Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Диверсифікація аграрних і переробних підприємств, її форми і видиМінімізація сукупних витрат на куповані виробничі запаси...Методика визначення собівартості продукції переробних підприємствПродукція переробних підприємств: на стадії виробництва, готова...Спеціалізація, кооперування і комбінування в переробному виробництві....Показники використання обладнання переробних підприємств та адаптація...Види і система цін на продукцію аграрних підприємствЦІНИ І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВВплив обсягу пропонування товарної продукції на доходи аграрних...Облік витрат і калькулювання собівартості продукції переробних...
 
Головна arrow Агропромисловість arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Чиста продукція аграрних і переробних підприємств

Чиста продукція – це новостворена вартість, найважливіша складова виробленого сукупного продукту (валової продукції) аграрного підприємства чи товарної продукції переробного підприємства, що характеризує економічну ефективність виробництва.

Якщо вартість валової продукції сільського господарства, що набула товарної форми, виразити в поточних ринкових цінах, а решту її, яка використана на виробничі внутрішньогосподарські потреби і представлена приростом незавершеного виробництва та приростом вартості вирощування культурних насаджень, оцінити за собівартістю, то у формалізованому вигляді в цілому по аграрному підприємству вартість сукупного продукту можна зобразити виразом с + v + m, де с – спожиті засоби виробництва (предмети праці й амортизація основних засобів), v+ т – чиста продукція.

Розмір чистої продукції є функцією від таких важливих факторів, як обсяг виробництва валової продукції, рівень товарності, цін реалізації продукції і спожитих засобів – с, у структурі вартості сукупного продукту.

До перших трьох факторів розмір чистої продукції перебуває у прямій пропорційній залежності, а до останнього – в оберненій. Частка спожитих засобів виробництва в структурі собівартості валової продукції має тенденцію до збільшення. Це об'єктивний процес, що відображає зміну діалектичного співвідношення між витратами живої і минулої праці зі зростанням її продуктивності.

Для того щоб кількісно визначити чисту продукцію аграрного підприємства, передовсім потрібно розрахувати валову продукцію за собівартістю її виробництва (собівартість виробництва продукції рослинництва і тваринництва всіх видів, приріст незавершеного виробництва за собівартістю, собівартість вирощування багаторічних культурних насаджень, собівартість наданих на стороні послуг). Цей розрахунок ведеться за основним (сільськогосподарським) виробництвом і окремо за іншими видами діяльності.

У результаті одержують такі перші дві складові вартості валової продукції: с + v. Далі від одержаного результату слід відняти виробничо спожиті ресурси, а саме: виробничо спожиті предмети праці, амортизацію основних засобів і витрати на оплату послуг, наданих підприємству зі сторони, тобто виконати дію (с + v) – с = v.

До здобутого результату (витрат на оплату праці) потрібно додати прибуток, що був одержаний від тих товарних галузей підприємства, в яких виручка від реалізації продукції перевищує повну її собівартість, і формалізовано зобразимо цей результат так: v + m'. Від цієї суми слід відняти збиток, що створився в галузях, де виручка від реалізації продукції була меншою за її повну собівартість. У результаті цієї дії дістають вартість чистої продукції підприємства v + m'v- з = v + т.

Для визначення за звітний рік чистої продукції переробного підприємства потрібно обчислити вартість товарної продукції за поточними цінами реалізації,

додати до неї приріст незавершеного виробництва і від одержаного результату відняти матеріальні витрати, амортизацію і вартість послуг, наданих сторонніми організаціями, тобто виконується дія (с + v + т) - с = v + т. Розмір чистої продукції переробних підприємств є функцією тих самих факторів, що й чистої продукції аграрних підприємств.

У наведеній методиці визначення чистої продукції аграрних і переробних підприємств її складовий елемент v представлений фондом оплати праці і соціальними нарахуваннями (єдиним внеском на державне соціальне страхування).

Соціальні нарахування на оплату праці – це елемент витрат, що зменшує прибуток підприємства, і його включення до чистої продукції завищує її величину з позиції можливостей використання цього економічного ефекту для потреб виробництва. Тому більш точно чисту продукцію, яка б відображала реальний економічний стан підприємства, можна визначити без урахування цього елементу витрат. Тоді загальна формула визначення чистої продукції по підприємству набуде вигляду (c+v)-c-v'+ m'-3 = v+m, де ν' – соціальні нарахування на оплату праці.

Економічне значення чистої продукції надзвичайно важливе, оскільки вона є основою розширеного відтворення. Адже для наступного циклу відтворення підприємство насамперед повинно відшкодувати спожиті засоби виробництва.

Розширене відтворення можна здійснити лише за рахунок чистої продукції, яку поділяють на фонд споживання і фонд нагромадження. Співвідношення між цими фондами кожне підприємство встановлює самостійно, враховуючи при цьому абсолютний розмір чистої продукції, ступінь оснащеності виробництва, зношеність основних засобів, забезпеченість оборотними засобами, досягнутий рівень оплати праці працівників, ступінь розвитку соціальної інфраструктури, співвідношення між фондом оплати праці і прибутком.

Для оцінки економічного стану підприємства важливо проаналізувати такі два важливі показники, як питома вага чистої продукції у валовому продукті (товарній продукції) і частка оплати праці (разом з відрахуваннями на соціальні заходи або без них) у загальній сумі новоствореної вартості. Чим більша величина цього кінцевого результату і вища частка його у вартості сукупного валового продукту, тим за однакових інших умов є більше можливостей для відтворення факторів виробництва бажаними темпами, і навпаки.

Значну інформативність має і другий показник. Чим гірше працює підприємство, тим буде більшою частка оплати праці (разом з відрахуваннями на соціальні заходи або без них) у загальній сумі чистої продукції, а отже, тим буде меншою частка прибутку як основного власного джерела інвестицій.

У разі коли підприємство не отримує ані прибутку, ані збитку, чиста продукція буде представлена лише фондом оплати праці, тому розглянутий показник дорівнюватиме 100 %. Це та межа, за якої підприємство ще спроможне забезпечувати просте відтворення і зберігати своє існування як юридична особа.

За умов збиткової діяльності підприємства чиста продукція зменшується. Коли сума збитку досягає суми нарахованої оплати праці, то цей кінцевий результат буде дорівнювати нулю, а за подальшого збільшення суми збитку він набуватиме від'ємного значення.

За роки економічної кризи в багатьох підприємствах, особливо в аграрних, кінцева продукція нерідко досягала мінус кількох сот тисяч гривень, що свідчить про їх номінальне банкрутство. Тому підприємства повинні своєчасно вживати кардинальних заходів щодо недопущення збитковості виробництва.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Диверсифікація аграрних і переробних підприємств, її форми і види
Мінімізація сукупних витрат на куповані виробничі запаси вузькоспеціалізованих аграрних підприємств та переробних підприємств
Методика визначення собівартості продукції переробних підприємств
Продукція переробних підприємств: на стадії виробництва, готова продукція, товарна продукція, реалізована продукція * У
Спеціалізація, кооперування і комбінування в переробному виробництві. Оптимізація асортиментного ряду продукції переробного підприємства
Показники використання обладнання переробних підприємств та адаптація цих показників для одержання заданого обсягу продукції
Види і система цін на продукцію аграрних підприємств
ЦІНИ І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Вплив обсягу пропонування товарної продукції на доходи аграрних підприємств. Сільськогосподарська проблема короткострокового періоду
Облік витрат і калькулювання собівартості продукції переробних виробництв
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси