Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в...Оцінка і облік капіталу та його інструментівОблік інвестицій у боргові інструментиОблік капітальних інвестиційОблік фінансових інвестицій та операцій з векселями
Облік довгострокових інвестицій в акціїОблік довгострокових фінансових інвестицій (рах. №14)Облік фінансових інвестицій та операцій з векселямиОблік розрахунків з акціонерами, що володіють акціямиОблік довгострокових інвестицій у боргові зобов'язання
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік інвестицій в інструменти капіталу

Варанти або продані опціони "кол", які дозволяють утримувачеві передплатити або придбати фіксовану кількість звичайних акцій без права дострокового погашення в суб'єкта господарювання-емітента за фіксовану суму грошових коштів чи інший фінансовий актив.

Приклади інструментів капіталу згідно з IAS 32

Рис. 8.50. Приклади інструментів капіталу згідно з IAS 32

Облік інвестицій в інструменти капіталу регламентується: IFRS 3 " Business Combinations (Об'єднання бізнесу)"

IFRS 7 "Financial Instruments: Disclosures (Фінансові інструменти: розкриття)"

IFRS 9 "Financial Instruments (Фінансові інструменти)" IFRS 10 "Consolidated Financial Statements (Консолідовані фінансові звіти)"

IFRS 11 "JointArrangements (Спільна діяльність)" IAS 27 "Separate Financial Statements (Окремі фінансові звіти)" IAS 28 " Investments in Associates (Інвестиції в асоційовані підприємства)" IAS 32 "Financial Instruments: Presentation (Фінансові інструменти: подання)"

IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement (Фінансові інструменти: визнання та оцінка)".

Згідно з IAS 1 у Звіті про фінансовий стан необхідно виокремлювати зі складу фінансових активів статтю "Investments accounted for using the equity method (інвестиції, які обліковуються за методом капіталу)". Останній метод застосовують, коли інвестиції надають права control (контролю) або significant influence (суттєвого впливу).

У звітах про фінансовий стан зарубіжних корпорацій інвестиції в інструменти капіталу відображають в залежності від рівня власності (рис 8.51) статтями: "Equity investments (Інвестиції за методом капіталу)", "Investments in associated companies (Інвестиції в асоційовані компанії)", "Investments in joint ventures (Інвестиції у спільні підприємства)", "Other investments (Інші інвестиції)".

Зразок 8.5. BALANCE SHEETS of MICROSOFT CORPORATION

in million of dollars at 30 June

2010

2009

Equity and other investments

7,754

4,933

GROUP BALANCE SHEET of TESKO PLC

£ million year ended 26 February

2011

2010

Investments in joint ventures and associates Other investments

316 1,108

152 863

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION of NOKIA CORP

EURm at 31 December

2010

2009

Investments in associated companies

136

69

GROUP BALANCE SHEET of CAMBRIDGE MINERAL RESOURCES PLC

£'000 year ended 31 December

2010

2009

Investment in associate

3910

-

Згідно з IFRS 10 control of an investee (контроль над інвестицією) є, коли інвестор має:

повноваження над інвестицією;

вплив або права на змінні вигоди від участі в інвестиції;

спроможність користуватись повноваженнями над інвестицією, щоб впливати на суму вигід.

Power (повноваження) - це існуючі права, що дають поточну спроможність

управляти релевантними діяльностями.

Поняття контролю над інвестицією згідно з IFRS 10

Рис. 8.51. Поняття контролю над інвестицією згідно з IFRS 10

Згідно з IAS 28 significant influence (суттєвий вплив) - це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики об'єкта інвестування, але не контроль чи спільний контроль над такими політиками.

Якщо інвестор володіє прямо або опосередковано (через дочірні підприємства) 20% або більше відсотками прав голосу в об'єкті інвестування, то припускається, що інвестор має суттєвий вплив, доки не буде чітко доведено протилежне. Навпаки, якщо інвестор володіє (прямо або опосередковано через дочірні підприємства) менше ніж 20% прав голосу в об'єкті інвестування, то припускається, що цей інвестор не має суттєвого впливу, доки наявність такого впливу не буде чітко доведена. Це може визначатись: членством в раді директорів; участю в процесі розробки політики; значними операціями між компаніями; взаємообміном персоналом; технологічною залежністю.

Згідно з IAS 28 joint control (спільний контроль) - це погоджений контрактом розподіл контролю за економічною діяльністю, який існує, лише якщо стратегічні фінансові та операційні рішення, пов'язані з діяльністю, потребують одностайної згоди сторін угоди про розподіл контролю (контролюючих учасників).

Визначення суттєвого впливу та спільного контролю згідно з IAS 28

Рис. 8.52. Визначення суттєвого впливу та спільного контролю згідно з IAS 28

Інвестиції в інструменти капіталу пропонують інші інвестиційні ризики і доходи: акціонери отримують дивіденди лише тоді, коли вони оголошуються Радою директорів відповідно до рівня прибутковості. Компанія може вкладати кошти в капітальні цінні папери (звичайні або привілейовані акції) інших компаній з кількох причин: заробити доход від незайнятих коштів, впливати на рішення іншої компанії або контролювати її. Кількість придбаних інвестором акцій визначає його ціль.

Облік інвестицій в акції зарубіжні компанії здійснюють на рахунках "Investments in shares (Інвестиції в акції)". На дату придбання фінансові інвестиції оцінюють за собівартістю придбання, метод оцінки фінансових інвестицій на дату балансу залежить від рівня власності інвестованої компанії.

При купівлі акцій іншої компанії за гроші з метою довгострокового утримання на загальну суму придбання, включаючи комісійні та інші витрати, роблять запис:

Investment in Shares (Інвестиції в акції) Cash (Грошові кошти)

При реалізації акцій визнається прибуток або збиток як різниця між ціною реалізації та балансовою вартістю з використанням рахунку "Gain on sale of investments (Прибуток від продажу інвестицій)" або рахунку "Loss on sale of investments (Збиток від продажу інвестицій)":

Cash (Грошові кошти)

Investment in Shares (Інвестиції в акції)

Gain on sale of investments (Прибуток від продажу інвестицій)

Облік довгострокових інвестицій в акції після їх придбання залежить від взаємовідносин між інвестором та інвестованою компанією, які визначаються процентним відношенням акцій з правом голосу, якими володіє інвестор, до загальної кількості випущених акцій інвестованої компанії (рис. 8.53).

Методи обліку інвестицій в акції

Рис. 8.53. Методи обліку інвестицій в акції

Облік довгострокових інвестицій в акції, які надають суттєвий вилив.

Згідно з IAS 28 equity method (метод участі в капіталі) - це метод обліку, згідно з яким інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують відповідно до зміни частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування після придбання. Прибуток чи збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об'єкта інвестування.

Визначення методу участі в капіталі згідно з IAS 32

Рис. 8.54. Визначення методу участі в капіталі згідно з IAS 32

Застосування в обліку інвестицій equity method полягає у відображенні:

збільшення (зменшення) залишкової вартості портфелю довгострокових інвестицій з одночасним визнанням фінансових доходів (збитку) на величину збільшення (зменшення) частки інвестора у чистому прибутку (чистих збитків):

31.12. Investment in Shares (Інвестиції в акції)

Finance Charge Income (Фінансовий дохід)

та зменшення балансової вартості портфелю довгострокових інвестицій на частку визнаних дивідендів від інвестованого підприємства з використанням рахунку "Dividends receivable (Дивіденди до отримання)":

31.12. Dividends receivable (Дивіденди до отримання) Investment in Shares (Інвестиції в акції)

Такий підхід Грунтується на концепції, що інвестор заробив від інвестиції дохід, еквівалентний частці власності. Дивіденди розглядаються як повернення частини інвестиції шляхом перетворення на гроші.

Приклад 8.23

11.01.11. Придбано 40 % простих акцій іншої корпорації на суму $ 180 000.

31.12.11. За 2011 рік інвестована корпорація отримала $ 80 000 чистого прибутку 5.04.12. Інвестована компанія оголосила дивіденди у сумі $ 20 000.

11.01.11. Investment in Shares (Інвестиції в акції) 180 000

Cash (Грошові кошти) 180 000

31.12.11. Investment in Shares (Інвестиції в акції) (80000 • 40%) 32 000

Finance Charge Income (Фінансовий дохід) 32 000

5.04.12. Dividends receivable (Дивіденди до отримання) (20 000 40%) 8 000

Investment in Shares (Інвестиції в акції) 8 000

Згідно з IAS 28 остання наявна фінансова звітність асоційованого підприємства використовується інвестором при застосуванні equity method. Коли звітні дати інвестора та асоційованого підприємства є різними, асоційоване підприємство складає для використання інвестором фінансову звітність на ту саму дату, що й фінансова звітність інвестора (за винятком тих випадків, коли це не є можливим).

Якщо фінансова звітність асоційованого підприємства, яка використовується при застосуванні equity method, була складена на іншу дату, ніж фінансова звітність інвестора, необхідно внести коригування для відображення суттєвих операцій чи подій, які відбуваються між цією датою та датою фінансової звітності інвестора. У будь-якому випадку різниця між датами завершення звітного періоду асоційованого підприємства та інвестора не повинна перевищувати трьох місяців. Тривалість звітних періодів та будь-яка різниця між датами закінчення звітних періодів повинні залишатися однаковими від одного періоду до іншого.

Фінансову звітність інвестора слід складати із застосуванням єдиних облікових політик щодо подібних операцій та подій за схожих обставин.

Інвестор припиняє застосовувати equity method, починаючи з дати, коли він перестає суттєво впливати на асоційоване підприємство, та обліковує інвестицію згідно з IFRS 9, починаючи з цієї дати, за умови, що асоційоване підприємство не стає дочірнім або спільним підприємством, як це визначено в IAS 31.

Облік довгострокових інвестицій в акції, які не надають суттєвого впливу

До таких акцій відносять акції з правом голосу, кількість яких менше 20 % , та акції без права голосу (привілейовані акції).

Оцінка довгострокових інвестицій в акції, які не надають ніякого значного впливу або контролю, у Statement of financial position інвестора здійснюється cost method (методом собівартості), тобто за меншою із двох оцінок - вартості вкладеного капіталу або поточної ринкової ціни.

Для цього в кінці кожного облікового періоду для всього портфелю довгострокових капітальних інвестицій порівнюється загальна облікова вартість портфелю та загальна ринкова вартість портфелю (визначена як кількість наявних акцій, помножена на дійсну ринкову ціну акції на дату фінансових звітів).

Якщо ринкова вартість портфелю буде меншою ніж його облікова вартість, то до рахунку "Investments in shares (Інвестиції в акції)" відкривають контрактивний рахунок "Allowance for Investments (Поправка на інвестиції)", а до розділу власного капіталу у Statement of financial position відкривають контрпасив- ний рахунок "Unrealizable loss from Investments (Нереалізовані збитки від інвестицій)" без впливу на statement of comprehensive income:

31.12. Unrealizable loss from Investments (Нереалізовані збитки від інвестицій) Allowance for Investments (Поправка на інвестиції)

Якщо в кінці наступного періоду ринкова ціна перевищуватиме попередню оцінку, то робиться зворотній запис, але в межах створеної поправки.

Такий підхід обумовлений тим, що на відміну від зменшення вартості короткострокових інвестицій в акції (яке завжди відображують у statement of comprehensive income), в умовах довгострокового характеру інвестицій зміни цін вважаються тимчасовим явищем. Лише у випадку сталої тенденції зменшення ринкової ціни відображається у statement of comprehensive income.

У випадку реалізації акцій, для яких у Statement of financial position було створена поправка на зменшення вартості, рахунок поправки не використовують.

У тих періодах, коли інвестована компанія оголошує дивіденди, компанія-інвестор відображає нараховані дивіденди за кредитом рахунку "Dividends earned (Дивіденди зароблені)" та включає їх до statement of comprehensive income:

Dividends receivable (Дивіденди до отримання) Dividends earned (Дивіденди зароблені)

На дату отримання дивідендів роблять запис:

Cash (Грошові кошти)

Dividends receivable (Дивіденди до отримання)

Приклад 8.24

01.06.10. Придбано 5 000 акцій іншої корпорації (3 % її акціонерного капіталу) за ціною $ 15 за акцію з метою довгострокового утримання.

Котирувальні ціни на кінець року корпорації - $ 17 за акцію.

Реалізовано 1000 акцій корпорації за $ 17за акцію.

01.07.11. Отримані дивіденди за 4000 акціями корпорації в розмірі $ 0,20 за акцію.

31.12.11. Котирувальні ціни акцій корпорації - $ 12 за акцію.

Investment in Shares (Інвестиції в акції) 75 000

Cash (Грошові кошти) 75 000

Cash (Грошові кошти) 17 000

Investment in Shares (Інвестиції в акції) 15 000

Gain on sale of investments (Прибуток від продажу інвестицій) 2 000

Cash (Грошові кошти) 800

Dividends earned (Дивіденди зароблені) 800

31.12.11. Unrealizable loss from Investments (Нереалізовані збитки

від інвестицій) 12 000

Allowance for Investments (Поправка на інвестиції) 12 000

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси