Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Розкриття та інтерпретація інформації про запаси у фінансовій...Як розкривається інформація про зобов'язання у Примітках до річної...Принципи формування фінансової звітності і розкриття інформаціїНа чому необхідно зосередити увагу при розкритті інформації про...На що необхідно звернути увагу при розкритті інформації у Примітках...Розкриття інформації у фінансовій звітності торговців цінними паперамиРозкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до...Розкриття та інтерпритація інформації про PP&E у фінансовій...Розкриття інформації щодо запасів у фінансовій звітностіРозкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітності
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розкриття та інтерпретація інформації про забезпечення та умовні зобов'язання у фінансовій звітності

Згідно з IAS 37 суб'єктові господарювання для each class ofprovision (кожного класу забезпечення) слід розкривати кількісну інформацію (табл. 10.1).

Таблиця 10.1. Розкриття інформації про кожний клас забезпечень згідно з IAS 37

Disclosure

Розкриття

(a)

the carrying amount at the beginning and end of the period;

залишкову суму на початок і кінець періоду;

(b)

additional provisions made in the period, including increases to existing provisions;

додаткові забезпечення, здійснені протягом періоду, включаючи збільшення існуючих забезпечень;

(c)

amounts used (ie incurred and charged against the provision) during the period;

використані суми (тобто, витрачені і списані за рахунок забезпечення) протягом періоду;

(d)

unused amounts reversed during the period; and

невикористані суми, сторновані протягом періоду;

(e)

the increase during the period in the discounted amount arising from the passage of time and the effect of any change in the discount rate.

збільшення протягом періоду дисконтованої суми, яка виникає з плином часу, і вплив будь-якої зміни ставки дисконту.

Крім цього, суб'єктові господарювання для each class of provision (кожного класу забезпечення) слід розкривати:

стислий опис сутності зобов'язання і визначення очікуваного часу будь-якого відповідного вибуття економічних вигід;

інформацію про невизначеність щодо суми або часу такого вибуття. Там, де необхідно подати відповідну інформацію, суб'єктові господарювання слід розкривати основні припущення щодо майбутніх подій;

суму будь-якої очікуваної компенсації із зазначенням суми будь-якого активу, визнаного для цієї очікуваної компенсації.

Якщо можливість будь-якого вибуття при погашенні не є віддаленою, суб'єктові господарювання слід розкривати для кожного класу умовного зобов'язання на кінець звітного періоду стислу інформацію про сутність умовного зобов'язання і, якщо можливо:

наближену оцінку його фінансового впливу;

інформацію про невизначеності щодо суми або часу будь-якого вибуття; та

можливість будь-якої компенсації.

Long-term liabilities (довгострокові зобов'язання) - це заборгованість, яка має бути сплачена впродовж терміну, що перевищує один рік або нормальний операційний цикл підприємства. Це важливе джерело фінансування діяльності підприємств. Більшість з довгострокових зобов'язань пов'язана з використанням окремих сум на певні цілі:

Bonds Payable (облігації до оплати) видаються на строк від 10 до 50 років. І використовуються для фінансування таких довгострокових проектів як розширення виробничої діяльності;

Long-term Notes Payable (довгострокові векселі до оплати) видаються на строк від 2 до 10 років і широко використовуються для купівлі будинків;

Long-term Leases (довгостроковий лізинг) є поширеним засобом фінансування придбання устаткування шляхом його купівлі в розстрочку;

Pension Liabilities (пенсійні зобов'язання) створюють як забезпечення виплат робітникам після їх виходу на пенсію;

Deferred tax liabilities (відстрочені податкові зобов'язання) визнають як довгострокове зобов'язання, суми податків на прибуток підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць.

У звітах про фінансовий стан зарубіжних корпорацій у розділі непоточних зобов'язань використовують статті (зразок 10.1): Long-term borrowings (Довгострокові позики) Long-term debt (Довгостроковий борг)

Capital lease obligations (Заборгованість за капітальним лізингом) Deferred credits and other noncurrent obligations (Відстрочені кредити та інші непоточні заборгованості)

Long-term unearned revenue (Довгострокові незароблені доходи)

Deferred tax liabilities (Відстрочені податкові зобов'язання)

Deferred income taxes (Відстрочений податок на дохід)

Noncurrent deferred income taxes (Непоточні відстрочені податки на дохід)

Provisions (Забезпечення)

Pension provisions (Пенсійні забезпечення)

Reserves for employee benefit plans (Резерви для програм виплат працівникам).

Особливістю погашення довгострокових зобов'язань є те, що підприємство виплачує кредитору не тільки отриману суму боргу, а й відсотки (як правило періодично впродовж усього терміну дії зобов'язань). Відсотки - це вартість користування грошима за визначений період часу, так само як орендна плата становить вартість користування певним матеріальним активом протягом періоду часу.

Оцінка довгострокових зобов'язань часто пов'язана із застосуванням концепцій майбутньої і теперішньої вартості, тобто вартістю користування грошима протягом часу. Вартість користування грошима протягом часу означає, що $ 1, отриманий сьогодні, може бути інвестовано під 10 % річних, через рік виросте до $ 1,1. І навпаки, якщо $ 1 буде отримано через рік, то втрачено можливість заробити 10 центів. STATEMENT OF FINANCIAL POSITION of GENERAL ELECTRIC COMPANY and consolidated affiliates

in million of dollars at 31December

2010

2009

Non-recourse borrowings of consolidated securitization entities Bank deposits Long-term borrowings

Investment contracts, insurance liabilities and insurance benefits

All other liabilities

Deferred income taxes

Liabilities of businesses held for sale

Liabilities of discontinued operations

30,060 37,298 293,323 29,582 58,844 2,840 16,047 2,307

3,883 33,519 336,172 31,641 58,776 2,081 6,092 8,486

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS of CHEVRON CORPORATION

in million of dollars at December 31

2010

2009

Long-term debt Capital lease obligations

Deferred credits and other noncurrent obligations Noncurrent deferred income taxes Reserves for employee benefit plans

11,003 286 19,264 12,697 6,696

9,829 301 17,390 11,521 6,808

BALANCE SHEETS of MICROSOFT CORPORATION

in million of dollars at 30 June

2010

2009

Long-term debt Long-term unearned revenue Deferred income taxes Other long-term liabilities

4,939 1,178 229 7,445

3,746 1,281 0

6,269

GROUP BALANCE SHEET of TESKO PLC

£ million year ended 26 February

2011

2010

Borrowings

Derivative financial instruments and other liabilities Post-employment benefit obligations Deferred tax liabilities Provisions

(9,689) (600) (1,356) (1,094) (113)

(11,744) (776) (1,840) (795) (172)

CONSOLIDATED BALANCE SHEET of DUNI AB

million kronor at 31 December

2010

2009

Bank loans and overdraft facility Deferred tax liabilities Pension provisions

530 31 180

682 26 190

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION of NOKIA CORP

EURm at 31 December

2010

2009

Long-term interestbearing liabilities Deferred tax liabilities Other long-term liabilities

4 242 1 022 88

4 432 1 303 66


Концепція майбутньої вартості пов'язана з поняттям складних відсотків, коли відсотки за кожний період нараховуються множенням відсоткової ставки на суму основної величини і відсотків, нарахованих за попередні періоди, але не сплачених. Тому future value (майбутня вартість) - це величина, до якої виросте основна сума. Розраховується за формулою:

де FVn - future value (майбутня вартість у n-му році); Х0 - початкова сума; r - rate of interest (відсоткова ставка); n - період часу

Приклад 10.1

1.01.10. Компанія придбала устаткування вартістю $ 50 000.

31.12.12. Компанія виплатила постачальнику борг з урахуванням 12 % річних (це поточна ринкова відсоткова ставка по середньострокових кредитах).

1.01.10. Equipment (Устаткування) 50 000

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 50 000

Розрахунок майбутньої вартості заборгованості

Дата

Відсотки за рік

Сума заборгованості

31.12.10

50 000 • 12 % = 6 000

56 000

31.12.11

56 000 • 12 % = 6 720

62 720

31.12.12

62 720 • 12 % = 7 525

70 245

Або можна скористатися формулою:

FV3 = $ 50000 • (1 + 0,12)3 = $ 50000 • 1,4049 = $ 70245

Interest Expense (Витрати на відсотки) 6 000

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 6 000

Interest Expense (Витрати на відсотки) 6 720

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 6 720

Interest Expense (Витрати на відсотки) 7 525

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 7 525

31.12.12. Cash (Грошові кошти) 70 245

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 70 525

Але, якщо замість одноразової майбутньої виплати, підприємство послідовно кожного періоду виплачуватиме однакові суми грошей, які часто називають рентою, визначають майбутню вартість annuity (ануїтету) - еквівалент кількох платежів за цей часовий період.

Платежі, що відбуваються наприкінці кожного періоду - ordinary annuity (звичайні або відстрочені ануїтети). Платежі, що відбуваються на початку кожного періоду - annuity due (ануїтети зі строком). Майбутня вартість ануїтету теж ґрунтується на складному відсотку, але останній нараховується на суму кожного платежу за період з дати платежу до кінця строку ануїтету. Отже, кожний наступний платіж буде акумулювати менше відсотків, ніж попередній період, оскільки кількість періодів, протягом яких нараховувалися відсотки, буде менша. Для визначення future value of an ordinary annuity (майбутньої вартості ануїтету) доцільно скористатися формулою: )

FVa — майбутня вартість ануїтету у п-му році; x| — сума періодичних надходжень або виплат. Приклад 10.2

Компанія придбала першу партію устаткування, яке коштує $ 20 000.

Компанія придбала другу партію устаткування, яке коштує $ 20 000.

Компанія придбала третю партію устаткування, яке коштує $ 20 000 і розрахувалась з постачальником устаткування з виплатою складного відсотку у розмірі 12 % річних.

1.01.10. Equipment (Устаткування) 20 000

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 20 000

Розрахунок витрат на відсотки

Дата

Збільшення основного боргу

Відсотки за рік

Сума заборгованості

31.12.10

20 000

20 000 • 12 % = 2 400

22 400

31.12.11

20 000

(22 400 + 20 000) • 12 % = 5 088

47 488

31.12.12

20 000

-

67 488

60 000

7 488

67 488

Або можна скористатися формулою:

31.12.10 Interest Expense (Витрати на відсотки) 2 400

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 2 400

Equipment (Устаткування) 20 000

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 20 000

31.12.11. Interest Expense (Витрати на відсотки) 5 088

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 5 088

Equipment (Устаткування) 20 000

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 20 000

1.01.12. Cash (Грошові кошти) 67 488 Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 67 488

Якщо ж потрібно визначити навпаки present value (теперішню вартість) суми, тобто сьогоднішню величину суми, яка буде отримана коли-небудь у майбутньому, цю майбутню суму треба дисконтувати за формулою:

де PVpresent value (теперішня вартість); xnсума наприкінці n-го року; rrate of interest (відсоткова ставка).

Приклад 10.3

1.01.10. Компанія придбала будівлю, на виплату якої видала уклала кредитну угоду, згідно якої сплатить продавцю через три роки $ 200 000. Банківська відсоткова ставка по кредитах становить приблизно 12 %.

Для визначення балансової вартості будівлі та довгострокової заборгованості використаємо формулу:

1.01.10. Buildings (Будівлі)

142 360

142 360

Buildings Payable (Заборгованість за будівлями) Розрахунок витрат на відсотки за три роки

Дата

Відсотки за рік

Сума заборгованості

31.12.10

142 360 • 12 % = 17 083

159 443

31.12.11

159 443 • 12 % = 19 133

178 576

31.12.12

178 576 • 12 % = 21 424

200 000

Interest Expense (Витрати на відсотки) 17 083

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 17 083

Interest Expense (Витрати на відсотки) 19 133

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 19 133

Interest Expense (Витрати на відсотки) 21 424

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 21 424

31.12.12. Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 200 000

Cash (Грошові кошти) 200 000

Present value of an annuity (теперішня вартість ануїтету) - це вартість на сьогодні загальної суми серії платежів (їх часто називають рентою), які будуть виплачуватись або надходити протягом визначеного періоду часу у майбутньому. Концепція теперішньої вартості ануїтету пов'язана з розрахунком складного дисконту для кожного з однакових рентних платежів.

де PVa- present value (теперішня вартість);

xt - сума періодичних виплат або надходжень; r - rate of interest (відсоткова ставка). Приклад 10.4

1.01.10. Компанія придбала устаткування, яке коштує $ 50 000, та уклала кредитну угоду з продавцем на цю суму. Кредит надано під 12 % річних. Його слід погасити трьома платежами — 31.12.10, 31.12.11, 31.12.12. Кожний платіж складатиметь- ся з однакової частки основної суми боргу плюс відсотки. 1.01.10. Equipment (Устаткування)

50 000

50 000

Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням)

Розрахунок грошових виплат

Дата

Грошовий платіж

У тому числі

Залишок суми боргу

сплата відсотків

сплата боргу

31.12.10

20 818

50 000 • 12% = 6 000

14 818

35 182

31.12.11

20 818

35 182 • 12 % = 4 222

16 596

18 586

31.12.12

20 818

18 586 • 12 % = 2 230

18 588

0

62 454

31.12.10. Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 14 818

Interest Expense (Витрати на відсотки) 6 000

Cash (Грошові кошти) 20 818

31.12.10. Equipment Payable (Заборгованість за устаткуванням) 16 596

Interest Expense (Витрати на відсотки) 4 222

Cash (Грошові кошти) 20 818

Щоб уникнути обтяжливих розрахунків при визначенні майбутньої або теперішньої вартості використовують спеціальні таблиці відсоткових множників (додатки). Дані таблиць розраховані для суми платежу в $ 1 за різними ставками процентів та періодів часу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Розкриття та інтерпретація інформації про запаси у фінансовій звітності
Як розкривається інформація про зобов'язання у Примітках до річної фінансової звітності згідно зі стандартом 11 "зобов'язання"?
Принципи формування фінансової звітності і розкриття інформації
На чому необхідно зосередити увагу при розкритті інформації про запаси в Примітках до річної фінансової звітності?
На що необхідно звернути увагу при розкритті інформації у Примітках до річно фінансової звітності щодо нематеріальних активів?
Розкриття інформації у фінансовій звітності торговців цінними паперами
Розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності
Розкриття та інтерпритація інформації про PP&E у фінансовій звітності
Розкриття інформації щодо запасів у фінансовій звітності
Розкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітності
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси