Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ДЖЕРЕЛА, ЗМІСТ,...Нормативно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки...РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВНаціональне регулювання обліку у зарубіжних країнахАдміністративне право Великобританії
Проблеми розбудови бюджетної системи Російської Федерації та...Регулювання податкових відносин у Російській ФедераціїФедеральне казначейство Російської ФедераціїВзаємовідносини України з Російською ФедерацієюМіжбюджетні відносини в Російській Федерації: проблеми і шляхи їх...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Регулювання обліку у Великобританії

На відміну від США, облік у Великобританії регламентується і вимогами законодавства, і обліковими стандартами, які розробляють незалежні професійні організації. Сукупність національних документів, що регламентують облік у Великобританії отримала назву Generally Accepted Accounting Practice (GAAP) - Загальноприйнятої практики обліку (табл. 1.4).

Таблиця 1.4. Перелік документів, які регулюють фінансовий облік у Великобританії

Перелік документів, які регулюють фінансовий облік у Великобританії

Company Act 2006 (Закон про компанії від 2006 р.) містить вимоги директив ЄС до змісту та форм фінансової звітності підприємств, що обумовлено необхідністю виконувати європейські акти.

Stock Exchange Requirements (Вимоги біржі цінних паперів) зобов'язують публічні компанії більш детально надавати інформацію про кредиторів, оверд- рафти та складати, окрім річної, проміжну звітність.

З 1970 до 1990 року розробкою національних стандартів займався Accounting Standards Committee (ASC) — Комітет з облікових стандартів, який було утворено низкою провідних професійних бухгалтерських організацій Великобританії. А з 1990 року займається Accounting Standards Board (ASB)Рада облікових стандартів, яка розробляє та удосконалює англійські національні стандарти з урахуванням міжнародних тенденцій.

Financial Reporting Standards (FRS) — Стандарти фінансової звітності (яких налічується біля 20) та Statements of Standard Accounting Practice (SSAP) Положення про стандартну практику обліку (з яких діють лише 9) мають обов'язковий характер. Statements of Recommended Practice (SORP) — Положення про рекомендовану практику мають рекомендаційний характер.

Рекомендації розробляють також такі професійні бухгалтерські організації, як: Institute of Chartered Accountants of England & Wales (Інститут дипломованих бухгалтерів Англії і Уельсу); Institute of Chartered Accountants of Scotland (Інститут дипломованих бухгалтерів Шотландії); Institute of Chartered Accountants of Ireland (Інститут дипломованих бухгалтерів Ірландії).

В галузі управлінського обліку діє професійна організація Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Привілейований інститут управлінських бухгалтерів.

Регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації

З метою забезпечення однакового ведення обліку майна, зобов'язань і господарських операцій, що здійснюють організації, та складання і подання ними порівняльної і достовірної інформації про майновий стан та доходи і витрати в Росії бухгалтерський облік повністю регулюється державними органами влади.

Департаментом методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов РФ розроблено четирьохрівневу систему нормативного регулювання бухгалтерського обліку і звітності (табл. 1.5):

Документи законодавчого регулювання: закони РФ, укази Президента РФ, постанови уряду РФ. Відзначальною ознакою цього блоку документів є обов'язковість їх виконання.

Документи нормативно-методологічного регулювання: положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами міністерства фінансів РФ. Документи цього блоку визначають метологогію бухгалтерського обліку, які надають опис декількох способів оцінки, варіантів дій, переліки критеріїв і процедур (табл. 1.6).

Документи методично-технічного характеру: план рахунків, методичні вказівки. Документи цього блоку надають практичні методики ведення бухгалтерського обліку.

Документи внутрішньго регулювання: робочі документи підприємства, які формують облікову політику підприємства, організації.

Таблиця 1.5. Перелік основних документів, які регламентують облік в Російській Федерації

Документи

Організації

1

Документи законодавчого регулювання:

Федеральный Закон "О бухгалтерском учете" (21.11.1996) Федеральный Закон "О консолидированной финансовой отчетности" (03.08.2010) Федеральный Закон "Об аудиторской деятельности" (30.12.2008)

Государственная Дума

2

Документи нормативно-методологічного регулювання:

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (29.07.1998) Положения по бухгалтерскому учету (1998-2011)

Минфин России Минфин России

3

Документи методичного регулювання:

О формах бухгалтерской отчетности организаций (02.07.2010)

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (31.10.2000)

Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности (30.12.1996)

Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну ацию (21.03.2000)

Методические рекомендации по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций (20.05.2003)

Минфин России

Минфин России Минфин России Минфин России

Минфин России

Таблиця 1.6. Перелік положень по бухгалтерському обліку РФ станом на 1 серпня 2011 року

№ ПБУ

Назва

ПБУ 1 / 2008

Учетная политика организации

ПБУ 2 / 2008

Учет договоров строительного подряда

ПБУ 3 / 2006

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

ПБУ 4 / 1999

Бухгалтерская отчетность организации

ПБУ 5 / 2001

Учет материально-производственных запасов

ПБУ 6 / 2001

Учет основных средств

ПБУ 7 / 1998

События после отчетной даты

ПБУ 8 / 2010

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

ПБУ 9 / 1999

Доходы организации

ПБУ 10 / 1999

Расходы организации

ПБУ 11 / 2008

Информация о связанных сторонах

ПБУ 12 / 2010

Информация по сегментам

ПБУ 13 / 2000

Учет государственной помощи

ПБУ 14 / 2007

Учет нематериальных активов

ПБУ 15 / 2008

Учет расходов по займам и кредитам

ПБУ 16 / 2002

Информация по прекращаемой деятельности

ПБУ 17 / 2002

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические роботы

ПБУ 18 / 2002

Учет расходов по налогу на прибыль организаций

ПБУ 19 / 2002

Учет финансовых вложений

ПБУ 20 / 2003

Информация об участии в совместной деятельности

ПБУ 21 / 2008

Изменение оценочных значений

ПБУ 22 / 2010

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

ПБУ 23 / 2011

Отчет о движении денежных средств

Провідною некомерційною професійною організацією бухгалтерів є Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России — ИПБ России, який створено за підтримкою Мінфіну РФ в 1997 р. Місією ИПБ России є створення висококваліфікованого професійного товариства. До пріоритетних напрямів науково-методичної роботи включено організацію наукових досліджень бухгалтерського, податкового і управлінського обліку, фінансового менеджменту і аудиту, підготовку актуальних публікацій у "Вестнику ИПБ России ".

В напрямку навчально-методичної роботи передбачено розробку таких навчальних посібників, як "Професійні цінності і етика", "Бухгалтерський облік і бухгалтерська звітність", "Управлінський облік 1 і 2", "Фінансовий менеджмент 1 і 2", "Аудит", "Оподаткування", "Правове регулювання господарської діяльності", "Аналіз фінансової звітності", "Міжнародні стандарти фінансової звітності" та присвоєння кваліфікацій: професійного бухгалтера комерційних організацій; професійного бухгалтера бюджетних установ; професійного бухгалтера з міжнародних стандартів; бухгалтера-практика на відповідність посади за основними напрямами бухгалтерського обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси