Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік отриманих векселівОблік короткострокових векселів виданихБУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ВЕКСЕЛІВ ВИДАНИХОблік векселів отриманихОсобливості обліку довгострокових отриманих векселівОблік короткострокових векселів одержанихОбпік довгострокових та короткострокових векселів виданихЯк відобразити в бухгалтерському обліку продавця і покупця розрахунки...Облік операцій з векселямиВекселі: податкові зобов'язання, облік (Клас 1, субрах. №143, №182;...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік короткострокових отриманих векселів

При продажу деяких дорогих товарів таких як, наприклад, автомобілі чи устаткування у кредит зарубіжні компанії часто вимагають від покупців, у тому числі іноземних, виписки векселя. Правовідносини сторін за векселями регулюються нормами міжнародного та національного права. Виділяються країни англо-американського права та країни, вексельне законодавство яких ґрунтується на Женевській системі вексельного права. Багато країн мають свої, відмінні норми вексельного законодавства, а в деяких країнах вексельного обігу не існує. За англо-американським правом пред'являються менш жорсткі вимоги до змісту векселя та термінів платежу по ньому. Так, векселі залишаються дійсними у випадках, коли вони не мають вексельної позначки, зазначення місця платежу, дати і місця складання векселя. Згідно з Женевською системою вексельного права векселі мають містити більше обов'язкових реквізитів. У більшості розвинених країн (крім США, Великобританії, Швеції) встановлено гербовий збір по векселях, розмір якого залежить від суми векселя, при оплаті якого на зворотний бік векселя наклеюється марка.

Короткострокові векселі можуть бути комерційними або фінансовими. простими або переказними, відсотковими або безвідсотковими.

Оскільки commercial bills (комерційні векселі) — це векселі, які виникають як результат реалізації товарів чи надання послуг, a finance bills (фінансові векселі) - це векселі, які виникають як результат отримання позик у банківських установах, векселі до отримання є, як правило, комерційними векселями.

Promissory note (простий вексель) - це безумовне грошове зобов'язання боржника (векселедавця) сплатити зазначену суму грошей у встановлений строк в обумовленому місці (див. зразок 9.7). Простий вексель виставляється боржником і у ньому зазначаються назви:

maker of note (векселедавця) ;

payee (отримувача грошей) — noteholder (векселеодержувача).

Transfer note (переказний вексель), bill of exchange (переказний вексель) або draft (тратта) є безумовним наказом продавця (трасанта), адресованому боржнику (трасату), оплатити у встановлений у ньому термін зазначену суму трасанту або третій особі (ремітенту). Третьою особою (векселетримачем) найчастіше є банк продавця. Переказний вексель виставляється продавцем і набуває юридичної сили, якщо покупець акцептує його після одержання товару і тим самим бере на себе зобов'язання оплатити переказний вексель на дату погашення. В англо-американському праві розрахунковий чек трактується як переказний вексель, виписаний на банк зі сплатою по пред'явленню чека.

Maturity date (дата погашення) - це дата оплати векселя. Існують різні способи її позначення: конкретна дата, певна кількість місяців або днів з дати оформлення векселя. Якщо дата погашення позначається кількістю місяців, це означає, що вексель має бути погашений того же числа, що і видано (наприклад, якщо вексель видано 5 травня на 2 місяця, то дата погашення - 5 липня). Якщо ж дата погашення позначена кількістю днів, то день видачі векселю не включається у строк векселю.

Зразок. 9.7. An example of a Promissory note from хcliffnotes.com/

An example of a Promissory note from хcliffnotes.com/

Interest (відсоток) - це сума, яку виплачує векселедавець держателю векселю за надання позики. Ця сума залежить від трьох величин: основної суми боргу; річної ставки відсотків; строку векселю. Тому формула розрахунку величини відсотків має вигляд:

Duration of note (тривалість дії векселя) позначається в днях, починаючи з наступного дня після дати оформлення векселя і закінчується датою погашення. Строк короткострокового векселя становить не більше одного року.

Maturity value (вартість погашення) - загальна сума, яка сплачується за векселем в день погашення, як номінальна сума векселю плюс відсоток:

У відсоткових векселях окремо визначається сума боргу і окремо сума відсотків. У noninterest-bearing note (безвідсотковому векселі) відсотки окремо не визначаються, але вони фактично існують, оскільки включаються до основної суми векселю.

Облік короткострокових отриманих векселів, строк оплати яких не наступив, ведеться на рахунку Notes receivablecurrent (Векселі до отриманняпоточні), Notes receivabletrade (Векселі до отриманняторговельні) або просто Notes receivable (Векселі до отримання). Отримання від покупця векселя на дату реалізації продукції чи надання послуг реєструють записом:

Notes receivablecurrent (Векселі до отримання - поточні) NV

Sales (Реалізація) NV

Досить часто вексель отримують у погашення past-due accounts (простроченого рахунку). В такому випадку робиться запис:

Notes receivablecurrent (Векселі до отримання — поточні) NV

Accounts receivable (Рахунки до отримання) NV

Нарахування відсотків за отриманими векселями здійснюється аналогічно нарахуванню відсотків за короткостроковими інвестиціями регулюючими проведеннями на останній день місяця:

Interest receivable (Відсотки до отримання) частина І

Interest income (Доходи від відсотків) частина І

На дату погашення векселю роблять запис:

Cash (грошові кошти) MV

Notes receivable - current (Векселі до отримання — поточні) NV

Interest receivable (Відсотки до отримання) І

Приклад 9.7

Реалізовано товар за $ 7 000. Покупець сплатив $ 1 000 готівкою, а на $ 6 000 було виписано рахунок.

Покупець звернувся про відстрочку оплати рахунку та надав вексель на суму $ 6 000 строком на 6 місяців під 12 % річних понад основної суми векселю.

Кінець облікового періоду.

30.04. Отримано за векселем суму погашення

01.10. Cash (Грошові кошти) 1 000

Account receivable (Рахунки до отримання) 6 000

Sales (Реалізація) 7 000

01.11. Notes receivable (Рахунки до отримання) 6 000

Account receivable (Рахунки до отримання) 6 000

31.12. Interest receivable (Відсотки до отримання) 120

Interest income (Доходи за відсотками) 120

Регулююче проведення нарахування відсотків за 2 місяці утримання векселю: $ 6 000 12 % 2 /12 = $ 120

30.04. Cash (Грошові кошти) 6 360

Account receivable (Рахунки до отримання) 6 000

Interest receivable (Відсотки до отримання) 120

Interest income (Доходи за відсотками) 240

Визначення суми погашення векселю: MV = $ 6 000 12 °% 6 /12 = $ 6 360

З метою дострокового отримання грошових коштів держатель векселя може продати його банку або іншій фінансовій установі, за що банк отримує discount (дисконт). Дисконт залежить від вартості погашення, річної ставки дисконтування та строку з дати дисконтування до дати погашення векселю:

Операція продажу векселеодержувачем векселю третій особі називається note discounting (дисконтуванням векселя), але процедура його розрахунку не відповідає звичайній процедурі розрахунку дисконтованої приведеної вартості. В процесі дисконтування векселю на ньому робиться переказне розпорядження, що має назву endorsement (індосамент). Особа, яка здійснює передавальний надпис, називається endorser (індосантом), а особа, на користь якої зроблено передавальний надпис, називається endorsee (індосатом).

Перевищення виручки від дисконтування суму номінальної вартості векселю і нарахованих до отримання відсотків включають до доходу від відсотків:

Cash (Грошові кошти) Proceeds from discounting

Notes receivable (Векселі до отримання) Nominal value

Interest receivable (Відсотки до отримання) Accrued interest receivable

Income from interests (Доходи від відсотків) PD-NV-AIR

Що відображається записом:

А перевищення суми номінальної вартості векселю та нарахованих відсотків виручки від дисконтування включають до витрат за відсотками.

Величина, яку отримує продавець векселю (індосант) від дисконтування, називається proceeds from discounting (виручка від дисконтування) і розраховується як:

В залежності від того, чи зроблено індосамент з правом регресії (що означає, що трасант бере на себе відповідальність за сплату векселя третій стороні у випадку його прострочення векселедавцем), або без права регресії (тобто без прийняття трасантом на себе відповідальності по векселю у випадку непогашення його векселедавцем), у трасанта виникає або не виникає умовне зобов'язання, що знаходить відображення у примітках до фінансової звітності. Але більшість банків не приймає векселі без права регресії.

Банк повідомляє векселедавця про те, що вексель знаходиться в його розпорядженні і платіж має здійснитися йому. Якщо векселедавець не оплатить в строк номінал векселю і відсоток, то банк надсилає індосанту notice of protest (ноту протесту), яка являє собою заяву про відмову векселедавця платити. При цьому банк нараховує витрати на підготовку і відправлення ноти протесту, так звану protest fee (плату за протест), яку слід сплатити індосанту разом з оплатою опротестованого векселю. Оплата індосантом опротестованого банком векселю відображається з використанням спеціального рахунку Dishonored notes (Прострочені векселі):

Dishonored notes (Прострочені векселі)

Cash (Грошові кошти)

Приклад 9.8

Реалізовано товар за $ 4 000, в оплату якого отримано вексель. З відсотковою ставкою 10 % строком 90 днів.

Дисконтовано вексель у банку за ставкою 15 % річних з правом регресії.

Векселедавець виплатив банку номінальну вартість векселю та відсотки

01.10. Notes receivable (Векселі до отримання) 4 000

Sales (Реалізація) 4 000

Interest receivable (Відсотки до отримання) 33.33

Interest income (Доходи за відсотками) 33.33

Регулююче проведення нарахування відсотків за 30 днів утримання векселю: $ 4 000 10 % 30 / 360 = $ 33

Discounting calculation

Face value of note $ 4 000

Interest to maturity ($ 4 000 10 % 90 / 360) $ 100

Maturity value of note $ 4 100

Discount ($ 4 100 15 % 60 / 360) (102.50)

Proceeds $ 3997.50

Accrued interest revenue 33.33

Book value of note ($ 4 000 + 33.33) $ 4033.33

Loss from discounting of note ($ 3997.50 -4033.33) 35.83

Cash (Грошові кошти) 3 997.50

Interest Expenses (Витрати за відсотками) 35.83

Notes receivable (Векселі до отримання) 4 000

Interest receivable (Відсотки до отримання) 33.33

Записів немає 15.01. Реалізовано товар за $ 20 000, в оплату якого отримано $ 5 000 та вексель на

суму $ 15 000 з відсотковою ставкою 12 % річних строком на 9 місяців. 15.04. Дисконтовано вексель у банку за ставкою 13 % річних з правом регресії. 15.10. Векселедавець не погасив банку вексель.

01.12. Векселедавець сплатив суму погашення

15.01. Cash (Грошові кошти) 5 000

Notes receivable (Векселі до отримання) 15 000

Sales (Реалізація) 20 000

15.04. Discounting calculation

Face value of note $ 15 000

Interest to maturity ($ 15 000 12 % 9 /12) $ 1 350

Maturity value of note $ 16 350

Discount ($ 16350 13 % 6/12) ( 1 062.75)

Proceeds $ 15 287.25

Cash (Грошові кошти) 15 287.25

Notes receivable (Векселі до отримання) 15 000

Interest income (Доходи за відсотками) 287.25

15.10. Dishonored notes (Прострочені векселі) 16 350

Cash (Грошові кошти) 16 350

15.10. Cash (Грошові кошти) 16 350

Dishonored notes (Прострочені векселі) 16 350

У випадку, якщо вексель утримувався до дати погашення, але в зазначений строк не був оплачений, повну суму дебіторської заборгованості векселедавця простроченого векселю також відображають на рахунку Dishonored notes (Прострочені векселі):

Dishonored notes (Прострочені векселі) MV

Notes receivable - current (Векселі до отримання - поточні) NV

Interest receivable (Відсотки до отримання) І

Відповідно до норм американського вексельного права складання notice of protest (ноти протесту) по неплатежу foreign note (іноземного векселю) має бути здійснено протягом 3 робочих днів після відмови платника від платежу (за виключенням банків, які мають опротестувати у той же робочий день). При цьому іноземним векселем вважають векселі, що виписані в інших штатах. У більшості штатів США за простроченим векселем на загальну суму погашення продовжують нараховувати відсотки за фіксованою ставкою 12 % та включати їх до доходів за відсотками.

У зарубіжних компаніях поширеною практикою є операції продажу банківським установам або факторинговим компаніям не тільки векселів до отримання, але й рахунків до отримання, що має назву factoring (факторингу).


 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси