Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Інвентаризації повні й частковіІнвентаризація виробничих запасів. Облік результатів інвентаризаціїІнвентаризація незавершеного виробництваІнвентаризаціяІнвентаризація активів і зобов'язань підприємстваВикористання інвентаризації та її матеріалів в практиці ОВС під час...Обов'язкові інвентаризаціїІнвентаризація витрат майбутніх періодів і резервів платежівІнвентаризація активів і зобов'язань: податковий аспектІнвентаризація малоцінних необоротних активів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація інвентаризації каси

Основним із видів здійснення внутрішньогосподарського контролю коштів підприємства є проведення інвентаризації грошових коштів. Інвентаризація — це перевірка фактичної наявності та стану об'єкта контролю, яку здійснюють шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих даних з даними бухгалтерського обліку (рис. 7.4).

Суть і зміст інвентаризації

Рис. 7.4. Суть і зміст інвентаризації

Чим частіше проводиться інвентаризації каси та касових операцій на підприємстві, тим менше помилок, порушень законодавства та зловживань виявляють фіскальні органи.

Інвентаризацію каси підприємства слід обов'язково проводити в таких випадках:

при передачі майна держпідприємства в оренду, приватизації майна держпідприємства, перетворенні держпідприємства на акціонерне товариство; перед складанням річної фінансової звітності, крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилась не раніше 1 жовтня звітного року (при цьому інвентаризація нерухомих об'єктів ОФ може проводитись один раз на три роки, а бібліотечних фондів - один раз на п'ять років);

при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ); при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів); за приписом судово-слідчих органів;

у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ); - при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі);

у разі ліквідації підприємства; Ф при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів, а також за вимогою хоча б одного члена колективу (бригади). Для проведення інвентаризаційної роботи наказом керівника створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія (за потреби може додатково створюватися робоча інвентаризаційна комісія). До її складу входять керівники структурних підрозділів, головний бухгалтер. Очолюється комісія керівником підприємства або його заступником. Такий склад комісії пояснюється тим, що вона не проводить інвентаризацію безпосередньо, а лише здійснює організаційно-управлінські функції.

До функцій постійнодіючої інвентаризаційної комісії каси входить:

1. проведення профілактичної роботи із забезпечення збереження цінностей;

2. організація проведення інвентаризацій та інструктаж членів робочих інвентаризаційних комісій;

3. здійснення контролю перевірки правильності проведення інвентаризацій;

4. перевірка правильності визначення інвентаризаційних різниць, обґрунтованості пропозицій щодо заліків пересортиці цінностей в усіх місцях їх зберігання;

5. при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації в касі та в інших випадках проведення за дорученням керівника підприємства повторної суцільної інвентаризації;

6. розгляд письмових пояснень осіб, які допустили нестачу цінностей чи інші порушення, і пропозицій щодо регулювання виявлених нестач цінностей.

Члени інвентаризаційних комісій за внесення в описи неправильних даних про фактичні залишки матеріальних цінностей з метою приховання недостач або лишків матеріальних цінностей несуть відповідальність у встановленому законом порядку. Забороняється проводити інвентаризацію цінностей при неповному складі членів інвентаризаційної комісії. Відсутність хоча б одного члена комісії при проведенні інвентаризації е підставою для визнання результатів інвентаризації недійсними. Перевірка залишків матеріальних цінностей у натурі членами комісії проводиться за обов'язкової участі матеріально відповідальних осіб.

Підрахунок фактичної наявності готівкових коштів, цінних паперів, бланків суворої звітності та інших цінностей у касі підприємства полягає в простому перерахунку готівкових грошей, цінних паперів тощо, які є в касі підприємства на момент перевірки. Виконується ця процедура в першу чергу для більшого ефекту, працівники каси не повинні знати часу її проведення. Якщо на підприємстві є кілька кас, члени комісії знають, що перед початком інвентаризації вони повинні опечатати всі касові приміщення, крім того, що перевіряється. Це робиться, для того щоб виключити випадки покриття нестачі грошей в одного касира за рахунок іншого (інших) та не дати можливості решті касирів заздалегідь підготуватися до перевірки.

Перед підрахунком грошей касир у присутності комісії заповнює касову книгу, виводить у ній розрахунковий залишок і складає касовий звіт за останній день роботи каси (з початку робочого дня і до моменту приходу членів комісії). Звіт підписують підзвітний касир і головний (старший) бухгалтер підприємства. Після цього касир складає розписку, в якій зазначає, що всі прибуткові і витратні документи включені до звіту і на момент інвентаризації неврахованих грошей, цінних паперів, бланків суворого обліку та інших цінностей у касі немає.

Якщо на момент перевірки в касі є цінності інших юридичних або фізичних осіб, касир зобов'язаний зафіксувати це в розписці, із зазначенням необхідних реквізитів цих осіб (назва юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, адреса тощо), кількості та вартості конкретних цінностей, які за ними рахуються. Якщо касир має власні гроші або інші цінності (із вищенаведеного переліку), які на момент перевірки є в приміщенні каси, їх кількість та сума також зазначаються у розписці.

При перевірці повноти й своєчасності прибуткування готівкових коштів, що надходять у касу підприємства увагу перевіряльників має привернути те, для яких цілей отримується готівка (це обов'язково мас бути зафіксовано в чеку на отримання грошей), наявність на корінцях чеків підписів осіб, які мають право підпису таких документів, дати отримання готівки та інших реквізитів. Дата, зазначена на корінці грошового чека, має відповідати даті виписки банку, даті, яку касир проставляє на прибутковому касовому ордері, що засвідчує факт прибуткування отриманої в банку суми готівки у касу підприємства, й даті відповідної сторінки касової книги.

Якщо підприємство здійснює реалізацію товарів за готівку, яка вноситься через власну касу підприємства, комісія перевіряє своєчасність і повноту оформлення прибуткових касових ордерів, наявність на них дозвільного підпису головного бухгалтера. Також слід звернути увагу на наявність відбитку круглої печатки підприємства на обох частинах прибуткового касового ордера. Печатка ставиться так, щоб при складанні двох частин прибуткового ордера виявлявся повний малюнок печатки.

Комісія підчас інвентаризації повинна перевірити, чи дотримуються касири встановленого банком ліміту. Поряд із цим комісія перевіряє відповідність використання грошових коштів цілям, які були зафіксовані в чеку на отримання готівки, та відповідність таких витрат чинному законодавству України. Перевищення ліміту каси та недотримання порядку використання готівки є грубим порушенням касової дисципліни, тягне за собою штрафні санкції і не може замовчуватися під час інвентаризації, а особи, які допускають такі порушення, заносяться до акта інвентаризації із подальшими пропозиціями щодо міри покарання.

Перевірку касової дисципліни проводять органи Державної податкової адміністрації України, Державної контрольно-ревізійної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, аудиторські служби, фінансові органи та установи банків.

Інвентаризація грошових коштів на рахунках в банку здійснюється методом звірки залишків, які обліковуються на рахунках в бухгалтерії, із залишками в банківських вилисках.

При перевірці авансових звітів про використання одержаної під звіт готівки для вирішення господарських питань комісія приділяє особливу увагу дотриманню встановлених термінів складання та подання до бухгалтерії відповідних звітів, своєчасність повернення до каси підприємства залишків невикористаної готівки (одночасно з авансовим звітом), наявності оригіналів підтвердних документів, їх погашенню, цільовому витрачанню підзвітних сум тощо. Готівку під звіт з каси підприємств видають за умови повного звітування конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами.

Для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності бланків документів суворої звітності та виявлення кількісних розходжень їх з обліковими даними застосовується Інвентаризаційний опис бланків документів суворої звітності.

Розбіжності, виявлені інвентаризацією, оформлюються актом. Акт застосовується для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності коштів (готівки, поштових марок та ін.), що знаходяться в касі підприємства. Акт складається у трьох примірниках, де викладається зміст порушення з відповідним обґрунтуванням. Акт містить висновки про результати перевірки, а також рекомендації керівнику підприємства щодо усунення виявлених недоліків. Акт підписують службові особи, які проводили перевірку, а також керівник та головний бухгалтер підприємства. Перший примірник надсилають органам державної податкової служби за місцем державної реєстрації підприємства для вжиття заходів, передбачених чинним законодавством, другий-передають безпосередньо відповідному підприємству, третій примірник залишають у документах контролюючого органу.

Акт інвентаризації навності коштів

Результати перевірки дотримання порядку ведення касових операцій розглядає керівництво підприємства, як правило, у триденний строк після її закінчення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси