Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Методика складання та порядок подання статистичної звітності з...Статистична звітність: класифікація, терміни подання та методика...Загальні положення складання звітності бюджетними установами та...Податкова звітність: класифікація, терміни подання та методика...Організація складання та подання податкової звітностіЗвітність із загальнообов'язкового державного соціального...Загальний порядок складання та подання звітності органами казначействаРозкриття елементів фінансової та бюджетної звітності: класифікація...Якими нормативними документами передбачено порядок складання та...Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика складання та порядок подання статистичної звітності з праці та основних засобів

4. Звіт з праці (форма № 1 - ПВ (місячна, квартальна) подають підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та господарювання не пізніше 7-го числа місяця після звітного періоду (додаток Е).

При заповненні статистичної звітності за формами №1 - ПВ (місячна) та № 1 - ПВ (квартальна) слід керуватися:

1. Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286;

2. Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004р. №5.

3. Інструкцією щодо заповнення форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці", затвердженої наказом Держкомстату України від 26.10.2009 № 403;

4. Інструкцією щодо заповнення форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці", затвердженої наказом Держкомстату України від 26.10.2009 № 404;

5. Наказом Держкомстату "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці" від 05.12.2008 № 489.

Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (місячна) та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, мають бути тотожними.

Одночасно за звітом за останній місяць кожного кварталу (січень-березень, січень-червень, січень-вересень та січень-грудень) подається звіт за формою №1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці".

Форми статистичної звітності №1-ПВ (місячна, квартальна) складається за даними первинного обліку, бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідності з платіжними документами, за якими працівникам були здійснені нарахування та проведені розрахунки по заробітній платі.

Форма державного статистичного спостереження Звіт з праці (форма № 1 - ПВ (місячна) складається з двох розділів:

Розділ І. Кількість працівників і фонд оплати праці;

Розділ II. Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування.

Порядок складання Звіту з праці (форма №1-ПВ (місячна) наведено у табл. 11.3.

Таблиця 11.3. Порядок складання Звіту з праці (форма №1-ПВ (місячна)

Код рядка

Зміст інформації, що вказується

Розділ І. Кількість працівників і фонд оплати праці

Рядок 1010

Відображається середня кількість працівників підприємства в еквіваленті повної зайнятості, розрахована відповідно до розділу 4 Інструкції зі статистики кількості працівників

Рядок 1020

Відображається сума фонду оплати праці усіх працівників, визначена згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати. Показник включає дані щодо фонду оплати праці штатних працівників (рядок 1070); тих, що працюють за сумісництвом; осіб,

які виконують роботи за цивільно-правовими договорами; учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві; та інших категорій працівників (у тому числі звільнених, а також поновлених на посаді за рішенням суду (стаття 235 Кодексу законів про працю України, яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді. У цьому рядку також відображаються суми виплат за підсумками роботи за рік, заохочень та інших виплат, нарахованих штатним працівникам, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (крім допомоги, що надається за рахунок фондів державного соціального страхування). Суми нарахувань за час відпусток у фонді оплати праці відображаються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у звітному місяці (періоді).

Рядок 1030

Відображається сума податку з доходів фізичних осіб, визначена з суми фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020). Цей показник розраховується шляхом множення частки фонду оплати праці в оподатковуваному доході на загальну суму податку з доходів фізичних осіб.

Сума податку відображається відповідно до розміру фонду оплати праці, нарахованого за звітний місяць (період), при цьому перерахунок податку працівника за попередній рік у рядку 1030 не враховується.

Рядок 1040

Відображається середньооблікова кількість штатних працівників, розрахована відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників. При обчисленні зазначеного показника враховуються всі категорії штатних працівників, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Рядок 1050

Відображається кількість людино-годин робочого часу як відпрацьованого штатними працівниками (рядок 1060), так і не відпрацьованого, але оплаченого: період відпусток (основні, додаткові, у зв'язку з навчанням та творчі) в частині, що припадає на робочі дні звітного місяця (періоду); час відсутності працівників у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських обов'язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством. У цьому рядку не враховується час неявок на роботу через тимчасову непрацездатність, оплачений за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Рядок 1060

Відображається кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи

надомників. Час, відпрацьований працівниками, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи, ураховується у цьому рядку в повному обсязі.

Рядок 1070

Відображається сума фонду оплати праці, нарахованого штатним працівникам, які враховані у рядку 1040. Дані рядка 1070 повинні узгоджуватися з показником фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020) та можуть бути меншими на суму нарахувань особам, які не враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників.

У цьому рядку відображається також оплата працівнику за час вимушеного прогулу, що нарахована за рішенням суду в розмірі середнього заробітку при поновленні його на посаді (стаття 235 КЗпП), якщо він продовжує працювати на підприємстві.

Рядок 1080

Відображається кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати, що надавалися власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень з не залежних від працівника причин, зокрема на період припинення виконання робіт.

До них не належать працівники, що не працювали через простій виробництва, який оформлено й оплачено згідно з чинним законодавством, або перебували у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін (стаття 26 Закону України "Про відпустки").

Рядок 1090

Відображається кількість працівників, які у звітному місяці з економічних причин працювали у режимі неповного робочого дня (тижня), тобто відпрацювали менше встановленого робочого часу внаслідок переведення їх на роботу зі скороченим робочим днем (тижнем) з причин простою виробництва або скорочення обсягів робіт.

До зазначеної кількості не включаються працівники, які на умовах трудового договору прийняті на неповний робочий день (тиждень) або яким було встановлено такий графік роботи на їх прохання.

Розділ II. Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування (заповнюється тільки тими підприємствами, які не розрахувалися з працівниками по заробітній платі, на 1-ше число місяця, наступного після звітного періоду)

Рядок 2010

Відображається загальна сума не виплаченої працівникам заробітної плати, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду: якщо звіт за формою № 1-ПВ (місячна) складається за січень-грудень, то цей розділ заповнюється станом на 1 січня наступного року і містить інформацію про суму повністю або частково не виплаченої працівникам заробітної плати, що нарахована за січень-листопад звітного року та попередні роки.

Рядок 2020

Відображається заборгованість з виплати заробітної плати, нарахованої за попередні роки. У звіті за січень (станом на 1-е лютого) сума у рядку 2010 повинна дорівнювати сумі у рядку 2020 унаслідок того, що строк виплати заробітної плати за січень ще не настав. У наступних звітах дані цього рядка зменшуються на суму, що була виплачена у відповідному місяці звітного періоду в рахунок погашення заборгованості за попередні роки.

Рядок 2030

Відображається кількість усіх працівників (штатних працівників, тих, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, звільнених працівників), яким не виплачено заробітну плату, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду

Рядок 2040

Відображається сума заборгованості з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, строк виплати яких минув до кінця звітного періоду, аналогічно порядку, передбаченому в пункті 3.1 цього розділу Інструкції. Вона враховує кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату застрахованим особам: допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання, а також кошти підприємства з оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (уключаючи непрацездатність, пов'язану з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням).

Рядок 2050-2070

Заповнюють тільки ті установи та організації, оплата праці у яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та які за рахунок коштів державного бюджету здійснюються компенсаційні виплати працівникам, передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Звіт з праці (форма № 1- ПВ (квартальна) має сім розділів: Розділ І. Кількість працівників;

Розділ II. Використання робочого часу штатних працівників; Розділ III. Склад фонду оплати праці та інші виплати; Розділ IV. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати; Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників;

Розділ VI. Інформація про укладання колективних договорів;

Розділ VII. Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці.

Звіт з праці (форма № 1- ПВ (квартальна) заповнюється за період з початку року по І, II, III та V розділах, розділ IV заповнюється за останній місяць кожного кварталу (березень, червень, вересень, грудень), а розділи VI та VII за рік в цілому.

У розділі І. Кількість працівників форми № 1-ПВ (квартальна) відображаються дані щодо кількості штатних працівників, а також їх прийому на роботу та звільнення. До кількості працівників, які враховуються у цьому розділі, не включаються: працівники, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств; зайняті за цивільно-правовими договорами; переведені з інших підприємств за договорами між суб'єктами господарювання. У цьому розділі також відображаються дані щодо руху кадрів, який відбувається у разі реорганізації підприємства і документально підтверджений.

У розділі II. Використання робочого часу штатних працівників форми № 1-ПВ (квартальна) відображається фонд робочого часу працівників підприємства згідно з режимом його роботи, який складається із суми відпрацьованих та не відпрацьованих штатними працівниками людино-годин. Фонд робочого часу працівників, прийнятих на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня) або згодом переведених на такий режим роботи за угодою сторін, розраховується виходячи з тривалості робочого часу, обумовленого в трудовому договорі або за угодою сторін.

У розділі III. Склад фонду оплати праці та інші виплати форми № 1-ПВ (квартальна) відображається фонд заробітної плати штатних працівників, нарахований за період з початку року, визначений згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати. У рядках 5020-5090 наводиться його структура та складові.

У розділі IV. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати форми № 1-ПВ (квартальна) відображаються дані про кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше фонду робочого часу, встановленого на звітний місяць колективним договором підприємства та чинним законодавством. У їх кількості враховуються працівники, які перебували в оплачуваних відпустках, відрядженнях та були відсутні з інших причин зі збереженням середньої заробітної плати, крім випадків нарахувань за період тимчасової непрацездатності. Працівники, прийняті на половину ставки заробітної плати або тимчасово переведені на такий режим роботи, ураховуються за умови відпрацювання не менше 50% фонду робочого часу, встановленого для працівника, зайнятого повний робочий день. У рядках 6020-6110 здійснюється розподіл кількості працівників, зазначеної у рядку 6010, залежно від розмірів нарахованої їм заробітної плати.

У розділі V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників форми № 1-ПВ (квартальна) відображається середньооблікова кількість жінок - штатних працівників, що визначається згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників; середньооблікова кількість штатних працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету; середня кількість і фонд оплати праці зовнішніх сумісників; середня кількість та фонд оплати працівників, які виконували роботи за цивільно-правовими договорами.

У розділі VI. Інформація про укладання колективних договорів форми № 1-ПВ (квартальна) відображається усього по підприємству фактична кількість укладених і зареєстрованих колективних договорів; кількість працівників, на яких поширюється дія укладених колективних договорів (угод); відповідно до змісту укладених на підприємстві колективних договорів (угод) розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу); розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу), визначений у галузевій угоді, у сфері дії якої перебуває підприємство.

У розділі VII. Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці форми № 1-ПВ (квартальна) відображаються фактичні витрати підприємств, які здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку, що направлені на забезпечення соціальних, культурно-побутових потреб працівників, а також інші витрати, пов'язані з утриманням робочої сили, незалежно від наявності укладеного колективного договору.

Звіт з праці (форма № 1 - ПВ (місячна, квартальна) подають підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та господарювання не пізніше 7-го числа місяця після звітного періоду. Місячна форма звітності складається з двох розділів, квартальна -з семи.

5. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форма № 11-03) подають підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та господарювання не пізніше 28-го лютого після звітного періоду (додаток Ж).

Форма державного статистичного спостереження № 11-03 "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" містить дані у тисячах гривень без десяткових знаків.

Форма містить дані щодо первісної (переоціненої) і залишкової вартості власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, та інших необоротних матеріальних активів згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби"(зі змінами).

Форма передбачає наявність даних, що формуються також відповідно до П(С)БО 14 "Оренда"; П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"; П(С)БО 30 "Біологічні активи"; П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість"; П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"; Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 № 480.

Форма державного статистичного спостереження № 11-03 "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" складається з двох розділів:

Розділ І. Наявність і рух основних засобів Розділ. II. Склад основних засобів

Рядок 100 містить дані щодо вартості основних засобів, що перебувають на балансі респондента. До складу основних засобів не належать біологічні активи тваринництва та рослинництва, які пов'язані із сільськогосподарською діяльністю.

Вільні рядки містять інформацію щодо вартості основних засобів за видами економічної діяльності у яких вони задіяні. Розподіл здійснюється відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 на рівні розділу.

Коди розділів КВЕД містяться у графі "код КВЕД". Дані рядка 100 по кожній графі дорівнюють сумі заповнених рядків за КВЕД.

Рядок 170 містить дані із загального підсумку щодо вартості житлових будівель, до яких належать будинки одноквартирні, будинки з двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки. До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного проживання, уключаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних і таке інше.

Графи 1-7 містять дані з наявності та руху основних засобів за первісною (переоціненою) вартістю. При цьому дані графи 7 по кожному рядку повинні дорівнювати даним графи 2 плюс дані графи 3 мінус дані графи 5.

Графа 1 містить дані щодо первісної або переоціненої в попередні роки вартості основних засобів на початок звітного року.

Графа 2 містить дані щодо вартості основних засобів з урахуванням переоцінки (дооцінки, уцінки), здійсненої у звітному році відповідно до методології, наведеної у П(С)БО 7 "Основні засоби" та/або індексації, проведеної відповідно до пункту 146.21 статті 146 Податкового кодексу України.

Якщо у звітному році індексація або переоцінка основних засобів респондентом не здійснювалась, дані графи 2 дорівнюють даним графи 1.

Графа 3 містить дані щодо надходження основних засобів за звітний період: придбаних, створених, безоплатно отриманих та на умовах фінансового лізингу; оборотних активів, переведених до основних засобів, а також витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).

Графа 4 містить дані з графи 3 щодо вартості введених у дію у звітному році нових основних засобів.

Графа 5 містить дані щодо загальної вартості основних засобів, що вибули у звітному році внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також, у разі часткової ліквідації об'єкта.

Графа 6 містить дані з графи 5 щодо вартості ліквідованих у звітному році основних засобів: морально застарілих, зношених, пошкоджених унаслідок аварії, стихійного лиха (за умови, що відновлення та реалізація основних засобів неможливі або економічно недоцільні), а також ліквідованих у зв'язку з новим будівництвом та реконструкцією.

Графа 7 містить дані щодо вартості основних засобів за наявністю на кінець звітного року. У разі повного вибуття (або ліквідації) основних засобів графа 7 розділу 1, а також графа 1 розділу 2 даних не містять.

Графи 8 і 9 містять дані щодо вартості основних засобів за відрахуванням зносу - залишкова вартість, відповідно на початок та кінець звітного року. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів та сумою їх зносу.

Графа 10 містить дані щодо суми нарахованої амортизації (зносу) за звітний рік. Об'єктами амортизації виступають усі основні засоби, крім землі та незавершених капітальних інвестицій.

Графа 11 містить дані щодо вартості основних засобів, на які повністю нараховано амортизацію (знос).

Рядок 150 містить дані щодо вартості тварин, якщо вони використовуються в іншій діяльності, ніж сільськогосподарська.

Рядок 160 містить дані щодо вартості земельних ділянок, які знаходяться на балансі респондента.

Рядок 180 містить дані щодо вартості незавершених капітальних інвестицій.

Рядок 182 містить дані щодо вартості інвестиційної нерухомості.

Рядок 184 містить дані щодо вартості основних засобів, що утримуються з метою продажу.

Рядки 186, 188 містять дані щодо вартості довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва.

Розділ 2 включає дані щодо вартості наявних на кінець звітного року основних засобів за складом згідно з групами основних засобів, визначеними П(С)БО 7 "Основні засоби":

Дані рядка 200 мають дорівнювати сумі рядків 201-216 цього розділу, а також дорівнювати сумі даних графи 7 рядків 100, 150, 160 розділу 1.

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форма № 11-03) подають підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та господарювання не пізніше 28-го лютого після звітного періоду. Форма містить дані щодо первісної (переоціненої) і залишкової вартості власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, та інших необоротних матеріальних активів.

6. Форму статистичного спостереження Структурне обстеження підприємства (форма №1-підприємництво (річна) подають підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та господарювання не пізніше 28-го лютого після звітного періоду (додаток К).

Методологія складання показників звіту базується на вимогах нормативних документів Європейського Союзу стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) № 295/2008 від 11 березня 2008 року, регламентів Комісії (ЄС) № 250/2009 та № 251/2009 від 11 березня 2009 року.

Для заповнення показників звіту необхідно керуватись роз'ясненням Держстату України від 16.08.2013 р. № 18.1-12/10 щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-тдприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства".

Звіт відображає показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, а у випадку ведення обліку за спрощеною формою - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186, національних П(С)БО, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й фінансової звітності, а також первинних документів, затверджених наказами центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, необхідні для складання показників зі статистики праці.

Структурне обстеження підприємства (форма №1-підприєм-ництво (річна) складається з дев'яти розділів:

Розділ І. Структурні зміни та інші події, що відбулися на підприємстві у звітному році - включає кількість місяців, протягом яких фактично здійснювалася господарська діяльність, спрямована на виготовлення та/або реалізацію продукції (товарів, послуг). Показники за рядками 101-106 визначають структурні зміни та інші події, які відбувались у звітному році та не спричинили за собою припинення юридичної особи.

Розділ II. Розподіл статутного капіталу підприємства між засновниками (учасниками) - містить інформацію, зафіксовану в установчих документах щодо загальної вартості активів, які є внеском засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства. Для акціонерного товариства це сума номінальної вартості всіх розміщених акцій. Якщо для підприємства не передбачена фіксована сума статутного капіталу, то цей розділ містить інформацію щодо суми фактичного внеску засновників до статутного капіталу підприємства. У разі відсутності статутного капіталу цей розділ не підлягає заповненню.

Розділ III Розподіл основних показників за видами економічної діяльності - містить показники в розрізі видів економічної діяльності, якими займалося підприємство у звітному році. Рядок 300 містить показники в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма його видами економічної діяльності, а у вільних рядках - за кожним видом економічної діяльності (основний та другорядний) на рівні класу за Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010).

Розділ IV. Розподіл матеріальних витрат і витрат на оплату послуг, використаних у виробництві, за продуктами та послугами - містить матеріальні витрати (уключаючи товари для забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг, використані у виробництві (без ПДВ), які пов'язані з виробництвом і збутом, управлінням і обслуговуванням підприємства, в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма видами спожитих продуктів та послуг, які дорівнюють показнику рядка 300 графи 7 розділу 3, а в рядках 401 - 471 - за кожним видом спожитих продуктів і послуг.

Розділ V. Інші показники - відображає доходи від реалізації основних засобів, утримуваних для продажу (будинків, споруд, машин і обладнання, транспортних засобів тощо); включає дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду, коли замовником виступає інша юридична особа або фізична особа-підприємець; відображає суми отриманих з бюджету субсидій (дотацій), пов'язаних із виробництвом та реалізацією продукції (товарів, послуг), згідно з розрахунком за рік; містить витрати на оплату навчальних відпусток, суми, виплачені звільненим працівникам у зв'язку з скороченням чисельності або штату працівників, реорганізацією або ліквідацією підприємства, доплати до фактичного заробітку в разі тимчасової непрацездатності (крім оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, що здійснюється згідно з чинним законодавством за рахунок коштів роботодавця) тощо; відображає вартість придбаних у звітному році енергопродуктів усіх видів, які використовуються як паливо та енергія, та витрачаються для технологічних потреб виробництва, вироблення енергії (електричної, теплової, стисненого повітря та інших видів), опалення будівель, експлуатації сільськогосподарських машин і транспортних засобів, транспортних робіт із обслуговування виробництва, які виконуються транспортними засобами підприємства, незалежно від того, яка частина енергопродуктів була використана (витрачена) у звітному році на виробничі та господарські потреби або залишилась у вигляді залишків; містить суму податків та зборів, пов'язаних з виробництвом, нарахованих відповідно до встановленого законодавством порядку, незалежно від кількості або вартості вироблених чи реалізованих товарів і послуг; включає суми податків і зборів, які пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ і акцизного податку.

Розділ VI Кількість працівників та відпрацьований час - відображає середню кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості, розраховану відповідно до положень розділу 4 Інструкції зі статистики кількості працівників; кількість усіх фактично відпрацьованих працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників; містить дані про кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей, які працюють самостійно або з іншими власниками.

Розділ VII. Виробничі запаси - уключає залишки виробничих запасів (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів, інструментів, господарського інвентарю, спеціального оснащення, спеціального одягу та інших матеріалів), призначених для використання у виробництві продукції (товарів, послуг) за фактичною собівартістю їх придбання без ПДВ, відповідно на початок і кінець звітного року.

Розділ VIII. Інтегрована діяльність - уміщує дані щодо інтегрованої діяльності, яка виникає в межах одного підприємства у випадку, коли різні стадії виробництва здійснюються послідовно, а продукція, що вироблена на одній стадії виробництва, служить фактором виробництва на наступній. Наприклад, заготівля деревини, поєднана з виробництвом та виготовленням виробів із деревини; добування глини, поєднане з виробництвом цегли; виробництво цементу, поєднане з виробництвом готових бетонних сумішей; виробництво синтетичного волокна, поєднане з ткацьким виробництвом тощо.

Розділ IX. Основні показники по місцевих одиницях - відображає інформацію лише підприємств, які містять дві та більше місцеві одиниці (уключаючи місцеву одиницю, де знаходиться управління підприємством). Місцева одиниця - це підприємство або його частина, що розташована в географічно визначеному місці (за поштовою адресою) і може належати тільки одній юридичній особі. Цей розділ містить ідентифікаційні, класифікаційні та економічні дані за всіма наявними місцевими одиницями.

Форму статистичного спостереження Структурне обстеження підприємства (форма М1-підприєм-ництво (річна) подають підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та господарювання не пізніше 28-го лютого після звітного періоду. Звіт складається з дев'яти розділів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Методика складання та порядок подання статистичної звітності з торгівлі
Статистична звітність: класифікація, терміни подання та методика складання
Загальні положення складання звітності бюджетними установами та порядок її подання і затвердження
Податкова звітність: класифікація, терміни подання та методика складання
Організація складання та подання податкової звітності
Звітність із загальнообов'язкового державного соціального страхування: класифікація, терміни подання та методика складання
Загальний порядок складання та подання звітності органами казначейства
Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності: класифікація їх форм, структура та методика складання
Якими нормативними документами передбачено порядок складання та подання фінансової звітності і кому вона подається?
Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси