Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Взаємозв'язок форм фінансової звітностіВзаємозв'язок фінансових звітівВзаємозв'язок звіту про фінансові результати (звіту про сукупний...ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ПІДПРИЄМСТВАДжерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів...Джерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів...Консолідація звітності органів Державного казначейства та фінансових...Визначення консолідованої фінансової звітностіМетодика складання форми щодо розкриття елементів фінансової...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Елементи фінансових звітів та їх взаємозв'язок

Згідно переглянутому у 2005 році IAS 1, для досягнення мети фінансових звітів (яка полягає у наданні інформації про фінансовий стан, фінансові результати і грошові потоки), фінансові звіти мають забезпечувати інформацією про:

assets (активи);

liabilities (зобов'язання);

equity (власний капітал);

income and expenses, including gains and losses (доходи і витрати, включаючи інші доходи і збитки);

contributions by and distributions to owners in their capacity as owners (внески і вилучення власників згідно їх повноважень як власників);

cash flows (грошові потоки).

До цього часу, згідно Концептуальній основі від 1989 року загальновизнаним було п'ять елементів фінансових звітів: активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати (табл. 2.3).

Таблиця 2.3. Визначення елементів фінансових звітів згідно Концептуальній основі від 1989 року

The elements of financial statements

Елементи фінансових звітів

1

An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity.

Актив - ресурс, контрольований суб'єктом господарювання, який виник у результаті подій у минулому і від яких у майбутньому компанія очікує отримати економічні вигоди.

2

A liability is a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to res lt in an outflow from the entity of res urces embodying economic benefits.

Зобов'язання - теперішня заборгованість суб'єкта господарювання, яка виникла у результаті минулих подій, і врегулювання якої призведе до відтоку з компанії ресурсів, які містять економічні вигоди.

3

Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities

Власний капітал - залишкова частка в активах суб'єкта господарювання після вирахування всіх його зобов'язань.

4

Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those relating to contributions from equity participants.

Доходи - збільшення економічних вигод за обліковий період у формі притоку або збільшення активів чи зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу, яке не пов'язане з внесками власників.

5

Expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletions of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants.

Витрати - зменшення економічних вигод за обліковий період у вигляді відтоку або вичерпання активів чи збільшення зобов'язань, у результаті якого зменшується власний капітал (відмінне від зменшення капіталу, пов'язаного з розподілом капіталу між власниками).

Оновлений міжнародний перелік елементів фінансових звітів більш схожий на американський варіант, за виключенням використання англомовних назв вкладів і вилучень власників, які узяті з англійської облікової термінології (табл. 2.4-2.5).

Таблиця 2.4. Елементи фінансових звітів у США згідно SFAC 3

Elements

Елемент

Definitions

Визначення

1

Assets (активи)

Майбутні економічні вигоди, отримані або контрольовані певним підприємством у результаті минулих подій або операцій

2

Liabilities

(зобов'язання)

Можливе майбутнє зменшення економічних вигод, яке виникає з існуючих зобов'язань певного підприємства з передачі активів або надання послуг іншим підприємствам в майбутньому, що виникло у результаті минулих подій або операцій

3

Equity

(власний капітал)

Частина активів підприємства, яка залишається після вирахування зобов'язань

4

Investments by own rs

(інвестиції власників)

Збільшення власного капіталу певного підприємства у результаті передачі третіми сторонами будь-чого, що має цінність, для отримання або збільшення частки власників. Це може бути отримання активів, послуг або погашення зобов'язань

5

Distributions to own rs

(розподіл між власниками)

Зменшення власного капіталу певного підприємства у результаті передачі активів, надання послуг або виникнення зобов'язань з боку підприємства на користь власників. Вилучення власників зменшують їх частку в підприємстві

6

Revenues (виручка)

Притоки (збільшення) вартості активів підприємства або погашення його зобов'язань (або комбінація першого і другого) у результаті продажу чи виробництва продукції, надання послуг або іншої діяльності, що складає основну тривалу діяльність підприємства

7

Gains (доходи від іншої діяльності)

Збільшення власного капіталу у результаті неосновних або випадкових операцій підприємства та у результаті будь-яких інших операцій і подій, що впливають на капітал, за виключенням тих, які виникли у результаті доходів від основної діяльності чи інвестицій власників

8

Expenses (витрати, пов'язані з основною діяльністю)

Відтоки або інше використання активів, або виникнення зобов'язань (чи комбінація першого і другого) у результаті продажу чи виробництва продукції, надання послуг або іншої діяльності, що складає основну тривалу діяльність підприємства

9

Losses (інші витрати або збитки)

Зменшення власного капіталу у результаті неосновних або випадкових операцій підприємства та в результаті будь-яких інших операцій і подій, що впливають на капітал, за винятком тих, які виникли у результаті витрат основної діяльності або вилучення власників

10

Comprehensive inc

me (сукупний дохід)

Зміна власного капіталу за звітний період за рахунок усіх операцій і подій, за виключенням пов'язаних з інвестиціями та вилученням власників

Таблиця 2.5. Елементи фінансових звітів у Великобританії

Elements

Елемент

Definitions

Визначення

1

Assets (активи)

Права або інший доступ до майбутніх економічних вигод, контрольовані підприємством у результаті минулих подій

2

Liabilities

(зобов'язання)

Зобов'язання підприємства по передачі економічних вигод у результаті минулих операцій або подій

3

Ownership interest

(частка власників)

Залишкова величина, яка розраховується шляхом вирахування всіх зобов'язань підприємства із всіх його активів

4

Gains (доходи)

Збільшення частки власників, що виникло не в результаті вкладів власників

5

Losses (витрати)

Зменшення частки власників, що виникло не у результаті вилучень власників

6

Contributions from owners

(внески власників)

Збільшення частки власників у результаті передач від власників

7

Distributions to owners (вилучення власників)

Зменшення частки власників у результаті передачі власникам

В обліковій теорії для відображення взаємозв'язку елементів фінансових звітів використовують accounting equation (рівність бухгалтерського обліку), яка показує баланс між величиною ресурсів підприємства (активів) та вимог на них з боку кредиторів (зобов'язань) і власників (власний капітал) на певний момент часу. Загальний вигляд цієї рівності (за яким побудовано формати міжнародного і американського балансів), такий:

ASSETS = LIABILITIES + EQUITY (2.1)

АКТИВИ = ЗОБОВ'ЯЗАНИЯ + ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Якщо перегрупувати елементи цієї рівності з метою визначення власного капіталу, то отримаємо варіант рівності, за яким складається англійський баланс:

NET ASSETS = ASSETS - LIABILITIES (2.2)

ЧИСТІ АКТИВИ = АКТИВИ - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Оскільки зміни власного капіталу за період можуть відбуватися як за рахунок доходів і витрат, так і внесків або вилучень власників, то (2.1) можна подати як:

Утім оскільки насправді деякі доходи і витрати відображаються прямо у власному капіталі (наприклад, результати від переоцінки основних засобів), то більш правильно відобразити зміни власного капіталу таким чином:

Перша група доходів і витрат відображається у звіті про прибутки і збитки. Сукупне відображення зміни власного капіталу за звітний період складає зміст звіту про зміни у власному капіталі.

В оновленій версії IAS 1 введено поняття "total comprehensive income (загального сукупного доходу)" як зміни в капіталі протягом періоду в результаті операцій та інший подій, за виключенням операцій з власниками відповідно до їх повноважень. Поняття загального сукупного доходу охоплює усі компоненти "profit or loss (прибутку або збитку)" і "other comprehensive income (іншого сукупного доходу)".

Прибутком або збитком є загальний дохід за вирахуванням витрат, за виключенням складових іншого сукупного доходу.

До складових іншого сукупного доходу включено:

changes in revaluation surplus (зміни від переоцінки нерухомості, споруд, устаткування та нематеріальних активів відповідно до IAS 16 та IAS 38);

actuarial gains and losses on defined benefit plans (актуарні доходи і збитки визначені у планах виплат працівникам згідно IAS 19);

gains and losses arising from translating the financial statements of a foreign operation (доходи і збитки, що виникли від перерахунків фінансових звітів з іноземної діяльності згідно IAS 21);

gains and losses from investments in equity instruments measured at fair value (доходи і збитки від інвестицій в інструменти капіталу, що оцінені за справедливою вартістю згідно IFRS 9);

the effective portion of gains and losses on hedging instruments (ефективна частка доходів і збитків в інструментах хеджування згідно IAS 39);

(f) for particular liabilities designated as at fair value (для особих зобов'язань запланованих за справедливою вартістю згідно IFRS 9).

Або більш розгорнуто:

З врахуванням поняття загального сукупного доходу рівність бухгалтерського обліку матиме вигляд:

Поняття сукупного доходу пов'язано з трактуванням прибутку. У Концептуальній основі 2010 року, як і у Концептуальній основі 1989 року, викладено дві concepts of capital and capital maintenance (концепції капіталу ma збереження капіталу), які по різному визначають прибуток.

Concept of financial capital maintenance (концепція збереження фінансового капіталу) розглядає власний капітал як синонім чистих активів і визначає в номінальних грошових одиницях. Прибуток - це збільшення власного капіталу у номінальних грошових одиницях за певний період. Ця концепція має прийматися, якщо користувачі фінансової звітності зацікавлені в збереженні номінального інвестованого капіталу або купівельної спроможності інвестованого капіталу.

Concept of physical capital maintenance (концепція збереження фізичного капіталу) капітал розглядається як операційний потенціал компанії і вимірюється у вигляді виробничої потужності. Всі зміни цін, які впливають на активи та зобов'язання компанії, розглядаються як зміни в оцінці фізичної виробничої потужності компанії. Отже, вони вважаються коригуванням збереження капіталу (частиною капіталу), а не прибутком. Прибутком є збільшення виробничого потенціалу за певний період.

В англійський обліковій теорії розроблено business equation (рівність бізнесу), яка ґрунтується на концепції збереження фінансового капіталу:

Recognition of the elements of financial statements (визнання елементів фінансових звітів) є процесом включення до балансу або звіту про дохід статті, яка відповідає визначенню елемента та задовольняє критеріям визнання:

існує ймовірність надходження до підприємства або вибуття з нього будь-якої економічної вигоди, пов'язаної зі статтею; і

стаття має собівартість або вартість, яка може бути достовірно визначена.

Стаття, яка має основні характеристики елемента, але не відповідає критеріям визнання (табл. 2.6), має бути розкрита у Примітках. Прикладом такої статті є contingent liability (умовне зобов'язання) - це можливе зобов'язання, яке розглянуто у главі 10.1.

Таблиця 2.6. Критерії визнання елементів фінансових звітів згідно Концептуальній основі 2010 року

The criteria for recognition of the elements of financial statements

Критерії визнання елементів фінансових звітів

An asset is recognized in the balance sheet when it is probable that the future economic benefits will flow to the entity and the asset has a cost or value that can be measured reliably

Актив визнається у балансі, коли є ймовірність надходження майбутніх економічних вигід на підприємство і актив має собівартість або вартість, яка може бути достовірно виміряна

A liability is recognized in the balance sheet when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will result from the settlement of a present obligation and the amount at which the settlement will take place can be measured reliably.

Зобов'язання визнається в балансі, коли ймовірно, що в результаті погашення теперішньої заборгованості відбудеться вибуття ресурсів, які включають економічні вигоди, і сума, за якою буде погашено заборгованість, може бути достовірно виміряна

Income is recognized in the income statement when an increase in future economic benefits related to an increase in an asset or a decrease of a liability has arisen that can be measured reliably.

Дохід визнається у звіті про дохід, коли виникає зростання майбутніх економічних вигід, пов'язаних зі збільшенням активу або зі зменшенням зобов'язання, і його можна достовірно виміряти

Expenses are recognized in the income statement when a decrease in future economic benefits related to a decrease in an asset or an increase of a liability has arisen that can be measured reliably.

Витрати визнаються у звіті про дохід, коли виникає зменшення майбутніх економічних вигід, пов'язаних зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язання, які можуть бути достовірно виміряні

Measurement (оцінка) - це процес визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансових звітів в балансі та звіті про дохід. Це передбачає вибір певної бази оцінки (рис. 2.3).

Визначення оцінки згідно з Framework 2010

Рис. 2.3. Визначення оцінки згідно з Framework 2010

У фінансових звітах використовують кілька основ оцінки активів і зобов'язань:

historical cost (історична собівартість) відображає вартість активу або зобов'язання на момент їх надходження;

current cost (поточна собівартість) відображає вартість активу або зобов'язання, що була б сплачена в разі придбання активу або погашення зобов'язання на поточний момент;

realizable (settlement) value (реалізаційна вартість) відображає суму грошових коштів, яку б можна було б отримати в разі продажу активу або зобов'язання на поточний момент в ході звичайної реалізації;

present discounted value (теперішня дисконтована вартість) відображає вартість майбутніх чистих надходжень грошових коштів від активів або чистих відтоків грошових коштів для погашення зобов'язань під час звичайної діяльності підприємства.

Основою оцінки, яку найчастіше приймають суб'єкти господарювання для складання фінансових звітів, є historical cost. Вона, як правило, комбінується з іншими основами оцінки. Наприклад, запаси, як правило, відображаються за найнижчою з двох оцінок - cost або net realizable value; ринкові цінні папери можуть відображатися за market value, а пенсійні зобов'язання відображаються за present value. Більше того, деякі суб'єкти господарювання використовують як основу current cost у відповідь на нездатність облікової моделі historical cost відображати вплив зміни цін на немонетарні активи.

В основі обрання баз оцінки активів та зобов'язань покладено going concern (припущення безперервності), яке означає, що суб'єкт господарювання не має ні наміру, ні потреби ліквідуватися або суттєво звужувати масштаби своєї діяльності. В іншому випадку, суб'єкт господарювання має оголосити користувачам про свої наміри у фінансовій звітності. Відмінність оцінки активів діючого підприємства від оцінки активів підприємства, що має намір ліквідуватися, полягає у тому, що у першому випадку активи оцінюють переважно за historical cost, а у другому випадку - за realizable value.

Другим важливим принципом визнання таких елементів фінансових звітів, як доходи і витрати, є accrual basis (принцип нарахування), за яким результати операцій та інших подій визнаються тоді, коли вони відбуваються, а не тоді, коли отримують або сплачують грошові кошти чи їх еквіваленти (правовий метод визнання доходів і фінансових результатів).

Вважається, що саме accrual basis дозволяє користувачам отримати більше інформації, оскільки такі фінансові звіти інформують не тільки про отримані або виплачені грошові кошти у минулому, але й про очікувані отримання грошових коштів та зобов'язання виплатити в майбутньому (в умовах господарювання, коли, як правило, здійснення розрахунків відбувається після моменту реалізації).

Інформація про надходження і вибуття грошових коштів, яку надає Звіт про грошові потоки, допомагає користувачам оцінити спроможність суб'єкта господарювання генерувати майбутні чисті грошові потоки.

Терміни і поняття

general purpose financial reporting (фінансова звітність загального призначення)

users (користувачі)

consolidated financial statements (консолідовані фінансові звіти)

fiscal year (фінансовий рік)

qualitative characteristics of useful financial information (якісні характеристики корисної фінансової інформації)

fundamental qualitative characteristics (фундаментальні якісні характеристики)

enhancing qualitative characteristics (підвищені якісні характеристики)

relevance (значущість)

faithful representation (правдиве подання)

comparability (зіставність)

verifiability (підтвердження)

timeliness (своєчасність)

understandability (зрозумілість)

statement of financial position (звіт про фінансовий стан)

statement of comprehensive income (звіт про сукупний дохід)

statement of changes in equity (звіт про зміни у власному капіталі)

statement of cash flow (звіт про грошові потоки)

accounting policies (облікова політика)

retrospective application (ретроспективне застосування)

prospective application (перспективне застосування)

retrospective restatement (ретроспективне перерахування)

assets (активи)

liabilities (зобов'язання)

equity (власний капітал)

income (дохід)

expenses (витрати)

gains (інші доходи)

contributions by owners (внески власників)

distributions to owners (вилучення власників)

accounting equation (рівність бухгалтерського обліку)

total comprehensive income (загальний сукупний дохід)

profit or loss (прибуток або збиток)

other comprehensive income (інший сукупний дохід)

business equation (рівність бізнесу)

concept of physical capital maintenance (концепція збереження фізичного капіталу)

concept of financial capital maintenance (концепція збереження фінансового капіталу)

recognition of the elements of financial statements (визнання елементів фінансових звітів)

contingent liability (умовне зобов'язання)

measurement (оцінка)

historical cost (історична собівартість)

current cost (поточна собівартість)

realizable (settlement) value (реалізаційна вартість)

present value (теперішня вартість)

going concern (припущення безперервності)

accrual basis (принцип нарахування)


 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Взаємозв'язок форм фінансової звітності
Взаємозв'язок фінансових звітів
Взаємозв'язок звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) з видами діяльності підприємства
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ПІДПРИЄМСТВА
Джерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 6 "звіт про рух матеріалів і продуктів харчування"
Джерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 15 "звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей"
Консолідація звітності органів Державного казначейства та фінансових органів
Визначення консолідованої фінансової звітності
Методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності "Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси