Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО СКЛАДАННЯЗвіт про рух грошових коштівОцінювання і прогнозування руху потоків готівки. Звіт про рух...
Загальні вимоги до складання звіту про рух грошових коштівМіжнародні вимоги до Звіту про сукупний дохідЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВЗвіт про рух грошових коштівМіжнародні вимоги та зарубіжна практика подання Звіту про зміни у...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ЗВІТ ПРО ГРОШОВІ ПОТОКИ


Міжнародні вимоги до Звіту про грошові потоки

Метою Statement of Cash Flows (звіту про грошові потоки) є надання інформації про спроможність суб'єкта господарювання генерувати грошові кошти та його потреби щодо їх використання, або, іншими словами, надання інформації про джерела надходження та напрями вибуття грошових коштів.

Необхідність інформації про рух грошових коштів обумовлена тим, що statement of comprehensive income відображає інформацію про доходи та витрати суб'єкта господарювання за методом нарахування, незалежно від кількості реального надходження та виплати грошових коштів. Можлива ситуація, коли підприємство має й прибуток, й проблеми з нестачею грошових коштів (що призведе до банкрутства). Інформація звіту про грошові потоки підвищує зіставність звітності про результати діяльності різних суб'єктів господарювання, оскільки запобігає впливу різних підходів до обліку однакових операцій і подій.

Причинами відмінностей між величиною отриманого прибутку (збитку) і величиною збільшення (зменшення) величини грошових коштів можуть бути не лише операції продажу товарів або купівлі матеріалів в кредит, але надходження грошових коштів від продажу непоточних активів та отримання позик, або виплати грошових коштів для їх повернення.

Основними користувачами звіту про грошові потоки є інвестори і кредитори, які оцінюють спроможність компанії отримувати грошові кошти від основних операцій, інвестиційних і фінансових рішень, здатність фінансувати власний ріст за рахунок власних джерел, регулярність та сталість минулих грошових потоків. Адміністрація підприємства використовує його для оцінки достатності коштів для погашення зобов'язань, визначення розміру дивідендів, планування інвестиційної і фінансової політики.

Згідно з IAS 7 cash flows (грошові потоки) - це inflows (притоки) і outflows (відтоки) грошових коштів та грошових еквівалентів. Cash (грошові кошти) складаються з грошової готівки та депозитів до запитання (рис. 5.1).

Cash equivalents (грошові еквіваленти) - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Грошові еквіваленти утримуються для погашення короткострокових зобов'язань, а не для інвестиційних або інших цілей. Інвестиція визначається як грошовий еквівалент, якщо її строк погашення з дати придбання є три місяця або менше.

Визначення грошових потоків, грошових коштів і грошових еквівалентів згідно з IAS 7

Рис. 5.1. Визначення грошових потоків, грошових коштів і грошових еквівалентів згідно з IAS 7

Statement of Cash Flows (звіт про грошові потоки) має відображати грошові потоки протягом періоду з поділом діяльності на операційну, інвестиційну та фінансову.

Operating activities (операційна діяльність) - це основна діяльність суб'єкта господарювання, яка приносить виручку, та інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльностями.

Investing activities (інвестиційна діяльність) - це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є грошовими еквівалентами.

Financing activities (фінансова діяльність) - це діяльність, яка спричинює зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу суб'єкта господарювання.

Така класифікація грошових потоків за видами діяльності дає змогу оцінити вплив цих видів діяльності на фінансовий стан суб'єкта господарювання, оскільки звіт про грошові потоки побудовано за принципом змін груп статей звіту про фінансовий стан:

грошові потоки, пов'язані зі змінами поточних активів (за виключенням грошових коштів і грошових еквівалентів) і поточних зобов'язань (за виключенням короткострокових кредитів) є операційною діяльністю;

грошові потоки, пов'язані зі змінами непоточних активів є інвестиційною діяльністю;

грошові потоки, пов'язані зі змінами довгострокових зобов'язань (включаючи короткострокові позики) та власного капіталу є фінансовою діяльністю (рис. 5.2).

Взаємозв'язок Звіту про фінансовий стан і Звіту про грошові потоки

Рис. 5.2. Взаємозв'язок Звіту про фінансовий стан і Звіту про грошові потоки

Ключовим показником є amount of cash flows arising from operating activities (сума грошових потоків від операційної діяльності), оскільки саме вона характеризує спроможність підприємства генерувати грошові кошти для підтримки операційної потужності суб'єкта господарювання, погашення позик, виплати дивідендів та здійснення нових інвестицій без залучення зовнішніх джерел фінансування. Інформація про конкретні компоненти минулих грошових потоків є корисною разом з іншою інформацією для прогнозування майбутніх грошових потоків від операційної діяльності (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Приклади грошових потоків від операційної діяльності згідно з IAS 7

Examples of cash flows from operating activities

Приклади грошових потоків від операційної діяльності

(g)

cash receipts from the sale of goods and the rendering of services;

cash receipts from royalties, fees, commissions and other revenue;

cash payments to suppliers for goods and services;

cash payments to and on behalf of employees;

cash receipts and cash payments of an insurance entity for premiums and claims, annuities and other policy benefits;

cash payments or refunds of income taxes unless they can be specifically identified with financing and investing activities; and

cash receipts and payments from contracts held for dealing or trading purposes.

грошові надходження від продажу товарів та надання послуг;

грошові надходження від роялті, авторських гонорарів, комісійних тощо;

грошові виплати постачальникам за товари і послуги;

грошові виплати працівникам та виплати за їх дорученням;

грошові надходження та виплати страхової компанії за премії та позови, ануїтети та інші виплати за полісами;

грошові виплати або компенсація податків на прибуток, якщо вони не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю; та

грошові надходження та виплати за контрактами, укладеними для дилерських або торговельних цілей

Якщо суб'єкт господарювання утримує цінні папери та позики для проведення з ними біржових операцій або торгівлі ними, то в такому випадку вони є подібними до товарів, придбаних спеціально для перепродажу. І тому, грошові потоки, що є результатом придбання або продажу дилерських цінних паперів чи таких, які обертаються на ринку, класифікується як операційна діяльність. Аванси грошовими коштами і позики, здійснені фінансовими установами, також здебільшого класифікуються як операційна діяльність, оскільки вони пов'язані з основною діяльністю, яка приносить дохід.

Окреме розкриття cash flows arising from investing activities (грошових потоків, що виникають від інвестиційної діяльності) є важливим тому, що вони відображають видатки на ресурси, призначені генерувати майбутні доходи та грошові потоки. Тільки видатки, внаслідок яких визнаються активи у звіті про фінансовий стан, класифікуються як інвестиційна діяльність (табл. 5.2). Сукупні грошові потоки, що виникають від придбання та продажу дочірніх підприємств або інших господарських одиниць, подаються окремо і класифікуються як інвестиційна діяльність.

Таблиця 5.2. Приклади грошових потоків від інвестиційної діяльності згідно з IAS 7

Приклади грошових потоків від інвестиційної діяльності згідно з IAS 7

Окреме розкриття інформації про cash flows arising from financing activities (грошові потоки, що виникають від фінансової діяльності) є важливим тому, що корисно передбачити претензії щодо майбутніх грошових потоків з боку тих, хто забезпечує капіталом суб'єкт господарювання (табл. 5.3).

Таблиця 5.3. Приклади грошових потоків від фінансової діяльності згідно з IAS 7

Examples of cash flows arising from financing activities

Приклади грошових потоків від фінансової діяльності

(e)

cash proceeds from issuing shares or other equity instruments;

cash payments to owners to acquire or redeem the entity's shares;

cash proceeds from issuing debentures, loans, notes, bonds, mortgages and other short-term or long-term borrowings;

cash repayments of amounts borrowed; and

cash payments by a lessee for the reduction of the outstanding liability relating to a finance lease.

грошові надходження від випуску акцій або інших інструментів власного капіталу;

грошові виплати власникам для придбання або викупу власних акцій суб'єкта господарювання;

грошові надходження від випуску незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселів, облігацій, іпотек та інших короткострокових або довгострокових позик;

грошові виплати для погашення позик; та грошові виплати лізингоодержувачем для зменшення існуючої заборгованості, пов'язаної з фінансовим лізингом

Dividends paid (сплачені дивіденди) можна класифікувати як рух грошових коштів від фінансової діяльності, оскільки вони є витратами на одержання фінансових ресурсів, але альтернативним підходом є їх класифікація як компонента грошових потоків від операційної діяльності, що полегшує користувачам фінансових звітів визначити здатність суб'єкта господарювання сплачувати дивіденди з грошових потоків від операційної діяльності.

Немає одностайної думки щодо класифікації грошових потоків від interest paid (сплачених відсотків) й interest and dividends received (отриманих відсотків та отриманих дивідендів). Фінансові установи класифікують сплачені відсотки й отримані відсотки та дивіденди звичайно як грошові потоки від операційної діяльності. Усі інші суб'єкти господарювання можуть їх класифікувати як грошові потоки від операційної діяльності, оскільки вони входять до визначення прибутку або збитку, але дозволено їх класифікувати як грошові потоки від фінансової та інвестиційної діяльності, тому що вони є витратами на одержання фінансових ресурсів або доходами від інвестицій.

Кожен з грошових потоків від сплачених та отриманих відсотків і дивідендів послідовно від одного до іншого періоду класифікується як операційна, інвестиційна або фінансова діяльність та розкривається окремо.

Грошові потоки від taxes on income (податків на дохід) здебільшого класифікують як грошові потоки від операційної діяльності, проте, коли грошові потоки від податків можливо ідентифікувати із конкретною операцією, що пов'язана з інвестиційною або фінансовою діяльністю, такі грошові потоки класифікують як інвестиційна або фінансова діяльність.

Суб'єкт господарювання звітує про грошові потоки від операційної діяльності, застосовуючи:

direct method (прямий метод), за яким розкривається інформація про major classes of gross cash receipts and gross cash payments (основні класи валових грошових надходжень та валових грошових виплат) або

indirect method (непрямий метод), за яким визначається net cash flow from operating activities (чистий грошовий потік від операційної діяльності).

Суб'єкти господарювання заохочуються до наведення в звітності грошових потоків від операційної діяльності із застосуванням прямого методу. Прямий метод надає інформацію, яка може бути корисною для оцінки майбутніх грошових потоків і яку не можна отримати із застосуванням непрямого методу.

Згідно з прямим методом, інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів і валових виплат грошових коштів можна отримати з облікових регістрів суб'єкта господарювання або шляхом коригування показників Звіту про сукупний дохід: продаж;

собівартості продаж;

інших статей у звіті про сукупний дохід щодо:

змін протягом періоду в запасах і операційній дебіторській та кредиторській заборгованостях;

інших негрошових статей;

інших статей для яких грошові впливи є інвестиційними чи фінансовими грошовими потоками (рис. 5.3).

Порядок коригування Statement of comprehensive income для визначення грошових потоків від операційної діяльності прямим методом згідно з IAS 7

Рис. 5.3. Порядок коригування Statement of comprehensive income для визначення грошових потоків від операційної діяльності прямим методом згідно з IAS 7

Згідно з непрямим методом, чистий грошовий потік від операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку чи збитку відповідно до впливу:

змін протягом періоду в запасах і дебіторській та кредиторській заборгованості від операційної діяльності;

негрошових статей, таких як амортизація, забезпечення, відстрочені податки, нереалізовані прибутки та збитки від обміну валют, нерозподілений прибуток від асоційованих підприємств;

всіх інших статей, для яких грошові впливи є інвестиційними чи фінансовими грошовими потоками (рис. 5.4).

Порядок коригування Statement of 'comprehensive income для визначення грошових потоків від операційної діяльності непрямим методом згідно з IAS 7

Рис. 5.4. Порядок коригування Statement of 'comprehensive income для визначення грошових потоків від операційної діяльності непрямим методом згідно з IAS 7

Альтернативним варіантом визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності непрямим методом є відображення:

revenues and expenses (виручки і витрат), інформація про які розкрита у Звіті про сукупний дохід,

та змін протягом періоду в inventories and operating receivables and payables (запасах і операційній дебіторській та кредиторській заборгованостях).

Суб'єкт господарювання має звітувати про грошові потоки, що виникають від інвестиційної та фінансової діяльності, окремо про основні класи валових грошових надходжень і валових грошових виплат, за винятком звітування про деякі грошові потоки, які можна відображати на net basis (нетто-основі).

На нетто-основі дозволяється відображати два види грошових потоків, що виникають від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності:

грошові надходження і виплати за дорученням клієнтів, коли грошові потоки відображають діяльність клієнта, а не діяльність суб'єкта господарювання;

грошові надходження і виплати за статтями, згідно з якими оборот є швидким, суми великими, а строки погашення короткими (рис. 5.5).

Приклади грошових потоків, які можна подавати у Statement of Cash Flows на нетто-основі

Рис. 5.5. Приклади грошових потоків, які можна подавати у Statement of Cash Flows на нетто-основі

Багато видів інвестиційної та фінансової діяльності не впливають прямо на поточні грошові потоки, незважаючи на те, що вони впливають на структуру капіталу та активів суб'єкта господарювання. Інвестиційні та фінансові операції, які не потребують використання грошових коштів або грошових еквівалентів, виключаються зі звіту про грошові потоки. Виключення негрошових операцій зі звіту про грошові потоки відповідає його меті, оскільки ці статті не відносяться до грошових потоків протягом поточного періоду. Такі операції розкриваються в інших фінансових звітах (рис. 5.6).

Приклади негрошових операцій, що виключаються зі Statement of Cash Flows

Рис. 5.6. Приклади негрошових операцій, що виключаються зі Statement of Cash Flows

Foreign currency cash flows (грошові потоки в іноземній валюті) відображаються у функціональній валюті звітності суб'єкта господарювання із застосуванням до суми в іноземній валюті такого курсу обміну функціональної валюти на іноземну валюту, що існував на дату грошового потоку. Грошові потоки іноземної дочірньої компанії перераховуються за курсом обміну функціональної валюти на іноземну валюту на дати грошових потоків.

Unrealised gains and losses arising from changes in foreign currency exchange rates (нереалізовані прибутки та збитки, які виникають від змін валютних курсів) не є грошовими потоками. Проте вплив змін валютного курсу на грошові кошти та грошові еквіваленти, які утримуються в іноземній валюті або підлягають виплаті в іноземній валюті, відображається в звіті про грошові потоки з метою узгодження грошових коштів та грошових еквівалентів на початок і кінець періоду. Ця сума подається окремо від грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності і включає курсові різниці, якщо вони були, у складі грошових потоків за курсом обміну валют на кінець періоду.

Суб'єкту господарювання слід розкривати компоненти грошових коштів і грошових еквівалентів та подавати узгодження сум у звіті про грошові потоки з еквівалентними статтями, наданими у звіті про фінансовий стан.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси