Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік втрат зменшення корисності або вигод від відновлення корисності...ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВАОблік зменшення корисності основних засобівЯк визначити втрати від зменшення та вигоди від відновлення...Облік розрахунків з відшкодування матеріального збитку
Оцінка залишкової суми нематеріальних активівОсобливості оцінки об'єктів нерухомого майнаЗаконодавча база оцінки вартості землі як об'єкту нерухомостіОцінка стійкості елементів об'єкта економіки і об'єкта в цілому до...Метод прискореного зменшення залишкової вартості
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік збитків від зменшення корисності PP&E

Щоб визначити, чи зменшилася корисність об'єкта PP&E, суб'єкт господарювання застосовує IAS 36 "Impairment of Assets (Зменшення корисності активів)", який пояснює, коли суб'єкт господарювання переглядає carrying amount та визнає збиток від зменшення корисності.

При наявності ознак знецінення об'єкта PP&E за даними зовнішніх та внутрішніх джерел інформації визначають recoverable amount (суму очікуваного відшкодування) як більшу з двох оцінок:

справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж активу або вартості його використання.

Fair value (справедлива вартість) - ціна, яку можна отримати від продажу активу або передачі зобов'язання в операції між ринковими учасниками у вимірі (див. IFRS 13 "Fair Value Measurement (Вимір справедливої вартості)".

Value in use (вартість при використанні) - теперішня вартість оцінених майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, виникнуть від активу або від одиниці, що генерує грошові потоки (рис 8.16).

An impairment loss (збиток від зменшення корисності) - це сума, на яку залишкова сума активу перевищує суму його очікуваного відшкодування:

Carrying amount слід зменшувати до recoverable amount, якщо і тільки якщо recoverable amount менша від його carrying amount. An impairment loss слід негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом (наприклад, відповідно до моделі переоцінки, наведеної в IAS 16). Будь-який збиток від зменшення корисності переоціненого активу слід визнавати як зменшення резерву з переоцінки.

Поняття суми очікуваного відшкодування та збитку від зменшення корисності згідно з IAS 36

Рис. 8.16. Поняття суми очікуваного відшкодування та збитку від зменшення корисності згідно з IAS 36

Оцінка залишкової суми об'єктів PP&E

Після визнання об'єкта РР&Е активом суб'єкт господарювання має обирати своєю обліковою політикою за якою моделлю його оцінювати в подальшому (рис. 8.17).

Моделі оцінки PP&E після визнання згідно з IAS 16

Рис. 8.17. Моделі оцінки PP&E після визнання згідно з IAS 16

Fair value землі та будівель, як правило, визначають на основі ринкових свідчень за допомогою експертної оцінки, що її, як правило, здійснюють професійні оцінювачі.

Згідно з cost model (моделлю собівартості) після визнання активом, об'єкт PP&E слід оцінювати за формулою:

Згідно з revaluation model (моделлю переоцінки) після визнання активом, об'єкт PP&E (справедливу вартість якого можна достовірно оцінити) слід обліковувати за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності:

Fair value машин та обладнання є, як правило, їхня ринкова вартість, визначена за допомогою експертної оцінки. Якщо немає ринкового свідчення щодо fair value через вузькоспеціалізований характер об'єкта PP&E, а також через те, що такий об'єкт рідко продається (за винятком випадків, коли він є складником бізнесу, що триває), тоді суб'єктові господарювання, можливо, буде треба попередньо оцінити fair value, застосовуючи income or a depreciated replacement cost approach (підхід за доходом або за амортизованою відновлюваною собівартістю).

Коли об'єкт PP&E переоцінюють, будь-яку суму accumulated depreciation на дату переоцінки розглядають за допомогою одного з таких методів:

перераховують пропорційно до зміни gross carrying amount (валової залишкової суми) активу, так що carrying amount активу після переоцінки дорівнює revalued amount (переоціненій сумі). Цей метод часто застосовують, коли актив переоцінюється за допомогою індексу, щоб визначити його depreciated replacement cost (амортизовану відновлювану собівартість).

Revalued Amount = Cost х Re valuation index (8.13)

Revalued Depreciation = Accumulated Depreciation х Re valuation index (8.14)

Приклад 8.9

31.12. За даними експертної оцінки справедлива вартість об'єкта PP&E з первісною вартістю $ 10 000 та накопиченою амортизацією $ 2000, становить $ 12 000

Carrying amount = $ 10 000 - $ 2 000 = $ 8 000

Revaluation index = $ 12 000 / $ 8 000 = 1,5 Revalued Amount = $ 10 000 х 1,5 = $ 15 000 Revalued Depreciation = $ 2 000 х 1,5 = $ 3 000

виключають з gross carrying amount (валової залишкової суми) активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Цей метод використовують для будівель.

Revaluation Surplus = Fair value - Carrying amount (8.15)

Revalued Amount = Cost - Accumulated Depreciation + Revaluation surplus (8.16)

Revalued Depreciation = 0 (8.17)

Продовження прикладу 8.9

Revalued Amount = $ 10 000 - $ 2 000 = $ 15 000 Revalued Depreciation = $ 2 000 х 1,5 = $ 3 000

The amount of the adjustment (сума коригування), яка виникає внаслідок перерахунку або виключення accumulated depreciation, формує частину збільшення або зменшення carrying amount.

Якщо carrying amount активу збільшилася в результаті переоцінки, збільшення визнається в other comprehensive income (іншому сукупному доході) та накопичується у власному капіталі під назвою "Revaluation surplus (Дооцінка)".

Якщо carrying amount активу зменшилася в результаті переоцінки, зменшення має визнаватися в profit or loss (прибутку чи збитку).

Проте збільшення має визнаватися в profit or loss (прибутку чи збитку), якщо воно сторнує зменшення від переоцінки того самого активу, яке раніше було визнане в прибутку чи збитку.

Проте зменшення слід відображати в other comprehensive income (іншому сукупному доході), якщо існує кредитове сальдо дооцінки щодо цього активу. Зменшення, визнане в іншому сукупному доході, зменшує суму, акумульовану

Облік переоцінки carrying amount об'єктів PP&E згідно з IAS 16

Рис. 8.18. Облік переоцінки carrying amount об'єктів PP&E згідно з IAS 16

Якщо переоцінюють об'єкт PP&E, тоді весь клас PP&E, до якого належить цей актив, слід переоцінювати. Об'єкти, які входять до одного класу PP&E, переоцінюються одночасно, щоб запобігти вибірковій переоцінці активів і включенню у фінансову звітність сум, у яких змішані витрати та вартості на різні дати. Проте клас активів можна переоцінювати на безперервній основі - за умови, що переоцінка завершується за короткий проміжок часу і відбувається вчасно.

Переоцінки слід проводити з достатньою регулярністю, так щоб carrying amount суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням fair value на кінець звітного періоду. Частота переоцінок залежить від змін fair value переоцінюваних об'єктів PP&E. Деякі об'єкти PP&E можуть зазнавати значних і непостійних змін fair value, потребуючи щорічної переоцінки. Такі часті переоцінки не потрібні для об'єктів PP&E лише з незначною зміною fair value. У такому разі достатньо оцінювати їх кожні 3-5 років.

Вплив податків на прибуток (якщо він є), який є результатом переоцінки PP&E, визнається та розкривається відповідно до IAS 12 "Income Taxes (Податки на прибуток)".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси