Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Контроль і ревізія коштів цільового призначенняРаптова ревізія готівкових коштів в касіРахунки для коштів з цільовим призначеннямОсоблива частина контролю і ревізіїПоняття, класифікація та призначення позабюджетних державних цільових...Ревізія коштів, розрахунків та інших активівФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Загальні основи фінансового контролю. методика проведення ревізійСклад та цільове призначення земель УкраїниВнутрішній контроль збереження грошових коштів, матеріальних ресурсів...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Контроль і ревізія резервів та коштів цільового призначення.

В умовах ринкової економіки підприємство або підприємець більше зацікавлений у чистому прибутку (після сплати всіх платежів до бюджету), і тому за цих умов доцільно зважати на обсяг реалізації продукції без податку на додану вартість.

Під час ревізії перевірці підлягає вся інформація про стан і рух коштів за різновидами кожного виду капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також інформація про нерозподілені прибутки (непокриті збитки та кошти цільових формувань і витрат, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів).

Завдання ревізії - забезпечити контроль формування і цільового використання капіталу і коштів для цільового фінансування і цільових надходжень. Відповідно до завдань ревізії визначають об'єкти, джерела інформації та методичні прийоми контролю і ревізії капіталу, резервів, коштів для цільового фінансування та цільових надходжень

Визначають також правильність записів на кредиті й дебеті рахунка 40 "Статутний капітал" та реальність виведеного на ньому сальдо.

На кредиті рахунка 40 "Статутний капітал" перевіряють законність джерела його поповнення за рахунок додаткового, пайового, резервного, неоплаченого капіталу, коштів нерозподіленого прибутку, вкладень засновників (учасників).

За дебетом цього рахунка перевіряють вилучення статутного капіталу для поповнення відповідних видів капіталу. Всі записи на дебеті і кредиті рахунка 40 обґрунтовують нормативно-законодавчими і первинними документами.

Крім того, за даними журналу 7 перевіряють правильність і законність формування і використання пайового додаткового капіталу. Особливу увагу приділяють перевірці капіталу та операцій, пов'язаних із нерозподіленими прибутками (непокритими збитками).

Особливу увагу потрібно звернути на можливі випадки виправлення помилок за минулий період, що виявлені в поточному році згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 6 "Виправлення помилок і змін у фінансових звітах". Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість" на підприємстві створюють резерв сумнівних боргів, інформація якого ведуть на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів". Цей резерв використовують для списання можливих витрат у разі виникнення безнадійної заборгованості.

Безнадійна дебіторська заборгованість - це заборгованість, щодо якої є впевненість в її неповерненні (або позовний термін якої минув).

Сумнівна дебіторська заборгованість - це заборгованість, в погашенні якої підприємство існує не впевнене.

Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 передбачені два варіанти визначення розміру сумнівних боргів:

o за платоспроможністю окремих дебіторів (але за цим варіантом можна приблизно визначити розмір сумнівних боргів);

o на основі класифікації дебіторської заборгованості.

Під час ревізії за даними кредита рахунка 38 "Резерв сумнівних боргів" перевіряють інформація про законність і реальність створення цього резерву.

Записи на кредиті цього рахунка порівнюють із даними рахунків обліку витрат. Списання сумнівної заборгованості перевіряють з огляду на відповідність його Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість". При цьому перевіряють правильність відображення цих операцій на дебеті рахунка 38 "Резерв сумнівних боргів" і на кредиті рахунків, де обліковують дебіторську заборгованість. Невикористані суми цих резервів потрібно відносити на відповідні рахунки обліку доходів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1 Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 р. № 2939-ІІ (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 13.- С. 110.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ІУ (зі змінами і доповненнями) // Бух. облік і аудит.- 1999.- № 6.- С. 9-13.

3. Загальні вимоги до фінансової звітності: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87.

4. Баланс: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87.

5. Звіт про фінансові результати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року №87.

6. Звіт про рух грошових коштів: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року №87.

7. Звіт про власний капітал: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року №87.

8. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 року № 137.

9. Нематеріальні активи: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 року №242.

10. Запаси: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246.

11. Дебіторська заборгованість: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року №237.

12. Зобов'язання: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року №20.

13. Дохід: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290.

14. Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №318.

15. Об'єднання підприємств: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 року№ 163.

16. Консолідована фінансова звітність: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.07.1999 року № 176.

17. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.. - К: Центр навч. літ-ри, 2004.-245 с.

18. Живко 3. Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність". - Л.: ЛЮІ МВС України, 2006.-64 с.

19. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність". - 2-е вид. перероб.-Л.: "Край", 2006.- 156 с.

20. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика. -Навч.-метод. посібник.-Л.: Камула, 2006.-Ч 1.- 152 с.

21. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: Навчально-методичний посібник.- К.: Атіка, 2007.-344 с.

22. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: Навчально-методичний посібник.- К.: Атіка, 2007.- 344 с.

23. Живко 3. Б., Живко М. О. Судова бухгалтерія в схемах і таблицях.-Навч. посіб-СПОДОМ, 2007. -300 с.

24. Живко 3. Б., Франчук В. І., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: Навч. посіб. - К.: Алерта, 2008.-355 с.

25. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках Украши/Г. Г. Мумінова-Савіна, В.М. Кравець, О. А. Мазур та ін. - К.: Факт, 2001. - 448 с.

26. Мурашко В. М., Сторожук T. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. П.В. Мельника.-К: ЦНЛ, 2003.-311 с.

27. Павлюк В. В., Сердюк В. M., Акаев Ш. M. Контроль і ревізія. Навч. посіб. К.: Центр навч. літ-ри, 2006.- 196 с.

28. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 4-е вид., стер.- 253 с- (Вища освіта XXI століття).

Додаткова

1. Бондаренко Н. О., Понікаров В. Д., Попова С. M. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: Навч. посіб. - К.: Центр навч. літ-ри, 2004.-300 с.

2. Гэловко В. І., Мінченко А. В., Шаманська В. M. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека. Навч. посіб. - К.: Центр навч. літ-ри, 2006.-448 с.

3. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. для семінарських занять. - Л.: ЛьвДУВС, 2006.- 76 с.

4. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика.-Навч.-метод. посіб.-Л.: Камула, 2007.- Ч. 2.- 255 с.

5. Живко З.Б., Живко М. О., Живко І. Ю. Словник сучасних економічних термінів. - Л.: Край, 2007.- 384 с.

6. Камлик M. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2005.-432 с.

7. Лазуренко В. И. Судебная бухгалтерия. - Донецк: Издательство "УкрНТЭК", 2003.-487 с.

8. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. - К.: КНЕУ, 2004.- 268 с.

9. Руднщький СВ., Бруханський Р. Ф., Хомин П.Я. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень (опорний конспект): Навч. посіб.- К.: ВД "Професіонал", 2004.- 304 с.

10. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг / Живко 3. Б.. Живко М. О. - Львів: УАД, 2006.- 150 с.

11. Хомин О.Й. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посіб.-Л.: "Край", 2002.-96 с.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси