Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік Інших необоротних активівОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВНа яких рахунках бухгалтерського обліку відображується нарахування...Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установКритерії визнання та правила обліку необоротних активів банкуОблік орендованих необоротних активів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік інших необоротних активів

До інших необоротних матеріальних активів належать необоротні активи, які згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби", не обліковуються у складі основних засобів. Саме визначення необоротних матеріальних активів у П(С)БО 7 не наводиться, але сказано, що підприємства можуть самостійно встановлювати ознаки для предметів, які входять до складу необоротних матеріальних активів (п.5 П(С)БО 7). Тому в наказі про облікову політику підприємства необхідно встановити граничну вартість активів, за якою вони належать до необоротних матеріальних активів.

Наприклад, відносити до необоротних матеріальних активів, активи зі строком корисного використання більше одного року і вартістю не більше 1000 грн. Амортизацію за такими об'єктами нараховувати в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості.

Матеріальні активи, строк служби яких не більше 1 року, відносяться (незалежно від їх вартості) до складу малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП) та обліковуються у складі запасів підприємства (п. 6 П(С)БО 9 "Запаси").

Інші необоротні матеріальні активи обліковуються на рахунку II "Інші необоротні матеріальні активи". Цей рахунок призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 11 відображається надходження (придбаних, створених, безкоштовно отриманих) інших необоротних матеріальних активів на підприємстві (за первісною вартістю); сума витрат, пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів в кореспонденції з кредитом рахунку 15 "Капітальні інвестиції".

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки (табл. 1.32).

Таблиця 1.32. Склад рахунків другого порядку до рахунку 11 "Інші необоротні активи"

111

"Бібліотечні фонди"

112

"Малоцінні необоротні матеріальні активи" (швидкозношувані предмети, спецодяг і спецвзуття. постільна білизна

113

"Тимчасові (нетитульні) споруди"

114

"Природні ресурси"

115

"Інвентарна тара"

116

"Предмети прокату"

,17

"Інші необоротні матеріальні активи"

За кредитом рахунку 11 відображається вибуття інших необоротних матеріальних активів в результаті продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі ліквідації об'єкта в кореспонденції з дебетом рахунків 972 "Втрати від зменшення корисності активів", 976 "Списання необоротних активів".

На субрахунку 111 ведеться облік наявності і руху бібліотечних фондів, експонатів музеїв та їн.

На субрахунку 112 відображається вартість предметів, термін використання яких більше одного року, зокрема: спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких відноситься на собівартість виготовленої продукції шляхом нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного строку використання таких об'єктів.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися двома способами:

- в першому місяці використання об'єкта у розмірі 50% вартості, що амортизується, а інші 50% - в місяць їх списання з балансу;

- в першому місяці використання об'єкта- 100% його вартості.

На субрахунку 113 ведеться облік експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд (загонів для тварин, літніх таборів у тваринництві, тимчасових споруд на будівельних майданчиках тощо.).

На субрахунку 114 ведеться облік наявності і руху придбаних природних ресурсів для подальшого добування щебеню, піску та ін.

На субрахунку 115 ведеться облік наявності і руху інвентарної тари (бочок, ящиків, піддонів тощо).

На субрахунку 116 ведеться облік наявності і руху активів, які призначені для видачі напрокат.

На субрахунку 117 ведеться облік наявності і руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11.

Аналітичний облік інших необоротних матеріальних активів ведеться за кожним об'єктом окремо.

На баланс підприємства необоротні матеріальні активи зараховуються за первісною вартістю, яка формується залежно від способу їх придбання. Витрати, понесені на придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, відносяться на дебет субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" з подальшим уведенням їх в експлуатацію:

Дт 11 "Інші необоротні матеріальні активи" - Кт 153.

Зарахування об'єкта до складу необоротних матеріальних активів проводиться одночасно з передачею його в експлуатацію. При цьому:

- оформляється Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-І, для сільгосппідприємств- форма № ОЗСГ-1) та Інвентарна картка обліку основних засобів (форма № 03-6);

- робиться запис: Дт 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"- Кт 153.

Об'єкт необоротних матеріальних активів може виключатися з активів підприємства в разі продажу, безоплатної передачі або ліквідації.

Фінансовий результат від вибуття необоротних матеріальних активів визначається згідно з п. 34 П(С)БО 7 як різниця між доходом від вибуття І залишковою вартістю об'єкта разом з непрямими податками та витратами, пов'язаними з таким вибуттям.

Якщо вибуває об'єкт необоротних матеріальних активів, за яким раніше була нарахована амортизація в розмірі 100% вартості, то його вартість при вибутті визначається шляхом ділення вартості групи об'єктів, що обліковується на субрахунку 112, на кількість об'єктів, що входять до складу такої групи (Інструкція № 291, опис рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи").

При вибутті об'єкта необоротних матеріальних активів оформляється:

- Акт вибуття основних засобів (форми № 03-3, ОЗСГ-3) - при ліквідації;

- Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форми № 03-1, ОЗСГ-1) - при продажу.

Затрати на ремонт, який здійснюється для підтримки об'єкта необоротних матеріальних активів в робочому стані, відносяться на витрати періоду.

Якщо ремонт пов'язаний з дообладнанням, реконструкцією або модернізацією об'єкта необоротних матеріальних активів, що приведе до збільшення в майбутньому економічних вигід, то первісна вартість необоротних матеріальних активів збільшується на суму таких витрат.

Приклад. Кооператив придбав мобільний телефон для голови кооперативу вартістю - 1020 грн. (у т. ч. ПДВ - 170 грн.).

Згідно з обліковою політикою підприємства до об'єктів необоротних матеріальних активів належать предмети вартістю не вище 1000 грн., знос за якими нараховується в розмірі 100% при введенні в експлуатацію, що відображено в таблиці 1.33.

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується за прямолінійним або виробничим методом. Крім цього, амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів у першому місяці використання об'єктів у розмірі 50% Його вартості, що амортизується, і решта 50% вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) або 100 % його вартості в першому місяці використання об'єкта.

Таблиця 1.33. Бухгалтерські проводки з придбання мобільного телефону

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн.

Проведено передоплату за телефон

371

311

1020

Нараховано суму ПК з ПДВ

641

644

170

Отримано телефон

153

371

850

Відображено суму ПК з ПДВ

644

371

170

Уведено в експлуатацію телефон

112

153

850

Відображено суму зносу в розмірі 100 % амортизованої вартості

92

132

850

Для відображення накопиченого зносу інших необоротних матеріальних активів застосовується субрахунок 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів".

Аналітичний облік зносу інших матеріальних необоротних активів ведеться за кожним об'єктом.

Для узагальнення інформації про суму нарахованої в звітному періоді амортизації за іншими необоротними матеріальними активами в бухгалтерському обліку може використовуватись рахунок 83 "Амортизація", субрахунок 832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів".

За дебетом вказаного субрахунку відображається сума нарахованої амортизації (Дт 832 - Кт 132), а за кредитом - операції з включення нарахованої амортизації у витрати підприємства в звітному періоді у кореспонденції з рахунками 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати" і 93 "Витрати на збут".

Згідно Податкового кодексу України п. 145.1. класифікація груп інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації, наведено в таблиці 1.34.

Амортизація об'єктів груп 12, 14, 15, визначених у пункті 145.1 Податкового кодексу, нараховується за прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта, та виробничим, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта.

Таблиця 1.34. Класифікація груп інших необоротних активів згідно Податкового кодексу

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

група 10 - бібліотечні фонди

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи

група 12-тимчасові (нетитульні) споруди

5

група ІЗ - природні ресурси

-

група 14 - інвентарна тара

6

група 15 - предмети прокату

5

Інвентарні картки на інші необоротні активи, що надійшли або вибули протягом місяця зберігають в картотеці окремо. В кінці місяця на їх підставі заповнюють Картку обліку руху інших необоротних активів (типова форма № 03-8). На підставі даних карток руху інших необоротних активів складають Аналітичні дані до рахунку 11, які містяться в відомості №4.1 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

В аналітичних даних відображають за кожним рахунком і в розрізі субрахунків залишок на початок місяця, обороти по дебету і кредиту і залишок на кінець місяця. Підсумок по кожному рахунку звіряють з даними синтетичного обліку рахунку 11 та в Головній книзі.

Синтетичний облік за рахунком 11 ведуть в Журналі-ордері № 4 А с-г. Записи по кредиту рахунку 11 здійснюють на підставі первинних документів ф. № ОЗСГ-3 "Акт на списання основних засобів", № ОЗСГ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів", затверджених наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 р. № 701, бухгалтерських довідок. В гінці місяця кредитові обороти рахунку з Журналу-ордера № 4 А с.-г. переносять в Головну книгу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси