Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Операції за надходженнями від повернення до спеціального фонду...Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих...ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ТА ПОРЯДОК...Зміст статей та методика складання звіту про фінансові результати...Зміст основних статей Звіту про фінансові результатиЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ПІДПРИЄМСТВАМетодика складання форми бюджетної звітності "Довідка про виконання...Позабюджетні і цільові фондиПравовий режим позабюджетних державних цільових фондівСкладання бюджетного звіту про фінансові результати
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Звіт про фінансові результати та платежі до бюджету і позабюджетних фондів (ф. № 1 - ФП)

Звіт складається із двох розділів і заповнюється за даними бухгалтерського обліку та окремими розрахунками відповідно до рекомендацій, затверджених Правлінням Укоопспілки 21.12.2000 р. № 241. У цьому звіті фінансові результати наводяться за галузями діяльності (торгівля, ресторанне господарство, промисловість, послуги ринків, інші та всього).

Мета складання цього звіту - надати інформацію про доходи, витрати та фінансові результати за галузями діяльності, про платежі до бюджету та позабюджетних фондів.

Цей звіт подається у терміни, встановлені для подання бухгалтерської, фінансової звітності органам, до сфери управління яких належать підприємства, їх власникам, засновникам, відповідно до установчих документів. Зведена звітність подається вищестоящому органу, споживспілці, Укоопспілці і заповнюється у тис. грн.

Розділ І. Формування фінансових результатів

Для заповнення цього звіту використовуються обороти субрахунків до рахунків 7 і 9 класів.

У рядку 010 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, за виключенням непрямих податків та інших вирахувань", відображається:

• у графах 1 - сума реалізованої націнки, надбавки (реалізованого накладання) у торгівлі, ресторанному господарстві;

• у графах 2-5 - сума чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт у промисловості, від послуг ринків та інших галузях;

• у графі 6 відображається підсумок сум зазначених у графах 1-5. У рядку 010 не включаються:

• податок на додану вартість;

• акцизний податок;

• збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

• суми, одержувані підприємством на користь комітента (довірника) за повернення товарів;

• суми наданих знижок.

У рядку 015 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" відображаються:

• виробнича собівартість реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг у промисловості, будівництві, на транспорті та інших галузях діяльності;

• транспортно-заготівельні витрати за доставку товарів у торгівлі, громадському харчуванні, заготівлях (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9).

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". У графі 6 відображається підсумок сум, вказаних у графах 1-5.

До складу собівартості реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг відноситься виробнича собівартість, що була реалізована в звітному періоді, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати та наднормативні виробничі витрати.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

• прямі матеріальні витрати;

• прямі витрати на оплату праці;

• інші прямі витрати;

• загальновиробничі витрати.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виробленої продукції, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які безпосередньо відносяться до конкретного об'єкта витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці включається заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятих на виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, що відносяться до конкретного об'єкта витрат.

До складу інших прямих витрат включаються відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, витрати від браку у виробництві та витрати на виправлення браку.

До складу загальновиробничих витрат включаються:

• витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо);

• відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями;

• витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо;

• амортизація основних засобів загальновиробничого призначення (цехового, дільничного);

• амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення (цехового, дільничного);

• витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних фондів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

• витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);

• витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

• витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

• витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону навколишнього середовища;

• інші витрати (внутрішньозаводське переміщення, нестачі незавершеного виробництва, нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах, оплата простоїв тощо).

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. Змінні й постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (заробітна плата, чисельність основного персоналу). Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Рядки 020, 025 "Валовий прибуток (збиток)" розраховуються як різниця між сумою у рядках 010 та 015. У зведеній звітності суми, вказані в рядках 020 і 025, подаються розгорнуто за підсумком сум, відображених у звітності підприємств, організацій. У графі 6 відображається підсумок сум, визначених у графах 1-5.

У рядку 030 "Інші операційні, фінансові, інші доходи та дохід від участі в капіталі" відображаються:

Інші операційні доходи, до складу яких відносяться:

• доходи від реалізації оборотних активів, крім фінансових інвестицій (виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів);

• доходи від операційної оренди активів (майна) у разі, якщо ця діяльність не є метою створення підприємства;

• доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті;

• доходи від списання кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, та заборгованості, що виникла під час операційного циклу;

• доходи від реалізації іноземної валюти;

• відшкодування раніше списаних активів (боргів, списаних як безнадійні);

• суми отриманих асигнувань, субсидій, грантів;

• суми отриманих штрафів, пені, неустойки, інших санкцій за порушення господарських договорів, визнаних боржником, або з яких отримано рішення суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування понесених збитків;

• інші доходи, зокрема доходи від операцій з тарою, від результатів інвентаризації тощо.

Доходи від реалізації оборотних активів (майна), оренди подаються без податку на додану вартість.

Інші фінансові доходи, до яких відносяться:

• дивіденди;

• відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій.

Дохід від участі в капіталі, отриманий від інвестицій в асоційовані, договірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Інші доходи, до складу яких відносяться доходи від:

• реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів;

• неопераційних курсових різниць;

• безоплатно отриманих активів (оборотних і необоротних);

• інші доходи від звичайної діяльності (списання кредиторської заборгованості, яка не виникла під час операційного циклу, після закінчення терміну позовної давності; від вартості негативного гудвілу, який визначається доходом).

Доходи за галузями діяльності розподіляються від:

• операційної оренди активів (р. 031) - за питомою вагою вартості активів галузі в загальній їх вартості;

• реалізації необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу (рядок 036).

У рядку 040 "Витрати, пов'язані з управлінням та збутом продукції (товарів, робіт, послуг)". Із цього рядка у тому числі виділяються адміністративні витрати (рядок 041), до яких належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

• загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення зборів, представницькі тощо);

• витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

• витрати на утримання основних фондів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

• винагороди за послуги юридичні, аудиторські, з оцінки майна;

• витрати на зв'язок;

• амортизація нематеріальних активів загальновиробничого використання;

• витрати на врегулювання спорів у судових органах;

• податки і збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

• плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

• інші витрати загальногосподарського призначення, а витрати на збут (рядок 042), до яких відносяться витрати, пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг):

• витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

• витрати на ремонт тари;

• оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговельним агентам і працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

• витрати на рекламу та маркетинг;

• витрати на передпродажну підготовку товарів;

• витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

• витрати на утримання основних фондів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних із збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

• витрати на транспортування, переміщення і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), відповідно до умов договору (базису) поставки;

• витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

• інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг. До складу витрат на збут у торговельних організаціях включаються витрати обігу, крім адміністративних витрат.

Витрати за галузями (за видами) діяльності розподіляються так:

• загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства "Адміністративні витрати", - за питомою вагою обсягу діяльності в загальній (сукупній) сумі обсягів діяльності по підприємству;

• витрати, пов'язані з реалізацією товарів, дорівнюють аналітичному бухгалтерському обліку витрат обігу в торгівлі, громадському харчуванні, заготівлях, а з інших галузей - аналітичному бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних із збутом продукції (товарів).

Інші операційні, фінансові та інші витрати і втрати від участі в капіталі та єдиний податок (рядок 045) до яких відносяться:

• витрати на дослідження й розробки, які проводяться підприємством у разі, якщо вони відповідають вимогам Положення бухгалтерського обліку "Нематеріальні активи";

• собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю в еквіваленті, вираженому в грошовій одиниці України за курсом Нацбанку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

• собівартість реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, готової продукції, товарів тощо), яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

• сума сумнівної (безнадійної) дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною й утворення якої не пов'язане з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), та відрахування до резерву сумнівних боргів на заборгованість за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги);

• втрати від операцій курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами та зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

• втрати від знецінення запасів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси";

• нестачі грошових коштів та інших цінностей і втрати від псування цінностей, виявлені на підприємстві, якщо на момент виявлення нестачі не встановлено винну особу;

• визнані штрафи, пеня, неустойки за недотримання підприємством чинного законодавства (у тому числі й податкового), а також умов виконання договірних зобов'язань;

• витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

• інші витрати операційної діяльності, крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).

Із рядка 045 виділяються у тому числі:

- собівартість необоротних активів та груп вибуття утримуваних для продажу (рядок 046);

- витрати операційної оренди активів (рядок 047);

- витрати на сплату відсотків за кредитами банків (рядок 048). Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як різниця між сумою отриманих доходів і сумою понесених витрат, які забезпечили ці доходи.

У рядках 050 (прибуток), 055 (збиток) відображається фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. Зведена звітність складається на підставі звітності підприємств і організацій. Звернення прибутку і збитку не допускається.

У р. 060 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" відображається податок на прибуток в цілому по підприємству по галузях діяльності не розподіляється, а відображається в цілому по підприємству, організації чи підрозділу за основним видом діяльності.

У рядках 070 (прибуток), 078 (збиток) визначається фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування. Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком до оподаткування та сумою податку з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює сумі збитку до оподаткування та сумі податку на прибуток.

Зведена звітність складається на підставі звітності підприємств і організацій, згортання прибутку і збитку не допускається.

Рядки 080 "Надзвичайні доходи", 085 "Надзвичайні витрати", 090 "Податки з надзвичайного прибутку" не заповнюються, у зв'язку з вилученням з Плану рахунків бухгалтерського обліку рахунків 75, 99, 982.

Рядок 100 "Чистий прибуток" та рядок 105 "Чистий збиток" дорівнюють відповідно рядку 070 або 078.

У рядку 120 "Кількість підприємств, організацій, підрозділів, що мають самостійний баланс" вказується загальна кількість підприємств і організацій, що мають самостійний баланс, а віднесення до тієї чи іншої галузі (виду) діяльності проводиться за основним видом діяльності.

Із рядка 120 виділяється у тому числі кількість прибуткових підприємств, а у рядку 130 сума прибутків.

Дані цього розділу використовуються для проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємств і організацій за галузями діяльності.

Розділ II. Платежі до бюджету, позабюджетних фондів

За даним розділом з'ясовуємо суму нарахованих та сплачених податків та платежів до позабюджетних фондів за їх видами і в цілому по підприємству.

У цьому розділі відображається нарахування та сплата до бюджету і позабюджетних фондів податків, зборів, зазначених Податковим кодексом України, єдиний податок та плата за ліцензії, дозволи, патенти.

Для заповнення цього розділу використовуються дані аналітичного обліку до рахунку 64 "Розрахунки з бюджетом" та його субрахунків.

У графі "Нараховано" показується сума нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів) за декларацією, розрахунками наростаючим підсумком з початку року.

У графі "Сплачено" показується сума сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) у звітному періоді (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік), за даними виписок з поточного рахунку.

Звіт про фінансові результати та платежі до бюджету і позабюджетних фондів (ф. № 1 - ФП) наведено в табл. 12.3.

Таблиця 12.3. Звіт про фінансові результати та платежі до бюджету і позабюджетних фондів ( ф. № 1 - ФП)

 Звіт про фінансові результати та платежі до бюджету і позабюджетних фондів ( ф. № 1 - ФП)

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Операції за надходженнями від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги та кредитів
Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих органів влади
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ТА ПОРЯДОК ЙОГО СКЛАДАННЯ
Зміст статей та методика складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
Зміст основних статей Звіту про фінансові результати
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ПІДПРИЄМСТВА
Методика складання форми бюджетної звітності "Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій"
Позабюджетні і цільові фонди
Правовий режим позабюджетних державних цільових фондів
Складання бюджетного звіту про фінансові результати
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси