Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ситуаційні задачі

1. Компанія "Веселка", що спеціалізувалася на виробництві канцелярських товарів, за останні два роки зменшила темпи прибутковості своєї діяльності. У зв'язку з цим виникла потреба зменшення обсягів підприємства, інакше фірма зазнає збитків.

На менеджера фірми покладено завдання найефективніше скоротити чисельність робочих місць на підприємстві.

Для вирішення цієї проблеми керівник фірми має проаналізувати наявні на підприємстві кадри, зважити всі важливі моменти і прийняти ефективне рішення з огляду на такі варіанти дій:

 • — звільнити тих співробітників, які досягли пенсійного віку або ще не мають достатнього досвіду роботи;
 • — звільнити насамперед тих працівників, котрі мають додаткові джерела доходу;
 • — провести серед працівників конкурс і залишити найефективніших;
 • — подбати про переведення співробітників, яких буде звільнено, на інші місця роботи;
 • — залишити лише тих працівників, котрі мають законодавчо привілейоване право залишитися.
 • 2. Політика банку спрямована на отримання максимального прибутку. Одноаспектна орієнтація спрямування призвела до втрати конкурентоспроможності. У зв'язку з цим менеджери банку запропонували нову систему орієнтації співробітників, яка ґрунтується на таких положеннях:
  • — інтереси клієнта мають бути на першому місці;
  • — у банку потрібно використовувати сучасну техніку і технології та мати з цього максимальний прибуток;
  • — заохочувати за конкретні результати роботи. Запитання:
 • 1) чим, на вашу думку, можна доповнити цю систему, щоб отримати максимальний результат?
 • 2) за рахунок чого банк може суттєво покращити фінансові результати під час запровадження змін у поведінці всіх співробітників банку або фірми в їх ціннісній орієнтації?
 • 3) якими будуть досягнення морально-етичного плану унаслідок запровадження нової системи орієнтирів?

Структурно-логічні схеми

Заповніть порожні місця структурно-логічних схем, позначені запитаннями, необхідними термінами (поняттями) відповідно до змісту.

Базові елементи організації як системи

Схема 11.1. Базові елементи організації як системи

Модель взаємозв'язку видів ефективності та фак¬торів, що впливають на їх рівень

Схема 11.2. Модель взаємозв'язку видів ефективності та факторів, що впливають на їх рівень

Кросворд

Варіант І

По горизонталі

3. Результативність управлінської діяльності, відношення отриманих результатів від реалізації певних управлінських важелів в організації до витрат, що супроводжують їх одержання. 4. Напрям розвитку організації, відображений у комплексному плані, що призначений для здійснення місії та досягнення цілей організації. 6. Продуктивність, що характеризується співвідношенням усіх товарів/ресурсів. 8. Довготермінова робота з удосконалення процесів розв'язання проблем та оновлення в організації за допомогою різноманітних модифікацій. 9. Фактори, що впливають на ефективність мотивування, спонукальні мотиви трудової діяльності. 11. Обмежене право використовувати матеріальні, фінансові, трудові й інші ресурси підприємства та спрямовувати зусилля підлеглих на виконання завдання. 13. Відчуття фізіологічної або психологічної нестачі чого-небудь. 15. Вартість виходів, що визначається кількістю виробленої продукції, відповідністю асортименту продукції до попиту на неї, якістю продукції, своєчас-

ністю виробництва продукції, врахуванням характеру попиту та зобов'язань з її доставки споживачам. 17. Вихід, за допомогою якого характеризують часткову продуктивність. 19. Кількість виробленої та реалізованої продукції. 21. Стан організації, за якого досягається баланс між всіма чинниками виробництва (матеріальними, фінансовими, людськими, інформаційними тощо), що забезпечує найбільші обсяги виробництва за найменших витрат. 23. Продуктивність, що визначається кількістю виготовленої продукції, яка припадає на певну кількість входів. 26. Один із головних чинників продуктивності. 28. Передача завдань і повноважень особі, котра відповідатиме за їх виконання. ЗО. Конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації. 31. Певний вхід, за допомогою якого характеризують часткову продуктивність. 33. Разом із контролюванням має конкретизувати напрями діяльності, забезпечувати стабільність, досягнення передбаченого рівня розвитку, уникнення криз із метою підвищення економічної ефективності менеджменту. 36. Функція відповідних експлуатаційних характеристик продукту та його ціни, ступінь відносного задоволення або незадоволення, що виникає внаслідок отримання продукту. 36. Ефективність менеджменту, що відображає вплив системи менеджменту на процеси формування професійних характеристик працівників, корпоративного духу, психологічного клімату в колективі, атмосфери причетності до цілей організації. 38. Те, що людина вважає цінним для себе та прагне отримати за витрачені зусилля та виконану роботу. 39. Стан, спричинений малими або великими обсягами робіт, необхідністю людей звикати один до одного, конфліктом, відсутністю важливої справи й іншими факторами, що зумовлює зменшення ефективності менеджменту. 40. Стан, що виникає в колективі під час спільної діяльності над певними поставленими завданнями, його результативність та ефективність позитивно впливають на загальну ефективність менеджменту. 41. Сума, на яку сукупні доходи перевищують сукупні витрати в організації за певний період.

По вертикалі

1. Визначення організацією можливого розвитку в майбутньому. 2. Сукупність виходів у процесі виробництва або переробки, що можуть мати як позитивними, так і негативними. 5. Процес обміну інформацією та змістовим значенням між двома або більше особами. 7. Процес здійснення певного продукту, роботи чи надання послуги з метою отримання прибутку, задоволення потреб споживачів, досягнення цілей організації. 10. Сукупність модифікацій в організації, що зумовлюють нововведення, один із найважливіших об'єктів управління. 12. Процес спонукання, стимулювання окремої людини або групи людей до цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на досягнення власної мети або мети організації. 14. Здатність за допомогою особистих якостей впливати на поведінку окремих осіб і груп працівників з метою зосередження їх зусиль на досягненні цілей організації. 16. Поняття, що репрезентує результати процесу виробництва та менеджменту. 18. Стан, коли певні виходи операційної системи досягнуто за умови мінімальних входів. 20. Надходження даних про те, що відбувалося доі після реалізації певного управлінського рішення, що дає змогу керівникові скорегувати його, доки організації ще не завдано значного збитку. 21. Вид управлінської діяльності, що визначає перспективу та майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення. 22. Вид управлінської діяльності щодо оцінювання рівня виконаних завдань і досягнення цілей, виявлення недоліків та причин їх виникнення з метою мінімізації втрат, уникнення помилок, складних організаційних проблем. 24. Досягнутий бажаний результат, який характеризує кількість виходів операційної системи з урахуванням їх якості. 25. Продуктивність, що визначається кількістю готової продукції, віднесеної до одного певного входу. 27. Конкретна ціль, яку можна змінити й обмежити в часі. 29. Сукупність фірм, товари (послуги) яких настільки, що конкурують, обслуговуючи однакові потреби однорідних типів покупців. 32. Показник, що відображає результати виробничо-господарської діяльності та характеризує ефективність систем менеджменту, здатність підприємства швидко обмінювати активи на гроші. 34. Ефективність менеджменту,

що визначає якість побудови організації, її системи управління, реакцію системи на стреси, конфлікти, організаційні зміни. 37. Порівняльна перевага певної фірми стосовно інших фірм певної галузі в конкретній країні та за її межами, виражена компетентність фірми, її вміння робити щось ліпше, ніж конкуренти. 38. Матеріальні, фінансові, трудові, енергетичні, інформаційні та інші ресурси, які організація використовує для досягнення певних цілей.

Варіант II

По горизонталі

1. Процес виготовлення продукції. 2. Феномен, що ґрунтується на авторитеті керівника. 3. Складова планування. 4. Вища ланка керівництва. 5. Баланс між усіма чинниками виробництва, який забезпечує найбільші обсяги виробництва за найменших витрат. 6. Сукупність чиїх-небудь дій та вчинків. 7. Постійне підвищення продуктивності зумовлює ... виробництва. 8. Хто встановив, що загальною властивістю всіх американських компаній з хорошою постановкою справи управління є "абсолютно чітка орієнтація на людей"? 9. Репрезентує ресурси, використані з метою отримання результатів продуктивності. 10. Збільшення показників виробнитва. 11. Має місце, коли певні виходи операційної системи досягнуто за умови мінімальних входів. 12. Знаряддя впливу. 13. Складний цілеспрямований безперервний процес впливу суб'єкта на конкретний об'єкт. 14. Суперзавдання, сутність бізнесу, головна мета його існування. 15. Кінцеві дані. 16. Ситуація, за якої виконавець змушений діяти так, як того бажає керівник. 17. Грошова ... товару. 18. Репрезентує результати. 19. Інструмент маркетингу. 20. Процес створення робітниками товарів чи послуг. 21. Специфічні відносини, що спонукають до сумлінного виконання обов'язків. 22. Те, що людина вважає цінним для себе. 23. Розробка стратегії, доведення доказів. 24. Система розумових і практичних операцій, спрямованих на розв'язання певної мети. 25. Учений, співробітник У. Оучі та Є. Атоса. 26. Матеріальна винагорода. 27. Складова іспіху.

По вертикалі

1. Річ або послуга, яка має певну вартість. 2. Група осіб, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети. 3. Визначається як досягнутий бажаний результат, що характеризує кількість виходів операційної системи з урахуванням їх якості. 4. Функція відповідних експлуатаційних характеристик та ціни. 5. Функція управління, що передбачає вибір мети. 6. Фізіологічне чи психологічне відчуття нестачі в чомусь або комусь. 7. Спонукальна дія. 8. Виражена компетентність фірми, її вміння робити щось ліпше, ніж конкуренти. 9. Як називається теорія управління У. Оучі? 10. Процес планування, організації, мотивації й конторолю, спрямований на досягнення цілей організації. 11. Процес спонукання до праці. 12. Процес використання влади з метою досягнення впливу на людей. 13. Боротьба виробників за кращу долю ринку. 14. Одна з "П'яти "с" комунікацій". 15. Процес забезпечення того, що організація справді досягає своїх цілей. 16. Побічні звуки, які ускладнюють сприйняття повідомлення. 17. Людина, котра здатна впливати на окрему особу, колектив і спрямовувати їх зусилля на досягнення цілей організації. 18. Короткотермінова стратегія. 19. Процес обміну інформацією, її смисловим значенням між двома або більше особами. 20. Характеристика товару. 21. Обсяг товарів. 22. Наука, що вивчає економічні відносини суспільства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>