Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік амортизації (зносу) необоротних активівЯк визначається вартість об'єктів амортизації в податковому обліку?Розрахунок та облік амортизації автотранспортних засобівЩо таке амортизація основних фондів у бухгалтерському обліку і як її...Що собою являє амортизація основних фондів у податковому обліку і як...Облік амортизаціїОсобливості обліку валових доходів, валових витрат і амортизаціїАмортизація та її вплив на об'єкт оподаткуванняОблік амортизаціїОблік амортизації основних засобів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік амортизації об'єктів PP&E

Згідно з IAS 16 depreciation (амортизація) - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації.

Useful life of an asset (строк корисної експлуатації активу): (а) період, протягом якого очікується, що актив буде придатний для використання суб'єктом господарювання, або

(Ь) кількість одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, що їх суб'єкт господарювання очікує отримати від активу.

Поняття амортизації та строку корисної експлуатації згідно з IAS 16

Рис. 8.11. Поняття амортизації та строку корисної експлуатації згідно з IAS 16

Useful life визначають, виходячи з очікуваної корисності активу для суб'єкта господарювання. Політика управління активами суб'єкта господарювання може включати в себе їхнє вибуття після деякого визначеного часу або після споживання певної частки економічних вигід, утілених в активі. Унаслідок цього useful life of an asset може бути меншим, ніж його economic life (строк економічної експлуатації). Оцінка useful life of an asset має спиратися на судження, яке Грунтується на досвіді використання суб'єктом господарювання подібних активів.

Майбутні економічні вигоди, втілені в активі, споживаються суб'єктом господарювання переважно через використання активу. Проте інші фактори, такі як technical or commercial obsolescence (технічне або комерційне старіння), а також wear and tear while (моральний і фізичний знос) активу (в той час, коли цей актив не використовують), часто призводять до зменшення очікуваних від активу економічних вигід.

При визначенні useful life of an asset треба брати до уваги всі такі чинники:

очікуване використання активу, посилаючись на очікувану потужність або фізичну продуктивність активу;

очікуваний фізичний та моральний знос, залежний від операційних чинників, таких як кількість змін, протягом яких має використовуватися актив, програма ремонту та технічного обслуговування підприємства, а також нагляд за активом та його обслуговування тоді, коли актив не використовують;

технічний або комерційний знос, який виникає через зміни та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на вироблені активом продукти чи послуги;

правові або подібні обмеження використання активу, такі як закінчення строку пов'язаної з ним оренди.

Depreciable amount (сума, що амортизується) - це собівартість активу або інша сума, що замінює собівартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

Residual value (ліквідаційна вартість) - це попередньо оцінена сума, що її суб'єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації. На практиці ліквідаційна вартість активу часто є незначною і внаслідок цього є несуттєвою при обчисленні суми, що амортизується.

Поняття суми, що амортизується, та ліквідаційної вартості згідно з IAS 16

Рис. 8.12. Поняття суми, що амортизується, та ліквідаційної вартості згідно з IAS 16

Для розподілу суми активу, що амортизується, в залежності від очікуваної форми споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі на систематичній основі протягом строку корисної експлуатації використовують:

straight-line method (прямолінійний метод), результатом застосування якого є постійні відрахування протягом строку корисної експлуатації, якщо ліквідаційна вартість активу не змінюється;

units of production method (метод суми одиниць продукції), за яким відрахування базовані на очікуваному використанні або продуктивності активу;

diminishing balance method (метод зменшення залишку), результатом застосування якого є зменшення суми відрахувань протягом строку корисної експлуатації.

Методи амортизації PP&E згідно з IAS 16

Рис. 8.13. Методи амортизації PP&E згідно з IAS 16

Згідно з IAS 16, суб'єкт господарювання обирає метод, який найкраще відображає очікувану форму споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі, і застосовує його постійно від періоду до періоду, якщо не трапляється змін в очікуваній формі споживання цих майбутніх економічних вигід.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Ремонт та технічне обслуговування активу не звільняє від необхідності нараховувати амортизацію. Амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю. Проте, згідно з використаними методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва.

Амортизацію визнають, навіть якщо fair value активу перевищує його carrying amount, оскільки residual value активу не перевищує його carrying amount.

Residual value активу може збільшитися до суми, що дорівнює або перевищує carrying amount активу. Якщо це так, то амортизаційні відрахування активу дорівнюють нулю, доки його residual value не зменшиться в подальшому до суми, меншої від carrying amount активу.

Амортизацію PP&E припиняють на одну з двох дат, яка відбувається рані-

на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з IFRS 5, або

на дату, з якої припиняють визнання активу (рис. 8.14).

Дата припинення амортизації об'єкта PP&E згідно з IAS 16

Рис. 8.14. Дата припинення амортизації об'єкта PP&E згідно з IAS 16

Depreciation method, residual value та useful life слід переглядати принаймні на кінець кожного фінансового року: якщо відбулася значна зміна в очікуваній формі споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі, відповідні методи та показники потрібно змінити та відобразити як зміни в обліковій оцінці згідно з IAS 8.

Земля та будівлі є окремими активами, і їх обліковують окремо, навіть якщо їх придбали разом. За деякими винятками (наприклад, кар'єри та міста для звалищ) земля має unlimited useful life (необмежений строк корисної експлуатації) і внаслідок цього не амортизується. Будівлі мають limited useful life (обмежений строк корисної експлуатації) і внаслідок цього є активами, що амортизуються. Збільшення вартості землі, на якій стоїть будівля, не впливає на визначення суми будівлі, що амортизується.

Якщо собівартість землі включає в себе витрати на демонтаж, переміщення та відновлення території, ця частина земельного активу амортизується протягом періоду вигід, отриманих під час здійснення цих витрат. У деяких випадках сама земля може мати limited useful life, тоді її амортизують методом, який відображає вигоди, що мають бути отримані від неї.

Кожну частину об'єкта PP&E, собівартість якої є суттєвою стосовно загальної собівартості об'єкта, слід амортизувати окремо. Для цього суб'єкт господарювання розподіляє суму, первісно визнану щодо об'єкта PP&E, на його суттєві частини і кожну частину амортизує окремо. Наприклад, може бути доцільним окремо амортизувати корпуси та двигуни літака, незалежно від того, чи є вони власністю чи одержано у лізинг за угодою про фінансовий лізинг.

Аналогічно, якщо суб'єкт господарювання купує PP&E для операційного лізингу, у якому він виступає лізингодавцем, може бути доцільним амортизувати окремо суми, відображені у собівартості такого об'єкта, що відносяться до сприятливих або несприятливих умов лізингу порівняно з ринковими умовами.

Якщо useful life та depreciation method суттєвої частини об'єкта PP&E є такою самою, як і іншої суттєвої частини цього ж об'єкта, то такі частини можна об'єднувати в групу під час визначення амортизаційних відрахувань.

Якщо суб'єкт господарювання амортизує окремо деякі частини об'єкта PP&E, він також окремо амортизує решту об'єкта. Решта складається з таких частин об'єкта, що окремо є несуттєвими. Якщо очікування суб'єкта господарювання щодо цих частин змінюються, можливо, буде треба застосовувати методи апроксимації для амортизації решти, щоб вони достовірно відображали модель споживання та / або строк корисної експлуатації його частин.

The depreciation charge for a period (амортизаційні відрахування за період) слід визнавати у прибутку чи збитку, якщо вони не включені до балансової вартості іншого активу. Проте іноді майбутні економічні вигоди, втілені в активі, споживаються під час виробництва інших активів. У цьому випадку амортизаційні відрахування становлять частину собівартості іншого активу і включаються до його балансової вартості. Наприклад, амортизацію виробничого обладнання включають у витрати на переробку запасів згідно з IAS 2. Так само, амортизацію PP&E, використаних у діяльності з розробки, можна включати в собівартість нематеріального активу згідно з IAS 38 "Intangible Assets (Нематеріальні активи)".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси