Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В КОРПОРАЦІЯХОблік власного капіталу та забезпечення зобов'язаньНормативно-законодавче забезпечення обліку власного капіталуОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУОблік власного капіталуОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВФОРМУВАННЯ І ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ...ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ В ТОВАРИСТВАХ І...Організація аналітичного і синтетичного обліку власного капіталу
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація первинного обліку власного капіталу

Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Операції з обліку власного капіталу не так часто трапляються на підприємстві, як операції за розрахунками з покупцями та замовниками, постачальниками, підзвітними особами, з оплати праці, за податками і платежами тощо. Тому документуванню цих операцій приділено менше уваги. Більшість операцій з обліку власного капіталу не мають розроблених та затверджених форм первинної документації, обмежуючись використанням бухгалтерських довідок, які складаються в довільній формі і частково відображають сутність господарської операції з обліку власного капіталу.

Формування та використання власного капіталу відбувається на кожному підприємстві: під час заснування підприємства - у вигляді формування статутного капіталу; у подальшій діяльності - для визначення фінансового результату, розподілу прибутку, формуванні резервного та додаткового капіталу тощо. Для обліку змін у власному капіталі, пов'язаних з рухом основних засобів, матеріалів, грошових коштів, використовують первинні документи, затверджені для відповідного виду активів. Загальні вимоги до первинних документів, облікових реєстрів та бухгалтерської звітності встановлює Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, враховуючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх виконання.

Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Так, для обліку операцій з основними засобами застосовують документи, передбачені наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку", для обліку операцій з нематеріальними активами розроблено типові форми первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, аналогічно, для обліку операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами, сировиною і матеріалами розроблено типові форми первинних документів. Первинні документи для обліку операцій з власним капіталом, відповідно до змін, які спричиняють господарські операції у складі активів та пасивів підприємства можна розділити на групи (рис. 11.4).

Документування операцій з власним капіталом

Рис. 11.4. Документування операцій з власним капіталом

Таблиця 11.2. Первинні документи з обліку операцій з власним капіталом

Первинні документи з обліку операцій з власним капіталом

Розглянемо документування наведених вище господарських операцій детальніше. Дані таблиці свідчать, що для багатьох операцій з обліку власного капіталу немає розробленого стандартизованого первинного документа. З метою дотримання вимог Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні", відповідно до якого: "підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій е первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій" та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку №88, відповідно до якого: "господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування", - виникає потреба для обліку цих операцій застосовувати універсальний документ - бухгалтерську довідку.

Формування статутного капіталу пов'язане з чітким дотриманням нормативних актів, адже у випадку їх недотримання це може призвести до штрафів або ліквідації підприємства.

Статутний капітал акціонерного товариства складається з простих і привілейованих акцій і його збільшення може відбуватись через збільшення акцій існуючої номінальної вартості або шляхом збільшення вартості акцій. Таке збільшення статутного капіталу може відбуватись за рахунок індексації основних засобів. Для збільшення статутного капіталу потрібне відповідне рішення зборів учасників та реєстрація змін до статуту в установленому порядку. Підприємство має право викупити в акціонера оплачені ним акції або частку в статутному капіталі господарського товариства, для подальшого їх перепродажу, анулювання. Однак така операція здійснюється за погодженням на зборах засновників. Якщо акції викуповують за готівкові кошти, то первинним документом буде видатковий касовий ордер, якщо за безготівковим розрахунком - виписка банку.

Документальне оформлення перепродажу акцій чи часток буде залежати від виду активу, який надається в оплату та проводиться аналогічно погашенню заборгованості з капіталу. Якщо вартість перепродажу акцій (часток) є більша, ніж фактична собівартість їх викупу, то виникне емісійний дохід (для перепродажу часток збільшиться інший вкладений капітал), якщо менша, то зменшиться додатковий капітал, а у разі його недостатності - нерозподілений прибуток.

Анулювання викуплених акцій (часток) призводить до зменшення статутного капіталу і здійснюється на підставі рішення засновників. Під час анулювання акцій (часток) складові власного капіталу змінюються залежно від різниці між собівартістю викуплених акцій (часток) та їх номінальною вартістю. Частково така різниця погашається за рахунок додатково вкладеного капіталу. Якщо фактична собівартість викуплених акцій (часток) перевищує їх номінальну вартість понад наявного залишку на рахунку додатково вкладеного капіталу (кредитове сальдо по рахунках 42І,422), то вона погашається за рахунок нерозподіленого прибутку.

Як під час анулювання акцій (часток), так і під час їх перепродажу оформляють бухгалтерську довідку. Ми пропонуємо для обліку цих операцій застосовувати таку табличну форму документа про розрахунок результату від перепродажу акцій (часток) або їх анулювання (табл. 11.3).

У цьому документі, на відміну від бухгалтерської довідки, систематизовано інформацію про кількість акцій, їх номінальну та реальну вартість, можливу кореспонденцію рахунків внаслідок перепродажу чи анулювання акцій. Також потрібно вказати номер протоколу зборів засновників в якому прийнято рішення про здійснення таких операцій з акціями.

Таблиця 11.3. Форма для розрахунку результату від перепродажу акцій (часток) або їх анулювання

Форма для розрахунку результату від перепродажу акцій (часток) або їх анулювання

У разі виходу учасника з господарського товариства, крім частки в статутному капіталі, йому належить частина майна підприємства, пропорційна його внеску до статутного капіталу. Рішення про вихід учасника з товариства приймається на загальних зборах та закріплюється протоколом, однак розрахунок частки належного йому майна оформлюється бухгалтерською довідкою. Для обліку цієї операції пропонуємо застосовувати таку табличну форму документа (табл. 11.4).

Таблиця 11.4. Форма розрахунку частки власного капіталу у разі виходу учасника з товариства

Форма розрахунку частки власного капіталу у разі виходу учасника з товариства

У запропонованому документі, для полегшення розрахунку належного майна учаснику, зі складу власного капіталу виділеного окремо статутний капітал, з якого забирається частка учасника, та інший власний капітал, частка в якому належить учаснику та виплачується за рахунок нерозподіленого прибутку (за його наявності) або за рахунок резервного капіталу.

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій призводить до компенсації такої різниці акціонерам або до збільшення додатково вкладеного капіталу. Засновники підприємства можуть прийняти рішення про покриття невідшкодованих збитків за рахунок пайового капіталу, додаткового чи резервного капіталу. Така операція оформляється рішенням засновників. На суму безкоштовно отриманих необоротних активів підприємство збільшує інший додатковий капітал. У процесі їх експлуатації нараховується знос, на величину якого визначається дохід від безоплатно одержаних активів та відповідно зменшується додатковий капітал. Ця операція оформляється бухгалтерською довідкою.

Під час складання первинних документів для надання їм юридичної сили і доказовості потрібно стежити за їх правильним оформленням, тобто наявністю всіх реквізитів: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

На практиці виникають труднощі з передачею права власності стосовно статутного капіталу. При оформленні такої передачі, виникають проблеми, особливо якщо це пов'язано з реєстрацією права власності, наприклад, на нерухомість чи на автотранспорт. Мають місце ситуації, коли сторони оформляють акт приймання-передачі певного майна до статутного капіталу юридичної особи, що створюється, однак воно залишається на балансі засновника, більше того, він продовжує платити за нього відповідні податки, нараховувати амортизацію тощо. Лише за умови повного внесення вкладу учасником можлива передача частки третім особам. Одночасно з передачею частки відбувається перехід до третьої особи всіх прав та обов'язків, що належать учаснику, який відступив її повністю або частково (рис. 11.5).

Документування частки засновника, який вибуває з товариства

Рис. 11.5. Документування частки засновника, який вибуває з товариства

В цілому отримання майна або коштів як внеску до статутного капіталу є для акціонерного товариства господарською операцією, яка повинна бути оформлена відповідними первинними документами, на підставі яких бухгалтер відображає в обліку перехід права власності та факт передачі майна. На рис. 11.6 представлена схема документообігу формування статутного капіталу, а в табл. 11.5 — графік документообігу.

Схема документообігу формування статутного капіталу

Рис. 11.6. Схема документообігу формування статутного капіталу

Первинним документом, що підтверджує внесення часток засновників є засновницький опис майна Даний опис майна складається на основі первинних документів, які засвідчують внески засновників в різних формах: І) коштів - платіжне доручення (засновник - юридична особа), прибутковий касовий ордер (засновник - фізична особа); 2) майно - двосторонній акт приймання - передачі майна довільної форми (як юридичної, так і фізичної особи). В такому документі, на нашу думку, необхідно в обов'язковому порядку: описати майно, що передасться; зазначити його технічні параметри; навести вартість майна, зазначену в установчих документах.

Реєстр акціонерів є основним документом, що підтверджує права юридичних і фізичних осіб на володіння акціями. Він складається для кожної емісії емітента і ведеться як на паперових носіях, так і у вигляді електронних записів. В реєстрі акціонерів наводяться відомості про акціонерне товариство, засновників, номінальна вартість, кількість і категорії належним їм цінних паперів. Крім цього, на нашу думку, реєстр можна доповнити ще такими відомостями, як дата придбання акцій, дата відчуження акцій, частка в статутному капіталі.

Основою для внесення первинного запису в реєстр акціонерів є засновницький документ і документи, які підтверджують оплату акцій. Відкриваються особові рахунки на акціонерів і на номінальних держателів (юридичних осіб, яким цінні папери передані для здійснення операцій з ними). Кожному особовому рахунку присвоюється номер.

Записи про випуски цінних паперів, передачу прав на них і про всі операції з акціями вносяться в хронологічному порядку в журналі обліку записів в реєстрі. Облік запитів про реєстр, видачу виписок і копій з реєстру ведеться в журналі обліку запитів. Облік акцій і їх сертифікатів здійснюється в журналі обліку виданих, погашених, анульованих і втрачених іменних цінних паперів.

Таблиця 11.5. Графік документообігу з обліку статутного капіталу

Графік документообігу з обліку статутного капіталу

Аналітичний облік бланків цінних паперів підприємств, які самостійно ведуть реєстр власників іменних цінних паперів (згідно вимог законодавства), здійснюється за їх видами в реєстрі з обліку бланків суворого обліку та за місцем їх зберігання. Причому реєстр складають в двох екземплярах: один для касира, другий для бухгалтерської служби. Записи в ньому повинні здійснюватися по кожній акції. Реєстр може бути побудований наступним чином (табл. 11.6).

Таблиця 11.6. Реєстр обліку цінних паперів

Реєстр обліку цінних паперів

В цілому бланки цінних паперів обліковуються і зберігаються у касі як бланки суворого обліку на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку" за їх номінальною вартістю, (до моменту їх реалізації або анулювання). Списують бланки сертифікатів акцій одночасно із записами про їх реалізацію або анулювання.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси