Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Звіт про рух грошових коштівЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО СКЛАДАННЯЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВРозкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до...Статті розділу III Звіту про рух грошових коштівПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВОцінювання і прогнозування руху потоків готівки. Звіт про рух...Звіт про рух грошових коштів (форма №3)Звіт про рух грошових коштів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структура звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів складається з таких частин:

• титульна частина - наводиться інформація про найменування підприємства та період за який складається звіт;

• предметна частина - складається з трьох взаємопов'язаних розділів;

• заключна частина - наводяться підписи, прізвище, ім'я та по-батькові осіб, які відповідають за наведену інформацію.

Предметна частина звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (ф. № 3) та звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (ф. № 3-н) складається із трьох розділів, а саме:

Розділ І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (рядки 3000-3195 у формі № 3) та (рядки 3500-3195 у формі № 3-н).

Розділ II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (рядки 3200-3295).

Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності (рядки

3300-3395).

У кожному з трьох розділів у окремих рядках (р. 3195, 3295, 3395) вказується чистий рух коштів за видами діяльності.

У р. 3400 вираховується загальна сума чистого руху грошових коштів за звітний період за трьома видами діяльності.

У рядках 3405 і 3415 відображається залишок коштів на початок і кінець звітного періоду, а в р. 3410 - вплив зміни валютних курсів на залишок коштів.

Для заповнення звіту про рух грошових коштів необхідно використовувати дані балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), дані аналітичного обліку та приміток до річної фінансової звітності.

У світовій практиці бухгалтерського обліку, як і в Україні, є два формати звіту про рух грошових коштів і два методи його складання, а саме: формат за яким рух грошових коштів подається за непрямим методом і передбачає коригування кожної статті звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) і формат, за яким не передбачається трансформування кожної статті звіту про фінансові результати - тобто, прямий метод.

До 2010 року П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" в Україні було передбачено формат звіту, який вимагав використання непрямого методу.

Розділ І "Рух коштів у результаті операційної діяльності" заповнювався за непрямим методом і розпочинався з коригування суми фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування.

Розділ II "Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності" та розділ III "Рух коштів у результаті фінансової діяльності" заповнювалися за прямим методом.

З 2010 року П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" в Україні було передбачено формат звіту, який вимагав використання лише прямого методу.

3 2013 року з прийняттям Національного П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" звіт про рух грошових коштів може складатися за вибором підприємства за прямим або непрямим методом.

Розглянемо послідовність формування інформації про рух грошових коштів за видами діяльності.

Структуру І розділу звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) подано в табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (розділ І)

Статті

Код рядка

Вплив зміни: надходження (+) видаток (-)

1

2

3

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

+

Повернення податків і зборів

3005

+

у тому числі податку на додану вартість

3006

+

Цільового фінансування

3010

+

Інші надходження

3095

+

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)

3100

Праці

3105

-

Відрахувань на соціальні заходи

3110

-

Зобов'язань з податків і зборів

3115

-

Інші витрачання

3190

-

=

Чистий рух коштів від операційної діяльності (розраховується)

3195

+

Таким чином, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

Розділ І звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) передбачає коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування (табл. 5.2).

При заповненні цього розділу звіту необхідно врахувати, що:

- суми нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів зменшують прибуток підприємства, оскільки є витратами, однак, не призводять до видатку грошових коштів, а тому є надходженням;

- створення забезпечень призводить до збільшення витрат підприємства, однак, не передбачає видатку грошових коштів, а тому є надходженням;

- збиток від нереалізованих курсових різниць є надходженням коштів, а прибуток - видатком;

- оскільки при заповненні розділу коригується загальний прибуток підприємства, то із нього необхідно виключити прибутки від неопераційної діяльності та додатки збитки від такої діяльності;

- при збільшенні залишків запасів відбувається видаток грошових коштів, тому прибуток зменшується, при їх зменшенні, навпаки, надходження, що призводить до зростання прибутку;

- збільшення розміру дебіторської заборгованості призводить до відволікання коштів з обороту, тому прибуток зменшується, зменшення заборгованості - до надходження коштів, тому прибуток збільшується;

- зменшення витрат майбутніх періодів призводить до їх часткового включення до витрат звітного періоду та не призводить до вибуття грошових коштів, тому прибуток збільшується, збільшення витрат майбутніх періодів, навпаки, призводить до зменшення прибутку;

- збільшення поточних зобов'язань призводить до росту грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства та збільшує суму прибутку, їх зменшення, навпаки, призводить до зменшення прибутку;

- збільшення доходів майбутніх періодів у подальшому призведе до надходження грошових коштів, а тому збільшує прибуток, їх зменшення, навпаки, зменшує прибуток.

Таблиця 5.2. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (розділ І)

Статті

Код рядка

Вплив зміни: надходження (+) видаток (-)

1

2

3

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

+

Коригування на: амортизацію необоротних активів

3505

+

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

+

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

+

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

+

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

+

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

+

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

+

Сплачений податок на прибуток

3580

-

=

Чистий рух коштів від операційної діяльності (розраховується)

3195

+

У II розділі звіту наводиться рух коштів внаслідок інвестиційної діяльності, тобто, тієї, яка характеризує зміни у статтях та розділах балансу (звіту про фінансовий стан) "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції" і в розділі "Необоротні активи, утримувана для продажу, та групи вибуття".

Порядок формування інформації другого розділу звіту про рух грошових коштів наведено в табл. 5.3.

Таблиця 5.3. Звіт про рух грошових коштів (розділ II) (за прямим і непрямим методами однаковий)

Статті

Код рядка

Вплив зміни: надходження (+) видаток (-)

1

2

3

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій

3200

+

необоротних активів

3205

+

Надходження від отриманих: Відсотків

3215

+

дивідендів

3220

+

Надходження від деривативів

3225

+

Інші надходження

3250

+

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій

3255

-

необоротних активів

3260

-

Виплати за деривативами

3270

-

Інші платежі

3290

-

=

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (розраховується)

3295

+

У III розділі звіту про рух грошових коштів відображається рух коштів від фінансової діяльності, а саме тієї, яка призводить до змін у власному і позиковому капіталі. Для заповнення цього розділу звіту необхідно використати дані пасиву балансу (звіту про фінансовий стан), а саме розділ І "Власний капітал", розділ II "Довгострокові зобов'язання і забезпечення", розділ III "Поточні зобов'язання і забезпечення" (статті "Короткострокові кредити банків", "Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками", "Поточні забезпечення" та даними аналітичного обліку).

Порядок формування інформації третього розділу Звіту про рух грошових коштів наведено в табл. 5.4.

Таблиця 5.4. Звіт про рух грошових коштів (розділ III) (за прямим і непрямим методами однаковий)

Статті

Код рядка

Вплив зміни: надходження (+) видаток (-)

1

2

3

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: Власного капіталу

3300

+

Отримання позик

3305

+

Інші надходження

3340

+

Витрачання на: Викуп власних акцій

3345

-

Погашення позик

3350

-

Сплату дивідендів

3355

-

Інші платежі

3390

-

=

Чистий рух коштів від фінансової діяльності (розраховується)

3395

+

Після визначення чистого руху коштів від трьох видів діяльності (операційної, інвестиційної і фінансової) визначається чистий рух коштів за звітний період (р. 3400), як алгебраїчна сума грошових надходжень та видатків, відображених за статтями:

- чистий рух коштів від операційної діяльності (р. 3195);

- чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (р. 3295);

- чистий рух коштів від фінансової діяльності (р. 3395). Залишок коштів на кінець року (р. 3415) розраховується за формулою:

де ЗК кр - залишок коштів на кінець року;

ЗК пр - залишок коштів на початок року;

ЧРК - чистий рух коштів за звітний період;

ВК — вплив зміни валютних курсів. Заповнення звіту про рух грошових коштів передбачає шість кроків, а саме:

I крок - розрахунок чистих грошових коштів від операційної діяльності (р. 3000 - р. 3195 у формі № 3) та (р. 3500 - р. 3195 у формі № 3-н);

II крок - розрахунок чистих грошових коштів від інвестиційної діяльності (р. 3200 - р. 3295);

III крок - розрахунок чистих грошових коштів від фінансової діяльності (р. 3300 - р. 3395);

IV крок - розрахунок суми чистого руху грошових коштів за звітний період за трьома видами діяльності (р. 3400);

V крок - розрахунок впливу змін валютних курсів на залишок коштів (р. 3410);

VI крок - розрахунок залишку коштів на кінець звітного періоду (р. 3415).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси