Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структурно-логічні схеми

Заповніть порожні місця структурно-логічних схем, позначені запитаннями, необхідними термінами (поняттями) відповідно до змісту.

Схематична модель теорії К. Алдерфера

Схема 7.2. Схематична модель теорії К. Алдерфера

Класифікація теорій мотивації

Схема 7.3. Класифікація теорій мотивації

Модель мотивації за теорією очікування

Схема 7.4. Модель мотивації за теорією очікування

Класифікація факторів, що визначають системи матеріальних стимулів праці

Схема 7.6. Класифікація факторів, що визначають системи матеріальних стимулів праці

Кросворд

Варіант І

По горизонталі

4. Хто першим здійснив зоторнські експерименти і почав розвиток сучасних концепцій мотивації? 5. Одне із ключових понять мотивації, яке людина застосовує для досягнення своєї мети. 7. Один із чинників теорії сподівання; сила переваги, що надає людина тому чи іншому результатові, тобто стимули або ступінь задоволення винагородою. 9. Одна частина змістової теорії 1906 р., для якої властивий авторитарний стиль управління. 10. Що застосовується у разі чинення перешкод або незадовільної роботи? 11. Те,чим керуються в одній з процесуальних теорій, де стверджується, що люди суб'єктивно визначають відношення отриманої винагороди до витрачених зусиль і порівнюють його з винагородою інших людей, які виконували аналогічну роботу. 17. Крайній вияв потреби у владі. 18. Фізіологічне або психологічне відчуття нестачі в чомусь або комусь; переконання в тому, що чогось чи когось бракує. 19. Те, що властиве теорії У, як частині змістової теорії 1906 р. 20. Автор теорії ієрархії потреб,згідно з якою потреби рангуються на п'ять рівнів. 21. Хто запропонував теорію ЖВЗ як модифікацію до теорії ієрархії потреб? 23. Один з авторів комплексної процесуальної теорії. 24. Дія людини в кожній конкретній ситуації. 26. Потреба, що полягає у визнанні власних досягнень, почутті власної гідності; потреба в незалежності, пошані, увазі. 27. Те, що ідентифікується у змістових теоріях мотивації, змушує людину діяти так, а не інакше. 28. Усе те, що людина вважає цінним для себе, чим би хотіла володіти. 32. Ім'я одного із засновників комплексної процесуальної теорії. 34. Потреба нижчого рівня, що передбачає наявність робочого місця; дає впевненість у майбутньому. 36. Що люди намагаються зменшити, доки не отримають відповідної винагороди згідно з теорією С. Адамса? 38. Оцінювання певною особистістю ймовірності здійснення певної події (назва однієї із процесуальних

теорій мотивації). 39. Найвпливовіший аргумент та інструмент, що найчастіше використовує адміністрація з метою здійснення впливу та винагородження працівників. 40. Кому належать такі слова: "Заробітна плата будь-якого робітника поділена на три компоненти: перша сплачується за виконання посадових обов'язків, друга визначається вислугою років, терміном зайнятості на підприємстві, а третя залежить від досягнутих результатів у минулому?" 41. Автор теорії, в якій стверджується, що наявність активної потреби не є єдиною необхідною умовою мотивації людини для досягнення певного результату. 42. Хто був засновником теорії підсвідомого? 43. Потреба, що задовольняється в процесі виконання, доведення роботи до успішного завершення; бажання робити що-побудь краще, ефективніше, ров'язувати складні проблеми та вирішувати завдання.

По вертикалі

1. Що виникає в ситуації, коли люди порівнюють винагороди за виконану аналогічну роботу, й отримані результати показують несправедливість і призводять до психологічної напруги? 2. Потреба, яка реалізовується під час соціальної взаємодії та спілкування. 3. Процес спонукання себе чи інших осіб до цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій для досягнення певної цілі. 6. Засновник теорії трьох потреб, який наголошує на потребах вищого рівня. 8. Те, що досягає впевнена в собі людина; може бути недосяжною. 11. їх теорії матеріального ... праці стверджується, що розподіл заробітної плати має здійснюватись за кількістю та якістю праці, що виконав робітник. 12. Яка потреба згідно з теорією ієрархії потреб ніколи не буде повністю задоволена, оскільки потенціал людини, як особистості, постійно розширюється? 13. Потреба, яка є основою в теорії трьох потреб; це бажання, послідовне намагання впливати на інших людей з якоюсь ціллю, контролювати їх тощо. 14. Хто разом зі своїми послідовниками у другій половині 50-х років розробив модель двофакторних теорій? 15. Еволюційнийфізіологічний .... 16. Назва змістової теорії Оучі, в якій наголошується на тому, що основою успіху працівників є віра в загальні цілі. 18. Метод "батога та...?" 22, Хто впроваджує власні управлінські рішення, використовуючи основні принципи мотивації на практиці? 25. Один із чинників робочої ситуації людини, що пов'язаний із мотивацією, є складовою її формули. 26. Вторинні потреби психологічного.... 27. Одна з п'яти змінних, що взаємодіють між собою в комплексній процесуальній теорії мотивації. 29. Тс, що формується протягом усього життя. 30. Хто в 1906 р. заснував змістову теорію ХУ? 31. Що відчуває кожен під час досягнення своєї потреби (може бути повним, частковим, взагалі відсутнім)? 33. Який психологічний процес став основою теорій мотивації? 35. Внутрішня винагорода, надана людині за виконання робіт. 37. Різновид зовнішніх винагород, що додається до заробітної плати. 41. Один із чинників мотивації за двофакторною теорією.

Варіант II

По горизонталі

4. Одна з первинних потреб піраміди Маслоу, так звана потреба завтрашнього дня. 7. Теорія С. Адамса, що ґрунтується на об'єктивності оцінювання менеджментом виконаної працівником роботи. 9. Грошовий еквівалент вартості спожитої живої праці. 10. Можливість реально вплинути на поведінку інших людей. 12. Автор теорії X & У. 13. Теорія Ф. Герцберга, розроблена у другій половині 50-х років. 15. Тс або інше благо, що спонукає робітника до певної поведінки. 18. Потреби, що мають фізіологічний характер. 20. Винагородження за добре виконану роботу. 21. Автор теорії ієрархії потреб. 23. Перший підхід до мотивації, зосереджений на оплаті праці робітників. 24. Усе те, що людина вважає цінним для себе. 25. Хто є автором теорії .£? 27. Вид винагороди, що пропонує працівникові організація за виконання службових обов'язків. 28. Природна обдарованість, уміння виконати завдання. 31. Мотиваційні теорії, що ґрунтуються на поведінці людини і враховують її сприйняття та набутий досвід. 32. Процес спонукання себе або інших до цілеспрямованої поведінки, щоб досягти мети. 34. Втрата рівноваги, що змушує діяти, аби задовольнити певну потребу. 36. Засіб задоволення потреби. 37. Відповідальність працівника за негативний результат дій. 38. Один із авторів комплексної процесійної теорії. 39. Теорія В. Врума, що базується на ймовірності здійснення певної події. 40. Вони вказу-

ють для людини на соціальне або культурне значення певних явищ дійсності. 42. Фізіологічне чи психологічне відчуття нестачі в чомусь або комусь. 43. Суб'єктивні орієнтири щодо майбутніх явищ. 45. Реалізована мета. 46. Група чинників теорії Герцберга, що пов'язані з характером і змістом роботи. 47. Спосіб ненормативної мотивації за допомогою ідейно-психологічного впливу.

По вертикалі

1. Службове зростання, просування в будь-якій сфері діяльності, шлях до успіху. 2. Прагнення досягти певної чіткої мети, яку можна оцінити за обставинами. 3. Дії, що задовольняють певну індивідуальну потребу. 5. Мотиваційні теорії, визначають структуру потреб людини і виявляють серед них ті, що мають пріоритетне значення. 6. Результат ефективної діяльності. 7. Можливість застосувати в повсякденному житті власний творчий потенціал. 8. Потреба мати позитивну думку про себе. 11. Матеріальна мета, якої прагнуть досягти люди, заробляючи гроші. 14. Одна з потреб теорії Мак-Клелланда, що реалізується під час соціальної взаємодії та спілкування. 16. Потреби психологічного походження з чітко вираженим індивідуальним характером. 17. Процес, за якого зникають стимули до виконання завдань. 19. Винагорода, що характеризується почуттям задоволення від виконаної роботи. 21. Психолог, котрий здійснив експерименти, завдяки яким дістали розвиток сучасні концепції мотивації. 22. Результат внутрішніх і зовнішніх винагород з урахуванням їх справедливості. 26. Група чинників теорії Герцберга, пов'язаних з навколишнім середовищем, в якому виконується робота. 29. Результат наполегливої праці в будь-якій сфері; популярність. ЗО. Хто запропонував так звану теорію ЖВЗ (життєві потреби, потреби взаємин та зростання)? 32. Автор теорії трьох потреб. 33. Передбачений ступінь відносного задоволення або незадоволення, що виникає внаслідок отримання певної винагороди. 35. Найвпливовіший інструмент, що найчастіше використовує адміністрація з метою здійснення впливу та винагородження працівників. 41. Усвідомлене відчуття нестачі, потреби в чомусь, яке має визначений напрям чи шлях до вирішення. 44. Спосіб мотивації, що ґрунтується на використанні влади та погрозі погіршення задоволення потреб

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>