Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Розрахунок статей надходження гумусу в ґрунтБаланс гумусу в ґрунтіБаланс елементів живлення і гумусу в ґрунтіБаланс, Форма №1, зміст, методика складанняЗміст статей балансу та методика його складанняБаланс: його зміст, побудова та методика складанняМетодика складання платіжного балансу та класифікація його статейКласифікація статей платіжного балансу за методикою МВФПлатіжний баланс та валютні курсиОцінка статей балансу та методика його складання
 
Головна arrow Агропромисловість arrow Оцінка і прогноз якості земель
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика розрахунку балансу гумусу

Враховуючи важливу роль гумусу в родючості грунту, необхідно вміти регулювати його вміст і поліпшувати показники якості. Для різних грунтово-кліматичних зон потрібно розробити комплекс агротехнічних заходів, ефективних у конкретних умовах. Перш ніж перейти до розробки заходів щодо регулювання органічної речовини грунту, треба розрахувати баланс гумусу, який характеризує направленість процесів мінералізації та гуміфікації.

Під балансом гумусу в грунті розуміють різницю між статтями його надходження і витрат за однаковий проміжок часу. Виділяють три типи балансу:

бездефіцитний – коли витрати гумусу поповнюються його новоутворенням;

позитивний – новоутворення гумусу перевищує його витрати на мінералізацію;

від'ємний (дефіцитний) – витрати гумусу перевищують його новоутворення.

Визначення балансу гумусу і потреб в органічних і мінеральних добривах проводиться шляхом співставлення приходних і витратних частин. Баланс гумусу розраховується за різницею між сумарною середньозваженою величиною новоствореного внаслідок гуміфікації рослинних решток гумусу, та мінералізованого з урахуванням втрат на ерозію в межах допустимої величини.

Для цього використовується формула:

(3.15)

де:

баланс гумусу, т/га сівозмінної площі; п – кількість культур у сівозміні;

маса рослинних решток кожної культури (і), розрахована за рівнянням регресії, або взята з довідників;

коефіцієнт гуміфікації рослинних решток для кожної культури;

мінералізація гумусу (т/га) за довідковими даними;

площа кожної культури в сівозміні;

втрати гумусу від ерозії.

Важливо чітко розмежовувати втрати гумусу внаслідок ерозії та біологічної мінералізації. У середньому по Україні внаслідок ерозії втрачається щорічно 0,5-0,6 тонн гумусу з гектара. Еродовані грунти займають 25,5% від загального фонду орних земель. В лісостепових і степових слабкозмитих різновидах грунтів вміст гумусу знижується у порівнянні з незмитими на 14-15%, а в середньо- і сильнозмитих – на 30-40%. У цих умовах основний шлях до покращення гумусового режиму на даному етапі є не збільшення кількості органічних добрив, а зменшення ерозійних втрат гумусу.

Кількість гумусу, що втрачається внаслідок його мінералізації, залежить від багатьох агротехнічних факторів, серед яких основними є сівозміна, удобрення та обробіток грунту. Стабілізації вмісту гумусу можна досягти виключно за рахунок ретельного дотримання всього комплексу агротехнічних заходів, які збільшують надходження в грунт органічних речовин у вигляді кореневих і пожнивних решток та органічних добрив. Розрахунки показують, що для бездефіцитного балансу гумусу в Україні треба щороку одержувати та вносити не менш як 340 млн. т органічних добрив, у тому числі на Поліссі – 16. в Лісостепу – 11, в Степу – 8 т/га ріллі.

Використовуючи технології раціонального землекористування в господарстві, тобто застосування на схилових землях грунтозахисної системи обробітку грунту та інших заходів, зводять втрати гумусу від ерозії до гранично допустимої величини. Під нею розуміють такі втрати грунту за рік. які можуть бути відновлені завдяки грунтоутворенню за цей же час. Тоді формула розрахунку середньорічного балансу гумусу без врахування втрат від ерозії буде така:

(Метод Г.Я. Чесняка)

(3.6)

де:

середньорічний баланс гумусу в грунті за ротацію сівозміни,

т/га;

сума новоутвореного за рахунок рослинних решток гумусу під культурами за ротацію сівозміни. т/га;

сума новоутвореного за рахунок органічних добрив гумусу за ротацію сівозміни, т/га;

Рсумарна кількість гумусу, що мінералізується під культурами за ротацію сівозміни, т/га;

тривалість ротації, років.

До статей надходження балансу гумусу належать: надходження органічної речовини із кореневими та пожнивними рештками: з гноєм та іншими органічними добривами; з насінням та садивним матеріалом; зв'язування вуглекислого газу атмосфери синьозеленими водоростями. До статей витрат гумусу належать: мінералізація органічних речовин ґрунту; винос гумусу поверхневими та вертикальними стоками: втрат и внаслідок ерозії.

Надходження органічної речовини за рахунок діяльності синьозелених водоростей, з насінним і садивним матеріалом, за даними А.М. Ликова, коливається в межах 100-200 кг/га вуглецю, що повністю витрачається під час вертикального та поверхневого стоку. Для спрощення розрахунків ці статті балансу не враховують.

Потребу в органічних добривах встановлюють, виходячи з конкретних умов і завдання щодо досягнення врівноваженого або позитивного балансу гумусу.

Для підтримання бездефіцитного балансу гумусу норму гною розраховують за формулою І.Я. Чесняка:

(3.7)

де:

Нм – мінімальна норма гною на 1 га сівозмінної площі, що забезпечує бездефіцитний баланс гумусу, т/га;

норма гною, що використовується у сівозміні, т/га;

баланс гумусу сівозміні, т/га;

кількість гумусу, що утворюється з 1 т гною (в умовах Полісся – 0,042, Лісостепу – 0,054; Стену – 0,059 т/га).

Існує також й інша методика визначення норми гною в сівозміні для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу. Для цього використовують наступну формулу:

(3.8)

де:

Ннорма гною на 1 га сівозмінної площі, т/га;

П – середньорічні втрати гумусу, т/га;

К – кількість гумусу, що утворюється з 1 т гною на 1 га;

У – утворення гумусу за рахунок рослинних решток, т/га;

Т – середньорічна кількість гумусу, що утворюється під багаторічними травами (у перерахунку на гній), т/га.

Алгоритм для розрахунку балансу гумусу у сівозмінах за методом Г.Я. Чесняка (чорноземні ґрунти):

(3.9)

де:

Б – баланс гумусу в сівозміні, т/га;

п – кількість полів у сівозміні;

коефіцієнт гуміфікації сухої маси органічних решток вирощуваних культур у частках одиниці;

А і В – параметри рівняння регресії виду х=Ay±B, що застосовується для розрахунку сухої маси органічних решток даної культури, якщо врожайність основної продукції (ВРОЖ) складає у, ц/га;

норми гною, що вноситься під дану культуру, т/га;

величина щорічної мінералізації гумусу під даною культурою, т/га.

Алгоритм для розрахунку балансу гумусу у сівозмінах за методом О.М. Ликова (дерново-підзолисті ґрунти):

де:

Б – баланс вуглецю гумусу в сівозміні, кг/га;

– поправочний коефіцієнт до біологічного виносу азоту, що враховує гранулометричний склад ґрунту;

– поправочний коефіцієнт до біологічного виносу азоту, що враховує тип культури (просапні, багаторічні трави, зернові суцільного посіву);

ВИНОС Nтабличний винос азоту культурою, кг/га на 1 т основної продукції; і

ДОЗА N – доза азоту, що вноситься під дану культуру, кг/га

Якщо баланс гумусу (чи вуглецю гумусу) від'ємний, то для розрахунку додаткової норми гною, т на 1 га сівозміни користуються формулами:

а) для метода Г.Я.Чесняка:

(3.10)

б) для метода О.МЛикова:

(3.11)

Під час розробки заходів щодо збереження і підвищення родючості грунтів у господарствах треба широко використовувати розрахунковий метод визначення балансу гумусу. Це дає змогу встановити мінімально необхідні норми органічних добрив для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу, а отже – простого відтворення родючості грунтів.

Приклади розрахунків

Вихідні дані:

Поле польової сівозміни розташоване в Черкаській області (Лісостеп України). Основу грунтового покриву складає чорнозем типовий глибокий малогумусний середньосуглинковий на лесі.

Розрахувати: баланс тунгусу в грунті за ротацію сівозміни, а також мінімальну норму органічних добрив, що забезпечить його бездефіцитний баланс.

Таблиця 3.1

Розподіл органічних і мінеральних добрив під культури сівозміни Лісостепу України та врожайність сільськогосподарських культур

пп

Культура

Норма добрив

Урожайність основної продукції, ц/га

органічних,

т/га

мінеральних,

кг/га

1

2

3

4

5

1

Чорний пар

20

-

-

2

Озима пшениця

-

41,6

3

Цукровий буряк

-

315,0

4

Кукурудза на зерно

20

39,2

5

Горох

-

26,3

6

Озима пшениця

-

38,4

7

Цукровий буряк

-

375,0

8

Кукурудза на силос

20

336,2

9

Озима пшениця

-

36,8

10

Просо

-

23,4

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси