Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Яка додаткова інформація про рух грошових коштів розкривається у...Принципи формування фінансової звітності і розкриття інформаціїНа чому необхідно зосередити увагу при розкритті інформації про...На що необхідно звернути увагу при розкритті інформації у Примітках...Розкриття інформації у фінансовій звітності торговців цінними паперамиРозкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до...Розкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітностіРозкриття інформації щодо запасів у фінансовій звітностіРозкриття елементів фінансової та бюджетної звітності, методика...Розкриття інформації щодо власного капіталу у фінансовій звітності
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розкриття та інтерпритація інформації про PP&E у фінансовій звітності

Згідно з IAS 16 суб'єкти господарювання мають розкривати основну інформацію про кожний клас PP&E (табл. 8.1), деталі стосовно придбання деяких окремих об'єктів PP&E (табл. 8.2) та інформація про PP&E, щодо яких застосовано revaluation model (табл. 8.3).

Розкриття інформації про прийняті методи та попередньо оцінені строки корисної експлуатації або норми амортизації надає користувачам фінансових звітів інформацію, яка дає їм змогу переглядати політику, обрану управлінським персоналом, та робити порівнювання з іншими суб'єктами господарювання. З подібних причин необхідно розкривати:

амортизацію, незалежно від того, чи визнано її у прибутку чи збитку або як частину собівартості інших активів протягом періоду;

накопичену амортизацію на кінець періоду.

Відповідно до IAS 8, суб'єкт господарювання розкриває характер і вплив зміни в обліковій оцінці, які впливають у поточному періоді або очікується, що впливатимуть у подальших періодах. Щодо PP&E, то розкриття такої інформації може бути результатом змін у попередніх оцінках стосовно:

ліквідаційних вартостей;

попередньо оцінених витрат на демонтаж, переміщення чи відновлення об'єктів PP&E;

строків корисної експлуатації;

методів амортизації (рис. 8.20).

Розкриття інформації, що є результатом змін облікової політики стосовно PP&E згідно з IS 8

Рис. 8.20. Розкриття інформації, що є результатом змін облікової політики стосовно PP&E згідно з IS 8

Користувачі фінансової звітності також можуть вважати доречною для їхніх потреб таку інформацію:

carrying amount of PP&E, які тимчасово не використовують;

gross carrying amount будь-яких повністю амортизованих PP&E, які ще використовують;

carrying amount of PP&E, які вибули з активного використання та не класифіковані як утримувані для продажу відповідно до IFRS 5;

якщо застосовується модель собівартості, то fair value of PP&E, якщо вона суттєво відрізняється від carrying amount.

Таблиця 8.1. Розкриття загальної інформації про кожний клас PP&E згідно IAS16

Розкриття загальної інформації про кожний клас PP&E згідно IAS16

Таблиця 8.2. Розкриття додаткової інформації про PP&E згідно IAS16

Disclosure

Розкриття

(a)

the existence and amounts of restrictions on title, and PP&E pledged as security for liabilities;

наявність та суми обмежень на права власності, а також РР&Е, передані у заставу для забезпечення зобов'язань;

(b)

the amount of expenditures recognised in the carrying amount of an item of PP&E in the course of its construction;

суму видатків, визнаних у залишковій сумі об'єкта РР&Е у ході його будівництва;

(c)

the amount of contractual commitments for the acquisition of PP&E

суму контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням РР&Е;

(d)

if it is not disclosed separately in the statement of comprehensive income, the amount of compensation from third parties for items of PP&E that were impaired, lost or given up that is included in profit or loss.

якщо окремо не було розкрито у звіті про сукупний дохід, суму компенсації від третіх сторін за об'єкти РР&Е, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані, що включається до прибутку чи збитку.

Таблиця 8.3. Розкриття інформації про об'єкти PP&E, які наведено за переоціненими сумами згідно з IAS16

Disclosure

Розкриття

(a)

the effective date of the revaluation;

дату набрання чинності переоцінки;

(b)

whether an independent valuer was involved;

залучення незалежного оцінювача;

(c)

the methods and significant assumptions applied in estimating the items'fair values;

методи та значні припущення, застосовані під час попередньої оцінки справедливої вартості об'єктів;

(d)

the extent to which the items ' fair values were determined directly by reference to observable prices in an active market or recent market transactions on arm's length terms or were estimated using other valuation techniques;

міру, якою справедлива вартість об'єктів була визначена безпосередньо шляхом посилання на спостережні ціни на активному ринку або нещодавні ринкові операції між незалежними сторонами або попередньо визначена із застосуванням інших методів оцінки вартості;

(e)

for each revalued class of property, plant and equipment, the carrying amount that would have been recognised had the assets been carried under the cost model; and

для кожного переоціненого класу РР&Е — залишкову суму, яка була б визнана, якби активи обліковували за моделлю собівартості;

(f)

the revaluation surplus, indicating the change for the period and any restrictions on the distribution of the balance to shareholders.

дооцінку із зазначенням зміни за період та будь-яких обмежень щодо розподілу залишку акціонерам.

За даними досліджень зарубіжних фахівців, найбільше поширення мають straight-line method та diminishing balance method. Вплив використання acceleration depreciation methods (яким є метод зменшення залишку) на показники фінансових звітів полягає у тому, що порівняно з straight-line method у перші роки: витрати на амортизацію є більшими, прибуток є меншим, власний капітал є меншим. Разом з цим, оскільки оподаткований прибуток також є меншим, то виплати грошових коштів на податок з прибутку є меншими, і залишок грошових коштів є більшим (рис. 8.21).

Вплив методів амортизації на ключові показники фінансових звітів

Рис. 8.21. Вплив методів амортизації на ключові показники фінансових звітів

В наступні роки результати амортизації активу будуть протилежними. Утім в цілому для компанії, загальна величина активів якої збільшується, величина амортизаційних витрат нових активів нівелює протилежний ефект. Тому протилежний ефект проявляється лише у випадку діяльності компанії на стадії спаду, коли капітальні вкладення є низькими.

Вплив useful life полягає у тому, що його зменшення призводить до: збільшення амортизаційних витрат, зменшення прибутку (капіталу),

зменшення рентабельності прибутку та оборотності активів. Вплив residual value має протилежний ефект від впливу useful life. В цілому фінансові коефіцієнти в умовах капіталізації витрат є більш стабільними, оскільки амортизація сприяє рівномірному розподілу доходів, а в умовах списання витрат - є менш стабільними, оскільки великі витрати можуть бути нерегулярними.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Яка додаткова інформація про рух грошових коштів розкривається у Примітках до річної фінансової звітності?
Принципи формування фінансової звітності і розкриття інформації
На чому необхідно зосередити увагу при розкритті інформації про запаси в Примітках до річної фінансової звітності?
На що необхідно звернути увагу при розкритті інформації у Примітках до річно фінансової звітності щодо нематеріальних активів?
Розкриття інформації у фінансовій звітності торговців цінними паперами
Розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності
Розкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітності
Розкриття інформації щодо запасів у фінансовій звітності
Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності, методика проведення звірки показників звітності, виправлення помилок та внесення змін у звітність
Розкриття інформації щодо власного капіталу у фінансовій звітності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси