Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Транспортно-заготівельні витратиЗа якою вартістю оцінюються придбані або вироблені запаси за вимогами...Як здійснюють облік витрат на придбання (вирощування) довгострокових...Методи та завдання обліку запасівОблік запасівОБЛІК ЗАПАСІВ (Клас 2: рахунки № 20, 21, 22) ТА ДОВГОСТРОКОВИХ...Облік виробничих запасів, готової продукції і товарівОблік облігацій, придбаних за номінальною вартістюОБЛІК ЗАПАСІВСкладання бюджету придбання виробничих запасів для забезпечення...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облікова політика підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Способи обліку транспортно-заготівельних витрат, понесених на придбання запасів

Оцінка запасів при їх надходженні незалежно від джерела придбання (від постачальників, від засновників за внесками до статутного капіталу, безкоштовне отримання у вигляді спонсорської допомоги або благодійних внесків, внаслідок бартерних операцій) здійснюється за первісною вартістю.

Первісна вартість - це фактична (історична) собівартість, що включає всі витрати, понесені підприємством на придбання запасів і доведення їх до придатного для використання стану.

Згідно з п. 9 П(С)БО 9 "Запаси" до складу первісної вартості запасів включаються такі витрати:

- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику за вирахуванням непрямих податків;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

- транспортно-заготівельні витрати;

- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

При цьому найскладнішим елементом первісної вартості придбаних запасів є транспортно-заготівельні витрати.

Відповідно до п. 9 П(С)БО 9 "Запаси" до транспортно-заготівельних витрат належать витрати на заготівлю запасів, витрати на оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи, витрати на транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, витрати на страхування ризиків доставки запасів тощо.

Існує два способи включення транспортно-заготівельних витрат до складу первісної вартості придбаних запасів:

1) прямий спосіб,

2) непрямий спосіб.

При прямому способі транспортно-заготівельні витрати включаються до первісної вартості конкретної одиниці запасів у момент їх придбання відразу при оприбуткуванні та відображаються на відповідних субрахунках обліку запасів.

У п. 5.5 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів зазначається, що цей спосіб доцільно застосовувати, якщо можна достовірно визначити суму витрат, які безпосередньо відносяться до придбаних запасів. Проте при перевезенні запасів одного найменування це зробити просто, а при доставці запасів декількох найменувань виникає необхідність розподілу транспортно-заготівельних витрат між одиницями запасів. Розподіл транспортно-заготівельних витрат між найменуваннями запасів, які перевозяться, може здійснюватися за кількісним (вага, об'єм, кількість місць, одиниць) або вартісним критерієм (ціна одиниці запасів).

Приклад 3.1. Визначити розмір транспортно-заготівельних витрат, що відносяться до придбаних товарів, якщо у розпорядчому документі про облікову політику підприємства передбачено застосування прямого способу включення транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості товарів. Базою їх розподілу обрана купівельна вартість товарів. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Умова завдання

На підприємство оптової торгівлі транспортним засобом постачальника доставлено три найменування товарів:

— борошно 1-го ґатунку - 1500 кг за ціною 1,50 грн, крім того

ПДВ - 20 %;

— цукор-пісок - 1000 кг за ціною 1,25 грн, крім того ПДВ -

20 %;

— олію рослинну - 500 л за ціною 1,50 грн, крім того ПДВ -

20 %.

Транспортні витрати на доставку товарів склали 500,00 грн., крім того ПДВ - 20 %.

Рішення

1. Сума транспортно-заготівельних витрат, що включається до первісної вартості придбаних товарів, складає:

— для борошна 1-го ґатунку 264,71 грн. = 500,00 х (2250,00 /(2250,00 +1250,00 +750,00);

— для цукру-піску 147,06 грн. = 500,00 х (1250,00 /(2250,00

+1250,00 +750,00);

— для олії рослинної 88,23 грн. = 500,00 х (750,00 /(2250,00

+1250,00 +750,00).

2. Первісна вартість придбаних товарів складає:

— для борошна 1-го ґатунку - 2250,00 +264,71=2514,71 грн;

— для цукру-піску - 1250,00 +147,06=1397,06 грн;

— для олії рослинної -750,00 +88,23=838,23 грн.

3. Бухгалтерські проведення з обліку транспортно-заготівельних витрат, понесених при придбанні товарів, за прямим способом наведено у табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Бухгалтерські проведення з обліку транспортно-заготівельних витрат, понесених при придбанні товарів, за прямим способом

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Оприбутковано товари, придбані у постачальника за первісною вартістю (у тому числі транспортно-заготівельні витрати)

281 "Товари на складі"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

4750,00

Відображено податковий кредит з ПДВ - 20 %

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

950,00

Непрямий спосіб передбачає облік транспортно-заготівельних витрат на окремому субрахунку загальною сумою з подальшим їх розподілом за методом середнього відсотку. При цьому транспортно-заготівельні витрати включаються у первісну вартість придбаних запасів лише в кінці місяця.

Для обліку транспортно-заготівельних витрат рекомендовано використовувати:

— субрахунок 289 "Транспортно-заготівельні витрати, понесені на придбання товарів" - на торговельних підприємствах;

— субрахунок 2011 "Транспортно-заготівельні витрати, понесені на придбання виробничих запасів" - на виробничих підприємствах з аналітикою у розрізі окремих груп запасів та статей витрат.

Розрахунок середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат здійснюється за формулою (3.1):

де, %ТЗВ - середній відсоток транспортно-заготівельних витрат;

Зпоч - залишок запасів на початок місяця, грн.;

Знад - вартість запасів, що надійшли впродовж місяця, грн.;

ТЗВпоч.. - сума транспортно-заготівельних витрат, що відносяться до залишку запасів на початок місяця, грн.;

ТЗВнарах - сума транспортно-заготівельних витрат, що нараховані при надходженні запасів впродовж місяця, грн.

Розрахунок суми транспортно-заготівельних витрат, які відносяться до запасів, що вибули, здійснюється за формулою (3.2):

де, ТЗВвиб - сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до запасів, які вибули впродовж місяця, грн.;

Звиб - вартість запасів, що вибули впродовж місяця, грн.;

%ТЗВ - середній відсоток транспортно-заготівельних витрат, %.

Приклад 3.2. Визначити суму транспортно-заготівельних витрат, що відносяться до списаних у виробництво сировини і матеріалів, та відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, якщо у розпорядчому документі про облікову політику підприємства передбачено використання непрямого способу включення транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості виробничих запасів.

Умова завдання

Залишки на рахунках бухгалтерського обліку підприємства станом на 01.01.2014 року становлять:

- за рахунком 201 "Сировина і матеріали" - 20000,00 грн.;

- за рахунком 2011 "Транспортно-заготівельні витрати" -

4000,00 грн.

Впродовж місяця від постачальників надійшли сировина й матеріали на суму 30000,00 грн., крім того ПДВ - 20 %.

Вартість доставки сировини й матеріалів, що була здійснена постачальником, становить 2000,00 грн., крім того ПДВ - 20 %.

Списано у виробництво сировини й матеріалів за місяць на 15000,00 грн.

Рішення

1. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат, понесених при придбанні сировини й матеріалів становить:

%ТЗВ = (4000,00 +2000,00)/(20000,00 +30000,00)х100% = 12%.

2. Сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до списаних у виробництво сировини і матеріалів, дорівнює:

ТЗВвиб. = 15000,00 х12% / 100% = 1800,00 грн.

3. Бухгалтерські проведення з обліку транспортно-заготівельних витрат, понесених на придбання сировини і матеріалів, за непрямим способом наведено у табл. 3.2.

Таблиця 3.2. Бухгалтерські проведення з обліку транспортно-заготівельних витрат, понесених на придбання сировини і матеріалів, за непрямим способом

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Надійшли сировина і матеріали від вітчизняних постачальників

201 "Сировина й матеріали"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

30000,00

Відображено податковий кредит з ПДВ - 20 %

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

6000,00

Нараховано заборгованість перед постачальниками за доставку сировини і матеріалів

2011 "Транспортно-заготівельні витрати"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

2000,00

Відображено податковий кредит з ПДВ - 20 %

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

400,00

Списано сировину і матеріали у виробництво

23 "Виробництво"

201 "Сировина й матеріали"

15000,00

Списано транспортно-заготівельні витрати, що відносяться до використаних у виробництві сировини і матеріалів

23 "Виробництво"

2011 "Транспортно-заготівельні витрати"

1800,00

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси