Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Дата первісного визнання необоротних активів та групи вибуття,...Сутність та основні методи оптового продажу товарівПродаж товарів зі знижкою ціниОрганізація продажу товарів зі складуОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У МАГАЗИНАХ
Як класифікуються основні засоби для цілей бухгалтерського обліку?Облік інвестиційної нерухомостіОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ НАУК
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні засоби, утримувані для продажу

Банк має класифікувати основні засоби як утримувані для продажу, якщо балансова вартість таких основних засобів відшкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного використання. Додаткова умова – це високий ступінь імовірності продаж; основних засобів протягом року з дати класифікації.

Переведення основних засобів до категорії утримуваних для продажу в бухгалтерському обліку відображається такими бухгалтерськими проведеннями:

1. За основними засобами, що обліковуються за собівартістю:

– на суму накопиченого зносу:

Дт – рахунки 4409 КА "Знос основних засобів", 4419 КА "Знос інвестиційної нерухомості", 4509 КА "Знос інших необоротних матеріальних активів";

Кт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4410 А "Інвестиційна нерухомість", 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи";

– на суму балансової вартості:

Дт – рахунок 3408 А "Необоротні активи, утримувані для продажу";

Кт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4410 А "Інвестиційна нерухомість", 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи".

2. За основними засобами, що обліковуються за переоціненою вартістю:

– на суму накопиченого зносу:

Дт – рахунки 4409 КА "Знос основних засобів", 4509 КА "Знос інших необоротних матеріальних активів";

Кт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи";

– на суму балансової вартості:

Дт – рахунок 3408 А "Необоротні активи, утримувані для продажу";

Кт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4410 А "Інвестиційна нерухомість", 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи".

Сума дооцінки, що обліковується за рахунком 5100 П "Результати переоцінки основних засобів", залишається до часу вибуття або декласифікації основних засобів.

Основні засоби, котрі були переведені до категорії утримуваних для продажу, надалі відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.

Амортизація на основні засоби, утримувані для продажу, не нараховується.

Бухгалтерський облік інвестиційної нерухомості

Інвестиційна нерухомість – нерухомість, утримувана (власником або лізингоодержувачем за договором про фінансовий лізинг (оренду)) з метою отримання лізингових (орендних) платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей.

До інвестиційної нерухомості належать:

– земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в довгостроковій перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі в процесі діяльності;

– земля, подальше використання якої на цей час не визначено;

– будівля, що надається в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду);

– будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).

Один і той самий об'єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно відокремлені частини, що використовуються з різною метою: одна частина – для отримання доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша – для використання в процесі діяльності банку або .тля адміністративних цілей.

У бухгалтерському обліку такі частини об'єкта нерухомості відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, то такий об'єкт визнається інвестиційною нерухомістю за умови, що лише незначна частина об'єкта утримується для використання в процесі діяльності банку або для адміністративних цілей.

Банк має розробити та затвердити в обліковій політиці чіткі критерії для визначений активу як об'єкта інвестиційної нерухомості та зазначати ці критерії в інформації до фінансової звітності.

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості банк оцінює та відображає її в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, що безпосередньо пов'язані з її придбанням.

Придбання інвестиційної нерухомості відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

– передоплата:

Дт – рахунок 3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів";

Кт – рахунки 1001 А "Банкноти та монети в касі банку", 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України", 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб", 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";

– визнання інвестиційної нерухомості в балансі банку:

Дт – рахунок 4410 А "Інвестиційна нерухомість";

Кт – рахунок 3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів";

Після первісного визнання об'єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку банк здійснює за одним з таких методів:

а) за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються);

б) за первісною вартістю (собівартістю) з урахуванням накопиченої амортизації та втрат від зменшення корисності.

Зміни справедливої вартості об'єкта інвестиційної нерухомості, що оцінюється за справедливою вартістю, відображаються в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

– у разі збільшення вартості:

Дт – рахунок 4410 А "Інвестиційна нерухомість";

Кт – рахунок П "Доходи від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості";

– у разі зменшення вартості:

Дт – рахунок 7394 А "Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості";

Кт – рахунок 4410 А "Інвестиційна нерухомість";

Якщо об'єкт інвестиційної нерухомості оцінюється за первісною вартістю (собівартістю), то в бухгалтерському обліку здійснюються такі проведення:

– нарахування амортизації:

Дт – рахунок 7423 А "Амортизація";

Кт – рахунок 4419 КА "Знос інвестиційної нерухомості";

– зменшення корисності:

Дт – рахунок 7499 А "Інші витрати";

Кт – рахунок 4419 КА "Знос інвестиційної нерухомості".

Переведення об'єкта нерухомості до категорії інвестиційної нерухомості та з категорії інвестиційної нерухомості до інших банк виконує лише в разі зміни способу його функціонального використання, що підтверджується такими подіями:

– початком зайняття власником нерухомості – у разі переведення з інвестиційної нерухомості до нерухомості, зайнятої власником;

– закінченням зайняття власником нерухомості – у разі переведення з нерухомості, зайнятої власником, до інвестиційної нерухомості;

– завершенням будівництва або забудови – у разі переведення з нерухомості в процесі будівництва або забудови до інвестиційної нерухомості.

Якщо банк застосовує метод оцінки за первісною вартістю, то переведення об'єкта інвестиційної нерухомості до категорії нерухомості, зайнятої власником, та навпаки не впливає на його балансову вартість.

Якщо банк застосовує метод оцінки нерухомості за справедливою вартістю, то під час переведення об'єкта інвестиційної нерухомості до категорії нерухомості, зайнятої власником, банк здійснює такі проведення:

Дт – рахунок 4400 А "Основні засоби";

Кт – рахунок 4410 А "Інвестиційна нерухомість" – за справедливою вартістю на дату переведення.

Під час здійснення такого переведення прибуток або збиток не виникає.

Різниця між балансовою та справедливою вартістю нерухомості, що виникає на дату переведення об'єктів з категорії нерухомості, зайнятої власником, до інвестиційної нерухомості, визнається банком як переоцінка основних засобів:

– у разі перевищення справедливої вартості об'єкта інвестиційної нерухомості над його балансовою вартістю:

Дт – рахунки 4410 А "Інвестиційна нерухомість", 4409 КА "Знос основних засобів";

Кт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 5100 П "Результати переоцінки основних засобів";

– у разі перевищення балансової вартості над справедливою вартістю об'єкта інвестиційної нерухомості:

Дт – рахунки 4410 А "Інвестиційна нерухомість", 4409 КА "Знос основних засобів", 5100 П "Результати переоцінки основних засобів"; 7499 А "Інші витрати";

Кт – рахунок 4400 А "Основні засоби".

Якщо після завершення будівництва або реконструкції об'єкт нерухомості передається іншій стороні в оперативний лізинг (оренду), то такий об'єкт банк переводить до категорії інвестиційної нерухомості. Будь-яка різниця між справедливою вартістю нерухомості та її попередньою балансовою вартістю на дату переведення визнається як інші витрати або інший дохід звітного періоду.

У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюються такі проведення:

– у разі отримання доходу:

Дт – рахунок 4410 А "Інвестиційна нерухомість";

Кт – рахунки 4430 А "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами", 6499 П "Інші доходи";

– у разі визнання витрат:

Дт – рахунки 4410 А "Інвестиційна нерухомість", 7499 А "Інші витрати";

Кт – рахунок 4430 А "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси