Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Відстрочені податкові активи (рах. №17)Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податківБУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ...Прийняття рішення про розстрочення та відстрочення податкових...Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і...Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і...Облік податкових зобов'язань з ПДВПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ АКТИВІВ, ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У...Відображення коригування податкового кредиту в бухгалтерському обліку...Зміст активних операцій банку, відображення активів банку в балансі
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облікова політика підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань

Якщо підприємство є платником податку на прибуток, то відображення у фінансовій звітності відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань здійснюється відповідно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток". При цьому елементом облікової політики згідно з п. 15 П(С)БО 17 "Податок на прибуток" та п. 2.1 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства є періодичність відображення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань в обліку і звітності.

Відстрочені податкові активи виникають у разі, якщо сума податку на прибуток, визначена за даними фінансового обліку та відповідно до вимог П(С)БО, нижче податку на прибуток, визначеного за нормами Податкового кодексу України.

Відстрочені податкові активи виникають унаслідок:

— тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;

— перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;

— перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.

Відстрочені податкові зобов'язання вникають у разі, коли сума податку на прибуток, визначена за даними фінансового обліку та відповідно до вимог П(С)БО перевищує суму податку на прибуток, обчисленого згідно з вимогами Податкового кодексу України.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання виникають у зв'язку із наявністю податкових різниць.

Відповідно до ст. 14.1.188 Податкового кодексу України, податкова різниця - це різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов'язань за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, та доходами і витратами, визначеними згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу України.

Податкові різниці можуть бути двох видів:

1) тимчасові податкові різниці;

2) постійні тимчасові різниці.

Згідно зі ст. 14.1.189 Податкового кодексу України тимчасова податкова різниця - це податкова різниця, що виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах.

Перелік тимчасових податкових різниць щодо доходів наведено у ст. 139.1 Податкового кодексу України; перелік тимчасових податкових різниць щодо витрат викладено у ст. 140.1 Податкового кодексу України.

До постійних податкових різниць, відповідно до ст. 14.1.192 Податкового кодексу України належать податкові різниці, що виникають у звітному періоді та не анулюються у наступних звітних податкових періодах.

Перелік постійних податкових різниць щодо доходів наведено у ст. 136.1, 136.2 Податкового кодексу України; перелік постійних податкових різниць щодо витрат викладено у ст. 137.1, 137.2 Податкового кодексу України.

У розпорядчому документі про облікову політику підприємства може бути передбачено один із наведених нижче варіантів відображення у фінансовій звітності відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань:

1) щоквартально, одночасно із розрахунком податку на прибуток та його відображенням у проміжній фінансовій звітності;

2) один раз на рік, одночасно із розрахунком податку на прибуток та його відображенням у річній фінансовій звітності.

За умови визначення податку на прибуток один раз на рік у проміжному балансі відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання наводяться у сумі зазначених активів і зобов'язань, що визначені станом на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності. У таких випадках у статті "Витрати (дохід) з податку на прибуток" проміжного Звіту про фінансові результати наводиться лише сума поточного податку на прибуток, а на дату річного балансу в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності здійснюється відповідне коригування (збільшення, зменшення) суми витрат з податку на прибуток з урахуванням змін відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань за звітний рік.

Приклад 2.9. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку податкові різниці та пояснити порядок їх відображення у звітності, відповідно до обраного підприємством елементу облікової політики.

Умова завдання Підприємством "Надія" відвантажена готова продукція за даними накладних на суму 360000,00 грн. в т.ч. ПДВ - 20 %; безоплатно отримані матеріали в сумі 3000,00 грн.; безоплатно отримані основні засоби на суму 6000,00 грн.; собівартість реалізованої продукції 124000,00 грн.

Рішення

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з формування оподатковуваного прибутку наведено у табл. 2.19.

Таблиця 2.19. Формування оподатковуваного прибутку за правилами фінансового та податкового обліку

Зміст господарської операції

Формування суми прибутку до оподаткування, грн.

Фінансовий облік

Податковий облік

Відвантажено готову продукція

300000,00

300000,00

Відображено ПДВ

Не враховується

Не враховується

Безоплатно отримані матеріали

3000,00

3000,00

Безоплатно отримані основні засоби

Дохід нараховується одночасно з нарахуванням амортизації

6000,00

Списано собівартість реалізованої готової продукції

124000,00

124000,00

Сума прибутку до оподаткування

179000,00

185000,00

Сума податку на прибуток за ставкою 19%

179000,00x0,19 = 34010,00

185000,00x0,19 = 35150,00

Отже, сума податку на прибуток, розрахована за даними фінансового обліку, є меншою за суму податку на прибуток, розраховану за вимогами податкового обліку. Різниця виникла внаслідок придбання безоплатно отриманих активів і становить 35150,00 - 34010,00 = 1140,00 грн.

Господарські операції з обліку податку на прибуток, за умови, що сума податку на прибуток, обчислена за правилами фінансового обліку, менша за суму податку на прибуток, обчислену за правилами податкового обліку, наведено у табл. 2.20.

Таблиця 2.20. Облік податку на прибуток, якщо обчислена сума податку на прибуток за правилами фінансового обліку менша за суму податку на прибуток, обчислену за правилами податкового обліку

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Нараховано податок на прибуток

981 "Податок на прибуток"

641 "Розрахунки за податками"

34010,00

Відображено відстрочені податкові активи, що виникли внаслідок перевищення суми податку на прибуток, обчисленого за даними податкового обліку над сумою податку на прибуток, визначеного за даними фінансового обліку

17 "Відстрочені податкові активи"

641 "Розрахунки за податками"

1140,00

Отже, якщо сума податку на прибуток за фінансовим обліком менша за суму податку на прибуток згідно із податковим обліком, то виникає відстрочений податковий актив, сума якого розраховується як різниця значень обох податків і обліковується на рахунку 17 "Відстрочені податкові активи".

Ці записи у бухгалтерському обліку можуть відображатися або в кінці кварталу перед складанням проміжної фінансової звітності, або в кінці року - перед складанням річної фінансової звітності.

Приклад 2.10. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку податкові різниці та пояснити порядок їх відображення у звітності, відповідно до обраного підприємством елементу облікової політики.

Умова завдання

Підприємством "Зоря" відвантажена готова продукція на суму 198000,00 грн. в т.ч. ПДВ - 20 %; собівартість виготовленої продукції 92000,00 грн.; проведено модернізацію основних засобів на суму 10000,00 грн.; (у межах 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, яка складає 100000,00 грн.); сплачено штраф за порушення податкового законодавства на суму 5600,00 грн.

Рішення

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з формування оподатковуваного прибутку наведено у табл. 2.21.

Таблиця 2.21. Формування оподатковуваного прибутку за правилами фінансового та податкового обліку

Зміст господарської операції

Формування суми прибутку до оподаткування, грн.

Фінансовий облік

Податковий облік

Відвантажено готову продукцію

198000,00

198000,00

Відображено ПДВ

Не враховується

Не враховується

Списано собівартість реалізованої готової продукції

92000,00

92000,00

Списано витрати на модернізацію основних засобів

Не враховується

10000,00

Сплачено штраф за порушення податкового законодавства

5600,00

Не враховується

Сума прибутку до оподаткування

100400,00

96000,00

Сума податку на прибуток за ставкою 19%

100400,00x0,19 = 19076,00

96000,00x0,19 = 18240,00

Сума податку на прибуток, розрахованого за даними фінансового обліку є більшою за суму податку на прибуток, розраховану за вимогами податкового обліку. Різниця виникла внаслідок списання витрат на модернізацію основних засобів та списаного штрафу і становить 19076,00 - 18240,00 = 836,00 грн.

Господарські операції з обліку податку на прибуток за умови, що сума податку на прибуток, обчислена за правилами фінансового обліку, більша за суму податку на прибуток, обчислену за правилами податкового обліку, наведено у табл. 2.22.

Таблиця 2.22. Облік податку на прибуток, якщо обчислена сума податку на прибуток за правилами фінансового обліку більша за суму податку на прибуток, обчислену за правилами податкового обліку

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Нараховано податок на прибуток

981 "Податок на прибуток"

641 "Розрахунки за податками"

18240,00

Відображено відстрочені податкові зобов'язання, що виникли внаслідок перевищення суми податку на прибуток, обчисленого за даними фінансового обліку над сумою податку на прибуток, визначеного за даними податкового обліку

981 "Податок на прибуток"

54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

836,00

Отже, якщо сума податку на прибуток за даними фінансового обліку більша за суму податку на прибуток згідно із податковим обліком, то виникає відстрочене податкове зобов'язання, сума якого розраховується як різниця значень обох податків і обліковується на рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".

Такі записи у бухгалтерському обліку відображаються або в кінці кварталу перед складанням проміжної фінансової звітності, або в кінці року - перед складанням річної фінансової звітності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Відстрочені податкові активи (рах. №17)
Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ТА ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ АКТИВІВ Й ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Прийняття рішення про розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань. Сплата розстрочених (відстрочених) сум та нарахованих процентів
Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті
Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті
Облік податкових зобов'язань з ПДВ
ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ АКТИВІВ, ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У БАЛАНСІ (Звіті про фінансовий стан)
Відображення коригування податкового кредиту в бухгалтерському обліку протягом року
Зміст активних операцій банку, відображення активів банку в балансі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси