Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ...БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ...Теоретичні основи та принципи організації бухгалтерського обліку...Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУОрганізація та ведення бухгалтерського обліку в господарських...ЗАВДАННЯ ТА ЄДИНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В...МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Зміст та передумови організації бухгалтерського обліку. Системність обліку

З огляду на потребу постійного вдосконалення управління на основі впровадження досягнень науки першочерговим стає завдання організації зазначених відносин. Це стосується також і бухгалтерського обліку - важливої функцій управління.

Еволюційний розвиток економічних відносин обумовлює зміну функціонального призначення обліку господарської діяльності підприємств. Сьогодні це не тільки контроль за дотриманням нормативного поля та раціональним використанням виробничих ресурсів, а й насамперед окрема функція управління, основним завданням якої є отримання достовірної інформації про результати проведених підприємством операцій з метою реалізації ефективної системи менеджменту господарської діяльності.

Розрізняють три етапи в організації обліку, а саме:

методологічний порядок застосування методів відображення господарських операцій в облікових регістрах та формах звітності;

інформаційний - спосіб обробки облікової інформації;

адміністративний (організаційний) - система адміністративного забезпечення ведення обліку та підготовкою звітних форм.

Результативність обліку залежить від ефективності кожного із зазначених вище етапів, урахування їх особливостей, що обумовлено передусім правовим полем діяльності суб'єкта, організаційно-економічними характеристиками його ресурсного потенціалу тощо.

Організація бухгалтерського обліку - це комплекс заходів власника (керівника) підприємства, спрямованих на створення раціональної системи бухгалтерського обліку та ведення його відповідно до діючих вимог і завдань. Організація бухгалтерського обліку є однією з найбільш відповідальних ділянок роботи підприємства. Без організованого обліку неможлива діяльність суб'єктів господарювання.

Термін "організація" має різні смислові відтінки. У найзагальнішому вигляді це упорядкування, налагодження певної системи. Організація передбачає досягнення та збереження стану певної впорядкованості елементів (вузлів) системи в цілому, підтримання якісної її визначеності.

Терміни "організація" і "ведення" бухгалтерського обліку різні. Організацію бухгалтерського обліку здійснює власник (керівник) у співпраці з обліковими працівниками. Ведення бухгалтерського обліку входить до їх обов'язків та полягає у застосуванні методики і технології відображення в обліку господарських операцій, складанні і поданні звітності. Організовуючи облік, необхідно пам'ятати, що він потрібний для контролю та задоволення інформаційних потреб користувачів.

Основні елементи будь-якої системи становлять її механізм, систему у статистиці (структура, кадри, техніка) і динаміці (процеси, які відбуваються у системі). Упорядкуванням усіх вузлів (елементів) системи бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності характеризується їх організація в широкому розумінні. Така організація полягає в цілеспрямованому впорядкуванні Й удосконаленні механізму, структури й процесів бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності як певних сукупностей. Упорядкування частини вузлів (елементів) системи характеризує організацію у вузькому розумінні. З огляду на це термін "організація бухгалтерського обліку" може означати або "організацію його як систем", або "організацію його функціонування (управління ними) у часі та просторі". Перше тлумачення відповідає ширшому за обсягом поняттю.

Розглядаючи бухгалтерський облік господарської діяльності як систему, вважаємо, що він предметно виокремлений в системі управління як управлінська функція (рід, вид діяльності людей), а тому є складовою зазначеної системи. Крім того, він належить системі вищого символічного рівня - системі господарського обліку, яка, у свою чергу, також входить до ще вищої символічної системи - системи економічної інформації. Водночас бухгалтерський облік з погляду організації його функціонування - це не проста функція, не сума технічних прийомів, а об'єктивно зумовлений порядок облікових, контрольних та аналітичних процедур, що їх виконують із даними, аби отримати необхідну інформацію.

Основою математичного опису бухгалтерського обліку є балансовий метод управління економікою (господарством) - так званий двоїстий (подвійний) метод. Суть його полягає в тому, щоб досягти взаємозв'язаного узгодження потреб і ресурсів у масштабі відповідної господарської системи - підприємства, об'єднання, організації, асоціації, тощо; взаємної координації дій різних господарських формувань; забезпечення збалансованості в економіці, пропорційності згідно з економічними законами. Теоретичну основу балансового методу господарювання становлять пізнання та визначення найзагальніших економічних законів, що забезпечують розширене відтворення (виробництво, обмін, розподіл, споживання) суспільного продукту.

Господарювання - явище суспільного характеру, яке характеризується цілісністю на основі об'єднання двох його аспектів: продуктивних сил та виробничих відносин. Тому кожна складова господарювання, якою б малою вона не була, не існує поза суспільним виробництвом і не може лишитися поза обліком, перевіркою та аналізом. Тому методологія бухгалтерського обліку господарства, його діяльності має забезпечувати можливість визначення господарських факторів відповідно до потреб управління та з'ясування їх характеристик. Для цього потрібний такий опис сукупності господарських фактів - явищ і процесів — на основі балансового методу, при якому було б визначено місце кожного господарського факту-явища або процесу, що є результатом діяльності тієї чи іншої господарської системи.

Отже, щоб здійснювати управління господарством, потрібно скласти чітке уявлення про характерні особливості процесу виробництва та виробничих відносин, з'ясувати внутрішню матеріальну структуру цього господарства. Для того, щоб дістати двохаспектну структуру господарства на будь-яку дату, її слід зафіксувати, подати статично. Але водночас процес господарювання є динамічним. Щоб відстежувати зміни, які відбуваються в господарстві, процес господарювання слід подати в динаміці. Зазначений підхід відбиває найвищий рівень абстрагування, на якому бухгалтерський облік господарської діяльності можна унаочнити схемою, зображеною нарис. 1.1. Решта рівнів абстрагування бухгалтерського обліку є подальшим поділом у різних аспектах та напрямах відповідно до вимог управління.

Змістова характеристика бухгалтерського обліку в управлінні господарством

Рис. 1.1. Змістова характеристика бухгалтерського обліку в управлінні господарством

Спеціалізація будь-якої галузі науки чи наукової дисципліни безпосередньо пов'язана з чітким визначенням мети, предмета вивчення та методу пізнання (дослідження). Для організації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарської діяльності слід правильно визначити параметри таких видів роботи в системі управління.

Метою та завданням вивчення дисципліни "Організація обліку" є засвоєння знань про організацію облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємстві та вивчення організації і техніки обліку, контролю й аналізу на підприємстві, раціональної структури облікового, контрольного й аналітичного процесів, організації роботи виконавців.

Предмет вивчення - діяльність підрозділів і працівників, зайнятих обліковими, контрольними та аналітичними процесами.

Бухгалтерський облік - специфічний вид управлінської роботи , як функції управління. Він є складовою загальної трудової діяльності людей у сфері управління. Водночас бухгалтерський облік являє собою напрямок управління інформаційним процесом та окремими підсистемами сукупності економічної інформації. У єдності двох аспектів - роду (виду) діяльності і виду інформації - облік утворює підсистему управління.

Користувачів бухгалтерської інформації як системи обліку можна поділити на три основні категорії.

1. Адміністрація - група працівників, котрі несуть повну відповідальність за управлінську діяльність підприємства, індивідуальні власники, співвласники, рада директорів, управлінський апарат підприємства, менеджери, керівники підрозділів, майстри.

2. Користувачі з прямим фінансовим інтересом - потенційні інвестори, які аналізують звітність, аби визначити фінансову перспективу підприємства, потенційні кредитори, які визначають фінансовий стан підприємства з метою своєчасного погашення заборгованості.

3. Користувачі з непрямим фінансовим інтересом - державні податкові адміністрації, установи банку, органи статистики та інші органи, що контролюють або вивчають фінансову звітність підприємств.

З погляду організації важливим є те, що облік господарської діяльності виник як функція реєстрації фактів господарського життя. Згодом згідно з вимогами суспільного розвитку, і насамперед тими, що стосуються відображення економіко-правових відносин у суспільстві та безпосередньо управління, відбулася диференціація зазначеного обліку - поділ на види, а саме: оперативний, статистичний і бухгалтерський.

Контроль і аналіз господарської діяльності як прийоми її перевірки й оцінки застосовуються здавна, проте як система спеціальних знань, пов'язаних з вивченням і дослідженням економічних процесів у їх взаємозв'язку, науковим обґрунтуванням прогнозів і планів, виявленням позитивних і негативних чинників, розкриттям тенденцій розвитку господарства та узагальненням досвіду, вони почали формуватися порівняно недавно.

Тепер у системі управління бухгалтерський облік характеризуються, з одного боку, як види діяльності, а з іншого - як види інформації, що поділяються на підвиди (рис. 1.2).

Бухгалтерський облік в системі економічної інформації

Рис. 1.2. Бухгалтерський облік в системі економічної інформації

Отже, кожний вид господарського обліку є самостійним родом діяльності та видом економічної інформації. А це означає, що кожний із них організаційно виокремлюється в управлінській системі як підсистема нижчого порядку.

Щодо організації бухгалтерського обліку вище викладене означає розгляд його як системи у загальній інформаційній системі управління підприємством. Тобто, розглядати організацію бухгалтерського обліку слід як систему, яка перебуває у безперервному русі (змінюється), розвитку, взаємозв'язку тощо. Раціональна організація бухгалтерського обліку передбачає додержання системного підходу, цілісності, всебічності, субординації, динамічності, випереджувального відображення, системотвірних відносин окремих частин і елементів.

Складність процесу організації бухгалтерського обліку пов'язана з наявністю численних "варіантів узгодження можливостей людей, техніки, природних умов та інших складових цього процесу. Істотними чинниками є також постійне зростання масштабу виробництва, динамічність процесів, які відбуваються в економіці. Усе це зумовлює появу багатьох внутрішніх і зовнішніх зв'язків. Тому за системного підходу як окремий об'єкт організації розглядають структуру зв'язків між елементами системи, між певною системою і суміжними системами, які взаємодіють з нею (наприклад, плануванням, нормуванням, фінансами, регулюванням, контролем та аналізом).

Системність обліку у значній мірі зумовлена-рядом принципів, зокрема принципом субординації, суть якого полягає у побудові ієрархії елементів та відносин за чітко визначеними критеріями (мобільність, адекватність тощо). Основним критерієм побудови ієрархії елементів системи бухгалтерського обліку є адекватність організаційної і технологічної структур господарства. Наприклад, облік матеріалів будується адекватно організації складського господарства: за кожною матеріально відповідальною особою, місцем зберігання матеріалів; облік витрат на виробництво - за цехами, дільницями, бригадами, продукцією (виробами, роботами, послугами, групами виробів тощо); облік витрат на управління - за рівнями управління, структурами, підрозділами. Також у процесі контролю і аналізу господарську діяльність розглядають як багаторівневу (робоче місце, цех, бригада, дільниця і т. ін.) і багатогранну (постачання, збут і т. ін.). Тому в основу побудови ієрархії елементів контролю і аналізу покладено також адекватність організаційної і технологічної структури виробництва.

Принцип динамічності встановлює, що всі характеристики системи слід розглядати не як постійні, а як такі, що змінюються до своєї протилежності.

Динамічність бухгалтерського обліку як системи зумовлена постійним удосконаленням форм і методів його організації, розвитком форм виконання розрахунків, системи рахунків, застосуванням нових методів обліку ресурсів, витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Принцип динамічності передбачає досить гнучкі зв'язки всередині підприємства між його функціональними підрозділами для здійснення контролю й аналізу.

Принцип випереджувального відображення означає постійну наявність проблем, розв'язання яких продиктоване часом, а отже, потребує прогнозування найімовірнішого стану всіх систем у майбутньому. Щодо системи бухгалтерського обліку це означає впровадження нормативного методу обліку витрат на виробництво.

Принцип системоутворюючих відносин потребує визначення саме тих зв'язків між частинами (елементами) системи, які забезпечують її цілісність, існування та розвиток. У цьому аспекті цілісність бухгалтерського обліку як системи забезпечується прийомами двоїстості (подвійності), тобто двоїстим способом відображення господарських фактів-явищ і процесів (балансовим узагальненням, бухгалтерською кореспонденцією рахунків, проведенням), ієрархічною диференціацією рахунків (синтетичні, аналітичні, субрахунки різного порядку).

Принцип всебічності системного підходу тісно пов'язаний з комплексним підходом до вивчення об'єкта пізнання: об'єкт розглядають як ціле і в ньому досліджують внутрішні зв'язки. Комплексний і системний підходи до бухгалтерського обліку дають змогу розглядати його як цілісне утворення, сприяючи вивченню внутрішніх зв'язків.

Крім того, організація як прийом упорядкування потребує додержання і таких принципів, як адаптивність, паралелізм, ритмічність, безперервність, прямопливність, пропорційність.

Адаптивність щодо організації обліку означає пристосування їх побудови та функцій до конкретних умов управління: за ієрархією, структурою тощо.

Паралелізм в організації обліку тлумачиться як обов'язкова наявність систем (підсистем) бухгалтерського обліку в усіх самостійних господарських підрозділах.

Ритмічність в організації обліку означає рівномірне надходження даних і видавання вихідної інформації. Недодержання рівномірності призводить до порушення строків обробки останньої.

Прямопливність в організації бухгалтерського обліку передбачає побудову таких схем руху носіїв інформації щодо перебігу технологічного процесу, які максимально відповідають технологічним схемам, наприклад руху матеріальних цінностей у виробничому процесі або руху виробів при їх продажу.

Пропорційність, як принцип організації бухгалтерського обліку, потребує правильного співвідношення між різними елементами й об'єктами організації, наприклад обчислювальної техніки, кваліфікаційного складу виконавців тощо. Пропорційність дає змогу збалансувати використання трудових і матеріальних ресурсів.

Таким чином, суб'єкти господарювання оперують різними видами обліку: аналітичним, синтетичним, оперативним, статистичним, бухгалтерським, податковим, первинним, табельним, динамічним, актуарним, соціальним, креативним, стратегічним та ін. Однак, джерелом отримання інформації на підприємствах є єдина інтегрована система господарського обліку, яка включає бухгалтерський (базовий), внутрішньогосподарський (управлінський), статистичний і податковий облік господарських операцій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси