Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Дослідження з виходом на об'єкт (польові)ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТА, АКТУАЛЬНОСТІ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ НАУКОВОГО...Суб'єкти діяльності та об'єкти дослідження в ході екологічного аудитуПредмет, метод і об'єкти аудитуСутність, предмет, метод і об'єкти аудитуЗавдання, об'єкти, джерела і послідовність аудиту капіталуТема 14. Внутрішній аудит , його сутність , об'єкти, суб'єктиПредмет і об'єкти аудитуПредмет, метод і об'єкти аудиторської діяльностіПоняття, об'єкти і завдання аудиту
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит: організація і методика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Об'єкти досліджень в аудиті

До об'єктів аудиторських досліджень відносять активи та пасиви підприємства, а також виробничі, фінансові та господарські процеси. Об'єкти аудиторських досліджень можна класифікувати:

За видами:

o активи;

o пасиви;

o організація процесу виробництва та управління. За видами інформації фінансової діяльності:

o інформація про бізнес клієнта;

o інформація про стан та використання активів і пасивів;

o прогнозуюча фінансова інформація;

o оперативна інформація; " інша інформація.

За процесом діяльності:

o процес заготівлі;

o процес виробництва;

o процес збуту.

Активи підприємства включають:

o необоротні активи, у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи;

o оборотні активи, у тому числі запаси; векселі одержані; дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; дебіторська заборгованість за розрахунками; інша поточна дебіторська заборгованість; поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти; інші оборотні активи;

o витрати майбутніх періодів. Пасиви підприємства включають:

o власний капітал, у тому числі статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал;

o забезпечення наступних витрат і платежів, у тому числі забезпечення виплат персоналу, інші забезпечення, цільове фінансування;

o довгострокові зобов'язання, у тому числі довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання;

o поточні зобов'язання, у тому числі короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками, інші поточні зобов'язання;

o доходи майбутніх періодів.

Організація процесу виробництва та управління включає в себе діяльність управлінського персоналу, спрямовану на здійснення організації процесу виробництва та управління.

До інформації бізнесу клієнта належать:

Загальні економічні фактори:

o загальний рівень економічної діяльності;

o відсоткові ставки і наявність джерел фінансування;

o інфляція, ревальвація валюти;

o політика уряду: грошова, фіскальна та ін. Галузеві умови, що впливають на бізнес замовника:

o ринок і конкуренція;

o циклічний чи сезонний характер діяльності;

o зміни в технології виробництва;

o комерційний ризик;

o скорочення чи розширення діяльності;

o несприятливі умови;

o основні коефіцієнти та операційні статистичні дані;

o специфічні методи та проблеми бухгалтерського обліку;

o вимоги і проблеми, пов'язані з охороною довкілля;

o нормативно-правова база;

o пропозиція і вартість електроенергії;

o специфічні чи унікальні методи. Суб'єкт господарювання:

А. Управління і структура власності - важливі характеристики:

o організаційно-правова форма;

o власники;

o структура капіталу;

o структура управління суб'єкта господарювання;

o цілі, філософія, стратегічні плани управлінського персоналу;

o придбання компаній, їх злиття або припинення окремих видів господарської діяльності;

o джерела та методи фінансування;

o рада директорів;

o управлінський персонал;

o відділ внутрішнього аудиту;

o ставлення до середовища внутрішнього контролю.

Б. Діяльність суб'єкта - продукція, ринки, постачальники, витрати, виробнича діяльність:

o характер господарської діяльності;

o місце розташування виробничих приміщень, складів, офісів;

o працівники;

o продукція або послуги і ринки;

o важливі постачальники товарів та послуг;

o товарно-матеріальні запаси;

o франшизи, ліцензії, патенти;

o важливі статті витрат;

o дослідження, розробки;

o активи, зобов'язання та операції в іноземній валюті - за грошовими одиницями хеджування;

o закони й нормативні акти, які суттєво впливають на діяльність суб'єкта господарювання;

o наявні інформаційні системи;

o плани щодо внесення змін;

o структура заборгованості, у тому числі умови й обмеження. В. Фінансові показники - фактори, що стосуються фінансового

стану і прибутковості суб'єкта господарювання:

o основні показники й операційно-статистичні дані;

o тенденції.

Г. Умови, відповідно до яких складається звітність,- зовнішні фактори, які впливають на управлінський персонал у процесі підготовки до фінансових звітів.

Д. Законодавство:

o чинні нормативні акти та вимоги;

o оподаткування;

o вимірювання й розкриття інформації, характерні для цього бізнесу;

o вимоги до аудиторського висновку; користувачі фінансових звітів.

Інформація стану та використання активів і пасивів включає значний перелік показників, які характеризують виробничу та господарську діяльність підприємств. До них можна віднести показники ринкової стійкості: коефіцієнт незалежності, коефіцієнт співвідношення власних і позичкових коштів, коефіцієнт забезпечення власними коштами, коефіцієнт реальної вартості основних засобів і матеріальних оборотних коштів у майні підприємства, коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства.

До показників платоспроможності належать: загальний показник ліквідності, проміжний коефіцієнт покриття, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, коефіцієнт відновлення платоспроможності.

Крім того, є ряд показників для аналізу фінансового стану підприємства: показники майнового стану підприємства, показники ділової активності підприємства, показники рентабельності підприємства.

При розгляді прогнозної інформації розуміють, що прогнозна інформація - фінансова інформація, що базується на припущеннях про події, які можуть відбутися в майбутньому, та про можливі дії суб'єкта господарювання.

До прогнозної документації можна віднести: характеристику можливої діяльності управлінського персоналу, інформацію про серйозні зміни в діяльності управлінського персоналу, оцінку можливих змін у капіталовкладеннях; інформацію, яка може бути видана третім особам, інформацію для видачі потенційним інвесторам; річний звіт для забезпечення інформацією акціонерів; документи, що містять інформацію для кредиторів, яка може включати прогнози руху грошових коштів.

Оперативна інформація необхідна управлінському персоналу для організації управління підприємством. Цю інформацію можуть формувати бухгалтери, ревізійні комісії, органи внутрішнього контролю. Джерелом оперативної документації можуть бути: фінансова звітність, бухгалтерські регістри, оперативна інформація за кожен день. У практиці до оперативної інформації відносять окремі економічні показники: денний надій молока на одну корову, зорано або посіяно за зміну, день та ін. Інша інформація може формуватися за вимогою засновників, у зв'язку з виробничою особливістю діяльності підприємств та з інших причин.

Характер виробничої діяльності підприємств може бути дуже різним, але об'єднуючим моментом у функціонуванні об'єктів є окремі періоди, які називають процесом. До процесу заготівлі відносять той період діяльності підприємства, коли відбувається заготівля корму, матеріалів та інших цінностей для здійснення процесу виробництва.

Процес виробництва є головним етапом, оскільки в цей час відбувається переробка заготівельної продукції.

Процес збуту визначає здатність підприємства до виробництва та стабільного здійснення його розвитку.

Від правильної організації кругообігу засобів залежить ефективність використання цінностей та прискорення їх обертання. У ринкових умовах у процесі кругообігу можуть брати участь запозичені засоби підприємства, які є елементом формування вартості сировини і собівартості продукції.

Головними завданнями аудиту кругообігу господарських засобів є: перевірка розміру рентабельності об'єкта, законне формування та своєчасне внесення платежів до бюджету.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси