Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ БАНКУКомісійні операції з цінними паперами та їх облік
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ БАНКУКомісійні операції з цінними паперами та їх облік
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік операцій з цінними паперами

У розділі розглядається організація обліку операцій з цінними паперами за портфелями банку (торговий портфель, портфель банку на продаж, портфель до погашення). Дається характеристика обліку фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, боргових цінних паперів власної емісії. Наводиться облік комісійних операцій банку з цінними паперами.

Організація обліку операцій з цінними паперами

Цінні папери (ЦП) – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають відносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Відповідно до Закону Україні "Про цінні папери та фондову біржу" цінні папери підрозділяються: на акції; облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов'язання республіки; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; приватизаційні папери.

Класифікація фінансових інвестицій, у тому числі цінних паперів, у бухгалтерському обліку банку наведена на рис. 8.1. Придбані цінні папери первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю.

Собівартість цінного папера – це ціна придбання цінного папера, уключаючи накопичені відсотки, а також витрати на операції з придбання цінних паперів.

Комісійні та інші витрати, пов'язані з придбанням боргових цінних паперів, збільшують (зменшують) суми премії (дисконту) на дату їх придбання.

Класифікація фінансових інвестицій банку

Рис. 8.1. Класифікація фінансових інвестицій банку

На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані банком, оцінюються за їх справедливою вартістю, крім:

а) цінних паперів, що утримуються до погашення;

б) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити;

в) інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.

Ринкова вартість цінних паперів – сума коштів, яку можна отримати від продажу цінних паперів на активному ринку.

На дату балансу ринкова вартість визначається за даними останнього у звітному періоді офіційного котирування на організаційно оформленому ринку. Водночас ринкова вартість цінних паперів, що перебувають в обігу більше ніж на одному офіційно оформленому ринку, під час розрахунку справедливої вартості оцінюється за найменшим з останніх котирувань, визначених на кожному з ринків. Сума збільшення або зменшення балансової вартості таких цінних паперів на дату балансу відображається за рахунками доходів або витрат.

Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним, то банки застосовують для визначення справедливої вартості такі методи:

– посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;

– аналіз дисконтованих грошових потоків. Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, банки використовують ставку дисконту, яка дорівнює діючій нормі прибутковості подібної фінансової інвестиції, що має в основному такі самі умови та характеристики (строк погашення, що залишився; структура потоків грошових коштів; валюта; кредитний рейтинг емітента, процентна ставка);

– інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості цінних паперів.

Усі цінні папери, крім тих, які обліковуються в торговому портфелі, переглядаються на зменшення корисності.

Зменшення корисності цінних паперів – втрата економічної вигоди, яка спричинена однією або кількома збитковими подіями, які відбулися після первісного визнання цінних паперів і мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами.

Об'єктивними доказами, що свідчать про зменшення корисності цінних паперів, можуть бути відомості:

– про фінансові труднощі емітента;

– фактичне розірвання контракту внаслідок невиконання умов договору або прострочення виплати відсотків чи основної суми;

– високу ймовірність банкрутства;

– реорганізацію емітента;

– зникнення активного ринку для цих цінних паперів через фінансові труднощі емітента;

– значне або тривале зменшення справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком порівняно з їх собівартістю.

Зменшення балансової вартості цінних паперів унаслідок визнання зменшення їх корисності відображається в бухгалтерському обліку лише на суму, що не призводить до від'ємного значення їх вартості. Якщо балансова вартість таких цінних паперів досягає нуля, то в бухгалтерському обліку вони відображаються за нульовою вартістю до прийняття банком рішення про їх списання.

За борговими цінними паперами окремо обліковуються дисконт або премія в разі їх наявності.

Дисконт – це різниця між номінальною вартістю цінних паперів та їх вартістю під час первісного визнання без урахування нарахованих на час придбання відсотків, якщо така вартість нижча номінальної вартості.

Премія – це перевищення вартості цінних паперів під час їх первісного визнання без урахування нарахованих (накопичених) на час придбання відсотків над їх номінальною вартістю.

Дисконт або премія за борговими цінними паперами в портфелях на продаж та до погашення амортизується протягом періоду з дати їх придбання до дати погашення за методом ефективної ставки відсотка.

Ефективна ставка відсотка – ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівартості цінних паперів та вартості їх погашення.

Приклад 1• Банк 3 січня 2003 р. придбав облігації номінальною вартістю 50 000 грн за 46 282 грн, тобто дисконт становив 3 718 грн (30 000 – 46 282).

Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 % річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно вкінці року, його номінальна сума становить 4 500 грн (50 000-9 %)(табл. 8.1).

Ефективна ставка відсотка дорівнює: .

Таблиця 8.1

Розрахунок амортизації дисконту методом ефективної ставки

Дата

Номінальна сума відсотка, грн

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн*

Сума амортизації дисконту, грн (гр: З-гр. 2)

Амортизована собівартість, грн**

03.01.2005

-

-

-

46282

31.12.2005

5 091

591

46 873

31.12.2006

5156

656

47 529

31.12.2007

4 500

5 228

728

48 257

31.12.2008

5 308

808

49065

31.12.2009

5 435

935

50 000

Примітки. * Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.

** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату й суми амортизації дисконту за звітний період.

Приклад 2. Облігації номінальною вартістю 50 000 грн придбані 3 січня 2005 року за 52 019 грн, тобто премія становила 2 019 грн (52 019 – 50 000). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9 % річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4 500 грн (50 000 • 9 % ) (табл. 8.2).

Ефективна ставка відсотка дорівнює: .

Таблиця 8.2

Розрахунок амортизації премії методом ефективної ставки

Дата

Номінальна сума відсотка, грн

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн*

Сума амортизації премії, грн (гр. 2 – гр. 3)

Амортизована собівартість, грн**

03.01.2005

-

-

-

52 019

31.12.2005

4 161

339

51 680

31.12.2006

4 134

365

51 314

31.12.2007

4 500

4105

395

50 919

31.12.2008

4 073

426

50 492

31.12.2009

4 008

492

50 000

Примітки. * Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.

** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період.

Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід, а сума амортизації премії зменшує процентний дохід за цінними паперами.

Амортизація дисконту (премії) не здійснюється для боргових цінних паперів, якщо величина дисконту (премії) на дату придбання є несуттєвою, тобто менша ніж 1 % від суми номіналу. У такому разі вся сума дисконту (премії) збільшує (зменшує) процентні доходи під час первісного визнання цінного папера.

Цінні папери, які надані в довірче управління, не вважаються такими, що вибули з портфеля банку, а обліковуються за окремими аналітичними рахунками тих самих балансових рахунків, на яких вони обліковувалися до надання в довірче управління, з подальшим здійсненням операцій з переоцінки, амортизації дисконту або премії, нарахування доходу тощо.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси