Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Витрати виробництва: облік та аналіз на пивоварних підприємствах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

В умовах конкурентного середовища вирішення проблеми ефективного розвитку та економічного зростання пивоварних підприємств потребує удосконалення перш за все системи управління витратами.

З метою прийняття своєчасних управлінських рішень в умовах постійної динаміки ринкової кон'юнктури вкрай потрібна достовірна інформація щодо формування витрат виробництва і собівартості продукції, котру якраз і надає облік та аналіз.

Проблеми обліку та аналізу витрат виробництва знайшли відображення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених: А.Ф. Аксененка, Ї.А. Басманова, П .С. Безруких, М.Т. Білухи, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Б.І. Валуєва, З.В. Гуцайлюка, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.Х.Цінника, Б.М. Литвина, Ю.Я. Литвина, Є.В. Мниха, В.Ф. Палія, СО. Стукова, В.В. Солка, Р.В. Федоровича, М .Г. Чумаченка, СІ. Шкарабана.

Питання обліку та аналізу витрат за сучасних умов у пивоварній промисловості, проте, носять дискусійний характер, про що свідчить наявність таких проблем: чинна нормативна база з питань обліку витрат не враховує технолого-організаційних особливостей досліджуваної галузі; групування витрат за сукупністю класифікаційних ознак та номенклатура калькуляційних статей потребують подальшого вдосконалення для посилення контрольних функцій обліку за центрами відповідальності; визначення бази розподілу загальновиробничих витрат між об'єктами обліку не обґрунтовується; використовуються форми регістрів обліку витрат, аналітичних таблиць, які потребують подальшого вдосконалення в умовах використання автоматизованих систем обробки економічної інформації; аналіз витрат, який виявляв би ефективність витрачання виробничих ресурсів, не застосовується; оперативний облік і аналіз витрат виробництва ще не став основою для прийняття тактичних управлінських рішень; достатньою мірою не використовуються можливості інформаційної бази перспективного аналізу для розрахунку беззбитковості пивоварного виробництва.

Отже, потреба в оновленні організації, удосконаленні методики обліку і аналізу витрат на виробництво на підприємствах пивоварної промисловості обумовлюють актуальність дослідження.

В монографії проведені дослідження стану обліку та аналізу витрат на виробництво на підприємствах пивоварної промисловості і надані конкретні пропозиції щодо вдосконалення їх методики та організації.

Метою дослідження стало надання рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення методики та організації облікової й аналітичної систем в умовах автоматизованої обробки економічної інформації з урахуванням міжнародного досвіду і національних стандартів на основі вивчення проблемних питань теорії і практики обліку та аналізу витрат на виробництво пивоварної продукції для покращення інформаційної бази системи управління пивоварних підприємств. Виходячи з мети дослідження автором поставлені завдання:

- на основі чинних класифікацій обґрунтувати перелік класифікаційних ознак усієї сукупності витрат та номенклатуру калькуляційних статей, що включаються в собівартість пивоварної продукції з урахуванням технолого-організаційних особливостей і матеріально-речового результату пивоварного виробництва;

- дослідити сучасні концепції облікових і аналітичних систем та з'ясувати можливості їх застосування на підприємствах пивоварної промисловості на підставі критичної оцінки чинної системи обліку і аналізу витрат на виробництво;

- надати пропозиції щодо вдосконалення методики обліку прямих та непрямих витрат на виробництво в разі застосування нормативно-попередільного методу обліку витрат, запропонувати систему носіїв первинної і зведеної інформації щодо обліку витрат в умовах автоматизації;

- використати економіко-математичні залежності для обґрунтування вибору бази розподілу загальновиробничих витрат, побудови функції витрат та аналізу беззбитковості пивоварного виробництва;

- обґрунтувати рекомендовану методику обліку та аналізу витрат за центрами відповідальності, виявлення та документування відхилень на основі удосконалених кодифікаторів їх причин та ініціаторів;

- розробити модель витрат для з'ясування взаємозв'язку між вхідними і вихідними параметрами та запропонувати засоби її реалізації для підприємств досліджуваної галузі;

- удосконалити методику та механізм організації оперативного обліку і аналізу витрат пивоварного виробництва;

- визначити шляхи вдосконалення методики аналізу витрат на пивоварних підприємствах, аналітичних таблиць та напрями використання аналітичної інформації для прийняття тактичних та прогнозних управлінських рішень.

Об'єктом дослідження є процес формування витрат на виробництво на підприємствах пивоварної промисловості.

Предметом дослідження є наявна методика і практика обліку та аналізу витрат на виробництво на пивоварних підприємствах.

Методи дослідження Під час проведення дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: групування і порівняння - у процесі дослідження технолого-організаційних особливостей пивоварного виробництва та їх впливу на побудову системи обліку і аналізу витрат; абстрактно-логічний - у ході вивчення особливостей формування і розподілу загальновиробничих витрат, аналіз і синтез, економіко-математичне моделювання - для дослідження факторів впливу на виробничі витрати, а також інші економіко-статистичні методи. Для достовірності та оперативності одержання результатів реалізація окремих методів здійснювалась в автоматизованому режимі.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному.

Уперше:

- розроблено кодифікатор причин та винуватців низького виходу екстракту в варильному цеху, що посилює оперативний контроль за додержанням технологічного процесу;

- розроблено модель витрат виробництва та засоби її реалізації, що дозволяє визначити взаємозв'язок між факторами виробництва і кінцевим результатом та проводити оперативний аналіз витрат за кожною стадією виробництва пива.

Крім того, удосконалено:

- групування витрат виробництва за сукупністю класифікаційних ознак і уточнено номенклатуру калькуляційних статей витрат як методичну базу їх обліку та аналізу для пивоварного виробництва;

- кодифікатори причин та винуватців відхилень від норм матеріальних та трудових витрат для підприємств пивоварної промисловості, які доповнені кодифікатором центрів відповідальності за витратами, що посилює контроль за витрачанням виробничих ресурсів;

- перелік статей загальновиробничих витрат і обґрунтовано вибір бази їх розподілу з використанням економіко-математичних залежностей в автоматизованому режимі;

- методику обліку та аналізу витрат за центрами відповідальності, зокрема запропоновано проводити дослідження періодичності виникнення відхилень за калькуляційними статтями та центрами відповідальності в розробленій формі;

В роботі одержали подальшого розвитку:

- методика аналізу витрат на виробництво для підприємств пивоварної галузі, яку пропонується доповнити методикою перспективного аналізу, зокрема запропоновано методику проведення аналізу альтернативних варіантів рішень проблемної ситуації "виробляти чи купувати солод?*1 і зроблено висновок на користь виробництва солоду з використанням власних потужностей;

- методика оперативного аналізу витрат на виробництво пивоварних підприємств; запропоновано зокрема доповнити чинну методику оперативним аналізом заміни солоду несолодженими матеріалами, витрат допоміжних матеріалів та гірких речовин, об'ємних виходів і втрат за сортами пива відповідно до розроблених форм аналітичних таблиць на основі обґрунтування системи показників за центрами відповідальності з визначенням причин та винуватців відхилень.

Основні положення наукового дослідження можуть бути використані науковцями, економістами-практиками, аспірантами та студентами у навчальному процесі при вивченні економічних дисциплін.

Монографія складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси