Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кросворди

По горизонталі

2. Одна з функцій менеджменту (найперша функція управління). 3. Фактор, який слід оцінювати у процесі аналізу зовнішнього середовища, що означає забезпечення економічно активного населення робочими місцями. 5. Принцип планування. 8. Завдання організації, що розробляються з метою забезпечений місії та підпорядковуються їй (розрізняють оперативні, перспективні та ін.). 9. Базова стратегія в межах загально-корпоративної (універсальної) стратегії, що означає намагання фірми у певному сегменті ринку зменшити витрати виробництва або розширити диверсифікацію виробництва. 12. Один із елементів стратегії, інституція або механізм, що забезпечує зв'язок покупців і продавців певного товару або послуги. 14. Назва кількісних показників, що використовують фірми під час розробки стратегії. 15. Етап процесу реалізації, який є загальною інструкцією для дій та прийняття рішень, що полегшують досягнення цілей. 18.3 урахуванням якого показника коригуються цілі у стратегії обмеженого зростання? 20. Супер завдання, сутність бізнесу, головна мета існування та глобальна причина, що спонукає займатися саме цим видом діяльності. 21. Принцип планування. 23. Хто на підприємстві (організації) розробляє та формує стратегію? 25. Методичне оцінювання функціональних зон організації, мета якого полягає у виявленні її стратегічно сильних і слабких аспектів (управлінське ...). 28. Якісні показники, що використовують фірми під час розробки стратегії. 29. Як називається товар, схожий на інший, поява якого на ринку вплине на прибутковість фірми згідно з конкурентною стратегією? 30. Властивість стратегії, що означає можливість її перегляду, модифікації та трансформування. 32. Перешкода навколишнього середовища, яку потрібно враховувати у процесі планування; економічне суперництво за найвигідніші умови виробництва і реалізації та привласнення найбільших доходів. 34. Варіант стратегії скорочення, що передбачає відокремлення фірмами від себе деяких підрозділів або видів діяльності. 35. Метод розподілу ресурсів, які визначаються у кількісній формі, з метою

досягнення цілей, також представлених кількісно. 36. Учений, котрий аналізував стратегію за допомогою планової моделі, моделі підприємницького типу та моделі навчання па досвіді. 40. Стратегія, що здійснюється шляхом щорічного значного підвищення рівня коротко- та довготермінових цілей стосовно рівня показників попереднього року. 41. Те, що належить до ресурсів як елемент стратегії (капіталовкладення з метою отримання прибутку). 43. Складова стратегії, результат виробничої діяльності підприємства, що має відповідати структурі запитів споживача. 44. Дослідник, який у своїй праці "Конкурентна стратегія" визначив п'ять сил конкуренції, що впливають на прибутковість фірми. 46. Результат планування.

По вертикалі

1. Що перетворює стратегічний план на дію? 2. Етап процесу реалізації, на якому точно визначається, що має бути зроблене у специфічній одиничній ситуації, розрахований на конкретне обмежене питання. 4. Послідовність планів від стратегічних до індивідуальних. 6. Система прийняття і реалізації рішень, спрямована па досягнення оптимального найкращого з можливих варіантів використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів фірми. 7. Найважливіший фактор, що впливає на підвищення ефективності планування, своєчасні та повні дані, які повинен мати керівник. 10. У загальнювальна модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координування і розподілу ресурсів фірми. 11. Етап стратегічного планування, який передбачає вивчення та діагностику стратегічних альтернатив. 13. Тривалість дії оперативної поточної цілі. 16. Фактор, що враховується для розробки ефективних програм і планів, означає загальну досвідченість у справах. 17. Короткотермінова стратегія. 19. Варіант стратегії скорочення, сутність якого полягає в повному розпродажі матеріальних запасів і активів організації. 22. Одна з функцій, яку рекомендується включати до складу управлінського дослідження з метою спрощення. 24. Етап, наступний після аналізу стратегії. 26. Як називається стратегія останнього засобу? 27. Хто створює інформаційно забезпечення для затвердження стратегії? 31. Концепція, розроблена фінськими спеціалістами: ... а цілями. 33. Одна з цілей організації (прибутковість, вимірювана у відсотках). 36. Що дає змогу передбачити планування організації? 37. Фактор, який має враховувати організація під час вибору стратегії, що означає невизначеність, яка може вплинути на діяльність суб'єкта господарювання або на здійснення певної економічної операції. 38. Ціль організації (ефективність діяльності організації). 39. Етап процесу реалізації, на якому характеризується послідовність декількох пов'язаних між собою дій, які потрібно вживати в конкретній ситуації; це є запрограмованим рішенням. 42. Процес, що використовується як механізм зворотного зв'язку з метою коригування стратегії шляхом зрівняння результатів роботи за цілями. 43. Передумова планування; визначення об'єктивних тенденцій розвитку бізнесу в майбутньому. 45. Один із кроків управління за цілями; документ, в якому містяться індивідуальні та колективні цілі працівників організації та підрозділів. 47. Один із факторів, що мас постійно оцінюватися у процесі аналізу зовнішнього середовища; процес знецінення грошей.

По горизонталі

1. Принцип планування, що передбачає не одноразову дію, а постійний повторювальний процес. 6. Документ, в якому містяться індивідуальні та колективні цілі працівників організації, підрозділу. 7. Визначення об'єктивних тенденцій розвитку бізнесу в майбутньому, альтернативних шляхів розвитку і термінів їх реалізації. 9. Цілі, що розробляються для фірми в цілому. 10. Формулювання призначення певної організації. 11. Вид стратегії, за якою організація намагається отримати переваги на ринку стосовно своїх конкурентів 13. Функція організації, що передбачає здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві. 15. Один із варіантів стратегії скорочення, передбачає повний розпродаж матеріальних запасів і активів організації. 18. Оцінювання ефективності розробленої фінансової стратегії, що визначає, наскільки узгоджені між собою окремі цілі та цільові нормативи майбутньої фінансової діяльності. 19. Функція організації, яка безпосередньо пов'язана з виробництвом. 20. Стратегія, в якій поєднуються лідерство у зменшенні витрат виробництва, диференціація продукту, фокусування. 23. Цілі, тривалість дії яких становить декаду, місяць, квартал. ЗО. Перелік дій, що слід здійснювати в конкретній ситуації. 31. Вплив за допомогою стимулів на поточну поведінку людей. 33. Вид стратегії, що полягає в орієнтації підрозділів у певному напрямі. 41. Провідний напрям стратегії організації. 43. Здатність підприємства генерувати прибуток і здійснювати рентабельну діяльність. 44. Стратегія, за якої рівень переслідуваних цілей визначають нижчим, ніж досягнутий у минулому. 45. Група людей, діяльність яких свідомо, керовано або спонтанно координується для досягнення поставленої мети. 46. Цілі, тривалість дії яких становить від одного до п'яти років. 47. Розподіл цілей за важливістю, першочерговістю здійснення.

По вертикалі

  • 2. Оцінювання ефективності розробленої фінансової стратегії, що забезпечує розгляд потенційних можливостей підприємства у формуванні власних фінансових ресурсів. 3. Короткотермінові стратегії, що мають узгоджуватися із загальними довготерміновими планами організації. 4. Збитки, виражені в грошовій формі, які підприємство зазнає в процесі господарської діяльності. 5. Цілі, що розробляються за основними видами і напрямами діяльності виробничо-господарських підрозділів на основі загальних цілей та орієнтирів. 8. Небезпека виникнення непередбачуваних втрат у зв'язку зі зміною умов функціонування та певними несприятливими обставинами. 12. Основна, провідна ціль організації, чітко виражена причина, що спонукає займатися саме цим видом діяльності. 14. Конкретний, кінцевий стан, очікуваний результат діяльності. 16. План, в якому відображаються результати прогнозування складу активів і структури використовуваних фінансових засобів підприємства на кінець планового періоду. 17. Сукупність взаємопов'язаних дій, що здійснює людина з метою досягнення поставлених цілей або у відповідь на дії інших. 20. Запланована робота, частина роботи або серія робіт, що має бути виконана в попередньо встановлений термін наперед визначеним способом. 21. Бюджет, що не змінюється зі зміною обсягів діяльності підприємства. 22. Принцип планування, який передбачає застосування різних показників у формуванні стратегії організації. 24. Стратегія, що орієнтується на виробництво широкого асортименту товарів та послуг на різних стадіях життєвого циклу. 25. Розробка планових бюджетів на підприємстві. 26. Процес намагання фірми в певному сегменті ринку зменшити витрати виробництва або розширити диверсифікацію виробництва. 27. Цілі на невизначений період, спрямовані на майбутнє та необмежені в часі. 28. Якісні показники, що використовують під час розробки стратегії фірми. 29. Загальні інструкції для дії та прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей. 31. Спосіб поведінки, котрий точно визначає, що мас бути зробленим у специфічній одиничній ситуації. 32. Функція організації, пов'язана зі схемами поширення і каналами збуту продукції, ціноутворенням, рекламою, формуванням громадської думки про товари, організацією обслуговування клієнтів тощо. 34. Вкладення капіталу в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах в об'єкти підприємницької діяльності з метою отримання поточного доходу чи забезпечення збільшення його вартості в майбутньому. 35. Принцип планування, що передбачає можливість перегляду прийнятих раніше планових рішень відповідно до зміни обставин.
  • 36. Вид управлінської діяльності, що визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи та способи його досягнення.
  • 37. Стратегія розвитку, що здійснюється шляхом щорічного значного збільшення масштабів діяльності порівняно з показниками попереднього року. 38. Документ, в якому відображаються прогнози розвитку організації у майбутньому, завдання і цілі організації та її підрозділів. 39. Процедура розробки стратегії, результат суб'єктивного уявлення про різні варіанти формування і реалізації стратегії фірми. 40. Детальний, комплексний план, призначений для забезпечення здійснення місії організації, досягнення її цілей.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>