямки збільшення доходів.

3. Наступним етапом є проведення аналізу структури операційних витрат, результати якого наведено в наступній таблиці:

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ БАНКУ

Статті витрат

на звітну дату

у.о.

%

1. Процентні витрати

4819

23,3

2. Комісійні витрати

1462

7,1

3. Інші банківські операційні витрати

2537

12,2

4. Інші небанківські операційні витрати - всього

11877

57,4

- у т.ч. витрати на утримання персоналу

6276

30,3

- інші загально-адміністративні витрати

5601

27,1

Усього витрат

20695

100,0

Дані таблиці 2 свідчать, що у структурі операційних витрат банку найбільшу питому вагу займають небанківські операційні витрати, а саме витрати на утримання персоналу - 30,3%. Сплачені відсотки мають відносно невелику питому вагу - 23,3%, що неможна вважати ефективним за ринкових умов.

При проведені аналізу витрат банку доцільно розрахувати показник витрат на 1 у. о. доходів:

1. Операційні доходи банку - 57023 у.о.

2. Операційні витрати банку - 20695 у.о.

3. Витрати на 1 тис.грн. доходів - 0,36

Отриманий результат має позитивне значення, у разі його зменшення діяльність банку буде більш прибуткова, а у разі збільшення - більш збиткова.

3. Наступним етапом аналізу фінансових результатів діяльності банку є аналіз його прибутку та рентабельності.

Визначаємо розмір чистого прибутку банку за елементами його формування:

Чистий процентний дохід = процентний дохід - процентні витрати = = 43757 - 4819 = 38938 у.о.

Чистий комісійний дохід = комісійний дохід - комісійні витрати = = 11261 - 1462 = 9799 у.о.

Прибуток від операції = чистий процентний дохід + чистий комісійний дохід + результат від торговельних операцій + інші операційні доходи - інші операційні витрати = 38938 + 9799 + 1615 + (372 + 18) -- (2537 + 11877) = 36328 у.о.

Прибуток до оподаткування = прибуток від операцій - відрахування в резерви та списання безнадійних активів + непередбачені доходи - непередбачені витрати = 36328 - 5613 + 15 - 6 = 30724 у.о.

Чистий прибуток (збиток) = прибуток до оподаткування - податок на прибуток = 30724 - 9217 = 21507 у.о.

Аналіз прибутку бажано здійснювати за структурними елементами, розглянутими вище та у динаміці.

4. Найважливішими показниками рентабельності банку є:

- прибутковість активів (Па):

- прибутковість капіталу (Пк):

Рентабельність умовного банку, розрахована за формулами (4.18- 4.19) складе:

Па = 21507 / 369190 = 0,058, тобто 5,8%

Тим самим ефективність використання усіх ресурсів, які отримав банк у своє розпорядження складає 5,8%. Для збільшення прибутковості активів пропонуються такі заходи:

- збільшувати ставку процентів за активними операціями та зменшувати ставку процентів за залученими ресурсами;

- збільшувати частку власних коштів банку в загальній сумі його ресурсів;

зменшувати співвідношення власних та залучених коштів. Пк = 21507 / 79626 = 0,27, тобто 27%.

Тим самим прибутковість капіталу учасників складає 27% і для її підвищення необхідно збільшувати прибутковість активів банку та зменшувати частку власного капіталу в загальній сумі ресурсів.

Примітка: прибутковість (рентабельність) капіталу також може бути розрахована за балансовою сумою власного капіталу банку, так і за сумою статутного капіталу банку.

Ефективність діяльності банку визначається за такими показниками:

1) Значення вказаних показників, розраховані на звітну дату за даними банку за формулами (4.20-4.21) складуть:

Чистий спред = 43757 / 148100 - 4819 / 281500 = 0,30 - 0,02 =

= 0,28, тобто 28%

Будь який позитивний результат за цим показником підтверджує ефективність кредитної діяльності банку.

2) Чиста процентна маржа = (43757 - 4819) / 369190 = 0,105, тобто 10,5%

Отриманий результат позитивно оцінює ефективність діяльності банку та характеризує його здатність отримувати доход від процентної різниці за рахунок доходних активних операцій банку.

Враховуючи, що найбільшу питому вагу в структурі доходів банку мають отриманні проценти, доцільно проводити аналіз впливу суми наданих кредитів та рівня процентної ставки на загальну суму отриманих процентів.

Приклад 22.

Здійснити аналіз впливу суми наданих кредитів та процентної ставки за кредит на суму отриманих комерційним банкам процентів на основі наступних даних:

- сума наданих кредитів:

на 01.07. поточного року - 347307 у.о. на 01.10. поточного року - 457650 у.о.;

- сума отриманих процентів за кредитними операціями: на 01.07. поточного року - 86830 у.о.

на 01.10. поточного року - 105260 у.о.;

Розв'язок:

1. Вплив зміни суми наданих кредитів (АР), розраховується за формулою:

2. Вплив зміни процентної ставки за кредит (Аі), розраховується за формулою:

де Ро та Р1 - сума наданих кредитів, відповідно, за попередній та звітний періоди;

і0 та і1 - рівень середньої процентної ставки за кредит, відповідно, за попередній та звітний періоди.

Рівень середньої процентної ставки за кредит розраховується як співвідношення суми отриманих процентів та суми наданих кредитів.

Результати розрахунків можна оформити у вигляді таблиці:

Дані таблиці свідчать, що збільшення суми наданих кредитів на 110343 у.о. сприяло збільшенню отриманих процентів на суму 28402 у. о., а зменшення процентної ставки на 2,23% обумовило зменшення суми отриманих процентів на 9983 у.о.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси