Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО СКЛАДАННЯЗміст основних статей Звіту про фінансові результатиМетодика складання Звіту про рух грошових коштівПризначення і методика складання Звіту про рух грошових коштівДжерела даних та методика складання форми фінансової звітності "Звіт...
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО СКЛАДАННЯЗміст основних статей Звіту про фінансові результатиМетодика складання Звіту про рух грошових коштівПризначення і методика складання Звіту про рух грошових коштівДжерела даних та методика складання форми фінансової звітності "Звіт...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8. Зміст статей та методика складання звіту про рух грошових коштів

Зміст статей звіту про рух грошових коштів та методика його складання

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) складається за звітний період (графа 3), але для порівняння даних і проведення аналізу в ньому наводяться дані за аналогічний попередній період (графа 4). Графа 4 заповнюється за даними аналогічного звіту, складеного за попередній рік за даними графи 3.

Зміст статей звіту про рух грошових коштів визначено наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності" від 28.03.2013 р. № 433.

При заповненні звіту про рух грошових коштів слід пам'ятати, що якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

Крім цього при заповненні цього звіту підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Інформаційне забезпечення для складання звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) наведено в табл. 5.5.

Таблиця 5.5. Інформаційне забезпечення звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3)

Стаття

Код рядка

Зміст статті

1

2

3

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (в рядках з 3000 по 3190 відображаються реальне надходження або видаток грошових коштів)

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), платежів за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням відповідних вирахувань з доходу (податок на додану вартість, акцизний податок, інші вирахування з доходу). Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 30,31,33 і Кт 36, 70.

Надходження від повернення податків і зборів

3005

Відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми податків і зборів, окремо наводяться відшкодовані підприємству суми податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом зарахування грошових коштів на рахунки в установах банків. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 31 і Кт 641.

Надходження від цільового фінансування

3010

Відображаються одержані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства надходження з бюджету та державних цільових фондів, а також кошти цільового фінансування від інших осіб. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 30,31,33 і Кт 48.

Надходження від отримання субсидій, дотацій (додаткова стаття)

3011

Розкривається інформація про отримані з бюджетів та державних цільових фондів суми субсидій, дотацій. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 30,31,33 і Кт 377, 64, 48 (у частині сум субсидій та дотацій із бюджету та позабюджетних фондів).

Надходження авансів від покупців і замовників (додаткова стаття)

3015

Відображається сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під подальшу поставку продукції (товарів, робіт, послуг). Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 30,31 і Кт 681.

Надходження від повернення авансів (додаткова стаття)

3020

Відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та попередньо наданих авансів грошовими коштами. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 30,31 і Кт 371.

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (додаткова стаття)

3025

Відображається сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунка. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 30,31,33 і Кт 373, 719.

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) (додаткова стаття)

3035

Відображаються одержані підприємством грошовими коштами економічні (фінансові) санкції за порушення законодавства та умов договорів. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 30,31,33 і Кт

374, 375.

Надходження від операційної оренди (додаткова стаття)

3040

Відображаються суми грошових надходжень від операційної оренди, крім надходжень від оренди інвестиційної нерухомості. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 30,31,33 і Кт 377,703,713.

Надходження від отримання роялті, авторських винагород (додаткова стаття)

3045

Відображаються суми, отримані як винагорода за користування або за надання права за користування будь-яким авторським та суміжним правом. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 30,31,33 і Кт 373,377.

Надходження від страхових премій (додаткова стаття)

3050

Страховики відображають надходження грошей за страховими преміями.

Надходження фінансових установ від повернення позик (додаткова стаття)

3055

Фінансові установи відображають повернення клієнтами раніше наданих позик.

Інші надходження

3095

Відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю, або не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, надходження від діяльності обслуговуючих господарств тощо. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 30,31,33 і Кт інших рахунків в частині руху коштів від операційної діяльності.

Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)

3100

Відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 63, 685 і Кт 30,31,33.

Витрачання на оплату праці

3105

Відображаються витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за

даними аналітичного обліку за Дт 66 і Кт 30,31,33.

Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи

3110

Відображається сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 65 і Кт 30,31,33.

Витрачання на оплату зобов'язань з податків і зборів

3115

Відображається загальна сума сплачених до бюджету податків і зборів. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 641 і Кт 30,31,33.

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (додаткова стаття)

3116

Відображається сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 641 і Кт 30,31,33.

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість (додаткова стаття)

3117

Відображається сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 641 і Кт 30,31,33.

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (додаткова стаття)

3118

Відображаються суми сплачених інших податків і зборів (крім податку на додану вартість, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового державного соціального страхування). Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 641 і Кт 30,31,33.

Витрачання на оплату авансів (додаткова стаття)

3135

Відображаються суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані). Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 371 і Кт 30,31,33.

Витрачання на оплату повернення авансів (додаткова стаття)

3140

Відображається сума попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити

вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 681 і Кт 30,31,33.

Витрачання на оплату цільових внесків (додаткова стаття)

3145

Відображається сума сплачених цільових та благодійних внесків. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт 48, 685 і Кт 30,31,33.

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами (додаткова стаття)

3150

Страховики відображають суми, сплачені клієнтам за страховими контрактами.

Витрачання фінансових установ на надання позик (додаткова стаття)

3155

Фінансові установи відображають суми позик, наданих клієнтам.

Інші витрачання

3190

Наводиться сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, для відображення якої за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або яка не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Кт 30,31,33 і Дт інших рахунків, в частині руху коштів від операційної діяльності.

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Розраховується за даними рядків 30003195

(р.3000+р.3005+р.3010+р.3011+р.3015+р.3

020+р.3025+р.3035+р.3040+р.3045+р.3050+

р.3055+р.3095-р.3100-р.3105-р.3110-

р.3115-р.3116-р.3117-р.3118-р.3135-р.3140-

р.3145-р.3150-р.3155-р.3190).

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (в рядках з 3200 по 3295 відображаються реальне надходження або видаток грошових коштів)

Надходження від реалізації фінансових інвестицій

3200

Відображаються суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей). Для заповнення цього рядка необхідно використати дані: • зміни у статтях балансу (ф. № 1) за р. 1030,1035,1155,1160 за операціями, що

пов'язані з рухом грошових коштів або аналітичного обліку за кредитом субрахунків 377 "Розрахунки з іншими дебіторами", 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій", у частині прибутку, що пов'язаний з рухом грошових коштів.

Надходження від реалізації необоротних активів

3205

Відображається надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій). Для заповнення цього рядка необхідно використати дані аналітичного обліку за кредитом субрахунків 377 "Розрахунки з іншими дебіторами", 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" або 746 "Інші доходи", у частині, що пов'язана з рухом грошових коштів.

Надходження від отриманих відсотків

3215

Відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо. Цей рядок заповнюється за даними аналітичного обліку за кредитом субрахунку 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" та дебетом рахунків грошових коштів.

Надходження від отриманих дивідендів

3220

Відображаються суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних цілей). Цей рядок заповнюється за кредитом субрахунків 731 "Дивіденди одержані" та 373 "Розрахунки за нарахованими доходами".

Надходження від деривативів

3225

Відображаються надходження грошових коштів, зокрема від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, контрактів "своп" та опціонів (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність). Цей рядок заповнюється за даними аналітичного обліку за кредитом субрахунку 379 "Розрахунки за операціями з деривативами" та дебетом рахунків грошових коштів.

Надходження від погашення позик (додаткова стаття)

3230

Підприємствами (крім фінансових установ) відображаються надходження грошових коштів від повернення авансів та позик, наданих іншим сторонам, пов'язаних з інвестиційною діяльністю. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Кт субрахунків 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" та 183 "Інша дебіторська заборгованість" та дебетом рахунків грошових коштів у частині інвестиційної діяльності.

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (додаткова стаття)

3235

Відображається надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу). Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Кт субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" та дебетом рахунків грошових коштів.

Інші надходження

3250

Відображаються надходження, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Кт субрахунку 733 "Інші доходи від фінансових операцій", в частині, що відносяться до інвестиційної діяльності.

Витрачання на придбання фінансових інвестицій

3255

Відображаються виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей). Для

заповнення цього рядка необхідно використати обороти за дебетом рахунків 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" та 35 "Поточні фінансові інвестиції" і врахувати зміни в статтях балансу (ф. № 1) за рядками: 1030,1035,1160, в частині, пов'язаній з рухом грошових коштів.

Витрачання на придбання необоротних активів

3260

Відображаються виплати грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). У цій статті також відображаються суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів. Для заповнення цього рядка необхідно використати оборот за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" та кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і врахувати зміни за рядками балансу (ф. № 1): 1001, 1005, 1011 в частині, пов'язаній з рухом грошових коштів.

Виплати за деривативами

3270

Відображаються виплати грошових коштів за деривативами, зокрема ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, контрактами "своп" та опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність). Цей рядок заповнюється за даними аналітичного обліку за дебетом субрахунку 379 "Розрахунки за операціями з деривативами" та кредитом рахунків грошових коштів.

Витрачання на надання позик (додаткова стаття)

3275

Підприємствами (крім фінансових установ) відображаються виплати грошових коштів для надання авансів та позик, пов'язаних з інвестиційною діяльністю. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" та 183 "Інша дебіторська заборгованість" і кредитом рахунків грошових коштів у частині інвестиційної діяльності.

Витрачання на придбання Відображаються виплати грошових коштів

дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці (додаткова стаття)

на придбання дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу). Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт рахунків 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" та 35 "Поточні фінансові інвестиції" і кредитом рахунків грошових коштів.

Інші платежі

3290

Відображаються інші платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за Дт рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" та кредитом рахунків грошових коштів у частині інвестиційної діяльності.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

Розраховується за даними рядків 32003295 (р.3200+р.3205+р.3215+р.3220+р.3225 +р.3230+р.3235+р.3250-р.3255-р.3260-р.3270 -p.3275-p.3280-p.3290).

ПІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності (в рядках з 3300 по 3395 відображається реальне надходження або видаток грошових коштів)

Надходження від власного капіталу

3300

Відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати за ф. № 1 баланс (звіт про фінансовий стан) І розділ пасиву, зміни видів власного капіталу (рядки 1400, 1410, 1425, 1430, 1640, в частині заборгованості учасників (кредит рахунку 46 "Неоплачений капітал"), пов'язаних з рухом грошових коштів).

Отримання позик

3305

Відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною й інвестиційною діяльністю). Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати за ф. №1 баланс (звіт про фінансовий стан) р.1510,1515,1600 та дані аналітичного обліку за дебетом рахунків

грошових коштів та кредитом pax. 50,51,52,60,62.

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (додаткова стаття)

3310

Відображаються надходження грошових коштів від продажу частки в дочірньому підприємстві, яка не привела до втрати контролю. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за кредитом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" та кредитом рахунків грошових коштів.

Інші надходження

3340

Відображаються інші надходження грошових коштів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за Дт рахунків грошових коштів у частині фінансової діяльності.

Витрачання на викуп власних акцій

3345

Відображаються виплати грошових коштів для придбання власних акцій. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за Дт рахунку 45 "Вилучений капітал" і Кт рахунків грошових коштів та у частині викупу власних акцій у акціонерів.

Витрачання на погашення позик

3350

Відображаються виплати грошових коштів для погашення отриманих позик. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати за ф. № 1 баланс (звіт про фінансовий стан) р. 1600,1610 і 1640 (графа 4 мінус графа 3), в частині пов'язані з рухом грошових коштів від фінансової діяльності (аналітичні дані за рахунками 60 "Короткострокові позики" та 50 "Довгострокові позики"). Виплату грошових коштів для погашення боргових зобов'язань в іноземній валюті відображають з урахуванням змін валютного курсу, тобто у сумі фактичних виплат грошових коштів для погашення таких зобов'язань.

Витрачання на сплату дивідендів

3355

Відображаються суми дивідендів, сплачені грошовими коштами. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати у ф. № 1 баланс (звіт про фінансовий стан), р.1640 та аналітичний облік за дебетом субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" та кредитом рахунків грошових коштів, тобто дивіденди, сплачені грошовими коштами або використати Звіт про власний капітал.

Витрачання на сплату відсотків (додаткова стаття)

3360

Відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, використаним у фінансовій діяльності, окрім сум сплачених відсотків, які капіталізуються. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за дебетом рахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" та кредитом рахунків грошових коштів, у частині сплачених відсотків від фінансової діяльності.

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (додаткова стаття)

3365

Відображається сума сплаченої заборгованості з фінансової оренди. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за дебетом рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" або 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" та кредитом рахунків грошових коштів, у частині сплаченої заборгованості від фінансової оренди.

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (додаткова стаття)

3370

Відображаються виплати грошових коштів на придбання додаткової частки в дочірньому підприємстві. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за дебетом рахунків 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами", 35 "Поточні фінансові інвестиції", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" та кредитом рахунків грошових коштів.

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам в дочірніх підприємствах (додаткова стаття)

3375

В консолідованому звіті про рух грошових коштів відображаються виплати грошових коштів неконтрольованим часткам в дочірніх підприємствах. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за даними аналітичного обліку за дебетом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" та кредитом рахунків грошових коштів.

Інші платежі

3390

Відображаються платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не

включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів. Для заповнення цього рядка необхідно здійснити вибірку за Кт рахунків грошових коштів у частині фінансової діяльності.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Розраховується за даними рядків 33003395 (р.3300+р.3305+р.3310+р.3340-р.3345-р.3350-р.3355-р.3360-р.3365-р.3370-р. 3375- р.3390).

Чистий рух коштів за звітний період

3400

Розраховується як алгебраїчна сума рядків 3195±3295±3395 або за ф. № 1 сумарне відхилення за рядком 1165 (графа 4 мінус графа 3).

Залишок коштів на початок року

3405

Заповнюється на підставі даних, наведених в р.1165 II розділу активу балансу (звіту про фінансовий стан) за даними на початок року (графа 3).

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Відображаються сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду. Інформація заповнюються за даними аналітичного обліку, які включають прибутки від курсових різниць, що виникли від курсових різниць, при перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, розділ і), рядок 2240 "Інші доходи" та за кредитовим оборотом до субрахунку 744 "Дохід від не-операційної курсової різниці", а також по р. 2120 розділ І ф. № 2 "Інші операційні доходи" тобто за кредитовим оборотом субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці", а також відображаються збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, розділ і), рядок 2270 "Інші витрати" та р. 2180 "Інші операційні витрати", тобто за дебетовим оборотом субрахунку 974 "Втрати від не-операційних курсових різниць" і субрахунку 945 "Втрати від операційної курсової різниці".

Залишок коштів на Розраховується як рядок р. 3405± р.3400 ±

кінець року

р.3410.

Розрахована сума повинна дорівнювати залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного періоду (р.1165) II розділу активу балансу (звіту про фінансовий стан) (графа 4).

Інформаційне забезпечення для складання І розділу звіту про рух грошових коштів (ф. № 3-н) (за непрямим методом) наведено в табл. 5.6.

Ця форма звіту має дещо іншу структуру. Для запису даних за звітний період передбачено графу 3 - надходження, графу 4 - видаток, а для відображення даних за аналогічний період попереднього року -відповідно графи 5 і 6.

Таблиця 5.6. Інформаційне забезпечення І розділу звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н)

Стаття

Код рядка

Зміст статті

1

2

3

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (в рядках з 3500 по 3195 відображаються реальне надходження або видаток грошових коштів)

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Відображається прибуток або збиток до оподаткування за звітний період, наведений v звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід), р. 2290 або р.2295.

Коригування на: амортизацію необоротних активів

3505

Відображається нарахована протягом звітного періоду амортизація на необоротні активи. Цей рядок заповнюється за даними ф. № 2 звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), розділ III, р. 2515 або Кт рахунку 13 "Знос (амортизація) недобротних активів".

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

Відображається зміна (у графі "Надходження" - збільшення, у графі "Видаток" - зменшення) у складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю. Цей рядок заповнюється за даними ф. № 1 баланс (звіт про фінансовий стан), р. 1520 та р. 1660 графа 4 мінус графа 3, при умові що за звітний період не було створено забезпечень для інвестиційної та фінансової діяльності.

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

У графі "Надходження" відображаються збитки, у графі "Видаток" - прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквіваленти в іноземній валюті. У графі 3, рядок 3515 відображаються збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, розділ І, р. 2270 "Інші витрати" та р. 2180 "Інші операційні витрати" тобто за дебетовим оборотом субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" і субрахунку 945 "Втрати від операційної курсової різниці". У графі 4, рядок 3515 інформація заповнюються за даними аналітичного обліку, які включають прибутки від курсових різниць, що виникли від курсових різниць, внаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (ф. № 2, розділ і), рядок 2240 "Інші доходи" та за кредитовим оборотом субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці", р. 2120 (ф. № 2, розділ І) "Інші операційні доходи", тобто за кредитовим оборотом субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці".

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

У графі "Надходження" відображається збиток, у графі "Видаток" - прибуток від володіння фінансовими інвестиціями (дивіденди, відсотки тощо) та їх реалізації, а також від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків, якщо вони розкриваються у звіті в окремій статті). У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її

розкриття підприємство може окремо навести такі додаткові статті: "Прибуток (збиток) від участі в капіталі", "Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання", "Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття", "Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій", "Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів". До розрахунків приймається загальна сума за статтею. Для заповнення цього рядка необхідно проаналізувати ф. № 2 і співставити суму рядків 2200, 2220, 2240 мінус сума рядків 2255, 2270 за винятком збитку (прибутку) від нереалізованих курсових різниць, які уже відображені в р. 3515 ф. № 3-н; витрат на сплату відсотків, які будуть відображені в р. 3585 ф. № 3-н; доходів від отриманих відсотків, які будуть відображені в р. 3215 ф. № 3-н; від суми дивідендів, які будуть відображені в р. 3220 ф.№ 3-н.

Прибуток (збиток) від участі в капіталі (додаткова стаття)

3521

У графі "Надходження" відображається прибуток, у графі "Видаток" - збиток від участі в капіталі. У гр. 3 ф. № 3-н: (р. 2200 - р. 2255) гр. 3 ф. № 2. У гр. 4 ф. № 3-н: (р. 2255 - р. 2200) гр. 3 ф. № 2.

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання (додаткова стаття)

3522

Використовуються аналітичні дані про інвестиційну нерухомість, що обліковується на рахунку 100 "Інвестиційна нерухомість", і біологічних активів на субрахунках 161, 163, 165, 21, 23 у кореспонденції з рахунками 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" та 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю".

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (додаткова стаття)

3523

Використовуються аналітичні дані:

- у гр. 3 ф. № 3-н: (р. 2120 - р. 2180) гр. 3 ф. № 2 (у частині доходів і витрат від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття);

- у гр. 4 ф. № 3-н: (р. 2180 - р. 2120) гр. 3

ф. № 2 (у частині доходів і витрат від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття).

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій (додаткова стаття)

3524

Використовуються аналітичні дані за кредитом субрахунку 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій", а також дебетом субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій".

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів (додаткова стаття)

3526

Аналітичні дані: Дт 972 "Втрати від зменшення корисності активів", 423 "Дооцінка активів" Кт 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів", а також Дт 133 Кт 742, 423

Фінансові витрати (додаткова стаття)

3540

Відображаються витрати, включені до фінансового результату та наведені в статті "Фінансові витрати" звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), р. 2250.

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

У графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статей оборотних активів (крім статей "Гроші та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції" та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулись протягом звітного періоду. При цьому не враховуються зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов'язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негроїдові внески до статутного капіталу, включення фінансових витрат до собівартості продукції тощо) або виправлення помилок минулих років. Окрім того, не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток, а також не враховуються зміни в складі дебіторської заборгованості за розрахунками з податку на додану вартість, які є наслідком інвестиційної діяльності.

При визначенні змін статей оборотних активів не враховується зменшення статей внаслідок переведення оборотних активів до складу групи вибуття, збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття і зменшення зазначеної дебіторської заборгованості внаслідок її погашення. У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може з урахуванням зазначених обмежень окремо навести такі додаткові статті: "Збільшення (зменшення) запасів", "Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів", "Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги", "Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості", "Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів", "Зменшення (збільшення) інших оборотних активів". До розрахунків приймається загальна сума за статтею.

Для заповнення цього рядка необхідно використати ф. № 1 баланс (звіт про фінансовий стан) і вирахувати відхилення даних графи 4 мінус графа 3 за рядками 1100, 1110, 1102, 1103, 1104, 1120, 1125, 1135, 1130, 1645, 1155, 1170, 1190 за винятком рядків 1140, 1160, 1165 та 1190 (вибірково): зміни заборгованості держави по податку на прибуток, яка відображена у складі статті "у тому числі з податку на прибуток" (р. 1136); зміна суми авансів виданих, що не пов'язані з операційною діяльністю (із р. 1130); зменшення дебіторської заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості з виплати дивідендів; зміни дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи майнові комплекси, що відображена у складі статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" (із р. 1155); погашення дебіторської заборгованості необоротними активами; зменшення запасів у зв'язку з їх використанням для поліпшення основних засобів (капітального характеру); зміна оборотних активів внаслідок виправлення помилок минулих періодів. Зміна оборотних активів показується одним числом у відповідній графі, або в гр. 3 "Надходження" або гр. 4 "Видаток".

Збільшення (зменшення) запасів (додаткова стаття)

3551

У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статтях запасів:

- у гр. 3 ф. № 3-н: (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1100 ф. № 1;

- у гр. 4 ф. № 3-н: (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1100 ф. № 1.

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів (додаткова стаття)

3552

У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статті поточних біологічних активів:

- у гр. 3 ф. № 3-н: (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1110 ф. № 1;

- у гр. 4 ф. № 3-н: (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1110 ф. № 1.

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (додаткова стаття)

3553

У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статті дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги:

- у гр. 3 ф. № 3-н: (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1125 ф. № 1;

- у гр. 4 форми № 3-н: (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1125 ф. № 1.

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості (додаткова стаття)

3554

У графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статті іншої поточної дебіторської заборгованості:

- у гр. 3 ф. № 3-н: (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1155 ф. № 1;

- у гр. 4 ф. № 3-н: (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1155 ф. № 1.

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів (додаткова стаття)

3556

У графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статі витрат майбутніх періодів:

- у гр. 3 ф. № 3-н: (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1170 ф. № 1;

- у гр. 4 ф. № 3-н: (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1170 ф. № 1.

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів (додаткова стаття)

3557

У графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статті інших оборотних активів:

- у гр. 3 ф. № 3-н: (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1190 ф. № 1;

- у гр. 4 ф. № 3-н: (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1190 ф. № 1.

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення V статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання і забезпечення" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками", "Поточні забезпечення", сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). При цьому не враховуються зміни в складі поточних зобов'язань, які є наслідком негрошових операцій з включення поточних зобов'язань до групи вибуття, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного зобов'язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років. При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов'язань не враховується зменшення суми зобов'язань: з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати та враховується зменшення суми зобов'язання з поточного податку на прибуток унаслідок його списання і визнання доходу; з податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності. При визначенні суми збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів не враховується зміна доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування, зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок включення до групи вибуття. У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може з урахуванням зазначених обмежень окремо навести такі додаткові статті: "Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги", "Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом", "Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування", "Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці", "Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів", "Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань". До розрахунків приймається загальна сума за статтею.

Для заповнення цього рядка необхідно використати ф. № 1 баланс (звіт про фінансовий стан) і врахувати відхилення даних графи 4 мінус графа 3 за рядками 1605, 1615, 1635, 1620, 1625, 1630, 1645, 1690 за винятком рядків 1600, 1610, 1640 та: зміни зобов'язань з податку на прибуток; збільшення зобов'язань зі сплати податку на доходи фізичних осіб, який нараховано на дивіденди; зміни зобов'язань за відсотками; зміни суми авансів одержаних, що не пов'язані з операційною діяльністю; погашення зобов'язань необоротними активами; погашення зобов'язань викупленими власними акціями; зміни заборгованості з оплати придбаних необоротних активів, фінансових інвестицій, майнових комплексів; зміни заборгованості, що пов'язана з поліпшенням (модернізацією та реконструкцією) основних засобів; зміни поточних зобов'язань внаслідок виправлення помилок минулих років.

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Відображається різниця між сумами надходжень та видатків після коригування податку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування (р.3500+р.3505+р.3510+ р.3515+р.3520+р.3540+ р.3550+р.3560).

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3571

У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статті кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги:

(додаткова стаття)

- у гр. 3 ф. № 3-н: (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1615 ф. № 1;

- у гр. 4 ф. № 3-н: (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1615 ф. № 1.

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом (додаткова стаття)

3572

У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статті поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом:

- у гр. 3 ф. № 3-н: (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1620 ф. № 1;

- у гр. 4 ф. № 3-н: (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1620 ф. № 1.

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування (додаткова стаття)

3573

У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статті поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування:

- у гр. 3 ф. № 3-н: (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1625 ф. № 1;

- у гр. 4 ф. № 3-н: (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1625 ф. № 1.

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці (додаткова стаття)

3574

У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статті поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці:

- у гр. 3 ф. № 3-н: (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1630 ф. № 1;

- у гр. 4 ф. № 3-н: (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1630 ф. № 1.

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (додаткова стаття)

3576

У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статті доходів майбутніх періодів:

- у гр. 3 ф. № 3-н: (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1665 ф. № 1;

- у гр. 4 ф. № 3-н: (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1665 ф. № 1.

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань (додаткова стаття)

3577

У графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статті інших поточних зобов'язань:

- у гр. 3 ф. № 3-н: (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1690 ф. № 1;

- у гр. 4 ф. № 3-н: (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1690 ф. № 1.

Сплачений податок на прибуток

3580

Відображається використання грошових коштів для сплати податку на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються 3 фінансовою або інвестиційною діяльністю.

Для заповнення цього рядка використовуються дані аналітичного обліку за Дт субрахунку 641 "Розрахунки за податками", в частині сплаченого податку на прибуток.

Сплачені відсотки (додаткова стаття)

3585

Відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, використаним в операційній діяльності, окрім сум сплачених відсотків, які капіталізуються. Для заповнення цього рядка використовуються дані аналітичного обліку за Дт субрахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками", в частині сплачених відсотків за користування позиковим капіталом, використаним в операційній діяльності.

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Розраховується за даними рядків 35703585 (р.3570-р.3580-р.3585).

Грошові кошти повинні забезпечувати постійну платоспроможність підприємств, тому грошові потоки повинні бути під постійним контролем бухгалтерів та керівників. Враховуючи це, вважаємо за доцільне складання звіту про рух грошових коштів щоквартально.

Звіт про рух грошових коштів наведено у табл. 5.7.

Таблиця 5.7

Звіт про рух грошових коштів

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси