Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Сутність доходу, його визнання й оцінкаЗагальні критерії визнання доходу і витратВизнання та оцінка доходів і витратДоходи і витрати, їх визнанняСутність, класифікація та порядок визнання доходів і витратЯк обліковуються операції, пов'язані з отриманням доходів і витрат...Доходи і витрати банку та правила їх визнанняБУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТОцінка доходуЯк обліковуються доходи і витрати від списання активів?
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Умови визнання та оцінки доходів і витрат

Для правильного визначення фінансового результату діяльності підприємства необхідно дотримуватися умов визнання доходів і витрат, які передбачені П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 16 "Витрати". Загальні визнання доходів і витрат наведені на рис. 4.1.

Крім вимог НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності" при складанні звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) необхідно досконало знати вимоги до визнання та класифікації доходів за П(С)БО 15 "Дохід" та витрат за П(С)БО 16 "Витрати".

Загальні умови визнання доходів і витрат

Рис. 4.1. Загальні умови визнання доходів і витрат

Так П(С)БО 15 "Дохід" (п.6) зазначено, що не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

• суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

• суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

• суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт і послуг);

• суми авансів в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

• суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

• надходження, що належать іншим особам;

• надходження від первинного розміщення цінних паперів. Важливе значення має класифікація доходів, яка об'єднує їх в групи

з метою відображення їх в бухгалтерському обліку та в фінансовій звітності, зокрема у Звіті про фінансові результати.

П(С)БО 15 "Дохід" (п. 7) визначає такі групи доходів:

I група - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

II група - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

III група - інші операційні доходи ;

IV група - фінансові доходи;

V група - інші доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного податку тощо).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо.

До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Дохід відображається у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) за двох умов:

- його оцінка може бути достовірно визначена;

- під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства).

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності таких умов:

• покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

• підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

• сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

• є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату Балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за таких умов:

• можливості достовірної оцінки доходу;

• ймовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

• можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату Балансу;

• можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться на підставі:

• ознайомлення з обсягами виконаної роботи;

• визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

• визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на ту саму дату.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).

Але якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування понесених витрат, то дохід не визнається, а понесені витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Доходом визнається сума зобов'язання, яке не підлягає погашенню.

При визнанні доходів слід пам'ятати, що цільове фінансування може не визнаватися або визнаватися доходом.

Не визнається цільове фінансування доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Так не визнається цільовим фінансуванням плата за користування дитячими дошкільними закладами. Вона включається до складу інших операційних доходів.

Отримане цільове фінансування (у тому числі кошти, вивільнені від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств) визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів.

Цільове фінансування, для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання та виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.

Дохід може визнаватися у результаті використання активів підприємства іншими сторонами. Такі види доходів можуть бути у вигляді процентів, роялті та дивідендів.

При цьому такі доходи визнаються якщо:

ймовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з цією операцією;

дохід може бути достовірно оцінений.

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами з урахуванням економічного змісту відповідної угоди.

Роялті визнаються на основі принципу нарахування відповідно до економічного змісту певної угоди;

Дивіденди визнаються у тому періоді, коли прийнято рішення про їх виплату.

Правила оцінки доходів визначені П(С)БО 15 "Дохід" (п.п. 21-24) і наведені на рис. 4.2.

П(С)БО 16 "Витрати" (п. 5-9) визначає умови визнання або невизнання витрат.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійсненні.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійсненні.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними періодами.

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід):

• платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

• попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

• погашення одержаних позик;

• інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у п. 6 П(С)БО 16;

Оцінка доходів підприємства

Рис. 4.2. Оцінка доходів підприємства

• витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до П(С)БО;

• балансова вартість валюти.

Витрати відображаються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) за таких умов:

- їх оцінка може бути достовірно визначена;

- під час зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками);

- одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Приклад 3. Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим збутом, в сумі 2000 грн.

Запис на рахунках бухгалтерського обліку буде таким: Дт 93 Кт 661 2000 грн

• Запис за дебетом субрахунку 93 "Витрати на збут" відображає збільшення витрат в сумі 2000 грн., яке призведе до зменшення власного капіталу.

• Запис за кредитом рахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" характеризує збільшення зобов'язань в сумі нарахованої заробітної плати.

• Отже, дана господарська операція характеризує визнання витрат з одночасним збільшенням зобов'язань в однаковій сумі.

Для заповнення звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) використовуються номінальні (тимчасові) рахунки класів 7,8,9 Плану рахунків. До кожного субрахунку доходів передбачено відповідний субрахунок витрат, крім адміністративних витрат, витрат на збут, податку на прибуток.

Враховуючи принцип нарахування та відповідності доходів і витрат розглянемо їх співставлення в І розділі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) з використанням рахунків 7 і 9 класів (рис. 4.3).

Розглянемо методику розрахунку окремих видів доходів.

Приклад 4. Визначити суму доходів, яка повинна бути відображена в звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) за умови, що підприємство виробляє газові плити і за рік відвантажило клієнтам 120 одиниць в кредит. Собівартість однієї плити 100грн, а ціна реалізації 300грн. Від клієнтів отримано оплату станом на останній місяць року (31.12.XX) в сумі (100x300) 30000 грн., тобто тільки за 100 одиниць. Решта грошей не надійшло, із офіційних джерел (публікація в газеті) стало відомо, що клієнт, який придбав три газових плити збанкрутував.

За принципом нарахування та відповідності доходів та витрат сума виручки визнається в момент відвантаження і дорівнює 36000грн (120 од.х300 грн.). Сума чистого доходу за цією операцією на момент відвантаження складає 24000грн (36000-12000). Але, при складанні звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) цю суму доходу необхідно зменшити на вартість газових плит, які були відвантаженні збанкрутілому клієнтові (3х300)=900 грн. Ця сума є витратами звітного періоду, тому сума чистого доходу від реалізації становитиме 23100 грн. (24000-900). Тобто, сума чистого доходу обчислюється з урахуванням несплати дебіторської заборгованості.

Застосування принципу нарахування та відповідності доходів і витрат може бути перенесено до відвантаження. Такі варіанти визнання доходу виникають за умов договору. Так, якщо замовник оплатив документи на продукцію, але на його прохання вона тимчасово знаходиться у виробника, то в цьому випадку виробник має право визначити дохід до відвантаження цієї продукції та показати його у Звіті про фінансові результати.

Приклад 5. Визначити суму доходу для відображення у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Клієнт N оплатив 100 одиниць продукції за продажними цінами 200 грн. за одиницю, але звернувся з проханням зберігати її на складі виробника. Собівартість одиниці продукції 80 грн.

Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" підприємство - постачальник має право визнати дохід. Тому в балансі (звіті про фінансовий стан) запаси будуть зменшенні на собівартість реалізованої продукції (100х80)=8000 грн., а у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) збільшиться дохід на суму виручки від реалізації (100х200)=20000 грн.

Співставлення доходів і витрат у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід)

Рис. 4.3. Співставлення доходів і витрат у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід)

Якщо продаж здійснюється через консигнатора то дохід визначається тільки після реалізації товарів третій стороні.

Дохід пов'язаний з наданням послуг визначається за умови достовірного визначення результату виконаних послуг. При цьому може бути два варіанти.

Перший варіант - якщо послуги полягають у виконанні нез'ясованої кількості операцій за визначений період часу, то в цьому випадку дохід визначається шляхом рівномірного нарахування за цей період. Цей метод застосовується при визначенні доходу від надання послуг з навчання, (крім короткострокових семінарів), від передплати на річні видання.

Другий варіант - якщо послуги полягають у виконанні визначених обсягів. У цьому випадку дохід визнається з урахуванням ступеня завершення операції на дату складання балансу. Для оцінки ступеня завершеності надання послуг не враховуються проміжні та авансові платежі, отримані від клієнтів. Оцінка ступеня завершеності надання послуг здійснюється за допомогою коефіцієнту співвідношення фактичних і оцінених витрат.

Приклад 6. Аудиторська фірма "К Аудит" уклала договір на консультаційне обслуговування підприємства протягом трьох років (20112013 р.р) на суму 500 тис. грн. Заплановані оцінені витрати з надання цієї послуги складають, усього - 350 тис. грн., в тому числі за роками:

2011 р. - 130 тис. грн.;

2012 р. - 110 тис. грн.;

2013 р. - 110 тис. грн.;

За 2011 р. сума фактичних витрат не перевищує планової і складає 130 тис. грн.

Визначити суму доходів, яка повинна бути відображена за 2011 р. у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід).

1. Необхідно визначити коефіцієнт фактичних витрат звітного року у загальній оціненій сумі витрат за договором (130000/350000=0,37)

2. Визначити суму доходу, який підлягає відображенню у ф.2 (0,37 х х 500000=185000 грн).

Але, якщо фірма недостатньо впевнена, що отримає запланований дохід в такій сумі, а гарантується, наприклад, покриття затрат в межах запланованого обсягу, то в цьому випадку у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) слід відобразити 130000 грн. В наступні роки сума доходу повинна розраховуватися з урахуванням сум відображених за попередні роки.

Дохід отриманий в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді відсотків, роялті, дивідендів .

Приклад 7. Визначити суму доходу у вигляді відсотків від отриманого векселя за умови, що підприємство 31.05.2013р. отримало вексель від покупця на 6000 грн. на 60 днів під 11% річних. Покупець погасив вексель 31.07.2013 р. разом із сумою відсотків.

Сума доходу (СД) у вигляді відсотків (%) повинна бути розрахована на основі пропорційності часу утримання векселя, а саме:

СД = НВ х рс х Кд

де, СД - сума доходу у вигляді відсотків, грн; НВ - номінальна вартість векселя, грн; Рс - річна ставка відсотка, %; Кд - кількість днів строку векселя, дні.

СД=6000*11/100*60/360=110 грн (відсотки).

Приклад 8. Визначити дохід у вигляді роялті за умови, що фірма "К" надала право продажу 600 книг "Бухгалтерський фінансовий облік" в 2013р. фірмі "№2". Згідно договору ціна реалізації 25 грн. за примірник. За кожний проданий примірник фірма "№2" нараховує роялті 12% від ціни реалізації. За 2013р. продано 400 книг.

СД = 400*25*12/100 = 1200 гри (роялті).

Приклад 9. Визначити доходи у вигляді дивідендів за акціями за умови, що підприємство придбало 01.06.2013р. акції на суму 13000 грн., за якими 31.12.2013р. оголошено дивіденди 1300 грн.

СД = 1300 * 7/12 = 758 гри (дивіденди).

Якщо дивіденди оголошені після дати балансу, тобто 02.01.2013р., то в 2012 р. дохід не визнається.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси