Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВОцінювання і прогнозування руху потоків готівки. Звіт про рух...Звіт про рух грошових коштів (форма №3)Звіт про рух грошових коштівЗвіт про рух грошових коштів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Звіт про рух грошових коштів

Також зазнав змін за НП(С)БО І. По-перше, ця форма втратила власний П(С)БО, а заразом і алгоритм заповнення її рядків. По-друге, замість одного надбала аж два варіанти для заповнення: за прямим та непрямим методом.

Незважаючи на прийняття Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", основне - призначення та загальні засади заповнення форми № З - не змінилось. Як і раніше, форма №3 покликана відображати надходження та вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Це дає змогу проаналізувати здатність підприємства генерувати приток грошових коштів, а також напрями витрачання наявних коштів для оцінки необхідності в них на майбутнє.

Зобов'язані складати Звіт майже всі підприємства, незалежно від того, складають вони звітність за вітчизняними П(С)БО чи МСФЗ. Винятки становлять тільки суб'єкти малого підприємництва й іноземні представництва. Відповідно до НП(С)БО 1, вони звітують за формами Балансу та Звіту про фінансові результати, які заповнюють на підставі П(С)БО 25 "Звіт суб'єкта малого підприємництва".

Однак, відкритим є питання складання форми л& 3 суб'єктами малого підприємництва, які зобов'язані чи вирішили звітувати за МСФЗ.

Як і раніше, форму № 3 складають за базовий звітний період - рік. Зазначимо, що ця форма не належить до обов'язкового пакету проміжної фінансової звітності.

Незважаючи на те, що за НП(С)БО 1 вже необхідно подавати звітність за І квартал 2013 р., у підприємств є ще часу, щоб виявити особливості оновленої форми № 3. Адже її вперше складають за результатами всього 2013 року. Звісно, якщо підприємства на власний розсуд не стануть частіше заповнювати Форму № 3 для внутрішніх цілей.

НП(С)БО 1 конкретно не встановлює одиницю виміру, у якій мас складатися форма № 3. Разом із тим "шапка" для усіх звітів із Додатку 1 до НП(С)БО 1 свідчить про таку одиницю виміру, як тисяча гривень без десяткових знаків. Про порядок округлення таких знаків у і II 1(С)БО 1 також не згадується.

НП(С)БО 1 пропонує на вибір дві форми звіту:

- для складання за прямим методом;

- для складання за непрямим методом.

Бажаний спосіб складання та відповідну форму звіту підприємства обирають самостійно. Однак рекомендується враховувати таке.

Заповнення Форми № 3 за прямим методом передбачає використання даних з дебетових або кредитових оборотів рахунків обліку грошових коштів і "Рахунки в банках" за звітний період V кореспонденції з іншими рахунками бухгалтерського обліку операцій, активів або зобов'язань. Зважаючи на те, що більшість підприємств не веде глибоку аналітику за наведеними рахунками, під час складання звіту за прямим методом можуть виникати певні труднощі, у першу чергу, з великою трудомісткістю методу.

Форма № 3 за непрямим методом передбачає використання вже готових показників із Балансу та Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). І лише незначну кількість рядків вимагає заповнювати шляхом аналізу даних аналітичних рахунків за рахунками обліку грошей. Це, з одного боку, дозволяє економити час і сили під час складання форми, а з іншого - робить зміст статей Звіту менш зрозумілим з обивательської точки зору.

Необхідно дотримуватися декількох правил складання форми:

- суми надходжень і видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності у формі № 3, наводять окремо;

- якщо одна операція, що генерує потоки грошових коштів, включає суми, які належать до різних видів діяльності, ці суми наводять окремо у складі відповідних видів діяльності;

- внутрішні зміни у складі грошових коштів, як то передача коштів власному філіалу чи придбання валюти за гривні, у форму № 3 не включають;

- у форму № 3 не включають негрошові операції, такі як отримання активів у фінансову оренду, бартерні операції, зарахування зустрічних однорідних вимог, придбання активів через емісію акцій тощо.

Також зазначимо, що склад статей кожного варіанту форми № 3 передбачений власне НП(С)БО 1. Частина таких статей є стаціонарною - завжди розкриваються підприємством, за виключенням випадків відсутності відповідної інформації як у поточному, так і в попередньому звітному періоді. Інша частина статей додаткова. їх можна включати у звіт за бажанням і наявністю таких умов:

- інформація є суттєвою;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

Необхідно звернути увагу на те, що статті витрачання грошових коштів у Звіті наводять у дужках.

Форма № 3 за непрямим методом - це симбіоз прямого та непрямого методів заповнення. Так, одна половина форми - щодо грошових потоків операційної діяльності - складається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, наведеного в формі № 2. Частини Звіту щодо інвестиційної та фінансової діяльності заповнюють шляхом вибірки необхідних даних за аналітикою рахунків активів та зобов'язань у кореспонденції з рахунками 30, 31 (як порядок заповнення Форми №2 за прямим методом). До того ж ця форма № 3 за непрямим методом нагадує Звіт про рух грошових коштів, який було скасовано три роки тому.

Прийнятий НП(С)БО 1 вніс корективи до порядку формування та відображення Звіту про власний капітал.

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку І "Загальні вимоги до фінансової звітності" узаконено нову форму Звіту про власний капітал. Зазначимо, що значних змін форма Звіту не зазнала, лише була відкоригована відповідно до змін у Балансі та Звіті про фінансові результати.

Звіт про власний капітал відображає інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про власний капітал не подають у складі проміжної звітності, а формують у складі річної фінансової звітності. Однак за потреби, з метою отримання інформації про власний капітал бухгалтер може складати такий Звіт після закінчення кожного звітного періоду.

Відтак, у графах цього Звіту відображаються лише ті показники, які наведені в розділі І "Власний капітал" пасиву балансу. Крім того, якщо відсутня інформація для розкриття в окремих статтях Звіту про власний капітал, такі статті можна не наводити. Водночас підприємство може додати статті з переліку додаткових статей за умови збереження їх назви та коду рядка. Щоправда, такі статті можна додати лише тоді, коли зазначена стаття відповідає критеріям суттєвості і достовірності

НП(С)БО 1 внесло певні зміни у відображення складових власного капіталу. Так, статутний і пайовий капітали відтепер відображатимуться разом як зареєстрований капітал. Крім того, зміни торкнулися і граф додаткового капіталу. Якщо раніше у Звіті про власний капітал окремо відображався додатково вкладений та інший додатковий капітал, то тепер форма Звіту розділяє капітал у дооцінках і додатковий капітал.

Таким чином, джерелами власного капіталу в "новому" Звіті про власний капітал є:

- Зареєстрований капітал (графа 3);

- Капітал у дооцінках (графа 4);

- Додатковий капітал (графа 5);

- Резервний капітал (графа 6);

- Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (графа 7);

- Неоплачений капітал (графа 8);

- Вилучений капітал (графа 9).

Розглянемо порядок заповнення Звіту про власний капітал у розрізі статей Звіту (додаток Ж).

Разом із тим зазначимо, що показники у Звіті наводять у тисячах гривень, а показники, які відображають зменшення власного капіталу, наводять у дужках.

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу).

Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

а) загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:

- сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

- вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

- загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

б) акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

- кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;

- номінальна вартість акції;

- зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;

- права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

- акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;

- перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;

- кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%;

- акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.

в) накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

г) суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

- розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками;

- права, привілеї або обмеження щодо цих часток;

- зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі.

У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

- склад грошових коштів;

- склад статей звіту про рух грошових коштів "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків;

- наявність значних сум грошей, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

- загальну їх вартість придбання або продажу;

- частину їх загальної вартості, яка, відповідно, була сплачена або отримана грошима;

- суму грошей у складі їх активів, що були придбані чи продані;

- суму активів (крім грошей) і зобов'язань придбаного або проданого дочірнього підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих статей.

Слід зазначити, що у НП(С)БО 1 вказано: "підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені цим Національним положенням (стандартом)". Тому, всі суб'єкти малого підприємництва, які зобов'язані подавати фінансову звітність за міжнародними стандартами (обов'язково Публічні акціонерні товариства), мають складати та подавати повний комплект фінансової звітності, визначений НП(С)БО І, а не "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Термін подання квартальної фінансової звітності для підприємств - не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Нагадаємо, що фінансова звітність складається за національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку, або міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до законодавства. Міжнародні стандарти фінансової звітності застосовують:

- обов'язково - публічні акціонерні товариства, банки, страховики:

- добровільно - інші підприємства (суб'єкти господарювання, крім бюджетних установ), які самостійно визначили доцільність застосування міжнародних стандартів.

Враховуючи вищезазначене, у бланку форми №1, підприємствам обов'язково слід зробити позначку "V" у відповідній клітинці: Складено:

- за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

- за міжнародними стандартами фінансової звітності.

У "Фінансовому звіті суб'єкта малого підприємства" (ф № 1-м) має бути проставлена відмітка: складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Крім того, у формі №1, або №1-м підприємствами обов'язково проставляється показник "Середня кількість працівників".

Всі показники форм фінансової звітності 1 та 2 рекомендується наводити в тисячах гривень без десяткових знаків, а показники форм 1-м та 2-м - у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси