Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Основна літератураОсновна літератураОсновна літератураОсновна літератураОсновна література
Додаткова літератураДодаткова літератураДодаткова літератураДодаткова літератураДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції
< Попередня   ЗМІСТ

Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Банківські операції: Підручник / М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, [та ін.]; за ред. А.М. Мороз. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2008. - 608 с.

2. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків: Навч. посібник / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало. - Суми : Університетська книга, 2007. - 523 с.

3. Міщенко В.І. Банківські операції: підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав'янська, О.Г. Коренєва. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 796 с.

Додаткова література

4. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - 599 с.

5. Банковские риски: учеб. пособие / под ред. О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева. - М. : КноРус, 2007. - 232 с.

6. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. - 2-е изд. - СПб : Питер, 2008. - 400 с.

7. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : монографія / З.М. Васильченко. - М. : Кондор, 2004. - 528 с.

8. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. посібник / О.В. Васю-ренко. - 6-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 318 с.

9. Вовк В.Я., Хмеленко О.В. Кредитування і контроль: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 463 с.

10. Вовчак О. Д. Банківська справа: Навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н.М. Рущишин. - Львів : Новий світ-2000, 2008. - 560 с.

11. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. 1. Савлука. - К.: КНЕУ, 2006. - 744 с.

12. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. Г.Н. Белоглазова. - М. : Высш. образование, 2008. - 620 с.

13. Єпіфанов А.О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України: монографія / А.О. Єпіфанов. - Суми : Університетська книга, 2007. - 417 с.

14. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская. - 6-е изд., испр. - М. : Омега-Л, 2008. - 476 с.

15. Загородній А.Г. Банківська справа: термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. - 508 с.

16. Іпотечне кредитування: Навч. посібник / За ред О.С. Любуня, - К.: ЦНЛ, 2005. - 392 с.

17. Капран В.І. Банківські операції: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2006. - 208 с.

18. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч.-метод. посібник / В.В. Коваленко. - Суми : Університетська книга, 2009. - 224 с.

19. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент / П.П. Ковалев. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 304 с.

20. Косова Т.Д. Банківські операції: навч. посіб. / Т.Д. Косова, О.Р. Циганов. - К. : Центр навч. л-ри, 2008. - 372 с.

21. Кредитування та ризики: Навч. посібник/ Денисенко М.П., Домрачев В.М., Кабанов В.Г., Ігнатенко А.В., Чигирник К.А. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 480 с.

22. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник / Лагутін В.Д. - К.: ЦНЛ, 2004. - 215 с.

23. Маркетинг у банку: навч.-метод. посібник / А.В. Нікітін, Т.Г. Іванова, І.Г. Брітченко, О.М. Момот. - К. : КНЕУ, 2010. - 474 с.

24. Медвідь Л.Г. Облік у банках: навч. посібник / Л.Г. Медвідь, І.В. Фостяк. - Львів : Магнолія-2006 , 2010. - 360 с.

25. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 608 с.

26. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посібник, - Львів: 2004. - 244с.

27. Мишкин Фредерик. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: пер. с англ / Фредерик Мишкин. - 7-е изд. - М. : Изд. дом "Вильямс", 2008. - 880 с.

28. Організація контролю в банку: навч. посібник / уклад. І.В. Белова. - Суми : Університетська книга, 2009. - 302 с.

29. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навч. посіб. / О.В. Геєць, В.М. Домрачев, С. Л. Лондор. - К.: Видавництво Європ. Університету, 2004. - 237 с.

30. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум. - К.: Алеута, 2005. - 158 с.

31. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид., доп. І перероб. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.

32. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. С англ. со 2-го изд. - М.: "Дело ЛТД", 1995. - 768 с.

33. Синки-мл. Джозеф Ф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: и в индустрии финансовых услуг : пер. с англ. / Джозеф Ф. Синки-мл. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 1018 с.

34. Скоморович І.Г. Банківські операції навч. посібник / І.Г. Скомо-рович. - Львів : Магнолія-2006 , 2010. - 482 с.

35. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 288 с.

36. Тиркало Р.І. Банківські операції з цінними паперами. - Тернопіль: 2004. - 211 с.

37. Трикозенко О.Г. Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку: монографія / О.Г. Трикозенко, І.Г. Брітченко. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. - 229 с.

38. Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика: Монографія /Брітченко І.Г., Пантелеймоненко А.О., Прасолова С.П., Нікітін А.В. та ін.; під наук. ред. Проф. Брітченка І.Г. - Полтава РВВ ПУЕТ, 2010 р. - 152 с.

39. Управління банківськими ризиками: Навч. посіб. / Л.О. Примос-тка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін.; За аг. Ред. д-ра екон. Наук, проф. Л.О. Примостки. - К.: КНЕУ, 2007. - 600 с.

40. Череп А.В.Банківські операції: Навч. посібник / А.В. Череп, О.Ф. Андросова. - К. : Кондор, 2008. - 410 с.

41. Чуб О.О. Банки в глобальній економіці: монографія / О.О. Чуб. - К. : КНЕУ, 2009. - 340 с.

42. Офіційні дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]. - Режим доступу: fg.org.ua

43. Офіційний статистичні матеріали Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: bank.gov.ua

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси