Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Агропромисловість arrow Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

У світовій практиці головним напрямком аграрної політики є забезпечення населення продуктами харчування, основою якого є виробництво сільськогосподарських культур. Розвиток ринкових відносин в аграрному секторі економіки України, посилення конкуренції на вітчизняному та світовому ринках сільськогосподарської продукції, поглиблення інтеграційних і глобалізаційних процесів, вступ України до СОТ зумовлюють інтенсифікацію виробництва та потребу у пошуку нових факторів підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств, що неможливо без освоєння передових технологій та впровадження інновацій у господарську діяльність основних товаровиробників.

Отримання максимальних рівнів врожаю сільськогосподарських культур можливе лише при умові дотримання елементів технології вирощування. Аграрна наука на разі знаходиться на новому етапі свого розвитку, який обумовлюється специфічними вимогами до підготовки висококваліфікованих спеціалістів аграрників та змінами підходів щодо технологій вирощування сільськогосподарських культур.

У дійсності Земля здатна прогодувати дев'ять мільярдів людей. Але для того, щоб досягти цього, необхідно підняти ефективність сільського господарства до нового, вищого рівня шляхом впровадження екологічно безпечних, раціональних та інноваційних рішень.

На разі можливість отримання валютних коштів на світовому ринку пов'язане перш за все за рахунок реалізації сільськогосподарської продукції. Україна – це велика аграрна країна, зі своїми звичаями та традиціями і роль сільського господарства в економічному зростанні країни важко переоцінити. Саме аграрний сектор повинен стати джерелом росту нашої національної економіки. Зростання ВВП в Україні, обумовлене зростанням агросектору, удвічі ефективніше сприяє скороченню бідності, ніж зростання ВВП за рахунок інших галузей.

Задоволення зростаючих потреб людства в продуктах харчування полягає у впровадженні сучасних фундаментальних наукових розробок та новітніх технологій у сільському господарстві, харчуванні та охороні здоров'я.

У сучасному аграрному виробництві основним фактором підвищення врожайності сільськогосподарських культур є освоєння та впровадження сучасних інтенсивних технологій вирощування, які запровадженні в передових країнах світу та господарствах України.

Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), кількість людей у світі, що голодує, зросла на 105 мільйонів тільки у 2009 році, і, таким чином, досягла загальної кількості 1,02 мільярда.

"Системи сучасних інтенсивних технологій", як наукова та навчальна дисципліна має важливе теоретичне і виробниче значення, тому що є розробником комплексного, системного підходу при вирощуванні польових культур та сприяє удосконаленню конкретних елементів технології.

Запровадження інновацій у сільськогосподарське виробництво в умовах ринкової економіки є складним не лише з фінансового боку, але й з психологічного, бо суттєво змінює схему дій персоналу і керівників.

Мета та завдання дисципліни. Вивчення дисципліни ''Системи сучасних інтенсивних технологій” дасть змогу самостійно вирішувати питання у застосуванні новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Актуальність дослідження інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств зумовлена посиленням конкурентної боротьби на ринку продуктів харчування та інтеграцією України в міжнародний економічний простір, що зумовлює необхідність формування інноваційної моделі розвитку сільського господарства, особливо його експортоорієнтованих галузей.

Мета курсу полягає у формуванні в фахівців конкретного розуміння того, що кожна сучасна інтенсивна агротехнологія – це цілісна, чітко визначена і науково-обгрунтована система з комплексом незамінних, взаємопов'язаних елементів, які виконують специфічну функцію, а всі разом – функцію системи, сутність якої полягає у виробленні наміченого обсягу та якості рослинницької продукції.

Основним завданням навчальної дисципліни "Системи сучасних інтенсивних технологій" є засвоєння теоретичних та практичних прийомів розробки сучасних технологічних елементів вирощування польових культур, на підставі глибоких знань біологічних особливостей культури, з урахуванням росту і розвитку рослинного організму, ознайомлення із найбільш застосовуваними технологіями в землеробській галузі.

У результаті вивчення курсу ”Системи сучасних інтенсивних технологій” фахівець повинен знати:

1) еволюційний процес становлення та розвитку інтенсивних технологій;

2) відмінні особливості основних світових технологій вирощування сільськогосподарських культур та їх поширення;

3) новітні світові та європейські тенденції формування агротехнологій;

4) організацію основних виробничих процесів та елементів сучасних технологій при вирощуванні сільськогосподарських культур;

5) наукові та виробничі досягнення в галузі вирощування польових культур, а також їх сучасне технічне забезпечення.

На підставі отриманих знань фахівець повинен вміти:

1) розробляти та реалізовувати основні елементи сучасних технологій вирощування;

2) оцінювати потенційні можливості сучасних сортів і гібридів, ґрунтові та кліматичні ресурси конкретного регіону;

3) контролювати розвиток культурних рослин в агрофітоценозах та регулювати елементи продуктивності в польових умовах;

4) науково обґрунтувати доцільність проведення технологічного заходу або їх системи, що впровадженні і дали позитивний ефект у передових країнах світу;

5) проводити комплексний аналіз стану і розвитку об'єктів сільськогосподарського виробництва та всієї галузі рослинництва, з врахуванням організаційної і економічної ефективності;

6) забезпечити високу економічну ефективність впроваджуваних технологій.

Об'єктами дисципліни є вивчення впливу агротехнологій на фітоценози, урожайність культур та якість продукції. Крім того в сферу вивчення даної дисципліни входить оцінка якості ґрунтів при застосуванні різних технологічних схем вирощування, вивчення впливу їх на навколишнє середовище, життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів, тварин та людей.

Важливим моментом для системи сучасних інтенсивних технологій, є вирішення економічних показників вирощування сільськогосподарської продукції, тобто можливість зниження собівартості виробленої продукції, виробничих затрат, матеріаломісткості технології і т.д.

Предметом дисципліни є сучасні технології вирощування сільськогосподарської продукції та окремі їх складові на прикладі розвинених країн світу та передових господарств України.

“Системи сучасних інтенсивних технологій”, як навчальна дисципліна, тісно пов'язані із такими дисциплінами, як: ботаніка, рослинництво, селекція та насінництво, ґрунтознавство, агрохімія та землеробство, екологія, стандартизація, фізіологія рослин, метеорологія, ентомологія та фітопатологія, інтегрований захист рослин, кормовиробництво, економіка, технологія переробки сільськогосподарської продукції та ін.

Кінцевим результатом вивчення основних агрономічних дисциплін є використання отриманих знань у створенні сучасних інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

У сільському господарстві зміна технології має більш глибокий ефект, ніж поява нової продукції. Невміння менеджерів своєчасно усвідомити необхідність впровадження інновацій у господарський процес може призвести до втрати позицій на ринку або змусити товаровиробників припинити свою діяльність у раніше прибуткових для них сферах бізнесу. У свою чергу, технологічне переоснащення здатне служити основним і потужним інструментом, за допомогою якого сільськогосподарське підприємство може зберегти перевагу в конкурентній боротьбі та закріпитися на ринку.

Наразі більшість сільськогосподарських виробників характеризується низьким рівнем розвитку та неконкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку – це обумовлено низьким техніко-технологічним рівнем, недостатністю інвестицій, недосконалістю кредитно-фінансової системи, слабким розвитком державної підтримки сільськогосподарського товаровиробника. Орієнтація тільки на багаті ресурсні джерела країни, зокрема, землю, природно- кліматичні умови, робочу силу, не є доцільним при нерозвинутому техніко-технологічному, організаційно-управлінському потенціалі. В умовах ринкової економіки основним засобом забезпечення конкурентоспроможності продукції є модернізація виробництва на інноваційній основі.

Загальний обсяг навчального часу, відведеного навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 90 год., у тому числі 14 год. – лекції, 16 год. – лабораторні заняття, 8 год. – індивідуальна робота і 52 год. – самостійна робота. Програму дисципліни поділено на два модулі. Модульний контроль проводиться у формі тестової контрольної роботи та включає перевірку виконання індивідуальних завдань і самостійної роботи.

Підсумковий контрольний захід – іспит.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси