Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облікова політика щодо обліку витрат та біологічного перетворенняФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ...Облік фактичних витратЯк здійснюють облік витрат на придбання (вирощування) довгострокових...ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИОблік витрат на рах. №23Облік поточних біологічних активівОсновні завдання обліку поточних біологічних активівЗведений облік витратОблік виробничих витрат
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік витрат за біологічними перетвореннями

Відомо, що виробництво сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) пов'язано з певними витратами. В процесі виробництва продукції витрачається праця, використовуються знаряддя праці, а також предмети праці. Всі ці витрати на виробництво сільськогосподарської продукції, що виражаються в грошовій формі, утворюють собівартість продукції.

За положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" процес якісних та кількісних змін біологічних активів називається біологічними перетвореннями. Біологічний же актив - це тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Класифікація витрат виробництва в обліку здійснюється за декількома ознаками, а саме: за економічним змістом, за калькуляційними статтями, за способом включення до собівартості тощо.

Витрати, що включаються до собівартості сільськогосподарської продукції, групуються відповідно до їх економічного змісту за наступними елементами:

- матеріальні витрати (за винятком вартості зворотних відходів);

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизація необоротних активів;

- інші витрати.

Перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюється сільськогосподарським підприємством і затверджується в наказі про облікову політику.

Залежно від способу включення до собівартості продукції витрати виробництва діляться на прямі і непрямі. Прямими вважаються витрати, які можна віднести безпосередньо на відповідний об'єкт витрат або які розподіляються між об'єктами витрат пропорційно до бази, з якою ці витрати перебувають у близькій залежності.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини і основних матеріалів, які створюють основу вироблюваної продукції, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних і інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата І інші виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу інших прямих витрат належать, зокрема відрахування на соціальні заходи; плата за оренду земельних і майнових паїв: амортизація необоротних активів та ін.

До складу елемента "Матеріальні витрати" включається вартість витрачених у виробництві:

- сировини і основних матеріалів;

- покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

- палива і енергії;

- будівельних матеріалів;

- запасних частин;

- тари і тарних матеріалів;

- допоміжних і інших матеріалів.

До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами і тарифами, премії і заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства; відрахування на інші соціальні заходи.

До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів і інших необоротних матеріальних активів.

До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не ввійшли до складу вищенаведених елементів, зокрема, витрати на відрядження працівників цехів, на послуги зв'язку, на виплату матеріальної допомоги та ін.

Виробничі витрати включаються в собівартість вироблюваної сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Узагальнююча інформація про витрати на виробництво сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) відображається на рахунку 23 "Виробництво". Ці витрати відображаються за процесами біологічних перетворень у рослинництві і тваринництві.

Для обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, продукції промислових виробництв, робіт і послуг допоміжних і обслуговуючих виробництв, кооперативам пропонується використовувати наступні субрахунки:

231 "Рослинництво";

232 "Тваринництво";

233 "Промислове виробництво";

234 "Допоміжні виробництва";

235 "Роботи і послуги тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин і устаткування";

Субрахунки 231 "Рослинництво" та 232 "Тваринництво" призначені для обліку витрат І виходу продукції відповідно у рослинництві та тваринництві. Саме за дебетом цих субрахунків відображаються всі витрати, що пов'язані з біологічними перетвореннями поточних та довгострокових біологічних активів, а за кредитом - отримання сільськогосподарської продукції, що оцінюється в момент її визнання за справедливою вартістю.

Сільськогосподарська продукція власного виробництва протягом поточного року в залежності від обраного обліковою політикою методу оцінки біологічних активів може обліковуватися також за плановою собівартістю, а в кінці року розрахунковим шляхом доводитись до фактичної.

Залишок за рахунком 23 "Виробництво" на кінець звітного періоду в сільськогосподарських підприємствах відображає величину витрат у незавершеному виробництві.

Витрати з біологічних перетворень відносяться до витрат основної діяльності.

Витрати групуються в обліку за об'єктами витрат. Такими об'єктами обліку є:

а) у рослинництві - можуть бути види сільськогосподарських рослин: зернові, кормові, олійні, ефіроолійні, технічні, прядивні, овочеві, лікарські, квіткові, плодові та ягідні рослини, виноград, картопля тощо; або ж однорідні групи культур (зернові озимі, зернові ярі та ін.), або окремі культури (ячмінь, жито, гречка та ін.).

При наявності багаторічних насаджень об'єктом обліку є види багаторічних насаджень.

б) у тваринництві - можуть бути види тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, птиця, хутрові звірі, сім'ї бджіл, тощо; або ж однорідні групи тварин, які становлять технологічні групи тварин (корови і бики плідники основного стада, свині і хряки-плідники основного стада, тварини на вирощуванні та відгодівлі).

Слід відмітити, що облік біологічних активів та витрат на їх перетворення є тісно пов'язаним. Це пояснюється тим, що саме на рахунку 23 "Виробництво" формуються витрати з отримання поточних біологічних активів, які потім оприбутковуються на баланс і сума витрат буде становити первісну вартість біологічних активів: рослин та тварин. Якщо біологічні перетворення будуть продовжуватись і далі, то ці витрати можуть змінити вартість цих біологічних активів.

Так, якщо поточні біологічні активи обліковуються за видами культур (ячмінь, жито, пшениця та ін,), то і об'єктами обліку витрат з біологічних перетворень слід обрати такі ж види культур.

Вибір об'єктів обліку витрат є питанням облікової політики підприємства.

До складу витрат, пов'язаних з біологічними перетвореннями належать:

o прямі матеріальні витрати;

o прямі витрати на оплату праці;

* інші прямі витрати;

* загальновиробничі витрати.

Витрати відображаються за кожним об'єктом обліку за встановленими підприємством статтями витрат.

Витрати в рослинництві рекомендується групувати за такими статтями: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; насіння і садивний матеріал; паливо та мастильні матеріали; добрива; засоби захисту рослин; роботи та послуги; витрати на утримання основних засобів; інші витрати; витрати на організацію виробництва й управління.

На статті "Витрати на оплату праці" відображують основну і додаткову оплату праці штатних працівників, найманих і залучених осіб, зайнятих безпосередньо на вирощуванні культур І на роботах незавершеного виробництва. На цю ж статтю відносять витрати на заохочення за якість виконаних робіт, своєчасне і якісне збирання врожаю, економію матеріальних витрат, надбавки трактористам за класність та інші доплати, які включаються до заробітної плати працівників рослинництва. За цією статтею враховують також натуральну оплату працівникам рослинництва. Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунок 66 (81).

На статті "Відрахування на соціальні заходи" відображують в установленому розмірі єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від оплати праці працівників, зайнятих на вирощуванні сільськогосподарських культур (груп культур) і на роботах з незавершеного виробництва. Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунок 65 (82).

На статті "Насіння і садивний матеріал" відображують витрати на насіння і садивний матеріал власного виробництва і куповані. Дебетують субрахунок 231 і кредитують рахунок 20 (80) або рахунок 27. Витрати на підготовку насіння до сівби (протруювання, навантаження тощо) та транспортування його до місця сівби не включають у вартість насіння, а відносять на культури за відповідними статтями витрат.

За статтею "Паливо та мастильні матеріали" обліковується вартість нафтопродуктів, витрачених машинно - тракторним парком, комбайнами й іншими сільськогосподарськими машинами на сільськогосподарських роботах у рослинництві. Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунок 20 (80).

На статті "Добрива" обліковують витрати окремо на мінеральні, бактеріальні й органічні добрива, які вносять під сільськогосподарські культури. На вартість внесених добрив дебетують субрахунок 231 і кредитують рахунок 20 (80). Витрати на підготовку добрив, навантаження на транспортні засоби, вивезення на поля, завантаження у розкидачі, внесення в грунт відносять на конкретні сільськогосподарські культури і на цій статті не відображують.

На статтю "Засоби захисту рослин" відносять фактичну вартість пестицидів, протруювачів, гербіцидів, дефоліантів та інших хімічних засобів. На їх вартість дебетують субрахунок 231 і кредитують рахунок 20 (80). Витрати на обробіток посівів сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень (обпилювання, обприскування тощо), виконані силами господарства, на цій статті не відображують, а відносять на культури (групи культур) або на багаторічні насадження за відповідними статтями витрат.

На статті "Роботи і послуги" відображують вартість робіт і послуг допоміжних виробництв, сторонніх організацій на виробничі потреби при вирощуванні сільськогосподарських культур (груп культур), на виконані роботи тощо. Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунки 23, 63,68 (84). На цю ж статтю відносять вартість електро - та тепло енергії, використаної на виробничі потреби при вирощуванні сільськогосподарських культур (груп культур) тощо, при цьому кредитують різні субрахунки рахунку 23.

Окремо відображують витрати на запчастини, використані для заміни спрацьованих деталей машин і устаткування в рослинництві під час ремонту за межами ремонтно-механічної майстерні. Дебетують субрахунок 231, кредитують рахунок 20 (80).

На статті "Амортизація" відображується сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, які використовуються у рослинництві.

На статті "Інші витрати" відображують страхові платежі по посівах і основних засобах у рослинництві та інші витрати, які не були враховані у попередніх статтях. На суму інших витрат у рослинництві дебетують субрахунок 231, кредитують рахунки 65,47,22(84).

На статті "Витрати на організацію виробництва й управління" враховують загальнобригадні і загальногалузеві витрати, які розподіляються наприкінці року і списуються з кредиту рахунка 91 у дебет субрахунку 231.

У тваринництві облік витрат доцільно вести за такими статтями: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; засоби захисту тварин; корми; роботи та послуги; витрати на утримання основних засобів (амортизація, паливо, будівельні матеріали тощо) та інші.

На статті "Витрати на оплату праці" відображують основну і додаткову оплату праці працівників тваринництва, зайнятих безпосередньо на обслуговуванні певного виду або групи тварин: доярок, скотарів, бригадирів, підмінних працівників, телятниць, свинарок, чабанів, пташниць тощо. До цієї статті включають оплату праці за тарифними ставками, доплати і премії за якість продукції, підвищення продуктивності тварин, збереження поголів'я, обслуговування тварин, хворих на бруцельоз, надбавки за звання "Майстер тваринництва" та інші виплати згідно з діючим положенням про оплату праці. На суму нарахованої основної і додаткової оплати праці працівників тваринництва дебетують субрахунок 232 і кредитують рахунок 66 (81).

На статті "Відрахування на соціальні заходи" обліковують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в установленому розмірі від суми нарахованої оплати праці працівників тваринництва. Дебетують субрахунок 232, кредитують рахунок 65 (82).

На статті "Засоби захисту тварин" обліковують вартість використаних біопрепаратів, медикаментів та дезінфікуючих засобів, придбаних за рахунок коштів підприємства, а також витрати, пов'язані з їх використанням у тваринництві. На цю статтю не відносять вартість біопрепаратів, медикаментів, дезінфікуючих засобів, придбаних за рахунок асигнувань з бюджету на ці цілі. На вартість використаних біопрепаратів, медикаментів і дезінфікуючих засобів у тваринництві дебетують субрахунок 232 і кредитують рахунок 20 (80).

На статті "Корми" відображують витрати на корми власного виробництва і куповані, використані на годівлю худоби, птиці й інших тварин.

Витрати, пов'язані з доставкою кормів з місць їх попереднього зберігання (сховищ, буртів, стогів тощо) до місць постійного зберігання (склади відділків, ферм, бригад) відносять на вартість відповідних кормів як витрати на доставку кормів на склад.

Витрати на доставку кормів з місця постійного зберігання на ферму для годівлі тварин відносять на певний вид (групу) тварин за відповідними статтями (витрати на оплату праці, робіт і послуг тощо). Витрати, пов'язані з приготуванням кормів на кормокухнях, обліковують на окремому аналітичному рахунку субрахунка 232 "Тваринництво" і щомісяця списують на статтю "Корми" за відповідними групами тварин, розподіляючи пропорційно до фізичної маси кормів, приготовлених на кормокухні. На вартість кормів, витрачених для годівлі відповідних видів і груп тварин, дебетують субрахунок 232 і кредитують субрахунок 208 (покупних) або рахунок 27 (власного виробництва).

На статті "Роботи і послуги" відображують вартість робіт і послуг, наданих допоміжними виробництвами для виробничих потреб тваринництва, а також сторонніми організаціями і підприємствами. Тут же обліковують вартість використаної енергії, виробленої електростанціями, змонтованими з доїльними, стригальними пристроями, а також витрати на обігрівання приміщень місцевими котельними, не з'єднаними із центральною котельнею. На цю ж статтю відносять вартість енергії, одержаної від інших підприємств для галузі. Дебетують субрахунок 232, кредитують рахунки 23,63,68 (84).

На статтю "Витрати на утримання основних засобів" записують нараховані амортизаційні відрахування за основними засобами тваринництва. Дебетують субрахунок 232, кредитують рахунок ІЗ (83). Тут же відображують вартість палива і запчастин, використаних для машин і устаткування в тваринництві, конкретно за кожним видом або групою тварин, а також витрати на будматеріали, використані на ремонт будівель і споруд у галузі. Дебетують субрахунок 232, кредитують рахунок 20 (80).

На статтю "Інші витрати" відносять страхові платежі за майновим страхуванням, вартість спецодягу та спецвзуття, що видаються працівникам тваринництва. Дебетують субрахунок 232, кредитують рахунок 65, 22 (84). До цієї ж статті включають частину вартості літніх таборів для тварин, дебетуючи субрахунок 232 і кредитуючи рахунок 39.

На статті "Витрати на організацію виробництва й управління" відображують частку загальновиробничих витрат тваринництва, віднесених на цей вид або групу худоби і птиці в порядку їх розподілу. Дебетують субрахунок 232 і кредитують рахунок 91.

На статті "Втрати від загибелі тварин" відображують (тільки в обліку) втрати від загибелі молодняку тварин і тварин на відгодівлі, птиці, бджолосімей, кролів та інших тварин, за винятком тих випадків, коли збитки сталися через стихійне лихо або підлягають стягненню з винуватців. На вартість загиблих тварин, списаних за рахунок господарства, дебетують рахунок 232 і кредитують рахунок 24.

У номенклатурі статей виробничих витрат у тваринництві доцільно передбачити додаткові статті: по інкубації яєць - вартість яєць, закладених на інкубацію; по рибництву - вартість мальків, запущених у водойми, по шовківництву - вартість фени.

Витрати відображаються в обліку на підставі цілої системи первинних та зведених документів.

Підставою для нарахування оплати праці є табелі обліку робочого часу, облікові листи праці й виконаних робіт, облікові листи трактористів-машиністів. Затрати на оплату праці трактористів-машиністів за структурними підрозділами і по кооперативу загалом узагальнюють в накопичувальній відомості обліку використання машинно-тракторного парку, підсумкові дані якої переносять до Журналу обліку робіт і витрат. Крім того, в цей журнал записують дані з книжок та облікових листів праці й виконаних робіт, а також з накопичувальних відомостей роботи вантажного автотранспорту та ін. Оплату праці тваринникам нараховують, виходячи з обсягів виконаних робіт чи виходу продукції або відпрацьованого часу на підставі Розрахунку оплати праці працівникам тваринництва, Табеля обліку робочого часу та документів про вихід продукції тваринництва.

На підставі первинних документів з оплати праці, Накопичувальних відомостей, Журналів обліку робіт і витрат щомісячно складають Зведену відомість нарахування і розподілу оплати праці та відрахувань на неї за об'єктами обліку.

Насіння та садивний матеріал відпускають у межах встановлених норм за лімітно-забірними картками, накладними внутрішньогосподарського призначення та іншими документами. Основою для списання насіння з підзвіту після завершення сівби є Акт витрати насіння і садивного матеріалу. Затверджений керівником підприємства акт передається до бухгалтерії разом з іншими документами і є підставою для записів до Журналу обліку робіт і витрат і Звіту про рух матеріальних цінностей.

Добрива на відповідні культури списують на підставі Акта про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, пестицидів і гербіцидів. Списання засобів захисту рослин оформлюється так само, як і добрив.

Видачу кормів проводять на підставі Відомості витрати кормів, яка водночас є документом на списання витрачених кормів з підзвіту завідувача ферми. Відомість виписують на кожного працівника, за яким закріплені тварини, на початку кожного місяця в двох примірниках. Ліміт видачі кормів визначають за раціонами годівлі, які складає зоотехнік. Оформлені належним чином відомості є підставою для включення вартості кормів до витрат виробництва. Наприкінці місяця на підставі відомостей роблять записи до Журналу обліку витрат кормів за кожним видом і групою тварин. Дані журналу використовуються для оперативного контролю за рівнем витрат кормів на виробництво продукції.

Вартість робіт і послуг, наданих сторонніми організаціями, відноситься на об'єкти обліку виробництва за рахунками-фактурами. Витрати на експлуатацію власного вантажного автотранспорту, послуги гужового транспорту попередньо групують у відповідних нагромаджувальних відомостях, складених на підставі відповідних дорожніх листів, товарно-транспортних накладних, облікових листів праці й виконаних робіт та ін.

Вартість транспортних робіт, виконаних тракторами, також відносять на відповідні об'єкти обліку на підставі нагромаджувальних відомостей.

Амортизацію основних засобів, які використовуються в основних галузях сільськогосподарського виробництва, визначають у відповідних розрахунках амортизаційних відрахувань та включають до виробничих витрат на підставі відомостей нарахування амортизаційних відрахувань.

Облік інших витрат ведуть переважно на основі рахунків відповідних організацій, установ і підприємств, довідок бухгалтерії та звітів про рух матеріальних цінностей. Систематизацію даних здійснюють переважно у різних відомостях, звідки їх переносять до регістрів аналітичного обліку.

Розподіл витрат на управління та обслуговування виробництва проводять на підставі відповідних розрахунків, які оформляються довідками бухгалтерії. А також можуть бути застосовані і інші первинні документи.

Понесені витрати на біологічні перетворення відображаються за дебетом субрахунку 231 чи 232 на відповідному аналітичному рахунку (об'єкту витрат).

Слід зазначити, що на дебеті субрахунки 231 "Рослинництво" обліковують:

- витрати минулого року під урожай поточного року(незавершене виробництво на початок звітного року);

- витрати поточного року під урожай поточного року;

- витрати поточного року під урожай майбутнього року (незавершене виробництво на кінець звітного року).

За кредитом субрахунків 231 та 232 відображається отримана сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи. Підставою для оприбуткування продукції рослинництва служать первинні документи: акти, щоденники, реєстри, путівки чи талони. Для оприбуткування продукції тваринництва застосовують такі первинні документи: Журнал обліку надою молока, Відомість руху молока; Щоденник надходження сільськогосподарської продукції; Акт настригу та приймання вовни (для спеціалізованих підприємств); Акт на оприбуткування приплоду тварин: Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів; Акт про хід окоту; Відомість зважування тварин; Розрахунок визначення приросту та ін. їх складають безпосередньо на тваринницьких фермах на момент одержання продукції чи в терміни, передбачені графіком документообігу.

За цільовим призначенням, господарською цінністю, економічними вигодами для підприємства продукція поділяється на основну, супутню і побічну.

Основною є сільськогосподарська продукція, використання якої може приносити найбільші економічні вигоди підприємству, і отримання якої є метою утримання біологічних активів (зерно, овочі, фрукти, насіння соняшнику, молоко, мед, риба та ін.).

Супутньою є сільськогосподарська продукція, яка одержана від біологічного активу одночасно з основною продукцією, відповідає встановленим стандартам або технічним умовам і призначена для подальшої переробки або реалізації. У рослинництві - насіння льону, конопель, у тваринництві - приріст живої маси тварин основного стада, молоко від основного стада овець, віск у бджолярстві та ін.).

Побічною є сільськогосподарська продукція, яка одержується від одного біологічного активу або їх групи одночасно з основною, але має другорядне значення, а економічні вигоди від її використання є несуттєвими (у рослинництві - гичка, солома, бадилля, у тваринництві - гній, пташиний послід, тощо).

Від окремих біологічних активів можуть отримуватись додаткові біологічні активи: у рослинництві - це чубуки, саджанці, у тваринництві - це приплід, нові рої бджіл, матеріал для розведення риби та інше.

Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається в обліку у тому звітному періоді, у якому вони відокремлені від біологічного активу.

Оприбутковується сільськогосподарська продукція в місцях оприбуткування (токах, складах) у натуральному виразі за її фактичною масою. А фактична її кількість визначається за вирахуванням мертвих відходів, усушки (зерна та насіння соняшнику на току тощо), угару зеленої маси у процесі ферментації силосу тощо.

Оцінюють сільськогосподарську продукцію з врахуванням її якості.

Як вказано в П(С)БО 30 "Біологічні активи", сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному періоді, у якому вона відокремлена від біологічного активу, тобто, в місяці збору урожаю.

Сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання та додаткові біологічні активи, які не беруть участі у сільськогосподарській діяльності (утримуються для продажу, напрямки їх подальшого використання не визначені, тощо) оцінюють та відображають відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Додаткові біологічні активи рослинництва після їх первісного визнання і відокремлення від біологічного активу чи грунту визнаються запасом і обліковуються в складі сільськогосподарської продукції.

Побічна продукція за умови відсутності на неї активного ринку може бути оцінена за нормативними витратами на збирання, транспортування, переміщення, скиртування та іншими витратами, пов'язаною із заготівлею цієї продукції.

Бракована сільськогосподарська продукція та відходи, які використати у виробничому процесі або реалізувати неможливо, активом не визнаються. Витрати на утилізацію такої продукції та відходів включаються до складу інших операційних витрат.

При первісному визнанні сільськогосподарської продукції можливе перевищення її вартості над понесеними витратами, або ж навпаки. Ця різниця відноситься до інших операційних доходів (рахунок 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю"), або ж до інших операційних витрат (рахунок 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю").

Наприклад, фактичні витрати, відображені за дебетом рахунку 23 становлять 234 000,00 грн, а справедлива вартість оприбуткованої продукції - 236 000,00 грн. В цьому випадку має місце доход від первісного визнання, який слід віднести в кредит субрахунку 710 з дебету рахунка 23. При зворотній ситуації будуть мати місце втрати від первісного визнання продукції, а тому їх відносять з кредиту рахунку 23 в дебет субрахунку 940.

Слід мати на увазі, що визнання продукції та доходу чи втрат від її визнання відображається в обліку в періоді оприбуткування продукції. На цей момент не всі витрати можуть бути віднесені в дебет рахунку 23.

Так, в кінці року розподіляють та відносять на рахунки обліку витрат загальновиробничі витрати, розподіляють інші непрямі витрати. Тому остаточна сума фактичних витрат буде сформована тільки станом на 31 грудня.

У зв'язку з цим в кінці року буде необхідно також відкоригувати суми інших операційних доходів та витрат, що були відображені на протязі року при первісному визнанні продукції та біологічних активів.

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат з біологічних перетворень поточних біологічних активів та отриманій продукції наведено в табл. 2.1

Таблиця 2.1. Кореспонденція рахунків з обліку витрат з біологічних перетворень поточних біологічних активів та отримання продукції

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

1.Відображені витрати на біологічні перетворення та створення поточних біологічних активів:

покупні насіння, посадковий матеріал

231

208

покупні корми

232

20$

насіння посадковий матеріал

231

21

корми власного виробництва

232

27

органічні добрива

231

27

роботи та послуги власних допоміжних виробництв, та сторонніх організацій

231,232

234, 631

оплата праці працівникам, що зайняті у рослинництві та тваринництві

231,232

661

відрахування на соціальні заходи

231,232

65

амортизація необоротних активів

231,232

13

2. Оприбутковані поточні біологічні активи рослинництва за справедливою вартістю на дату балансу

211

231

3. Визнано дохід від первісного визнання поточних біологічних актинів рослинництва на дату балансу

231

710

4. Визнано витрати від первісного визнання поточних біологічних активів рослинництва на дату балансу

940

231

5. Списано поточні біологічні активи рослинництва на початок збирання врожаю

231

211

6. Проведені витрати по збиранню урожаю

231

різні

7. Первісне визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів у рослинництві

27

231

Первісне визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів у тваринництві: приплід та приріст

212

232

Оприбуткування побічної продукції

27

232

6. Визнано дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

231,232

710

Визнано витрати від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

940

231,232

7. В кінці року розподілені та списані загально-виробничі втрати

231,232

91

Розподілені інші непрямі витрати

231,232

91,23

Коригування суми доходів та суми витрат в кінці року при остаточному визначенні суми і фактичних витрат на біологічні перетворення:

на суму перевищення фактичних доходів, визначених в кінці року над сумою доходів, віднесених протягом року

231.232

710

на суму перевищення доходів, віднесених протягом року над сумою фактичних витрат, визначених в кінці року (червоне сторно)

231,232

710

на суму перевищення фактичних витрат, визначених в кінці року, над сумою інших операційних втрат, віднесених протягом року

940

231,232

на суму перевищення інших операційних втрат, віднесених протягом року, над сумою фактичних витрат, визначених в кінці року (червоне сторно)

940

231,232

В результаті таких коригуючих записів, аналітичні рахунки з облік) витрат за біологічними перетвореннями будуть закриті, тобто, процес завершено. Фактична собівартість продукції тепер може бути визначена при необхідності для управлінських цілей в додаткових розрахунках за даними обліку. А первісною вартістю сільськогосподарської продукції, як запасу, буде її справедлива вартість, зменшена на очікувані витрати на місці продажу, що визначена при первісному визнанні такої продукції.

Для зведеного обліку витрат і виходу продукції (робіт, послуг) з виробництва передбачено використовувати Журнал-ордер, який з метою кращого розподілу обов'язків між виконавцями, поділяють на два: ф.№ 5Б с.-г. та ф. № 5В с.-г.

У Журналі-ордері № 5В с.-г. здійснюється зведений облік за рахунками:

23 "Виробництво";

24 "Брак у виробництві";

39 "Витрати майбутніх періодів";

91 "Загальновиробничі витрати";

92 "Адміністративні витрати";

93 "Витрати на збут".

Журнал-ордер № 5В с.-г. призначений для відображення кредитових оборотів з виходу продукції окремих підгалузей основного виробництва, списання вартості послуг чи робіт допоміжних виробництв та певних видів витрат (кредит рахунків 231, 232, 233, 234, 235, 24, 39, 91,92,93). Кореспондуючими рахунками виступають рахунки: 20, 21, 22, 23, 24, 27,39,90,91,92,93.

Журнал-ордер №5Б с.-г. використовується для обліку нарахованої оплати праці та пов'язаних з нею сум відрахувань на соціальні заходи (рахунки 651,66).

Первинні документи, накопичувальні та групувальні відомості, бухгалтерські довідки, Зведена відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат ф. №5.1 с.-г. Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів ф.№ ОЗСГ-7 або Відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством ф.№ ОЗСГ - 8 тощо є підставою для заповнення Звітів про витрати (регістрів аналітичного обліку).

Для обліку основних виробництв (рахунок 23 "Виробництво") передбачено ведення Звіту про витрати та вихід продукції основного виробництва ф. № 5.5 с.-г; допоміжних виробництв, витрат на утримання та експлуатацію машин та обладнання (рахунок 23 "Виробництво"), облік капітальних інвестицій (рахунок 15 "Капітальні інвестиції"); витрат на збут (рахунок 93 "Витрати на збут") та інших виробництв.

Звіт про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв (ф. № 5.6 с.-г.); загальновиробничих витрат- Звіт про загальновиробничі витрати (ф. № 5.7 с.-г.); адміністративних витрат - Звіт про адміністративні витрати (ф. № 5.8 с.-г.), витрат на збут-Звіт про витрати на збут (ф-№ 5.9. с.-г.).

Звіти складаються за місяць і наростаючим підсумком з початку року в розрізі об'єктів аналітичного обліку за відповідними статтями витрат.

Дані звітів за кредитом аналітичних рахунків виробництв у межах структурних підрозділів та галузей виробництв переносяться в Зведену відомість №5.10 с.-г. до Журналу-ордера № 5 В с.-г.

Підсумки Зведеної відомості з деталізацією сум за синтетичними рахунками (субрахунками) переносяться до Журналу-ордера Х° 5В с.-г., а з Журналу-ордера - до Головної книги.

Схему запису в регістрах з обліку виробництва наведено на рисунку 2.6.

Схема запису в регістрах з обліку виробництва

Рис. 2.6. Схема запису в регістрах з обліку виробництва

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси