Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Баланс (Звіт про фінансовий стан)Зміст основних статей Звіту про фінансові результатиЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ПІДПРИЄМСТВА
Загальні вимоги до складання балансу (звіту про фінансовий стан)Зарубіжна практика подання Звіту про фінансовий станМіжнародні вимоги до Звіту про сукупний дохідЗагальні вимоги до складання звіту про фінансові результати (звіту...Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН


Міжнародні вимоги до Звіту про фінансовий стан

Statement of financial position (звіт про фінансовий стан) структуровано відображує активи, зобов'язання і власний капітал суб'єкта господарювання, співвідношення між якими вивчають інвестори і кредитори. Найбільш поширеними показниками, які аналізують інвестори і кредитори зі звіту про фінансовий стан, є: сукупні активи, що відображають загальну вартість компанії; нетто-капітал, який показує частку вартості компанії, що належить власникам; інвестований капітал, що відображає довгострокові джерела капіталу; робочий капітал, що характеризує операційну ліквідність, або наявність вільних коштів для повсякденного використання (рис. 3.1).

Структура Звіту про фінансовий стан

Рис. 3.1. Структура Звіту про фінансовий стан

Згідно з IAS 1 звіт про фінансовий стан має включати мінімальний перелік рядків (табл. 3.1), подальшу деталізацію яких слід розкривати у примітках.

Мінімальнийперелік статей Звіту про фінансовий стан згідно з IAS 1

Доцільність виокремлення інших статей у звіті про фінансовий стан має вирішуватись виходячи з:

виду і ліквідності активів;

призначення активів у суб'єкті господарювання;

величини, призначення і терміну зобов'язань.

Так, наприклад, використання різних баз оцінки для окремих груп property, plant and equipment (нерухомості, споруд і устаткування) може бути підставою вважати їх різними за видами або призначенням і чинником їх окремого відображення.

Згідно з IAS 40 investment property (інвестиційна нерухомість) - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або лізингоодержувачем згідно з угодою про фінансовий лізинг) з метою отримання лізингових платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:

використанні у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей; або

продажу в ході звичайної діяльності.

Визначення інвестиційної нерухомості згідно з IAS 40

Рис. 3.2. Визначення інвестиційної нерухомості згідно з IAS 40

Згідно з IFRS 5 asset classified as held for sale (актив класифікований як утримуваний для продажу) - це непоточний актив (або ліквідаційна група), якщо його залишкова сума буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Для цього актив повинен бути придатний для негайного продажу, і цей продаж має бути високоймовірним. Такий актив слід оцінювати за нижчою з двох оцінок: carrying amount (залишковою сумою) або fair value less costs to sell (справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж). Якщо очікується, що продаж буде здійснюватися довше за

Визначення активу як утримуваного для продажу згідно з IFRS 5

Рис. 3.3. Визначення активу як утримуваного для продажу згідно з IFRS 5

Згідно з IAS 12, якщо сплачена сума податків за поточний та попередній періоди перевищує суму, яка підлягає сплаті за ці періоди, то таке перевищення слід визнавати як assets for current tax (активи для поточних податків).

Якщо сплачена сума податків за поточний і попередній періоди не перевищує суму, що підлягає сплаті за ці періоди, то суму поточного податку, що не було сплачено, слід визнавати як liabilities for current tax.

Deferred tax assets (відстрочені податкові активи) - це суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:

тимчасових різниць, що не підлягають оподаткуванню;

перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди;

перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди.

Deferred tax liabilities (відстрочені податкові зобов'язання) - суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Визначення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань згідно з IAS 12

Рис. 3.4. Визначення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань згідно з IAS 12

Temporary differences (тимчасові різниці) - це різниці між залишковою сумою активу чи зобов'язання в Звіті про фінансовий стан та їхньою податковою базою. Temporary differences можуть бути:

taxable temporary differences (тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню), які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів вестимуть до виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли залишкова сума активу або зобов'язання відшкодовується чи погашається;

deductible temporary differences (тимчасовими різницями, що не підлягають оподаткуванню), які при визначення оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що не підлягають оподаткуванню, коли залишкова сума активу чи зобов'язання відшкодовується або компенсується.

Визначення тимчасових різниць згідно з IAS 12

Рис. 3.5. Визначення тимчасових різниць згідно з IAS 12

Сучасним компаніям притаманні операції з фінансовими інструментами. Згідно з IAS 32 financial instrument (фінансовий інструмент) - це будь-який контракт, який приводить до фінансового активу одного суб'єкта господарювання і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу іншого суб'єкта господарювання.

Визначення фінансового інструменту згідно з IAS 32

Рис. 3.6. Визначення фінансового інструменту згідно з IAS 32

Financial asset (фінансовий актив) - це будь-який актив, що є:

грошовими коштами;

інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання;

контрактним правом:

отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання; або

обмінювати фінансові інструменти з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно сприятливими;

контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватись власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання та який є:

non-derivative (непохідним інструментом), за який суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання; або

derivative (похідним інструментом), розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обміном фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання.

Визначення фінансового активу згідно з IAS 32

Рис. 3.7. Визначення фінансового активу згідно з IAS 32

Financial liability (фінансове зобов'язання) - це будь-яке зобов'язання, що є:

контрактним зобов'язанням:

надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання; або

обмінюватися фінансовими активами або фінансовим зобов'язаннями з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для суб'єкта господарювання;

контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання та який є:

non-derivative (непохідним інструментом), за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання; або

derivative (похідним інструментом), розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого фіксованого активу на фіксовану кількість власних інструментів суб'єкта господарювання.

Визначення фінансового зобов'язання згідно з IAS 32

Рис. 3.8. Визначення фінансового зобов'язання згідно з IAS 32

An equity instrument (інструмент власного капіталу) - це будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в активах суб'єкта господарювання після вирахування всіх його зобов'язань.

Визначення інструменту власного капіталу згідно з IAS 32

Рис. 3.9. Визначення інструменту власного капіталу згідно з IAS 32

У міжнародних стандартах не задано певного формату Звіту про фінансовий стан, але оскільки інформація про поточні / непоточні активи та поточні / непоточні зобов'язання має принципове значення для користувачів, у IAS 1 вимагається їх розмежування за критеріями (табл. 3.2-3.3).

Визначальним фактором, що розмежовує активи та зобов'язання на поточні і непоточні, згідно з IAS 1 є operating cycle of an entity (операційний цикл суб'єкта господарювання) - час між придбанням активів для переробки та їхньою реалізацією в грошові кошти або еквіваленти грошових коштів.

Утім у деяких випадках, коли суб'єкт господарювання не може визначити операційний цикл, оскільки не постачає товарів чи послуги в межах операційного циклу (наприклад, фінансові установи), якщо суб'єкт господарювання вважає більш доцільним, активи і зобов'язання у Звіті про фінансовий стан слід подавати в порядку їх ліквідності. У цьому випадку особливо важливо правильно визначати очікувані дати реалізації активів і зобов'язань.

Якщо суб'єкт господарювання займається різними видами діяльності, дозволяється подавати деякі активи і зобов'язання, застосовуючи класифікацію на поточні / непоточні, а деякі - у порядку їх ліквідності.

Таблиця 3.2. Класифікація активів у Звіті про фінансовий стан згідно з IAS1

Група активів

Критерії класифікації

Приклади видів активів

Current assets

(поточні активи)

а) очікується реалізувати, призначити для продажу чи споживання протягом нормального операційного циклу суб'єкта господарювання

inventories (запаси);

trade receivables (торговельна дебіторська заборгованість)

б) утримується в основному з метою продажу

financial assets held for sale (фінансові активи, які призначено для продажу відповідно до IAS 39)

в) очікується реалізувати протягом 12 місяців після звітного періоду

current portion of non-current financial assets (поточна частина непоточних фінансових активів)

г) грошові кошти та грошові еквіваленти, якщо не існує обмежень їх використання щонайменш протягом 12 місяців після звітного періоду

cash and cash equivalents (грошові кошти та грошові еквіваленти)

Non-current assets

(непоточні активи)

Усі інші активи

property, plant and equipment (нерухомість і устаткування);

investment property (інвестиційна власність);

intangible assets (нематеріальні активи) deferred tax assets (відстрочені податкові активи)

Таблиця 3.3. Класифікація зобов'язань у Звіті про фінансовий стан згідно з IAS1

Група зобов'язань

Критерії класифікації

Приклади видів зобов'язань

Current liabilities

(поточні зобов'язання)

а) очікується реалізувати в ході нормального операційного циклу

trade payables (торговельна кредиторська заборгованість);

current provisions (поточні забезпечення)

б) утримується в основному з метою продажу

financial liabilities held primarily for trading (фінансові зобов'язання, які утримувані для продажу)

в) підлягає погашенню протягом 12 місяців після звітного періоду

current tax liabilities (поточні податкові зобов'язання;

current portions of financial liabilities (поточна частина фінансових зобов'язань);

bank overdrafts (банківські овердрафти); dividends payable (дивіденди до сплати); other non-trade payables (інша неторговельна заборгованість)

г) зобов'язання, на яке немає безумовного права відстрочити його погашення принаймні протягом 12 місяців після звітного періоду

when refinancing or rolling over the obligation is not at the discretion of the entity (заборгованість, рефінансування або перенос на пізнішу дату якої виконується не за бажанням суб'єкта господарювання)

liability payable on demand (зобов'язання за вимогою)

Non-current liabilities

(непоточні зобов'язання)

Усі інші зобов'язання

non-current financial liabilities (непоточні фінансові зобов'язання);

deferred tax liabilities (відстрочені податкові зобов'язання)

У звіті про фінансовий стан або у примітках суб'єкту господарювання слід розкривати таку інформацію про власний капітал:

для кожного виду share capital (акціонерного капіталу):

кількість акцій, дозволених до випуску; кількість випущених і повністю сплачених акцій, а також випущених, але не повністю сплачених акцій; номінальну вартість однієї акції або факт відсутності номінальної вартості акцій; узгодження кількості акцій в обігу на початок та на кінець періоду;

права, привілеї та обмеження, які супроводжують цей клас, включаючи обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу;

частки в суб'єкті господарювання, утримувані суб'єктом господарювання чи його дочірніми або асоційованими підприємствами;

акції, зарезервовані для випуску на умовах опціонів і контрактів з продажу, включаючи умови і суми;

опис характеру і призначення кожного reserve within equity (резерву у власному капіталі).

Суб'єкту господарювання без акціонерного капіталу слід розкривати еквівалентну інформацію, відображуючи зміни протягом періоду в кожній категорії участі у власному капіталі, а також права, привілеї та обмеження.

Згідно з IAS 27 у випадку існування control (контролю), під яким розуміються повноваження управляти фінансовою та операційною політиками іншого суб'єкта господарювання або бізнесу так, щоб отримати вигоди від його діяльності, складається консолідований звіт про фінансовий стан групи. Контроль вважається наявним, якщо материнська компанія володіє (прямо чи непрямо через дочірні підприємства) понад половиною голосів суб'єкта господарювання, за винятком окремих випадків, коли можна чітко продемонструвати, що таке володіння не встановлює контроль. Контроль також існує, навіть коли материнській компанії належить половина або менше половини голосів суб'єкта господарювання, якщо існує право:

на понад половину голосів - згідно з угодою з іншими інвесторами;

керувати фінансовою та операційною політикою суб'єкта господарювання - згідно зі статутом або угодою;

призначати чи знімати більшість членів ради директорів або еквівалентного керівного органу;

віддавати більшість голосів на зборах ради директорів або еквівалентного керівного органу.

При підготовці консолідованого звіту про фінансовий стан звіт про фінансовий стан материнської компанії об'єднується зі звітами про фінансовий стан всіх її дочірніх компаній шляхом додавання показників за подібними статтями активів, зобов'язань та капіталу. Щоб консолідований звіт про фінансовий стан надавав інформацію про материнську та всі її дочірні компанії як єдину економіку.

Етапи консолідації звітів про фінансовий стан

Рис. 3.10. Етапи консолідації звітів про фінансовий стан

Non-controlling interest (неконтрольована частка) - це капітал в дочірні компанії не властивий, прямо або непрямо, материнській компанії.

Крім цього, при консолідації звітів про фінансовий стан материнської та дочірніх компаній слід повністю виключити (елімінувати) внутрішньогрупові сальдо з дебіторської та кредиторської заборгованостей між ними.

Приклад 3.1.

Материнська компанія придбала 100 % акцій дочірньої компанії шляхом сплати грошових коштів у розмірі номінальної вартості, що відповідає $ 75 000.

Робоча таблиця для складання консолідованого звіту про фінансовий стан

Робоча таблиця для складання консолідованого звіту про фінансовий стан

У звіті про фінансовий стан материнської компанії неконтрольована частка не відображається, в той час як у консолідованому звіті про фінансовий стан відображається у складі власного капіталу. Вона показує інтереси акціонерів дочірньої компанії, у власності яких знаходиться менше 50 % акцій.

Приклад 3.2

Материнська компанія придбала за грошові кошти 80 % акцій дочірньої компанії за номінальною вартістю, що відповідає $ 60 000.

Робоча таблиця для складання консолідованого звіту про фінансовий стан

Робоча таблиця для складання консолідованого звіту про фінансовий стан

На практиці акції дочірніх компаній, як правило, купують за market value (ринковою вартістю), яка є вищою за par value (номінальну вартість). У такому разі у звіті про фінансовий стан материнської компанії в активах відображається ринкова вартість фінансових інвестицій у дочірню компанію на дату придбання.

Якщо материнська компанія сплатить за акції дочірньої компанії більше, ніж вартість власного капіталу дочірньої компанії, то таке перевищення у консолідованому звіті про фінансовий стан в активах відображається як goodwill (гудвіл) - актив, що демонструє майбутні економічні вигоди, які виникають від інших активів, що придбані при об'єднанні бізнесу, але не можуть бути індивідуально ідентифіковані та окремо визнані.

Міжнародний підхід до визначення гудвілу означає, що гудвіл не є нематеріальним активом, оскільки intangible asset (нематеріальний актив) - це ідентифікований немонетарний актив без фізичної субстанції. На відміну від нематеріальних активів, гудвіл не амортизується, але перевіряється на зменшення корисності.

Приклад 3.3.

Материнська компанія придбала 100 % акцій дочірньої компанії номінальною вартістю $ 75 000 за ціною $ 90 000.

Робоча таблиця для складання консолідованого звіту про фінансовий стан на дату придбання

Робоча таблиця для складання консолідованого звіту про фінансовий стан на дату придбання

Згідно з IFRS 3 у разі business combination (об'єднання бізнесу) - операції або іншої події, у результаті якої суб'єкт господарювання отримує контроль одного або більше бізнесів, від такого суб'єкта господарювання - acquiree (покупця) вимагається складання звіту про фінансовий стан та інших фінансових звітів про об'єднання бізнесу. При цьому, business (бізнес) - це сукупність видів діяльності та активів, якими можна управляти з метою забезпечення віддачі у формі дивідендів, зменшення цін або інших економічних вигод безпосередньо інвесторам або іншим власникам, членам або учасникам.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси