Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОСНОВИ СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІФінансова звітність як інформаційна основа фінансового менеджментуСутність і концептуальні основи фінансового менеджменту як системи...Визначення фінансової звітностіОрганізаційні основи фінансової звітності
Завдання з огляду фінансових звітівЯкісні характеристики інформації, що використовується для прийняття...Характеристика П(С)БО З "Звіт про фінансові результати"Зміст основних статей Звіту про фінансові результатиІнша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


Комплект фінансових звітів та якісні характеристики фінансової інформації

Згідно The Conceptual Framework of Financial Reporting метою general purpose financial reporting (фінансової звітності загального призначення) є надання фінансової інформації про reporting entity (звітуючий суб'єкт господарювання), котра є корисною для існуючих і потенційних інвесторів, позикодавців та інших кредиторів при прийнятті ними рішень щодо забезпечення цього суб'єкту ресурсами. Цими рішеннями можуть бути рішення купити, продати або тримати капітальні і боргові інструменти, надавати або врегульовувати повернення позик та інших форм кредиту.

Таке практично американське визначення мети і користувачів фінансової звітності є принциповою зміною, яку було введено Концептуальною основою 2010 року. У Концептуальній основі 1989 року користувачів фінансової звітності та їх різноманітних потреб було більше, що відповідало європейським бухгалтерським традиціям Великобританії, Франції тощо (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Користувачі фінансової інформації та їх інформаційні потреби згідно з Концептуальною основою складання і подання фінансових звітів від 1989 року

Users

Користувачі

Information needs

Інформаційні потреби

1

Managers

(менеджери)

Інформація про поточний і прогнозний фінансовий стан підприємства, щоб управління бізнесом здійснювати найбільш ефективно

2

Owners

(власники підприємства)

Інформація щодо прибутковості бізнесу та здатності сплачувати дивіденди для прийняття рішень з придбання, утримання або продажу інвестицій та оцінки діяльності управлінського персоналу з розпорядження ввіреними йому ресурсами

3

Lenders

(позикодавці)

Інформація щодо довгострокової платоспроможності підприємства

4

Suppliers and other trade creditors (постачальники та інші торгові кредитори)

Інформація щодо спроможності підприємства своєчасно оплачувати рахунки в короткостроковому періоді

5

Customers

(клієнти)

Інформація щодо безперервності діяльності підприємства та надійності його поставок

6

Governments and their agencies

(уряд та урядові установи)

Інформація про доходи компанії для перевірки своєчасності та повноти сплати податків, визначення національного доходу та податкової політики

7

Employees

(працівники)

Професійним союзам необхідна інформація фінансових звітів щодо оплати праці та пенсійного забезпечення для укладення колективних договорів

8

Financial analysts and advisers (фінансові аналітики та радники)

Інформація для клієнтів щодо доходносгі цінних паперів, дивідендного доходу та інших ринкових показників

Позиція Концептуальної основи 2010 року ґрунтується на ствердженні, що, наприклад, менеджери можуть користуватися й іншою фінансовою інформацією, в той час, як існуючі і потенційні інвестори, позикодавці та кредитори не можуть отримати про суб'єкт господарювання іншої інформації ніж з фінансової звітності загального призначення. І саме тому останні адресовані в першу чергу їм.

Рішення існуючих і потенційних інвесторів, позикодавців та кредиторів залежать від того, якої віддачі вони очікують отримати від інвестицій, позик та кредитів (дивідендів, відсотків, підвищення ринкової вартості інструментів тощо), і ці очікування часто базуються на їх оцінці майбутніх чистих грошових потоків звітуючого суб'єкта.

Для прогнозування майбутніх чистих грошових потоків суб'єкта господарювання існуючим і потенційним інвесторам, позикодавцям та кредиторам потрібна інформація про ресурси суб'єкта господарювання, вимоги до суб'єкту господарювання, і наскільки ефективно менеджери суб'єкта господарювання розпоряджається ввіреними їм ресурсами.

Інформація про економічні ресурси і вимоги на них, яку надають фінансові звіти про фінансовий стан, є корисною для встановлення фінансової стабільності або нестабільності суб'єкта господарювання.

Інформація про зміни в економічних ресурсах та вимогах до них, відображає наскільки ефективно економічні ресурси були використані менеджерами суб'єкта господарювання (рис. 2.1).

Взаємозв'язок основних фінансових звітів

Рис. 2.1. Взаємозв'язок основних фінансових звітів

Для того, щоб акціонери материнської компанії (а також її менеджери та кредитори) уявляли стан та тенденцію розвитку не тільки компанії, якої вони є власниками, але й стан справ всієї групи компаній як одної економічної одиниці, материнські компанії крім власних фінансових звітів, складають і подають consolidated financial statements (консолідовані фінансові звіти).

Щоб інформація, викладена у фінансових звітах була корисною для існуючих і потенційних інвесторів, позикодавців та кредиторів, їй мають бути притаманні qualitative characteristics of useful financial information (якісні характеристики корисної фінансової інформації), серед яких відокремлюють fundamental qualitative characteristics (фундаментальні якісні характеристики) і enhancing qualitative characteristics (підвищені якісні характеристики) — риси, які підвищують корисність інформації (рис. 2.2).

Якісні характеристики корисної фінансової інформації

Рис. 2.2. Якісні характеристики корисної фінансової інформації

Фундаментальними якісними характеристиками фінансової інформації є:

Relevance (значущість), тобто спроможність її вплинути на прийняття користувачами різних рішень, її ознаками є predictive value (прогнозна цінність) і materiality (суттєвість), характер і розміри якої залежать від обставин.

Faithful representation (правдиве подання) передбачає completeness (повноту) відображення інформації, neutrality (нейтральність) та free from error (відсутність помилок).

До підвищених якісних характеристик фінансової інформації включено:

Comparability (зіставність), що означає можливість її порівняння з фінансовою інформацією інших суб'єктів господарювання або з попередніми звітними періодами діяльності даного суб'єкта господарювання.

Verifiability (підтвердження) незалежними спостерігачами надають більшої впевненості користувачам фінансової інформації в її правдивості.

Timeliness (своєчасність) інформації означає, що інформація подається без затримки.

Understandability (зрозумілість) інформації для користувачів, які мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку.

Згідно оновленому IAS 1 повний комплект фінансових звітів суб'єкта господарювання має включати шість звітів, кожен з яких має бути чітко ідентифікований, хоча й необов'язково з дотриманням назв, наданих стандартом (табл. 2.2). У самому IAS 1 зроблено зміни назв: замість використання назв "balance sheet" та "cash flow statement" використано назви "statement offinancial position" і "statement of cash flows". Замість "income statement" введено звіт "statement of comprehensive income ", який передбачає більш широке розуміння доходів.

Таблиця 2.2. Повний комплект фінансових звітів згідно з IAS1 "Presentation of Financial statements"

Повний комплект фінансових звітів згідно з IAS1

Для належного розуміння користувачами кожного фінансового звіту, слід чітко відтворювати:

а) назву суб'єкта господарювання, що звітує;

б) зазначення, чи охоплюють фінансові звіти один суб'єкт господарювання, чи групу суб'єктів господарювання;

в) дату кінця звітного періоду або період, що охоплений фінансовими звітами;

г) валюту подання, як визначає IAS 21;

д) рівень точності, використаний при поданні сум у фінансових звітах.

Фінансові звіти материнської компанії та її дочірніх компаній, які використовуються при складанні консолідованих фінансових звітів слід складати на одну і ту саму дату. Якщо дати звітів є різними, дочірня компанія складає з метою консолідації додаткові фінансові звіти на ту саму дату, що й фінансові звіти материнської компанії. При цьому фінансові звіти всіх членів групи мають бути складені з використанням єдиних облікових політик для подібних операцій та інших подій за схожих обставин.

Notes (Примітки) надають описові пояснення чи детальніший аналіз статей, поданих у перших чотирьох фінансових звітах, а також інформацію про статті, які не відповідають вимогам визнання в цих звітах.

Шостий фінансовий звіт, який було введено до комплекту фінансових звітів тільки 31 грудня 2010 року, і попередньо введений опис облікової політики, свідчать про приділення в останній час великого значення обліковій політиці та її змінам.

Accounting policies (облікова політика) - конкретні принципи, основи і домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансових звітів. Згідно IAS 8 суб'єкт господарювання має послідовно застосовувати облікові політики для подібних операцій, подій та умов, і повинен її змінити тільки, якщо зміна:

вимагається міжнародними стандартами або тлумаченнями;

призведе до більш достовірної і доречнішої інформації про вплив операцій, інших подій або умов.

У випадку, коли облікова політика зазнала змін, слід здійснити retrospective application (ретроспективне застосування) нової облікової політики щодо операцій, інших подій та умов таким чином, начебто ця політика застосовувалася завжди. А коли це є неможливим, слід здійснити prospective application (перспективне застосування) нової облікової оцінки в поточному та майбутніх періодах.

Якщо суб'єкт господарювання припустив у попередньому періоді помилки, слід здійснити retrospective restatement (ретроспективне перерахування) - виправлення визнання, оцінки та розкриття інформації про суми елементів фінансових звітів, начебто помилок ніколи не було у попередньому періоді.

В зарубіжній практиці часто специфікується поняття financial statements (фінансових звітів), що засвідчуються аудиторами, і financial reporting (фінансової звітності) у більш широкому розумінні. До фінансової звітності, крім основних фінансових звітів, також включають інші фінансові і нефінансові документи такі, як звернення президента до акціонерів, звіти правління, склад керівництва компанії, опис господарської діяльності, аналітичні огляди, діаграми, прогнози менеджменту, екологічні звіти тощо.

Багато суб'єктів господарювання подають financial review (фінансовий огляд), складений управлінським персоналом, з описом і поясненням основних особливостей фінансових результатів діяльності та фінансового стану суб'єкту господарювання, а також основних невизначеностей, які стоять перед ним. Такий звіт може містити огляд:

основних чинників, які визначають фінансові результати, в тому числі змін у середовищі, реакції суб'єкта господарювання на ці зміни та їхній вплив, опис політики щодо інвестицій для збереження та покращання фінансових результатів діяльності, включаючи політику щодо дивідендів;

джерел фінансування суб'єкта господарювання та запланованого співвідношення його зобов'язань та власного капіталу;

ресурсів суб'єкта господарювання, невизнаних у балансі відповідно до IFRS.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси