Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИТРАТ...Облік нематеріальних активівОблік орендованих необоротних активів
Забезпечення безпеки устаткування, процесів, будинків, споруд і...Як здійснюється державна реєстрація прав власності на збудоване...Технологічне устаткування та ефективність його використання в...
ПЕРВІСНА КУЛЬТУРАПервісна оцінка нематеріальних активівПервісна оцінка запасів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОБЛІК НЕПОТОЧНИХ АКТИВІВ


Облік нерухомості, споруд та устаткування

Згідно з IAS 16 "Property, Plant and Equipment" property, plant and equipment - PP&E - (нерухомість, споруди та устаткування) - це матеріальні об'єкти, які:

утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або для адміністративних цілей;

використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.

Визначення нерухомості, споруд та устаткування згідно з IAS 16

Рис. 8.1. Визначення нерухомості, споруд та устаткування згідно з IAS 16

Згідно з IAS 1 у звіті про фінансовий стан PP&E слід відображати, як мінімум, окремою статтею, що й роблять більшість зарубіжних корпорацій, хоча деякі з них відображають окремими статтями класи PP&E (зразок 8.1).

A class of property, plant and equipment (клас нерухомості, споруд та устаткування) - це група активів, однакових за характером і способом використання в діяльності суб'єкта господарювання, як наприклад: земля, будівлі, машини та обладнання, кораблі, літаки, автомобілі, меблі та приладдя, офісне обладнання (рис. 8.2).

Приклади класів нерухомості, споруд та устаткування згідно з IAS 16

Рис. 8.2. Приклади класів нерухомості, споруд та устаткування згідно з IAS 16 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION of GENERAL ELECTRIC COMPANY and consolidated affiliates

in million of dollars at 31December

2010

2009

Property, plant and equipment — net

66,214

68,970

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS of CHEVRON CORPORATION

in million of dollars at December 31

2010

2009

Properties, plant and equipment, at cost

Less: Accumulated depreciation, depletion and amortization

Properties, plant and equipment, net

207,367 102,863 104,504

188,288 91,820 96,468

BALANCE SHEETS of MICROSOFT CORPORATION

in million of dollars at 30 June

2010

2009

Property and equipment, net of accumulated depreciation of $8,629 and $7,547

7,630

7,535

BALANCE SHEET of FORD MOTOR COMPANY

million kronor at 31 December

2010

2009

Land & Improvements

336

348

Buildings & Improvements

10,348

11,034

Machinery, Furniture & Equipment

37,668

40,220

Construction in progress

1,102

1,325

Other Fixed Assets

7,625

7,255

Gross fixed assets

57,079

60,182

Accumulated Depreciation & Depletion

33,900

35,404

Net Fixed Assets (Net PP&E)

23,179

24,778

CONSOLIDATED BALANCE SHEET of TT electronics plc

£million at 31 December

2010

2009

Property, plant and equipment

93.5

111.3

GROUP BALANCE SHEET of TESKO PLC

£ million year ended 26 February

2011

2010

Property, plant and equipment

24,398

24,203

CONSOLIDATED BALANCE SHEET of DUNIAB

million kronor at 31 December

2010

2009

Buildings, land and land improvements

63

48

Machinery and other technical equipment

360

339

Equipment, tools and installations

52

62

Construction in progress for tangible fixed assets

113

61

Total tangible fixed assets

588

510

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION of NOKIA CORP

EURm at 31 December

2010

2009

Property, plant and equipment

1 954

1 867


Первісна оцінка об'єкта PP&E

Згідно з IAS 16 собівартість об'єкту PP&E визнають в якості активу, якщо:

існує ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть до суб'єкта господарювання і;

собівартість об'єкта можна достовірно оцінити (рис. 8.3).

Критерії визнання об'єкта PP&E згідно з IAS 16

Рис. 8.3. Критерії визнання об'єкта PP&E згідно з IAS 16

Cost (собівартість) - це сума сплачених грошових коштів чи грошових еквівалентів або справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його придбання або створення або, якщо прийнято, сума, яку розподіляють на цей актив при первісному визнанні (рис. 8.4).

Поняття собівартості згідно з IAS 16

Рис. 8.4. Поняття собівартості згідно з IAS 16

Собівартість об'єкта PP&E складається з:

ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок;

будь-яких витрат, які прямо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для його експлуатації у спосіб визначений управлінським персоналом;

первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території, на якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли його купують, або внаслідок використання об'єкта протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду (рис. 8.5).

У випадку, якщо об'єкт PP&E придбано у кредит та платіж відкладають на строк довший, ніж звичайний строк кредиту, різниця між грошовим еквівалентом ціни і загальними виплатами визнається як відсотки за період кредиту, за виключенням, коли такі відсотки капіталізують згідно з IAS 23 "Borrowing Costs (Витрати на позики)".

Елементи собівартості об'єкта PP&E згідно з IAS 16

Рис. 8.5. Елементи собівартості об'єкта PP&E згідно з IAS 16

Прикладами прямо пов'язаних витрат з об'єктом PP&E є:

витрати на виплати працівникам згідно з IAS 19 "Employee Benefits (Виплати працівникам)", які виникають безпосередньо від спорудження або придбання об'єкта нерухомості і устаткування;

витрати на впорядкування території;

первісні витрати на доставку та розвантаження;

витрати на встановлення та монтаж;

витрати на перевірку відповідного функціонування активу після вирахування чистих надходжень від продажу будь-яких об'єктів під час доставки активу до теперішнього місця розташування та приведення в теперішній стан (наприклад, зразків, вироблених під час перевірки обладнання);

гонорари спеціалістам (рис. 8.6).

Приклади прямо пов'язаних витрат з об'єктом PP&E згідно з IAS 16

Рис. 8.6. Приклади прямо пов'язаних витрат з об'єктом PP&E згідно з IAS 16

Коли один або кілька об'єктів PP&E придбано в обмін на немонетарний актив або поєднання монетарних та немонетарних активів, собівартість такого об'єкта PP&E оцінюється за fair value (справедливою вартістю), якщо:

операція обміну має commercial substance (комерційну сутність) та

справедливу вартість отриманого активу або відданого активу можна достовірно оцінити.

Згідно з IAS 16 fair value (справедлива вартість) — це сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (рис 8.7).

Утім згідно з введеним IFRS 13 "Fair Value Measurement (Вимір справедливої вартості)"fair value (справедлива вартість) — це ціна, яку можна отримати від продажу активу або передачі зобов'язання в операції між ринковими учасниками у вимірі (рис. 8.8).

Якщо придбаний об'єкт не оцінюється за справедливою вартістю, його собівартість оцінюють за carrying amount of the asset given up (залишковою сумою відданого активу).

Carrying amount (залишкова сума) — це сума, за якою актив визнають після вирахування будь-якої суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності.

Операція обміну має комерційну сутність, якщо:

конфігурація (ризик, визначення часу та сума) грошових потоків від отриманого активу відрізняється від конфігурації грошових потоків від переданого активу, або

вартість частини діяльності суб'єкта господарювання, визначена суб'єктом господарювання, на яку впливає операція, змінюється внаслідок обміну;

різниця між (а) або (b) є значною стосовно справедливої вартості обмінених активів.

Entity-specific value (вартість, визначена суб'єктом господарювання) — це теперішня вартість грошових потоків, які, за очікуванням суб'єкта господарювання, виникнуть упродовж використання активу і від його вибуття після закінчення строку його корисної експлуатації або які, за очікуванням, виникнуть при погашенні зобов'язання (рис. 8.7).

Поняття справедливої вартості, залишкової суми та вартості, визначеної суб'єктом господарювання згідно з ІАS 16

Рис. 8.7. Поняття справедливої вартості, залишкової суми та вартості, визначеної суб'єктом господарювання згідно з ІАS 16

Поняття справедливої вартості згідно з IFRS 13

Рис. 8.8. Поняття справедливої вартості згідно з IFRS 13

Об'єкти PP&E можна купувати з метою безпеки чи охорони довкілля. Придбання PP&E такого типу, хоча безпосередньо не збільшує майбутні економічні вигоди від будь-якого окремо існуючого об'єкта PP&E, може бути необхідним суб'єктові господарювання для отримання майбутніх економічних вигід від його інших активів. Наприклад, виробник хімічної продукції може налагодити деякі нові процеси хімічної обробки для того, щоб вони відповідали вимогам з охорони довкілля щодо виробництва та зберігання небезпечних хімікатів; пов'язані з цим удосконалення заводу визнаються як актив, тому що без них суб'єкт господарювання не може виробляти та продавати хімічну продукцію. Проте остаточну carrying amount такого активу та пов'язаний з нею актив перевіряють на зменшення корисності відповідно до IAS 36 "Impairment of Assets (Зменшення корисності активів)".

Собівартість активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих принципів, як і для придбаного активу. Собівартість понаднормативних сум відходів матеріалів, оплати праці чи інших ресурсів, витрачених при будівництві активу власними силами, не включається до собівартості активу.

Визнання витрат у залишковій сумі об'єкта PP&E припиняється, якщо об'єкт знаходиться в місці розташування та стані, необхідному для його експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Прикладами витрат, які не є витратами об'єкту PP&E:

витрати на відкриття нових потужностей;

витрати на введення нового продукту чи послуги (включаючи витрати на діяльність із рекламування та просування);

витрати на ведення бізнесу в новому місці розташування або з новою категорією клієнтів (включаючи витрати на підготовку персоналу);

Приклади витрат, які не є витратами об'єкту PP&E згідно з IAS 16

Рис. 8.9. Приклади витрат, які не є витратами об'єкту PP&E згідно з IAS 16

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси