Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сучасні аспекти маркетингу в туристичному бізнесі

Маркетинг у туристичному бізнесі є складною багатокомпонентною системою, головне завдання якої - забезпечення туриста різноманітними туристичними продуктами.

Маркетинг у туристичному бізнесі - це заключне поняття циклу галузі туризму, це робота з туристичним ринком для здійснення ряду обмінів, мета яких - задоволення рекреаційних потреб і запитів людей.

Процес обміну включає роботу з пошуку покупців, визначення їх потреб, планування відповідних туристичних продуктів та їх продаж, перевезення туристів до місця споживання, ціноутворення, організації сервісу, рекламування.

Дослідники вкладають у поняття маркетингу туризму глобальніший зміст (наприклад, швейцарський маркетолог Е. Кріппендорфа формулює визначення туристичного маркетингу так: "це систематична зміна і координація діяльності туристичних підприємств, а також приватної і державної політики в галузі туризму, яка здійснюється за регіональними, національними або міжнародними планами. Мета таких змін у тому, щоб якнайповніше задовольняти потреби певних груп споживачів, враховуючи при цьому можливості отримання відповідного прибутку". Інший автор Д.К. Ісмаєв дає таке визначення: "Маркетинг є система торгово-виробничої діяльності, спрямована на задоволення індивідуальних потреб кожного споживача на основі виявлення й вивчення споживчого попиту і в цілях отримання максимального прибутку". Всі автори підкреслюють, що маркетинг може використовуватися як на рівні окремої туристичної фірми, так і в діяльності консорціумів, об'єднань на місцевому, регіональному і національному рівнях, і визначають маркетинг як ринково-орієнтоване управління, спрямоване на досягнення мети компанії шляхом ефективнішого, ніж у конкурентів, задоволення потреб туристів.

До невід'ємних складових частин туристичного маркетингу як засобу підвищення ефективності функціонування підприємницьких структур туристичної галузі належать:

 • - передбачення і прогнозування попиту, що стає можливим тільки завдяки постійному вивченню туристів з точки зору їхніх потреб;
 • - управління попитом шляхом стимулювання споживачів до придбання туристичного продукту, що надається туристичним підприємством;
 • - задоволення попиту як із точки зору функціональних характеристик туристичного продукту, так і гарантування безпеки під час обслуговування туристів тощо.

Особливості туристичного ринку (циклічності та сезонності)

Динамічний розвиток туристичного ринку спричиняє появу циклічності, тобто повторюваності тенденцій і інтенсивності розвитку. Це явище обумовлене як зовнішніми чинниками, так і глибинними внутрішніми властивостями сфери туризму. Виділяється внутрішньорічна, сезонна циклічність або сезонність і економічна циклічність, що охоплює декілька років і відображає закономірності дії ринкового механізму. Аналіз і прогноз циклічності, особливо тривалих циклів, належать до стратегічного аналізу. Проте оперативні, кон'юнктурного типу характеристики нерозривно пов'язані з перебуванням ринку в певній точці економічного циклу.

Циклічність ринку - це зміни рівня, вектора, швидкості та характеру його розвитку, що регулярно повторюються в часі. Мала, або внутрішньорічна, циклічність звичайно носить сезонний характер, більш-менш співпадаючи з кліматичними змінами. Сезонні коливання ринку обумовлені сезонно-кліматичними змінами потреб, вакаційними сезонами і т.п.

Сезонність на ринку - внутрішньорічні коливання попиту н пропозиції, що постійно повторюються. Слід мати на увазі, що сезонність туристичного продукту має свої особливості, що створює ряд організаційно-технологічних і економічних проблем: утворення сезонних товарних запасів (наприклад, продукти для приготування їжі в готельному ресторані або барі), нерівномірності навантаження на персонал, простої транспортних засобів тощо.

Індекси сезонності показують фактичні коливання параметрів ринку, відповідні певним сезонам, але вони не повністю виключають вплив випадкових і другорядних факторів. Для того, щоб виявити закономірності сезонності, тенденції сезонної хвилі, необхідно згладити емпіричні дані, ввести сезонну лінію тренду. Найбільш простим способом виявлення сезонної лінії тренду служить механічне вирівнювання динамічного ряду, або, як його ще називають, метод ковзаючої середньої. Його суть у розрахунку середньої величини з трьох (п'яти та більш) рівнів ряду, утворених послідовним виключенням початкового члена ряду і заміщення його наступним за порядком.

Досвід ринкової економіки свідчить те, що в своєму розвитку ринок проходить ряд циклів, що змінюють один одного за принципом: підйом - спад - підйом тощо. Підйом ринку призводить до його перенасичення, кризи просування і продажу туристичного продукту, його змінює депресія, діловий застій, який поступово переходить у пожвавлення ділової активності. Ця зміна циклів повторюється багато разів. В українських умовах, коли перехід до ринкової економіки почав здійснюватися порівняно недавно, важко визначити послідовність циклів. Проте, туристична індустрія має деякі успіхи в цій сфері: для окремих туристичних ресурсів характерне пікове завантаження в літній період (морські курорти, круїзи), для інших - у зимовий (гірськолижні курорти, країни Скандинавії). Крім того, на послідовність і тривалість циклів туристичного ринку здійснюють сильний вплив соціально-економічні умови, а також політична ситуація.

Проблема класифікації ринкових циклів належить до гостро дискусійних. Погляди різних наукових шкіл помітно розрізняються. Широковідома класифікація Гарвардської економічної школи:

 • - депресія: активність ринку слабшає, ціни мають тенденцію до зниження;
 • - пожвавлення: у виробництві та продажу починається зростання;
 • - підйом: темпи ділової активності на турпродукти підвищуються, ціни продовжують зростати;
 • - інфляція: зростання виробництва і продажу припиняється, ціни на турпродукти вповільнюють зростання;
 • - криза: туристична діяльність завмирає, договори не менше, ніж на 50%, не реалізуються, ростуть товарні запаси, ціни падають.

Широкою популярністю користується класифікація У. Мітчелла. її розділяють П. Самуельсон та багато інших економістів. У ній чотири фази циклу: пожвавлення, підйом, криза, ліквідація. Періоди зростання, що називаються експансією, змінювалися у вищій точці (вершині) спадом, який Мітчелл іменує стисненням.

Цикли можуть мати різну тривалість залежно від конкретної економічної обстановки і дії комплексу інших факторів. Виділяються довгі хвилі, що вимірюються десятиліттями. Самуельсон згадує цикл XIX в. тривалістю в півстоліття. Вітчизняний дослідник Е. Лобанова описує двадцятирічні цикли, обумовлені зрушеннями у відтворювальній структурі та змінами економічної політики.

Тривалість кожного циклу локального ринку окремого турпродукту залежить від загальної ринкової ситуації і від конкретних умов.

У цих умовах роль туристичного маркетингу в економіці полягає в підвищенні його операційної стабільності. На сучасному етапі маркетинг розуміється як вираження орієнтованого на ринок управлінського стилю мислення, здатного не тільки реагувати на розвиток ринкової обстановки, але і самому змінювати параметри навколишнього середовища, забезпечуючи вихід на ринок, розширення ринку та забезпечення безпеки ринку.

Ці завдання вирішує маркетинговий цикл, який включає: маркетингові дослідження, маркетинговий синтез, стратегічне планування, оперативне планування та реалізацію планів, контроль та інформаційне забезпечення.

До завдань туристичного маркетингу належать:

 • - дослідження, аналіз і оцінка потреб реальних та потенційних споживачів турпродукту в галузях, що цікавлять компанію;
 • - маркетингове забезпечення розробки нового турпродукту компанії;
 • - аналіз, оцінка і прогнозування стану та розвитку ринків, на яких оперує або оперуватиме фірма, включаючи дослідження діяльності конкурентів і посередників;
 • - формування асортиментної політики компанії;
 • - розробка цінової політики компанії;
 • - участь у формуванні стратегії і тактики ринкової поведінки компанії; просування й продаж туристичного продукту компанії;
 • - здійснення комунікації туристичного маркетингу.

Концепція туристичного маркетингу - це система основних ідей, положень маркетингової діяльності, яка припускає, що досягнення мети туристичної компанії залежить від того, наскільки успішно вона вивчила запити споживачів і задовольнила їх якнайповніше й найефективніше у порівнянні з конкурентами.

Не можна плутати між собою концепцію маркетингу і концепцію продажів. Об'єкт основної уваги по-перше - цільові клієнти з їхніми потребами, - компанія створює те, що приносить найбільшу користь споживачам; по-друге - турпродукт компанії, на реалізацію якого спрямовані головні зусилля. Кожна із цих концепцій, відповідно певній філософії управління, залежно від переконань керівництва, специфіки діяльності з надання туристичного продукту та ринкових умов у тій чи іншій мірі застосовується і в даний час.

Можна розглядати розвиток маркетингу з точки зору його поетапної інтернаціоналізації. Міжнародний маркетинг починається вже при простому виїзному туризмі, на наступному етапі він пов'язаний зі створенням представництв, філій в окремих закордонних країнах, які є місцем призначення. Далі утворюються міжнародні корпорації з філіями, розкиданими по всьому світу, і з штаб-квартирою, розташованою в одній країні. Глобальний маркетинг припускає вільне переміщення матеріальних цінностей, робочої сили і капіталу по всьому світу, швидкий обмін інформацією, стирання відмінностей між ринками окремих країн, уніфікацію стратегії просування та продажу туристичного продукту і маркетингової діяльності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші