Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Моделювання обмінного курсу валют

На світовому ринку валютний курс визначається попитом і пропозицією валюти держави, яка може регулювати її курс, змінюючи процент на кредит, розмір самого кредиту, ціни на продукцію внутрішнього та зовнішнього ринків.

Абстрагуючись від факторів виробництва і технологій, що діють у різних країнах, а також від торгових, інституціональних та інших бар'єрів, розглянемо лише вплив цін на експортовану й імпортовану продукцію.

Цикли кругообігу товарів:

 • — купівля товарів на внутрішньому ринку з метою продажу за кордоном;
 • — продаж цих товарів за кордоном;
 • — купівля товарів за кордоном з метою продажу їх на внутрішньому ринку;
 • — продаж куплених товарів на внутрішньому ринку.

Нехай Рх — ціна експортованого товару, закупленого в обсязі х у грошовому виразі на внутрішньому ринку; Р — ціна експортованого товару на зовнішньому ринку; Пу — ціна імпортованого товару, що продається в обсязі у на внутрішньому ринку; П — ціна імпортованого товару на зовнішньому ринку; L — курс обміну іноземної валюти (наприклад, долара у гривнях).

Припустімо, що ціни Рх, Пу вимірюються у гривнях, а Р, П — у доларах, причому ці величини залежать від обсягів купівлі чи продажу. У найпростішому випадку такі залежності можуть бути підпорядковані лінійному закону:

Параметри Р, П — резерваційні ціни внутрішнього ринку; Р1 П1 — резерваційні ціни зовнішнього ринку; а, а1 b, b1 — невід'ємні параметри, які відображають еластичність попиту, тобто здатність ринку реагувати на зміну пропозицій: збільшення закупок призводить до подорожчання товарів, і навпаки, збільшення продажу сприяє їх здешевленню.

Розглянемо модель максимізації доходу від суміжної торгової діяльності:

де хн, ун — натуральні обсяги експорту та імпорту відповідно: хн = х/Рх, ун = у/Пу, D(x, у, L) — сума доходу від експорту та імпорту.

Цільова функція виражає сукупний дохід від торгівлі товарами: виручку від продажу з урахуванням витрат на купівлю товарів на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Задача формулюється так:

Через прирівнювання похідних нулеві задача зводиться до розв'язання двох рівнянь щодо х, у:

Нехай постає питання вибору величин експорту й імпорту, згідно з критерієм, тоді їх оптимальні обсяги є розв'язками рівнянь і визначаються формулами:

Легко побачити, що умови х* ≥ 0, у* ≥ 0 рівнозначні обмеженням:

Отже, для забезпечення прибутковості операцій співвідношення експортного товару Р/Р1 не повинно перевищувати номінального курсу L, а для імпортованого товару співвідношення П/П1 повинно бути не меншим, ніж L. Тоді підкорінні вирази — невід'ємні.

Вибираючи критерій оптимізації L, варто взяти до уваги, що в цивілізованій співдружності країн цей параметр не повинен слугувати засобом збагачення одних за рахунок інших. Як і при досягненні безпеки країн за рахунок погоджень із мінімально можливим рівнем протистояння, так і в цій ситуації при виборі курсу валюти не потрібно прагнути до максимізації прибутку. Навпаки, тут сприятливіший критерій мінімізації. Саме так реалізується первісне призначення валюти — бути засобом взаєморозрахунків. Результатом цього підходу

є визначення валютного курсу L при розв'язанні міні-максної задачі:

Знаходження оптимального розв'язку можливе через ітераційне варіювання параметра L відповідним визначенням x*(L), y*(L) за формулами.


Запитання для самоконтролю

 • 1. Дайте визначення поняттю "валюта",
 • 2. Які види валют Ви можете назвати?
 • 3. Що покладено в основу поняття "види валют"?
 • 4. Що таке "валютні відносини"?
 • 5. Хто є учасниками валютних відносин?
 • 6. Що містить термін "валютні відносини"?
 • 7. Що таке "міжнародна резервна валюта"?
 • 8. Дайте визначення поняттю "колективні валюти".
 • 9. Що таке "валютний курс"?
 • 10. На основі чого формується валютний курс?
 • 11. Які види валютних курсів Ви можете назвати? Назвіть різницю між ними.
 • 12. Що таке "купівельна спроможність валюти"?
 • 13. Що таке "котирування валют"?
 • 14. Як поділяються валюти за ступенем конвертованості?
 • 15. Назвіть основні умови конвертованості валют,
 • 16. Що таке "валютний ринок", у чому полягає його специфіка?
 • 17. Що таке "суб'єкти й об'єкти валютного ринку"?
 • 18. Які операції здійснюються на валютній біржі?
 • 19. Які види валютних операцій Ви можете назва ти і в чому їх суть?
 • 20. Що таке "валютне регулювання"?
 • 21. Які органи здійснюють валютне регулювання?
 • 22. Що таке "девальвація" і "ревальвація"? У чому їх суть і наслідки?
 • 23. Чим є валютна інтервенція і який механізм її здійснення?
 • 24. Як визначається валютна платоспроможність країни?
 • 25. Як реалізує себе золото як ліквідний актив?
 • 26. Перелічіть складові валютної системи.
 • 27. Що таке "демонетизація золота"?
 • 28. У чому суть золотого стандарту і в яких формах він існує?
 • 29. Проаналізуйте зміст і принципи функціонування Бреттон-Вудської системи.
 • 30. Що таке "Європейський валютний союз"?

Тести

 • 1. Грошова одиниця, що використовується як світові гроші, тобто як міжнародна розрахункова одиниця, засіб обігу та платежу:
  • а) міжнародна торгова валюта;
  • б) міжнародна резервна валюта;
  • в) валюта;
  • г) національна валюта;

ґ) іноземна валюта;

 • д) колективна валюта;
 • е) конвертована валюта;
 • е) неконвертована валюта;
 • ж) валюта оплати;
 • з) валюта кредиту;
 • и) валюта угоди.

 • 2. Грошові одиниці, що використовують для покриття дефіциту платіжного балансу, позик кредиту, допомоги тощо:
  • а) міжнародна торгова валюта;
  • б) міжнародна резервна валюта;
  • в) валюта;
  • г) національна валюта;

ґ) іноземна валюта;

 • д) колективна валюта;
 • е) конвертована валюта;

є) неконвертована валюта;

 • ж) валюта оплати;
 • з) валюта кредиту;
 • и) валюта угоди.
 • 3. Валютні відносини охоплюють:
  • а) експорт товару;
  • б) надання економічної та технічної допомоги за кордон;
  • в) імпорт товару;
  • г) функціонування валюти у зовнішньоекономічній торгівлі;

ґ) укладання угод щодо купівлі-продажу валют;

 • д) отримання і надання з-за кордону позик;
 • е) укладення контрактів у ВКВ.
 • 4. Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, що використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших операцій:
  • а) офіційний валютний курс;
  • б) ринковий валютний курс;
  • в) змішаний валютний курс;
  • г) валютний курс;

ґ) мінливий валютний курс;

 • д) спот-курс;
 • е) форвард-курс; в) своп-курс;
 • ж) плаваючий валютний курс;
 • з) крос-курс.
 • 5. Чинники, що впливають на валютний курс:
  • а) стабільність держави;
  • б) надання економічної та технічної допомоги;
  • в) укладання угод купівлі-продажу валюти;
  • г) рівень інфляції;

ґ) проведення статистичних розрахунків капіталів за кордоном;

 • д) попит і пропозиція на валютному ринку;
 • е) надходження в країну іноземних капіталів; є) стан платіжного балансу;
 • ж) вивезення капіталів за кордон;
 • з) різниця процентних ставок у різних країнах.
 • 6. Здатність валюти вільно використовуватись для будь-яких операцій та обміну на інші валюти:
  • а) конвертованість;
  • б) повна конвертованість;
  • в) часткова конвертованість;
  • г) внутрішня конвертованість; ґ) зовнішня конвертованість;
  • д) конвертованість за поточними операціями.

 • 7. Валютні угоди на короткострокову (до 48 год.) доставку валюти з негайною оплатою:
  • а) спот;
  • б) форвард;
  • в) ф'ючерс;
  • г) своп; ґ) опціон.
 • 8. Функції валютних ринків:
  • а) забезпечення своєчасності міжнародних розрахунків і страхування валютних ризиків;
  • б) укладання двосторонніх угод на купівлю-продаж валюти;
  • в) диверсифікація валютних резервів банків;
  • г) регулювання валютних курсів;

ґ) організація розрахунків у національній та іноземній валюті за біржовими угодами;

 • д) отримання спекулятивного прибутку;
 • е) організація підтримки курсу національної валюти ЦБ;

є) регулювання економіки;

 • ж) вираження ринкового курсу валют.
 • 9. Операції валютної біржі:
  • а) забезпечення своєчасності міжнародних розрахунків і страхування валютних ризиків;
  • б) укладання двосторонніх угод на купівлю-продаж валюти;
  • в) диверсифікація валютних резервів банків;
  • г) регулювання валютних курсів;

ґ) організація розрахунків у національній та іноземній валюті за біржовими угодами;

 • д) отримання спекулятивного прибутку;
 • е) організація підтримки курсу національної валюти ЦБ;

є) регулювання економіки;

 • ж) вираження ринкового курсу валют.
 • 10. Функції ЦБ як органу валютного регулювання:
  • а) контроль за повнотою сплати податків;
  • б) формування бюджетної політики щодо валютних цінностей;
  • в) накопичення, управління і розміщення валютних резервів;
  • г) контроль за повнотою переказу валюти, вивезенням і ввезенням валюти та золота;

ґ) визначення сфери і порядку обігу іноземної валюти в країні;

 • д) формування і використання валютного фонду;
 • е) визначення курсу національної грошової одиниці; є) регулювання платіжного балансу;
 • ж) встановлення механізму обліку валютних операцій;
 • з) обслуговування зовнішнього боргу;
 • и) надання ліцензій КБ на здійснення валютних операцій;

і) валютний контроль.

 • 11. Співвідношення всієї сукупності надходження з-за кордону та платежів за кордон за певний проміжок часу:
  • а) платіжний баланс;
  • б) баланс поточних операцій;
  • в) торговий баланс;
  • г) баланс послуг і некомерційних платежів; ґ) баланс руху коштів і кредитів.

 • 12. Державно-правова форма організації міжнародних валютних відносин:
  • а) валютна система;
  • б) світова валютна система;
  • в) національна валютна система;
  • г) регіональна валютна система;

ґ) локальна валютна система.

 • 13. Договірно-правова форма організації валютних відносин між групами країн:
  • а) валютна система;
  • б) світова валютна система;
  • в) національна валютна система;
  • г) регіональна валютна система;

ґ) локальна валютна система.

 • 14. Коли впроваджено плаваючі валютні курси національних одиниць:
  • а) 1867 р. — Паризька конференція;
  • б) 1837 р. — Паризька конференція;
  • в) 1911 р. — Генуезька конференція;
  • г) 1922 р. — Генуезька конференція;

ґ) 1933 р. — Бреттон-Вудська конференція;

 • д) 1944 р. — Бреттон-Вудська конференція;
 • е) 1967 р. — Ямайська конференція; є) 1976 р. — Ямайська конференція.
 • 15. Валюта — це:
  • а) золото;
  • б) грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей;
  • в) національна грошова одиниця.
 • 16. Які з перелічених валют можна віднести до резервних:
  • а) австралійський долар;
  • б) австрійський шилінг;
  • в) бельгійський франк;
  • г) англійський фунт стерлінгів; ґ) іспанське песо;
  • д) португальське ескудо.
 • 17. Валютні активи держави — це:
  • а) національна валюта;
  • б) депозити в національній та іноземній валютах;
  • в) іноземна валюта, авуари в СПЗ, золото;
 • 18. Виберіть правильні способи здійснення валютної інтервенції:
  • а) використання національної валюти;
  • б) використання резервів у національній валюті (через своп-угоди);
  • в) продаж цінних паперів, розміщених в іноземній валюті;
  • г) емісія грошей;

ґ) зміна ставок оподаткування.

 • 19. Якщо ціна євро в доларах впала з 50 до 45 центів за 1 євро, то ціна товару (в доларах), що продається в Німеччині за 150 євро:
  • а) впаде на 10 дол.;
  • б) знизиться на 7,5 дол.;
  • в) знизиться на 5 дол.;
  • г) зросте на 7,5 дол.;

ґ) усі попередні відповіді неправильні.

 • 20. Складова частина платіжного балансу країни — рахунок поточних платежів — не охоплює:
  • а) товарного експорту;
  • б) чистих доходів від інвестицій;
  • в) транспортних послуг іноземним державам;
  • г) змін в активах країни за кордоном;

ґ) односторонніх трансфертних платежів.

 • 21. Якщо обмінний курс швейцарського франка відносно долара США змінився з 4 франків до 3 франків за 1 долар, то ціна франка:
  • а) піднялась з 25 центів до 33 центів, а курс долара виріс відносно франка;
  • б) впала з 33 центів до 25 центів, а курс долара знизився відносно франка;
  • в) піднялась з 25 центів до 33 центів, а курс долара девальвовано відносно франка;
  • г) піднялась з 25 центів до 33 центів, а курс долара впав відносно франка;

ґ) знизилась з 33 центів до 25 центів, а курс долара зріс відносно франка,

 • 22. Як може вплинути на фізичний обсяг експорту й імпорту США помітне зниження ціни долара в іноземних валютах:
  • а) експорт й імпорт зростуть;
  • б) експорт зросте, а імпорт знизиться;
  • в) експорт й імпорт знизяться;
  • г) експорт знизиться, а імпорт зросте;

ґ) суттєво не зміниться ні експорт ні імпорт.

 • 23. Якщо ВНП США знижується, то при системі вільно плаваючих валютних курсів:
  • а) імпорт буде знижуватись, а ціна долара зростати;
  • б) імпорт і ціна долара будуть знижуватись;
  • в) імпорт і ціна долара будуть зростати;
  • г) імпорт буде зростати, а ціна долара знижуватись; ґ) усі подані варіанти неправильні.
 • 24. Активне сальдо платіжного балансу зросте, якщо в країні;
 • а) знизяться реальні процентні ставки;
 • б) зросте темп інфляції;
 • в) зросте темп економічного розвитку;
 • г) матимуть місце всі названі процеси;

ґ) не буде спостерігатись жоден з перелічених процесів.

 • 25. Країна вирішила встановити контроль над зовнішньою торгівлею для зниження дефіциту платіжного балансу. Одним з результатів такого рішення буде:
  • а) зниження рівня інфляції в країні;
  • б) зниження темпів економічного розвитку;
  • в) зниження експорту;
  • г) зниження імпорту;

ґ) зниження сальдо торговельного балансу.


Задачі

Задача № 1

Національний банк України встановив такий курс долара США у певний період: купівля — 5,25 грн, продаж — 5,40 грн. Визначити:

 • а) скільки гривень можна одержати за 320 дол. 50 центів США;
 • б) скільки доларів СІНА можна купити за 40 тис. грн.

Задача № 2

Визначити, яким буде курс євро до швейцарського франка, якщо виходити із середніх співвідношень із доларом США:

 • — 1 дол. США = 1,5125 євро;
 • — 1 дол. США = 1,3140 SFR.

Задача № 3

Скільки угорських форинтів дадуть за 275 грн, якщо за офіційним курсом валют станом на 13.09.160 угорських форинтів дорівнює 33,88 індійських рупій, 1000 індійських рупій становить 68,76 грн.

Задача № 4

Скільки євро можна купити за 10 180 японських єн, якщо 1 дол. США дорівнює 101,8 японської єни, а 1 євро становить 0,72 дол. США?

Задача № 5

За експортним контрактом фірма отримала валютну виручку в розмірі 12 000 англійських фунтів. Водночас вона повинна заплатити постачальникові сировини за імпортним контрактом 10 000 дол. США, але російськими рублями.

Який фінансовий результат фірми в гривнях після здійснення обох контрактів, коли відомо, що:

1 руб. = 0,19 грн, 1 дол. = 6,43 грн, 1 дол. = 0,68 фунт, стер.

Теми рефератів

 • 1. Поняття валюти.
 • 2. Еволюція системи валютних відносин.
 • 3. Світові валютні системи.
 • 4. Міжнародна валютна ліквідність.
 • 5. Валютна система України та перспективи її розвитку.
 • 6. Валютний ринок і механізм його регулювання.
 • 7. Валютний курс, основи його формування та регулювання.
 • 8. Міжнародний валютний фонд у системі валютного регулювання.
 • 9. Конвертованість валют.
 • 10. Еволюція формування валютних відносин між країнами, що входили до колишнього СРСР.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші