Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз рядів розподілу

 • 5.1. Яка з перелічених відповідей виходить за межі видів рядів розподілу?
 • - Атрибутивні, варіаційні.
 • - Дискретні.
 • - Інтервальні.

* Структурні.

5.2. За допомогою якого виду графіків рядів розподілу зображуються дискретні варіаційні ряди?

* Полігон .

 • - Гістограма.
 • - Кумулята.
 • - Огіва.
 • 5.3. Як класифікуються ряди розподілів за формами їх графіків?
 • - Гістограма.
 • - Кумулята.

* Одновершинні і багато вершинні.

 • - Гостровершинні і похиловершинні.
 • 5.4. Які за видом графіків форм розподілу не вивчає математична статистика?
 • - Одновершинні.

* Багатовершинні.

 • - Помірноасиметричні.
 • - Крайньоасиметричні .
 • 5.5. Назвати складові елементи статистичних рядів розподілу.
 • - Варіанта, частість.
 • - Частота, частість.
 • - Частість.

* Варіанта і частота.

 • 5.6. За допомогою якого виду графіків рядів розподілу зображуються інтервальні варіаційні ряди?
 • - Полігон.

* Гістограма.

 • - Кумулята.
 • - Огіва.
 • 5.7. За які межі не повинно виходити число інтервалів при визначенні їх кількості через корень квадратний з обсягу вибірки?
 • - 3 - 15.
 • - 5 - 30.

* 5 - 20.

 • - 10 - 20.
 • 5.8. На яку кількість інтервалів розподіляють статистичну сукупність при невеликій її кількості (до 30 одиниць спостереження?)

* Три.

 • - Чотири.
 • - П'ять.
 • - Сім.
 • 5.9. Який показник характеризує абсолютну міру варіації ознаки в статистичній сукупності?
 • - Розмах варіації;

* Середнє квадратичне відхилення;

 • - Середній квадрат відхилення;
 • - Коефіцієнт варіації.
 • 5.10. Назвати практичну значимість центрального моменту третього порядку
 • - Характеризує міру варіації;
 • - Характеризує однорідність сукупності;

* Використовується для характеристики асиметрії розподілу;

 • - Використовується для характеристики гостровершинності розподілу.
 • 5.11. Назвати практичну значимість центрального моменту четвертого порядку.
 • - Характеризує міру варіації;
 • - Характеризує однорідність сукупності;
 • - Використовується для характеристики асиметрії розподілу;

* Використовується для характеристики гостровершинності розподілу.

Аналіз подібності розподілів

 • 6.1. Знайти правильне визначення статистичної оцінки.
 • - Узагальнююча характеристика.
 • - Будь - який вид середньої величини.

* Метод суджень про числові значення параметрів розподілу генеральної сукупності по вибіркових даних .

 • - Метод суджень про результати одержаних вибіркових характеристик на підставі довірчої ймовірності.
 • 6.2. Як називається в статистиці наближене значення параметра генеральної сукупності, одержане за результатами вибірки?
 • - Довірчий інтервал.
 • - Одиниця вибірки.
 • - Вибіркова характеристика.

* Статистична оцінка.

6.3. Якими властивостями повинна бути наділена статистична оцінка, щоб вона була максимально наближена до генеральної характеристики?

* Незміщеність, ефективність, спроможність, достатність .

 • - Незміщеність, ефективність, вірогідність.
 • - Незміщеність, істотність.
 • - Вірогідність.
 • 6.4. Як називається статистична оцінка середньої, якщо вибіркове її значення відповідає генеральному значенню?
 • - Ефективна.
 • - Спроможна.

* Незміщена.

 • - Достатня.
 • 6.5. Яка статистична оцінка зумовлює повноту охоплення всієї вибіркової інформації, тобто є вичерпною?
 • - Ефективна.
 • - Спроможна.
 • - Незміщена.

* Достатня.

 • 6.6. Яка з зазначених нижче оцінок не є точковою оцінкою?
 • - Середня арифметична.
 • - Середня квадратичне відхилення.

* Границі інтервалу генеральної середньої.

 • - Кількість елементів в групі генеральної сукупності.
 • 6.7. Як називається доведена ймовірність того, що помилка вибірки не перевищить деяку задану величину ?
 • - Поріг імовірності.

* Довірча ймовірність.

 • - Рівень істотності.
 • - Рівень вірогідності.
 • 6.8. Як називаються границі, в яких із заданою ймовірністю може знаходитися генеральна характеристика?
 • - Істотні інтервали.
 • - Інтервальна різниця.
 • - Розмах варіації.

* Довірчі інтервали.

6.9. В яких з перелічених випадків використовується наведена формула:

Р(і) = -^= 1 ~е ~ йі ? у!2л -і

* При відсутності стандартних таблиць інтервалу ймовірностей.

 • - При визначенні граничної помилки.
 • - При визначенні рівня ймовірності, середня генеральної.
 • - При визначенні рівня ймовірності, коли невідоме нормоване відхилення
 • 6.10. Як називається довірчий інтервал, коли розраховується лише значення ознаки, які перевищують (або не перевищують) значення шуканого параметра?

* Односторонній довірчий інтервал.

 • - Двосторонній довірчий інтервал.
 • - Довірчий інтервал.
 • - Інтервальна різниця.
 • 6.11. Які закони розподілу вважаються класичними по відношенню до інших ?
 • - Біноміальний, нормальний, Ст'юдента.

* Біноміальний, нормальний, Пуассоновий.

 • - Нормальний, Пірсона.
 • - Нормальний, Ст'юдента, Пірсона.
 • 6.12. На якому законі ґрунтується переважна більшість статистичних методів дослідження?
 • - Фішера-Спедекора.
 • - Ст'юдента.
 • - Пірсона.

* На нормальному.

 • 6.13. Як називається теоретичний розподіл, до якого прямує емпіричний розподіл при п -" ю ?
 • - Класичний розподіл
 • - Умовний розподіл.

* Закон розподілу.

 • - Стандартний розподіл.
 • 6.14. Яким вченим відкритий закон нормального розподілу?
 • - Бернулі
 • - Фішером.
 • - Ст'юдентом.

* Гауссом.

 • 6.15. Яким вченим зроблено відчутний теоретичний вклад у розробку нормального закону?
 • - Пуассоном.

* Лапласом.

 • - Пірсоном.
 • - Фішером.
 • 6.16. Якими математичними параметрами визначається нормальний розподіл?

* х а

 • - хі а2 -
 • - <г. 1
 • - хч.
 • 6.17. Які статистичні характеристики зумовлюють форму і положення нормальної кривої?
 • - Середня.
 • - Середнє квадратичне відхилення.

* Середня і середнє квадратичне відхилення.

 • - Дисперсія і середнє лінійне відхилення.
 • 6.18. При якому розподілі середня арифметична, мода і медіана будуть рівні між собою?

* При нормальному симетричному.

 • - При помірно асиметричному.
 • - При асиметричному.
 • - При крайньоасиметричному.
 • 6.19. Яке спостерігається співвідношення між середньою арифметичною, модою і медіаною при симетричному нормальному розподілі?
 • - Середня арифметична більша за моду і медіану.
 • - Середня арифметична менша за моду, більша за медіану.

* Середня арифметична, мода і медіана рівні між собою.

 • - Середня арифметична менша за моду і медіану.
 • 6.20. Як називається крива нормального розподілу, коли х =0 і ст=1?
 • - Теоретичною.
 • - Канонічною.
 • - Логарифмічною.

* Нормованою.

 • 6.21. При обчислені теоретичних частот, яку кількість нечисленних частот прийнято об'єднувати?
 • - До 7.
 • - До 6.

* До 5.

 • - До 4.
 • 6.22. При якому абсолютному розмірі відношення коефіцієнта асиметрії до своєї середньоквадратичної помилки робиться висновок про невідповідність емпіричного розподілу характеру нормального розподілу?
 • - >2.

* >3.

 • - >1.
 • - >0,5.
 • 6.23. Яким правилом користуються на практиці при дослідженні сукупності на предмет її узгодження з нормальним законом?
 • - Правилом складання дисперсії.

* Правилом 3 сигм.

 • - Правилом золотого перетину.
 • - Правилом розкладання дисперсії.
 • 6.24. В яких сферах людської діяльності зустрічаються розподіли, близькі до нормального, найрідше?
 • - У техніці.
 • - У біології.

* В економіці.

 • - В астрономії.
 • 6.25. Яке з названих нижче положень виходить за межі аспектів застосування нормального розподілу?
 • - Визначення ймовірності конкретного значення ознаки.
 • - Оцінка статистичних параметрів.
 • - При визначенні довірчого інтервалу.

* При визначенні чисельності вибірки.

 • 6.26. Від яких статистичних характеристик залежить імовірність значення X в сукупності з розподілом Ст'юдента ?
 • - XX
 • - П, х .

* п, X.

 • - V, х.
 • 6.27. При яких умовах розподіл Ст'юдента наближається до нормального?
 • - При зменшенні чисельності вибірки.

* При збільшенні чисельності вибірки.

 • - При збільшенні середнього квадратичного відхилення.
 • - Прип > 15.
 • 6.28. Як називається критерій, розроблений К.Пірсоном для з'ясування відповідності певного закону розподілу вибраного для відображення досліджуваного ряду розподілу ?
 • - Критерій Фішера.

* Хі-квадрат критерій.

 • - Критерій Ст'юдента.
 • - Критерій Бартлета.
 • 6.29. При яких змінах чисельності вибірки розподіл Хі -квадрат переходить у нормальний?

* При збільшенні.

 • - При зменшенні.
 • - При збільшенні або зменшенні.
 • - При п > 15.
 • 6.30. За якою з наведених формул розраховується Хі-квадрат критерій?

х2 =у ("і ~ )2

* пт

^2 =у (", ~ "Т )

- ПІ

П,

^2 =у (", ~ "Т )

 • - Пі
 • 6.31. Як називають критерій розподілу, для визначення якого знаходиться співвідношення факторної і залишкової дисперсії?
 • - Пірсона.
 • - Ст'юдента.

* Фішера.

 • - Лапласа.
 • 6.32. Як називають кількість одиниць спостереження, здатних приймати будь-які (вільні) значення, що не змінюють середньої величини, тобто, загальної їх характеристики?
 • - Вибіркова сукупність.
 • - Мала вибірка.

* Число ступенів вільності.

 • - Велика вибірка.
 • 6.33. Чи вирішує мала вибірка типові завдання: оцінка середньої ; визначення довірчих інтервалів генеральної середньої; оцінка різниць двох вибіркових середніх; оцінка середньої різниці?

* Вирішує.

 • - Не вирішує.
 • 6.34. Для якої за обсягом вибірки розподіл Ст'юдента вважається точним?
 • - Для малої.
 • - Для великої.

* Для будь-якої.

 • - Для вибірки з п >20.
 • 6.35. В яких вибірках підлягає статистичній оцінці різниця середніх? * У малих незалежних.
 • - У малих.
 • - У великих.
 • - У залежних.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші