Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛЗвіт про зміни у власному капіталіЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛРозкриття інформації про власний капітал примітках до фінансової...Звіт про Власний капітал (форма №4)Сутність і зміст Звіту про власний капіталІнформація про результати фінансово-господарської діяльності ринків...Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язаньПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД І ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Звіт про організаційну структуру, власний капітал та громадське майно споживчої кооперації України (ср. № 1-р)

На початку 90-х років XX ст. в Україні відбувалося реформування економічних відносин та становлення ринкової економіки. Система споживчої кооперації, як складова економіки України, теж здійснювала такі процеси. Так, на XVI з'їзді споживчої кооперації України (2-3 березня 1994 р.) було прийнять Концепцію розмежування власності в споживчій кооперації України, в основу якої було покладено кооперативні принципи Міжнародного кооперативного альянсу, членом якого є Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка). До таких принципів відносяться:

а) добровільне об'єднання громадян на основі взаємодопомоги для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану;

б) справедливий розподіл прибутків, який виключає можливість збагачення одного члена за рахунок іншого, здійснення відрахувань на розширення діяльності споживчих спілок та їх підприємств;

в) демократичне управління і контроль;

г) рівні права при прийнятті рішень (один член один голос);

д) наявність неподільного фонду як колективного капіталу. Розмежування власності спрямоване на підвищення ефективності

діяльності споживчих товариств, а також підприємств, установ, організацій споживчої кооперації, розвиток нових форм господарювання, закріплення майнових прав юридичних та фізичних осіб.

До Концепції було розроблено Положення про порядок розмежування та закріплення власності в системі споживчої кооперації України, яке затверджене постановою других зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання (24 червня 1994 р.).

Розмежування власності - це одноразова програма, що почала втілюватися в життя з 1 січня 1994 р.

Розмежування власності — перерозподіл майна між суб'єктами права власності - юридичними особами (споживчими товариствами, споживспілками, їх підприємствами) і громадянами - пайовиками споживчих товариств.

Закріплення (персоніфікація) власності — визначення часток (паю пайовика) в майні споживчого товариства, споживспілок, їх підприємств та об'єднань.

В цій Програмі зазначено, що власністю споживчих товариств та їх спілок є основні засоби, товари, вироблена та заготовлена продукція, кошти, цінні папери та інше майно, що належать їм і необхідні для здійснення статутних завдань.

Основним джерелом формування майна споживчої кооперації є пайовий і статутний капітали.

Звіт про організаційну структуру, власний капітал та громадське майно споживчої кооперації України був запроваджений у зв'язку з проведенням Програми розмежування і закріплення власності в системі споживчої кооперації України.

Мета складання цієї форми звітності - це узагальнення інформації про структурну будову Укоопспілки, чисельність її членів, про пайовий капітал, неподільний фонд, статутний капітал, наявність та рух будівель, розрахунки з профспілковими організаціями, наявність та рух громадського майна споживчої кооперації України, кооперативні виплати членам, асоційованим членам споживчого товариства, спеціальний фонд кооперативних виплат.

Звіт про організаційну структуру, власний капітал та громадське майно споживчої кооперації України (ф.№ 1-р) складається щоквартально і за рік і включає дев'ять розділів.

Розділ І. Структурна будова Укоопспілки

Підприємство є суб'єктом господарювання, цілісним, єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності. Підприємство, як цілісний (єдиний) майновий комплекс є нерухомістю, може бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів.

Споживче товариство — юридична особа, яка утворена добровільним об'єднанням фізичних та/або юридичних осіб, на основі членства для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції і надання різноманітних послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб його членів.

Підприємство споживчої кооперації поділяється на унітарне та корпоративне.

Унітарне підприємство - створюється одним засновником (споживчим товариством та/або споживспілкою), який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд(капітал), неподілений на паї (частки), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.

Корпоративне підприємство - створюється споживчим товариством та/або споживспілкою і не менше двома або більше засновниками із числа пайовиків, за їх спільним рішенням(договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників(учасників), їх спільного управління справами у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.

Перший розділ включає три окремих пункти.

У першому - відображається наявність на початок року і на кінець звітного періоду та зміни за звітний період кількості організацій: сільських та міських споживчих товариств, районних споживтовариств і райспоживспілок, Кримспоживспілці і облспоживспілках, Укоопспілці.

У другому пункті наводяться дані по підприємствах, а у третьому -по госпрозрахункових та відокремлених підрозділах.

За даним розділом з'ясовуються, які зміни у структурній будові Укоопспілки відбулися за звітний період (створено, прийнято або ліквідовано чи реорганізовано одиниць).

По підприємствах, у яких відбулися зміни у звітному періоді до цього розділу наводиться довідка у якій вказується: назва організації, підприємства та органу управління, який прийняв рішення щодо створення, реорганізації або ліквідації (документ, дата, номер).

Розділ ІІ. Чисельність членів, асоційованих членів споживчих товариств

Пайовик засновник підприємства споживчої кооперації (корпоративного) член споживчого товариства, який є засновником підприємства споживчої кооперації (корпоративного).

Асоційований член споживчого товариства — фізична чи юридична особа, яка внесла вступний внесок та пай у розмірах, визначених загальними зборами членів споживчого товариства, додержується вимог статуту і користується правом дорадчого голосу. Порядок вступу до споживчого товариства, права, обов'язки асоційованого члена споживчого товариства визначаються статутом споживчого товариства. Член споживчого товариства — фізична чи юридична особа, яка внесла вступний внесок та пай у розмірах, визначених загальними зборами членів споживчого товариства, додержується вимог статуту і користується правом ухвального голосу. Фізична особа може бути членом споживчого товариства, якщо вона досягла 16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності.

У цьому розділі наводяться дані про кількість членів споживчих товариств на початок та кінець року, та кількість осіб, які вступили в члени споживчої кооперації. Вибуття із членів споживчої кооперації наводиться в цілому, з розшифруванням причин (за власним бажанням, змінили правовий статус, померли).

Також наводиться інформація про кількість споживчих товариств з урахуванням кількості членів, асоційованих членів за такими параметрами:

- менше 10 осіб;

- від 10 до 200 осіб;

- більше 200 осіб.

Кількість осіб членів споживчих товариств наводиться усього та з виділенням окремо членів споживчих товариств та асоційованих членів споживчих товариств.

Розділ III. Пайовий капітал

Пайовий капітал це сукупність грошових коштів громадян і юридичних осіб добровільно розміщених у споживчому товаристві, підприємстві, об'єднання споживчого товариства, споживспілки для здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до їх статутів (визначення, яке було до розмежування і закріплення власності).

Пайовий капітал - сукупність обов'язкових та додаткових паїв членів споживчих товариств, який створено за рахунок грошових коштів громадян і юридичних осіб, добровільно передане споживтовариству, споживспілці, їх підприємствам, об'єднанням для здійснення господарсько-фінансової діяльності відповідно до їх статутів.

Пайовий капітал створюється за рахунок пайових внесків пайовиків.

Пайові внески поділяються на обов'язкові та додаткові.

Обов'язків пайовий внесок пайовика - грошові кошти громадянина, які сплачені при вступі в члени споживчого товариства, які зараховуються до пайового капіталу і підлягають поверненню в порядку визначеному Статутом товариства.

Додатковий пайовий внесок пайовика - це грошові кошти громадянина, сплачені за другим етапом розмежування і закріплення власності споживчої кооперації України у розмірах, визначених загальними зборами (зборами уповноважених) членів споживчого товариства, за винятком додаткових пайових внесків, сплачених на формування:

а) фінансових ресурсів споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств, об'єднань, госпрозрахункових відокремлених підрозділів;

б) статутного капіталу підприємства.

Пайовий (колективний) капітал створюється за рахунок статутного (громадського) капіталу (не більше 75%) споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств, об'єднань і передається споживчим товариствам для закріплення пайовиками.

У системі споживчої кооперації для обліку пайового капіталу використовується рахунок

41 "Пайовий капітал", який має такі субрахунки:

411 "Обов'язкові пайові внески";

412 "Пайові внески для формування фінансових ресурсів";

413 "Пайові внески для участі в програмі розмежування та закріплення власності";

414 "Пай(частка) в майні споживчого товариства, споживспілки". Саме дані цих субрахунків використовуються для заповнення III

розділу "Пайовий капітал", де наводяться дані про залишок на початок року і кінець звітного періоду, скільки списано на зменшення і за якими напрямами (повернено власникам, зараховано до неподільно фонду, статутного капіталу підприємств або споживчих товариств).

Дані наводяться за пайовим (резервним) капіталом із розшифруванням на основний та резервний, а пайові внески, розшифровуються на обов'язкові та додаткові пайові внески. Додаткові пайові внески розшифровуються на ті, що були внесені для участі в Програмі розмежування і закріплення власності та отримані на формування фінансових ресурсів. Крім цього наводиться пай (частка) у майні споживчих товариств і споживспілок

Резервний капітал — це сума резервів, утворених згідно з чинним законодавством або установчими документами за рахунок нерозподіленого прибутку.

Резервний пайовий капітал — це частина пайового капіталу, яка зараховується в резерв споживчого товариства, споживспілки і використовуються для цілей, визначених в Програмі розмежування та закріплення власності в системі споживчої кооперації України.

Розділ IV. Неподільний фонд, статутний капітал

Неподільний фонд - обов'язковий фонд, що формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу споживчого товариства та інших надходжень не заборонених законодавством України, і не підлягає розподілу між членами споживчого товариства.

Статутний капітал - це громадський капітал, який створюється за рахунок вступних внесків пайовиків, відрахувань від прибутків господарської діяльності та інших надходжень.

Вступний внесок — грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити фізична чи юридична особо у разі вступу в члени (асоційовані члени) споживчого товариства.

Статутний (громадський) капітал - капітал, який створюється за рахунок вступних внесків пайовиків, відрахувань від прибутків господарсько-фінансової діяльності споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств, об'єднань та інших надходжень не заборонених чинним законодавством.

Статутний капітал підприємства - сукупність паю (часток) в майні споживспілок та вступних і додаткових пайових внесків членів споживчих товариств, які стали співвласниками підприємства.

При розмежуванні власності статутний капітал поділяється на дві частини.

Перша частина капіталу - неподільна, закріплюється за юридичними особами; є гарантом цілісності та стабільного економічного розвитку споживчої кооперації України і використовується на загальні блага всіх пайовиків як нинішніх, так і майбутніх.

Розміри неподільної частини статутного капіталу не повинні бути менше 51% для всіх юридичних осіб споживспілки згідно з їх статутами.

Друга частина капіталу - подільна, вона є грошовою частиною фізичних осіб в майні споживчих товариств.

У випадку ліквідації споживчого товариства основні засоби і неподільна частина фонду передаються споживспілці, до складу якої воно входить, з оплатою різниці між вартістю майна і сумою фонду.

Завершальний етап розмежування та закріплення власності в споживчій кооперації України затверджений Постановою XVIII (позачергового) з'їзду споживчих товариств України (19.12.2000р.), де уточнено визначення неподільної та подільної частини статутного капіталу.

Неподільна частина статутного капіталу (не менше 25 відсотків), закріплюється за конкретними юридичними особами (суб'єктами права власності) і виступає гарантом цілісності, стабільного економічного розвитку споживчої кооперації України та використовується на загальні блага всіх пайовиків як нинішніх, так і майбутніх поколінь.

Подільна частини статутного капіталу (до 75 відсотків) зараховується до пайового (колективного) капіталу споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств, об'єднань і підлягає розмежуванню та закріпленню (персоніфікації) за пайовиками-фізичними особами.

Основні засоби і неподільна частина статутного капіталу використовуються споживспілкою на загально кооперативні цілі згідно з рішенням її вищого органу управління (або уповноваженого ним органу).

У системі споживчої кооперації для обліку статутного капіталу використовується рахунок 40 "Статутний капітал", який має такі субрахунки:

401 "Неподільний (громадський) фонд споживчого товариства";

402 "Статутний капітал підприємства".

У цьому розділі на підставі даних зазначених субрахунків відображається інформація про залишок на початок року та кінець звітного періоду, надходження на збільшення за їх видами (вступні внески членів, асоційованих членів споживчих товариств, від розподілу доходу (прибутку), з пайового капіталу та вибуло. Інформація наводиться як в цілому, так і з розшифровуванням на неподільний фонд споживчого товариства та статутний капітал споживспілок, підприємств, об'єднань.

Розділ V. Наявність та рух будівель

У даному розділі наводиться інформація про кількість будівель усього та з виділенням у тому числі будівлі, на які не одержано свідоцтва на право власності та будівлі, на які не одержано документи на право землекористування.

Інформація у цьому розділі наводиться за даними субрахунку 103 "Будинки і споруди", тільки в частині будівель.

Дані наводяться на початок року, кількість будівель, які надійшли, вибули у тому числі продані та на кінець звітного періоду за такими аспектами: неподільне громадське майно та будівлі, що не потребують оформлення правовстановлюючих документів.

Розділ VI. Розрахунки з профспілковими організаціями

У даному розділі наводиться інформація по профвнесках, а саме залишок на початок року та на кінець звітного періоду (у тому числі прострочена заборгованість), а також суми утриманих із заробітної плати профспілкових внесків та перерахованих профсоюзному комітету за звітний період.

Довідково наводиться інформація про:

- заробітну плату за звітний період, з якої підлягають утриманню профспілкові внески (грн.);

- перераховані кошти профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу (не менше 0,3 % ФОП) та безповоротну фінансову допомогу (грн.).

Інформація у цьому розділі наводиться за даними субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Розділ VII. Наявність та рух громадського майна споживчої кооперації України

Відповідно до Положення про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України, яке затверджено Постановою шостих зборів Ради Укоопспілки 3 квітня 2003 р. (із змінами і доповненнями 2004 р., 2006 р., 2007 р.) - громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України (далі - основні засоби) є власністю споживчих товариств, райспоживспілок, облспоживспілок, Кримспоживспілки і Укоопспілки.

Основні засоби - матеріальні активи, які споживчі товариства, споживспілки утримують з метою використання їх у процесі виробництва, реалізації товарів, надання послуг,

здійснення адміністративних, соціально-культурних функцій тощо,

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких

більший одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Неподільне (громадське) майно споживчої кооперації - сукупність необоротних активів (основних засобів) споживчого товариства, споживспілки, їх підприємств, які розподілу не підлягають і слугують як сьогоднішнім членам споживчих товариств так і майбутнім поколінням.

Подільне (громадське) майно споживчої кооперації - сукупність необоротних активів (основних засобів) споживчого товариства, споживспілки, їх підприємств, які в установленому законодавством України та нормативними актами Укоопспілки порядку можуть бути переведені в оборотні активи (продані), а також внесені до статутних капіталів інших підприємств та організацій, передані в заставу, надані в оренду тощо.

Зміни і доповнення до переліку неподільного і подільного громадського майна вносяться вищими органами управління споживчих товариств, споживспілок або уповноваженими ними органами.

Для заповнення даного розділу використовується інформація синтетичного та аналітичного обліку до рахунку 10"Основні засоби"

У даному розділі наводиться інформація про усі основні засоби за первісною та залишковою вартістю на початок та кінець звітного періоду, вартість основних засобів, які надійшли у звітному періоді усього, з виділенням у тому числі введених в дію нових основних засобів. Інформація про вибулі у звітному році основні засоби наводиться в цілому з виділенням у тому числі тих, які ліквідовані, продані, безоплатно передані за межі споживчої кооперації.

Із залишку основних засобів на кінець звітного періоду за первісною вартістю виділяється вартість тих основних засобів, які передані в оренді, які законсервовані, є в заставі, та тих підприємствах, проти яких порушено справу про банкрутство.

Інформація про загальну вартість основних засобів подається також за такими аспектами:

• неподільне майно (із них будівлі);

• подільне майно (із них будівлі).

Слід пам'ятати, що будівлі, які відносяться до неподільного майна не підлягають продажу та безоплатній передачі.

До даного розділу додається роз шифровка до граф 3, 5, 6, 7.

Розділ VIII. Кооперативні виплати членам, асоційованим членам споживчого товариства

Положення про кооперативні виплати членам споживчих товариств за придбання товарів в об'єктах роздрібної торгівлі та харчування споживчої кооперації України було затверджено Постановою третіх зборів Ради Укоопспілки дев'ятнадцятого скликання (25 січня 2006 р.).

Положення про кооперативні виплати членам споживчих товариств за придбання товарів в об'єктах роздрібної торгівлі та харчування споживчої кооперації України було розроблено відповідно до Законів України "Про споживчу кооперацію","Про кооперацію" та на виконання рішень XIX з'їзду споживчої кооперації України щодо сприяння спільному господарюванню членів споживчих товариств на принципах добровільності і взаємодопомоги та задоволення їх економічних і соціальних потреб.

Кооперативні виплати - це повернення пайовикам грошима різниці між реалізованою торговельною надбавкою на товари, придбані ними в магазинах за справедливими ринковими цінами, та витратами обігу, що припадають на реалізовані їм товари.

Для обліку розмірів покупок товарів кожному пайовику при здійсненні першої покупки завідуючим магазином видається під розпис у відомості два примірники контрольно-накопичувальної картки форми №УКС КНК-1 (далі - картка).

Пайовику, який придбав товар, видається в магазині розрахунковий документ на суму кожної покупки, після чого він проводить записи в картці:

- дата покупки;

- номер, назва магазину;

- номер розрахункового документа;

- сума покупки.

Після закінчення місяця пайовик підраховує та зазначає у картці загальну суму здійснених покупок товарів в магазинах за місяць, а також зазначає загальну кількість поданих до неї розрахункових документів та ставить підпис у картці.

Перший примірник картки разом з оригіналами розрахункових документів у 5-денний термін після закінчення місяця подається пайовиком завідуючому магазином. Одержання картки з доданими документами завідуючий магазином підтверджує своїм підписом у другому примірнику картки, який залишається у пайовика.

Не поданий пайовиком у встановлений 5-денний термін, без поважних причин, перший примірник картки разом з оригіналами розрахункових документів в подальшому не приймається, а кооперативні виплати не проводяться.

Картка разом з оригіналами розрахункових документів завідуючим магазином у 3-деннйй термін подається в бухгалтерію підприємства разом з товарно-гроршовим звітом за першу семиденку нового місяця.

Головний бухгалтер підприємства, або уповноважена ним особа (далі бухгалтер) перевіряє подану картку щодо наявності розрахункових документів, правильності підрахунку суми здійснених покупок товарів.

При наявності помилок виправляє їх в установленому порядку і подає картку разом з оригіналами розрахункових документів на затвердження керівнику підприємства.

Про виявлення помилки у картці бухгалтер надсилає повідомлення пайовику.

Після затвердження картки керівником підприємства вона разом з оригіналами розрахункових документів повертається в бухгалтерію підприємства.

Бухгалтер робить записи про обсяги здійснених операцій з картки в книгу форми № К-39а та оборотну відомість по особистому рахунку пайовика за кожний місяць, квартал і в цілому за рік.

У Книзі форма № К-39 і оборотній відомості нумеруються всі сторінки, загальна кількість сторінок зазначається літерами і стверджується підписами керівника та головного бухгалтера підприємства та скріплюються печаткою.

Після закінчення звітного місяця визначається різниця між реалізованою торговельною надбавкою на товари, придбані пайовиками за справедливими ринковими цінами, та витратами обігу, що припадають на реалізовані їм товари, яка не є доходом.

На суму різниці між реалізованою торговельною надбавкою на товари, придбані пайовиками за справедливими ринковими цінами, та витратами обігу, що припадають на реалізовані їм товари, складається розрахунково-платіжна відомість на виплату кооперативних виплат.

Правління споживчого товариства про підсумки роботи за звітний місяць та розмір кооперативних виплат інформує загальні збори (збори уповноважених) членів споживчого товариства, які приймають рішення про повернення членам, асоційованим членам споживчого товариства різниці між реалізованою торговельною надбавкою на придбані ними товари за справедливими ринковими цінами та витратами обігу, що припадають на реалізовані їм товари.

Кооперативні виплати видають членам (асоційованим членам) споживчого товариства за видатковими касовими ордерами, що виписуються на кожного члена (асоційованого члена) споживчого товариства, який має внески на формування фінансових ресурсів споживчого товариства.

Аналітичний облік придбання товарів та кооперативних виплат пайовикам ведеться за кожним пайовиком окремо. Ця інформація узагальнена за споживчими товариствами та споживспілками є підставою для заповнення розділу VIII, який заповнюється тільки за рік.

Виплати на паї - виплати частини доходу споживчого товариства на паї члена (асоційованого члена) споживчого товариства.

Розмір виплат на паї встановлюється рішенням загальних зборів членів споживчого товариства після відрахувань обов'язкових коштів на формування і поповнення його фондів. Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 20 відсотків доходу, визначеного для розподілу.

Порядок видачі виплат на паї здійснює уповноважена правлінням споживчого товариства особа, з якою укладено договір про матеріальну відповідальність за одержані кошти, отримує в установленому порядку з каси споживчого товариства у підзвіт готівку для видачі виплат на паї, а в бухгалтерії споживчого товариства під розпис у книзі обліку відомостей на нарахування та видачу виплат на паї членам (асоційованих членам) споживчого товариства одержує відомість на видачу виплат на паї;

- видача виплат на паї проводиться протягом 3-х робочих днів, не враховуючи дня отримання готівки з каси;

- для одержання виплат на паї член (асоційований член) споживчого товариства подає уповноваженій особі членський квиток та паспорт;

- уповноважена особа звіряє дані відомості, паспорта і членського квитка;

- при відсутності розходжень в документах уповноважена особа подає члену (асоційованому члену) споживчого товариства відомість, в якій він розписується в графі "Підпис про одержання", і виплачує гроші;

- член (асоційований член) споживчого товариства перелічує отримані гроші і звіряє їх суму з сумою, зазначеною у відомості;

- уповноважена особа після виплати по відомості грошей проти прізвища осіб, яким не видані виплати на паї; робить відмітку від руки "Депоновано", а в кінці відомості робить напис про фактично виплачену суму і про невидану суму виплат на паї; складає авансовий звіт (форма № 286) і подає в бухгалтерію.

У даному розділі наводиться інформація про суми кооперативних виплат та виплати на паї окремо по споживчих товариствах та споживспілках на початок звітного року, надійшло від розподілу прибутку за звітний рік, виплачено та кінець звітного року.

Розділ IX. Спеціальний фонд кооперативних виплат

Постановою других зборів Ради Укоопспілки дев'ятнадцятого скликання (23.02.2005 р.) було затверджено Положення про спеціальний фонд кооперативних виплат.

Фонд кооперативних виплат створюється у споживчому товаристві, споживспілці, їх підприємстві (об'єднанні), іншому суб'єкті господарювання системи Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки).

Фонд формується з обов'язкових щорічних відрахувань частини чистого прибутку підприємства за звітний рік, а також щомісячних добровільних цільових внесків із заробітної плати працівників.

Кошти фонду, сформовані за рахунок підприємства, перебувають у господарському обороті підприємства, а ті, що сформовані за рахунок добровільних цільових внесків із заробітної плати працівників, розміщуються підприємством на депозитному рахунку в банку. Кошти фонду використовуються на щомісячні кооперативні виплати працівникам, які вийшли на пенсію.

Право на накопичення коштів у фонді для отримання щомісячних кооперативних виплат після виходу на пенсію мають працівники, які уклали з підприємством договір про спільне господарювання.

Для обліку коштів фонду кожному працівнику відкриваються два окремих особистих рахунки:

а) перший - для обліку відрахувань працівнику від чистого прибутку підприємства;

б) другий - для обліку відрахувань із заробітної плати працівника, надходження відсотків від розміщення цих коштів на депозитному рахунку в банку.

У даному розділі наводиться інформація в розрізі споживчих товариств та споживспілок про кількість суб'єктів господарювання, в яких створено спеціальний фонд кооперативних виплат, про кількість працівників усього (із них уклали договори про спільне господарювання), також подається інформація про кошти фонду накопичені за рахунок відрахувань з чистого прибутку та заробітної плати.

Звіт про організаційну структуру, власний капітал та громадське майно споживчої кооперації України наведено в табл. 12.2.

Таблиця 12.2. Звіт про організаційну структуру, власний капітал та громадське майно споживчої кооперації України

Звіт про організаційну структуру, власний капітал та громадське майно споживчої кооперації України

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси